โรงเรียนคุณภาพระดับตำบล


 แนวทางการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ของ สพฐ.

        ตามที่ สพฐ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ซึ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง โดยพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อม ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย
        สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
        โดยตั้งเป้าหมาย คือ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ ที่มีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ 
        ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
        สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ โรงเรียนกลายเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน คนในชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน
        นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        โดยขั้นตอนแรก สพฐ. ได้การดำเนินการจัดทำแนวทางการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 และได้เริ่มให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนตามแนวทางที่กำหนดไว้ 
        ระยะเวลาในดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เริ่มดำเนินการคัดเลือกระหว่างวันที่ 11 - 28 ธันวาคม 2561 และกำหนดส่งรายชื่อโรงเรียนวันสุดท้าย ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ข้อมูลจาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. > คลิก โครงการพัฒนา 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 มีกิจกรรมการดำเนินการ ได้แก่
    (1) คัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลที่มีผลงานและกระบวนการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ปี 2560”  

ผลการคัดเลือกผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2560 โรงเรียนดีประจำตำบล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
(การเผยแพร่ผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์)

โรงเรียนวัดบางหลวง (ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา นำเสนอระดับประเทศ) กระถางปัดสี > คลิป 
โรงเรียนวัดศิลามูล ยาดมวัดศิลามูล > คลิป 
โรงเรียนวัดดอนหวาย ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีจากพืชในท้องถิ่น > คลิป | เอกสาร
โรงเรียนวัดท้องไทร เบเกอรี่กล้วยตาก > คลิป 
โรงเรียนวัดบางพระ ขนมอบและเบเกอรี่ > คลิป 
โรงเรียนวัดบัวหวั่น ขนมปังวัดบัวหวั่น คลิป | เอกสาร
โรงเรียนวัดลานคา ขนมกุยช่าย by student > คลิป | เอกสาร
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว รองเท้าแตะแกะลาย > คลิป | เอกสาร
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน อังกะลุงเสียงในเพลงลูกทุ่งไทยพัฒนา > เอกสาร 
โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ มะนาวไม่รู้โห่แปรรูป 
โรงเรียนวัดเกาะแรต ผักปลอดสารพิษ 
โรงเรียนวัดจินดาราม ขนมปั้นขลิบไส้เห็ด > คลิป 
โรงเรียนบ้านคลองโยง ดอกจอกสมุนไพรหัวใจอ่อนหวาน > คลิป 

    (2) ร่วมสัมมนา และนำเสนอ ผลงาน โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2559 และ ปี 2560 ระดับภาค ด้านผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์  โดยโรงเรียนดีประจำตำบลที่ผ่านการประเมินต้นแบบและความยั่งยืน มีผลงาน “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์” เผยแพร่และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 
            - ปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน ชื่อผลงาน อังกะลุงเสียงใส > คลิก 
            - ปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวัดบางหลวง ชื่อผลงาน กระถางปัดสี  

    (3) จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดีประจำตำบล ที่ได้รับคัดเลือก 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ปี 2560 เพื่อการพัฒนาต่อยอดผลงานและการเรียน 
            - รายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบล ในการจัดสรรงบดำเนินงานในการจัดหาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน งานวิชาการ และวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน โรงเรียนละ 80,000 บาท จำนวน 3 โรงเรียน
                โรงเรียนบ้านดอนทอง (อ่องพิทยาคาร) อ.สามพราน
                โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน อ.นครชัยศรี
                โรงเรียนบ้านฉาง อ.สามพราน

    (4) ต่อยอดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 
            - การเปิดเว็บเพ็จในเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา > คลิก
            - การเปิดเพ็จเฟสบุ๊ก ในสังคมออนไลน์ > คลิก

    (5) การพัฒนาสื่อ Infographic โรงเรียนดีประจำตำบล ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนในสังกัดรวบรวมเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา > คลิก

    (6) การจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นงานอาชีพและการมีงานทำ ของโรงเรียนที่มีผลงาน การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีเป้าหมาย “ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์”และการมีรายได้ระหว่างเรียน > รายละเอียดตามข้อ(1) และที่นี่ > คลิก 

 รายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบลที่ผ่านการประเมินความยั่งยืน ปี 2560 > คลิกโรงเรียนดีประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ปัจจุบันบูรณาการ เป็น โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)

