ตุลาคม 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 07:54โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 22:11 ]
        เป็นคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563 ) ตามคำสั่งที่ 388/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (ประธาน)
2. นายสนธญา ไทรบุญจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนราภิรมย์ (กรรมการ)
3. นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ (กรรมการและเลขา) >>>คลิก


Comments