โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

ไฟล์ล่าสุด

  • 369-402.pdf   19554กิโลไบต์ - 25 พ.ค. 2556 13:33 โดย Webmaster Supervisory (เวอร์ชัน 4)
  • 339-368.pdf   10758กิโลไบต์ - 25 พ.ค. 2556 13:33 โดย Webmaster Supervisory (เวอร์ชัน 4)
  • 273-338.pdf   12024กิโลไบต์ - 25 พ.ค. 2556 12:48 โดย Webmaster Supervisory (เวอร์ชัน 4)
  • ส่วนหน้า.pdf   1238กิโลไบต์ - 25 พ.ค. 2556 11:27 โดย Webmaster Supervisory (เวอร์ชัน 4)
  • 783-820.pdf   5063กิโลไบต์ - 25 พ.ค. 2556 11:27 โดย Webmaster Supervisory (เวอร์ชัน 4)
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า แผน200วัน

http://202.143.155.36/obeccontent/Tablet/index.php?show=1&S5=2แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2556  (กรณีเด็กย้ายต่างสังกัด ให้ทำหนังสือคืน tablet ไปที่ เขตฯพร้อมเครื่องด้วย)
@ แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย One Tablet per Child คำสั่งมอบอำนาจการมอบโอนพัสดุ


วันที่ 27 - 28 กันยายน 2557 

        การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบมหามงคล
 
ชมอัลบั้มภาพ (ขอขอบคุณครูต้อม อ.ศุภวุฒิ บัวเจริญ ร.ร.วัดบางพระ ผู้ถ่ายภาพและเจ้าของอัลบั้ม)วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2556
        การประชุมอบรมสัมมนาและปฏิบัติการครูชั้น ป.2 การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามโครงการ One Tablet per child  ปีการศึกษา 2556  รุ่นที่ 2  ณ ศูนย์ ICT โรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย : ครู ป.2 อำเภอบางเลน จำนวน 53 คน / โรงเรียนสังกัด สช. จำนวน 75 คน  รวม 128 คน
หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : 
หน่วยที่ 1ภาพอนาคตการศึกษา : สู่การศึกษาภาคอัตภาพ (นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์) / 
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (นายอนนท์  ศรีพิพัฒน์, นายไพบูลย์ วงษ์ปาน, นายเจน เกิดโพชา)
หน่วยที่ 3 สื่อการเรียนรู้สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์, นายศุภวุฒิ บัวเจริญ, นายหนึ่ง ภุมมาลา, นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์)
หน่วยที่ 4 การวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาเป็นเครื่องมือ (นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์, นายหนึ่ง ภุมมาลา, นายศุภวุฒิ บัวเจริญ) 
หน่วยที่ 5 หน่วยบริการคอมพิวเตอร์พกพา อภิปรายศูนย์บริการเพื่อการเรียนการสอน (นักเรียน, ครู ICT) และการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (นางสาวอมรรัตน์ จินดา และนายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล) นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผู้ดำเนินการอภิปราย
วิทยากรกลุ่ม : 1. นายศุภวุฒิ  บัวเจริญ, 2. นายหนึ่ง  ภุมมาลา, 3. นางสาวดวงกมล  เหล็งบำรุง, 4. นายรวิภาส  โคมากุล, 5. นายณรงค์ศักดิ์  บุญมี, 6. นางสาวโชติมา  ปานจันทร์, 7. นายเจน  เกิดโพชา, 8. นายวิฑูรย์  อริยะพงษ์, 9. นายไพบูลย์  วงษ์ปาน, 10. นายจักกฤษณ์ อมรมงคลศิริ

Tablet2

http://www.otpcappcon.com/

  OTPC App Contest


(ศนฐ.)

แบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
    - ฉบับที่ 1 ผู้บริหารโรงเรียน
    - ฉบับที่ 2 ครูผู้สอน
    - ฉบับที่ 3 นักเรียน
    - ฉบับที่ 4 ผู้ปกครองนักเรียน
 แผนการสอนแท๊ปเล็ต 200 วัน ป.1 ภาคเรียนที่ 1 สามารถดูหรือดาวโหลดให้ครบทุกไฟล์ได้จากกรอบไฟล์ล่าสุดคลิกที่อักษร แผน 200 วัน ที่ด้านล่างบรรทัดสุดท้ายจะพบไฟล์ที่ต้องการทั้งเล่ม


  OTPC โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(ครูหนึ่ง วัดหอมเกร็ด) - ให้ลบ Lsystem ออกด้วย 
- ให้แตกไฟล์ก่อนแล้วก้อปลง tablet แล้วจึงติดตั้ง app แค่นี้จะไวกว่าการโหลดลงไปทั้งก้อน (credit ครูเต้ย วัดบางช้างใต้)

หน้าเว็บย่อย (1): แผน200วัน
ć
Webmaster Supervisory,
29 พ.ค. 2556 07:07
ć
Webmaster Supervisory,
29 พ.ค. 2556 07:37
Ċ
Webmaster Supervisory,
20 มิ.ย. 2556 21:40
ċ
Tablet ป.2.rar
(2081k)
Webmaster Supervisory,
25 มิ.ย. 2556 10:21
Ċ
Webmaster Supervisory,
6 ก.ค. 2556 06:40
ċ
tablet ป.3.rar
(2892k)
Webmaster Supervisory,
25 มิ.ย. 2556 10:27
ć
Webmaster Supervisory,
25 มิ.ย. 2556 10:50
Ċ
Webmaster Supervisory,
6 ก.ค. 2556 23:29
Comments