นครชัยศรี  สามพราน  บางเลน    พุทธมณฑล 
บ้านลานแหลม วัดดอนหวาย วัดบางหลวง  บุญยศรีสวัสดิ์
บ้านบางประแดง วัดเชิงเลน ไทยรัฐวิทยา 4   บ้านคลองโยง 
วัดพุทธธรรมรังษี  วัดจินดาราม วัดบางภาษี  
วัดกลางบางแก้ว บ้านดอนทอง วัดลานคา   
วัดบางพระ บ้านคลองบางกระจัน วัดศิลามูล  
วัดกกตาล บ้านฉาง วัดเกาะแรต   
วัดท้องไทร   วัดนิลเพชร  
วัดสัมปทวน   วัดบัวหวั่น   
  วัดบางไผ่นารถ   

 ที่ วัน เดือน ปี ที่ผ่านการประเมิน  โรงเรียน 
1 18 กุมภาพันธ์ 2556  วัดบางหลวง
2 19 กุมภาพันธ์ 2556 บ้านลานแหลม 
3 19 กุมภาพันธ์ 2556  วัดพุทธธรรมรังษี
4 1 มีนาคม 2556  ไทยรัฐวิทยา 4 
5 6 มีนาคม 2556 บ้านบางประแดง
6 4 มีนาคม 2556 บุญยศรีสวัสดิ์ 
4 4 มิถุนายน 2556  บ้านคลองโยง
8 1 มีนาคม 2556 วัดบางภาษี 
9 6 มีนาคม 2556  วัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
10 25 มิถุนายน 2556  วัดลานคา
11 27 มิถุนายน 2556  วัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)
12 18 มิถุนายน 2557 วัดกลางบางแก้ว
13 18 มิถุนายน 2557 วัดบางพระ
14 30 มิถุนายน 2557 วัดจินดาราม
15 1 กรกฎาคม 2557 วัดศิลามูล
16 19 มิถุนายน 2557 วัดกกตาล
17 24 มิถุนายน 2557 วัดเกาะแรต 
18 2 กรกฎาคม 2557 วัดนิลเพชร
19 2 กรกฎาคม 2557 วัดบัวหวั่น 
20 19 มิถุนายน 2557 วัดท้องไทร 
21 1 กรกฎาคม 2557 วัดบางไผ่นารถ 
22 18 มิถุนายน 2557 วัดสัมปทวน 
23 30 มิถุนายน 2557 บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)
24 20 มิถุนายน 2557 บ้านคลองบางกระจัน
2529 มิถุนายน 2559 บ้านฉาง https://drive.google.com/file/d/1JoPjiOflzwu7xCQsSBfPE1N4Byy_OxRh/view
https://drive.google.com/file/d/1_evqhOqNC62ZW38yIs26Ajh771Nw8N59/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMY3JST1VNNzZHME0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3XnlhB1_LWIalhHQlZ0V1IzMnc/viewhttps://drive.google.com/file/d/1NxaBtYbfbQ-onAdopU3MRR_L8NzqVZGR/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1NA1WiqUHworbH9f8S9W7mcT6au6IL5FM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3XnlhB1_LWIeVZWbkp5aGlfeVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3XnlhB1_LWIQ253eENRaG1ENTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3XnlhB1_LWIemVkZHNHR3RUczQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMWFduUGlnOXU4Mk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3XnlhB1_LWISWJDUFJEMzZSajA/view
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMRVlFT054OHM3b2c/view?usp=sharingการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล
สพป.นครปฐม เขต 2
ประจำปีงบประมาณ 2560

ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนวัดบางหลวง กระถางปัดสี

https://sites.google.com/site/obecsc2014/
ตราใหม่

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-khunphaph-radab-tabl/dtambon2.jpg
ตราเดิม

http://deetambon.esdc.go.th/dawnhold


สื่อประกอบการบรรยาย

 "การพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงเรียนดี
ประจำตำบล" (สาวิตรี พรเศรษฐ์)

โดย ดร.อรทัย มูลคำ

 การประชุมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โครงการพัฒนา 1 โรงเรียน 1 อาชีพ
1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ของ สพฐ. > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/osop

เพลงโรงเรียนดีประจำตำบล

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-khunphaph-radab-tabl/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-khunphaph-radab-tabl/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%992.jpg


เอกสารการขับเคลื่อนคุณภาพ
โรงเรียนดีประจำตำบล
ปีงบประมาณ 2560Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
23 พ.ค. 2561 22:39
Ċ
schoolqc.pdf
(13855k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
12 พ.ค. 2556 03:33
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
23 พ.ค. 2561 22:35
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
23 พ.ค. 2561 22:30
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
22 พ.ค. 2561 22:56
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
23 พ.ค. 2561 22:42
Comments