โครงการพิเศษ


 ข้อมูลโรงเรียน สพป.นครปฐม เขต 2 ที่เข้าโครงการพิเศษของ สพฐ. > คลิก

 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ > คลิก

 โรงเรียนประชารัฐ คลิก 

 ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ > คลิก

 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล คลิก

 โรงเรียนในฝัน > คลิก

 โรงเรียนมาตรฐานสากล คลิก

 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ > คลิก 

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา/โรงเรียนสุจริต คลิก

 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา > คลิก

 สถานศึกษาพอเพียง คลิก

 โครงการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน > คลิก

 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก คลิก

 จุดเน้นการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ / คุณลักษณะอันพึงประสงค์ > คลิก

 ทักษะกระบวนการคิด > คลิก 

 การจัดการเรียนรู้บูรณาการ > คลิก