โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก

ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ
งานวิจัย บทความ แนวคิด ข้อเขียน

     (บทคัดย่อ) การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ >>> ตลิก    
      รวมงานวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา >>> คลิก
      (สารนิพนธ์) การศึกษาแบบปฏิบัติที่ดีในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุมโรงเรียนพนัสนิคม 2 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 >>> คลิก 
      การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ คลิก
      (วิทยานิพนธ์) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาเล็กโดยการจัดการเรียนร่วม.....  คลิก
      (บทคัดย่อ) การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 >>> คลิก
      (สารนิพนธ์) การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.นครปฐม เขต 2 >>> คลิก
      รายงานการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก >>> คลิก
      ผู้บริหารมืออาชีพกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก >>> คลิก
      รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้ผล >>> คลิกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
สพป.นครปฐม เขต 2
จำแนกตามรายปีการศึกษา

ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557https://sites.google.com/site/smallschoolclubofthailand/phaenkar-sxn-khla-chan

แผนการจัดการเรียนรู้คละชั้น โรงเรียนขนาดเล็ก 
ฉบับปรับปรุงสอคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 2551 ภาคเรียนที่ 2

        1135 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          1136 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
        1137 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         1138 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
        1139 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  


0หน่วยการเรียนรู้บูรณาการคละชั้น สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ  คลิก


https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMMmpWbHVxbVV4Qnc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B4KqGUiAbr3ddm1IVGcyOTZmQU0/view?usp=sharing


แผนการสอน/สื่อ(ประถมศึกษา) คลิก

เอกสารเสริมความรู้คละชั้น >>> คลิกโครงการพัฒนาชุดการอ่านตามระดับความสามารถ (Reading Kit)
ในโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับปฐมวัย
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

สื่อ CAI (ภาคเรียนที่ 1) 

1.ฉันมีปีก    
2.เราจะโต    
3.ที่อยู่ของฉันที่อยู่ของเธอ    
4.ดอกไม้หลายสี    
5.อะไรอยู่บนฟ้า    
6.อะไรอยู่ในน้ำ    
7.ตั๊กแตนกระโดด    
8.แปรงฟันให้เสือ    
9.เจ้าหมูขี้โม้    
10.ลูกกระต่ายแสนซน    
Comments