โรงเรียนคุณภาพระดับตำบล


รายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบล ในการจัดสรรงบดำเนินงานในการจัดหาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
งานวิชาการและวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน โรงเรียนละ 80,000 บาท จำนวน 3 โรงเรียน
        โรงเรียนบ้านดอนทอง (อ่องพิทยาคาร) อ.สามพราน
        โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน อ.นครชัยศรี
        โรงเรียนบ้านฉาง อ.สามพราน

รายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบลที่ผ่านการประเมินความยั่งยืน ปี 2560 >>> คลิก


โรงเรียนดีประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ปัจจุบันบูรณาการ เป็น โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)

นครชัยศรี  สามพราน  บางเลน    พุทธมณฑล 
บ้านลานแหลม วัดดอนหวาย วัดบางหลวง  บุญยศรีสวัสดิ์
บ้านบางประแดง วัดเชิงเลน ไทยรัฐวิทยา 4   บ้านคลองโยง 
วัดพุทธธรรมรังษี  วัดจินดาราม วัดบางภาษี  
วัดกลางบางแก้ว บ้านดอนทอง วัดลานคา   
วัดบางพระ บ้านคลองบางกระจัน วัดศิลามูล  
วัดกกตาล บ้านฉาง วัดเกาะแรต   
วัดท้องไทร   วัดนิลเพชร  
วัดสัมปทวน   วัดบัวหวั่น   
  วัดบางไผ่นารถ   

 ที่ วัน เดือน ปี ที่ผ่านการประเมิน  โรงเรียน 
1 18 กุมภาพันธ์ 2556  วัดบางหลวง
2 19 กุมภาพันธ์ 2556 บ้านลานแหลม 
3 19 กุมภาพันธ์ 2556  วัดพุทธธรรมรังษี
4 1 มีนาคม 2556  ไทยรัฐวิทยา 4 
5 6 มีนาคม 2556 บ้านบางประแดง
6 4 มีนาคม 2556 บุญยศรีสวัสดิ์ 
4 4 มิถุนายน 2556  บ้านคลองโยง
8 1 มีนาคม 2556 วัดบางภาษี 
9 6 มีนาคม 2556  วัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
10 25 มิถุนายน 2556  วัดลานคา
11 27 มิถุนายน 2556  วัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)
12 18 มิถุนายน 2557 วัดกลางบางแก้ว
13 18 มิถุนายน 2557 วัดบางพระ
14 30 มิถุนายน 2557 วัดจินดาราม
15 1 กรกฎาคม 2557 วัดศิลามูล
16 19 มิถุนายน 2557 วัดกกตาล
17 24 มิถุนายน 2557 วัดเกาะแรต 
18 2 กรกฎาคม 2557 วัดนิลเพชร
19 2 กรกฎาคม 2557 วัดบัวหวั่น 
20 19 มิถุนายน 2557 วัดท้องไทร 
21 1 กรกฎาคม 2557 วัดบางไผ่นารถ 
22 18 มิถุนายน 2557 วัดสัมปทวน 
23 30 มิถุนายน 2557 บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)
24 20 มิถุนายน 2557 บ้านคลองบางกระจัน
2529 มิถุนายน 2559 บ้านฉาง 

*************************************************************************************************************
ผลงานโรงเรียนด้านงานอาชีพ


โรงเรียนดีประจำตำบลที่ผ่านการประเมิน


************************************************************************************************************
https://drive.google.com/file/d/0B3XnlhB1_LWIalhHQlZ0V1IzMnc/viewhttps://drive.google.com/file/d/1NxaBtYbfbQ-onAdopU3MRR_L8NzqVZGR/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1NA1WiqUHworbH9f8S9W7mcT6au6IL5FM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3XnlhB1_LWIeVZWbkp5aGlfeVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3XnlhB1_LWIQ253eENRaG1ENTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3XnlhB1_LWIemVkZHNHR3RUczQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMWFduUGlnOXU4Mk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3XnlhB1_LWISWJDUFJEMzZSajA/view
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMRVlFT054OHM3b2c/view?usp=sharing


https://sites.google.com/site/obecsc2014/
ตราใหม่

ตราเดิม

http://deetambon.esdc.go.th/dawnhold

สื่อประกอบการบรรยาย

 "การพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงเรียนดี
ประจำตำบล" (สาวิตรี พรเศรษฐ์)

โดย ดร.อรทัย มูลคำ

 การประชุมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 


โครงการพัฒนา 1 โรงเรียน 1 อาชีพ
1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ของ สพฐ. >>> คลิก

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMY3JST1VNNzZHME0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_evqhOqNC62ZW38yIs26Ajh771Nw8N59/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/osop

เพลงโรงเรียนดีประจำตำบล


Ċ
schoolqc.pdf
(13855k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
12 พ.ค. 2556 03:33
Comments