จุดเน้นการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ/คุณลักษณะฯ

จุดเน้นการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ / คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เรื่อง/เนื้อหา

 นักเรียนชั้น ป 2 ฝึกบิน Boeing 737-800 : นอกเหนือหลักสูตร
 ถามตอบ การรายงานจุดเน้น
 หนังสือแจ้งเขตการรายงานจุดเน้นปีการศึกษา 2555
 สรุปการประชุมปฎิบัติการรายงานจุดเน้น ปี 2555
 การประชุมการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการโรงเรียนต้นแบบ
 คู่มือการรายงานจุดเน้นออนไลน์ 2555
 คะแนนผลการดำเนินงานจุดเน้น ตามตัวชี้วัด
 ดูผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นผ่าน Iphone Ipad
 การศึกษาปฐมวัย ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ : Early Childhood Good Practice
 รายชื่อสพป สพม ที่ยังไม่ได้รายงานผลจุดเน้น
 สรุปผลการดำเนินงานตามจุดเน้นปีการศึกษา 2553
 ตลาดการศึกษาออนไลน์
 การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
 รายละเอียดการรายงานผลจุดเน้นออนไลน์
 หนังสือแจ้งแจ้งเขตรายงานจุดเน้น 2554
 Fun Math Practice
 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการ (Symposium) การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี
 เอกสารระบบการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 Power point Udon การประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้น อุดรธานี
 การสร้างเครื่องบินจำลองเพื่อการศึกษา
 เกมเพื่อการศึกษา (Math Zone)
 แผ่นพับจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 ซอฟตEวรEะบบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจุดเน้น
 ร่างตัวชี้วัดและรายละเอียดตัวชี้วัด
 Power point โครงการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น
 การประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การการปฎิบัติ 4 ภูมิภาค
 Road map : จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 Road map จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 การเขียนรายงานวิจัย (สิงหาคม 2553) 
 ร่วมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาผู้เรียน
 ชุดฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 เอกสารแนวทางพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 รวมเล่ม เอกสารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง (พฤศจิกายน 2553)
 สะท้อน ทบทวน สู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง 
 เล่าขานวันวาน : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า)
 จากหลักสูตร สู่ การเรียนการสอน (อ กัญนิกา)
 เอกสารประกอบการวัดและประเมินผล 
 แนวการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง 22 มีนาคม 2553)
 แนวการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง 22 มีนาคม 2553)
 เอกสารประกอบการวัดและประเมินผล
 จากหลักสูตร สู่ การเรียนการสอน
 Power point หลักสูตรสถานศึกษา (สำหรับวิทยากรแกนนำ)
 Power point ชุดฝึกอบรมหลักสูตร
 โปรแกรมการจัดทำ ปพ 1
 ชุดฝึกอบรมการวัดผลการเรียนรู้
 ชุดฝึกอบรมหลักสูตร
 การพัฒนาหลักสูตร 51 ศึกษานิเทศก์ 
 เอกสารประกอบการประชุมวิทยากรแกนนำ เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
 แนวทางการจัดค่าย
 ผลการวิจัยหลักสูตรรอบที่ 1 
 ผลการวิจัยหลักสูตรรอบที่ 1
 แนวปฎิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องหลักสูตรแกนกลาง
 Twitter หลักสูตร
 คู่มือการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน และการบริหารจัดการหลักสูตร สำหรับโรงเรียนต้นแบบ ฯ
 เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ใคร อะไร อย่างไร ใน กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรและการพัฒนา 
 กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์
 การเขียนรายงานวิจัยหลักสูตร
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้
 Curriculum Issues
 แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 แนวทางการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น.
 แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
 เอกสารการประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลาง ฯ
 เอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบการประชุมที่ผ่านมาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร
 หลักสูตรแกนกลางสู่การปฎิบัติ (ดร รุ่งนภา)
 การเขียนรายงานวิจัยหลักสูตรระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา (อ.รัตนา)
 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (อ.นิรมล)
 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (อ.กรรณิการ์)
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (อ.ศุจีภรณ์)
 จากหลักสูตรสู่ีหน่วยการเรียนรู้ (ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า)
 ค่ายสร้างสรรค์สำหรับเด็ก 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ฉบับภาษาอังกฤษ (English Version)
 การบริหารหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร
 หลักสูตรอิงมาตรฐาน
 แนวการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 การวัดและประเมินผล คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรอิงมาตรฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพ
 เอกสารประกอบการประชุมเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา
 การวิจัยหลักสูตร
 โครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ
 วิดิทัศน์และเวปไซต์เกี่ยวกับหลักสูตร
 รายชื่อโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Update)
 บทความ : ใคร อะไร อย่างไร ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
 เอกสารประกอบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับใช้ในโครงการโรงเรียนนำร่อง)
 เอกสารประกอบการประชุมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร
 หนังสือเรียนกับหลักสูตรอิงมาตรฐาน
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี)
 เอกสาร สื่อ คู่มือวิทยากรแกนนำ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 ป้ายนิเทศหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ
 เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนตันแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อม
 เวปไซต์ New Zealand curriculum
 Power Point หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา (ดร. รุ่งนภา)
 Power point แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ประชุมสร้างความเข้าใจ สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา)
 ข่าวการปรับหลักสูตรในเดลินิวส์
 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 Down Load หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 Power  Point หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ดร. รุ่งนภา Update)
 Power Point แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ศุจีภรณ์ อู่ทองทรัพย์)
 Power point การใช้หลักสูตร โดยที่ปรึกษา สุชาติ วงศ์สุวรรณ
 เปรียบเทียบหลักสูตร 44 และหลักสูตรปรับปรุง
 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
 แนวคิดหลักสูตรมาตรฐาน
 Power point หลักสูตร นำเสนอ กพฐ. เพื่อขออนุมัติ
 เอกสารคู่มือวิทยากร ประกอบการประชุมปฎิบัติการภาคฤดูร้อน หลักสูตรอิงมาตรฐาน (ตลาดนัดวิชา)
 เอกสาร Power Point ประกอบการประชุมปฎิบัติการ หลักสูตรอิงมาตรฐาน (27 มีนาคม - 1 พค 2551)
 Power point ประกอบการบรรยาย การประชุม ผอ สพท (วันที่ 11 มีนาคม 2551)
 การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง (2544)
 จดหมาย : ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างหลักสูตรจากโรงเรียนบ้านนาตุ่น อ.ภูหลวง จ.เลย
 จดหมาย : ทำไมต้องเรียนศิลป
 Standard -Based Curriculum
 จดหมาย : จากคุณครูผู้ภักดีต่อกระทรวงเสมา
 การประชุมรับฟังความคิดร่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนภูมิภาคไม่รวมภาคกลาง)
 Backward Design (ดร.ฉัตรแก้ว อ.จรรยา)
 Road map (Draft)
 พัฒนาการของหลักสูตร (รอง เลขา กพฐ. วินัย รอดจ่าย)
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ
 กรอบแนวคิด การวัดและประเมินตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ (สุจีพร)
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช....
 การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง (2544) (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
 ความเป็นมาของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร (ดร.รุ่งนภา)
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ฉบับสมบูรณ์)
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับสมบูรณ์)
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ฉบับสมบูรณ์)
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์)
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์)
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์)

ที่มา :  http://www.curriculum51.net/ 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/cud-nen/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99.jpg?attredirects=0
คลิกที่ภาพดูภาพขยาย

การประเมินและการกรอกข้อมูล
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

https://school.curriculum51.net/

เครื่องมือประเมินจุดเน้น

ป.1

ป.2

ป.3

.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3




แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0ByiNZz_KdbBcazVmMGs1ck1QMVk/edit

แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านอยู่อย่างพอเพียง
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0ByiNZz_KdbBccWlFeFJTbG1HRnM/edit

จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0ByiNZz_KdbBcSWt1dzNiVXNfVnc/edit


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/cud-nen/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%20%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%902.jpg

สรุปรายงานผลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : ตัวชี้วัดมิติที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
สพป.นครปฐม เขต 2

http://spbkk1.sesao1.go.th/year2558/ebook2.pdf

Comments