โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-khunphaph-radab-tabl/Slide2.jpg


 e-Book โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล > คลิก 
 การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสู่ความสำเร็จ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 (เอกสาร ร่าง) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน (สพฐ.) > คลิก  
 รายงานผลการติดตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 > คลิก 
 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ITA สถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.นฐ. 2 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม > คลิก 
 การอบรมเชิงปฎิบัติการ สื่อสารสร้างความเข้าใจในการนิเทศกำกับ ติดตาม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (30 ก.ค.2563) > คลิก 
 IG แนวทางการปฏิบัติการพัฒนาตนเองในรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครูและผู้บริหารสถานศึกษา > คลิก  
 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล > คลิก 
 เอกสารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) > คลิก  
 การประชุมทางไกล "ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" (12 ธันวาคม 2562) > คลิก 
 ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพฐ. > คลิก 
 การประชุมเตรียมความในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (9 สิงหาคม 2562) > คลิก 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของสพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 ประชุมมอบนโยบาย (27 มกราคม 2562) > คลิก
 ศธ.ลงนามความร่วมมือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2 > คลิก 
 รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 เพลง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล v1 (MP3) > คลิก 
 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (คุรุสภา) > คลิก 
 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (สวก.สพฐ.) > คลิก 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของ สพป.นครปฐม เขต 2 (จำนวน 55 โรงเรียน)

อำเภอนครชัยศรี 21 โรงเรียนอำเภอบางเลน 15 โรงเรียน
สว่างอารมณ์
วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดงิ้วราย
วัดไทร
วัดท่าตำหนัก
วัดน้อย
วัดไทยาวาส
วัดกลางบางแก้ว
วัดบางพระ
วัดกลาง
วัดบ่อตะกั่ว
วัดห้วยตะโก
วัดพุทธธรรมรังษี
วัดสัมปทวน
วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์)
วัดสำโรง
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศีรษะทอง
วัดกกตาล
บ้านห้วยพลู
วัดโคกเขมา
วัดบางภาษี
วัดลานคา
วัดโพธิ์
วัดนราภิรมย์
วัดนิลเพชร
วัดบัวหวั่น
วัดบางไผ่นารถ
วัดบางปลา
วัดบึงลาดสวาย
ไทยรัฐวิทยา 4
บ้านประตูน้ำพระพิมล
วัดบางหลวง
วัดไผ่หูช้าง
วัดเวฬุวนาราม
วัดศิลามูล

อำเภอพุทธมณฑล 3 โรงเรียนอำเภอสามพราน 16 โรงเรียน
วัดมะเกลือ
บ้านคลองโยง
พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

บ้านกระทุ่มล้ม
วัดปรีดาราม
บ้านดอนทอง
วัดจินดาราม
วัดทรงคนอง 
วัดท่าข้าม
บ้านท่าตลาด
วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)
บ้านบางเตย
บ้านบางประแดง
วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) 
วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
บ้านดงเกตุ
วัดหอมเกร็ด
บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่

 แนวทางการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ของ สพฐ.

        ตามที่ สพฐ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ซึ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง โดยพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อม ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย
        สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
        โดยตั้งเป้าหมาย คือ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ ที่มีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ 
        ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
        สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ โรงเรียนกลายเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน คนในชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน
        นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        โดยขั้นตอนแรก สพฐ. ได้การดำเนินการจัดทำแนวทางการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 และได้เริ่มให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนตามแนวทางที่กำหนดไว้ 
        ระยะเวลาในดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เริ่มดำเนินการคัดเลือกระหว่างวันที่ 11 - 28 ธันวาคม 2561 และกำหนดส่งรายชื่อโรงเรียนวันสุดท้าย ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

 ข้อมูลจาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. > คลิก
 (คลิป) หนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ (19 ก.พ. 2019) > คลิก

        สพฐ. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจำนวนกว่า 7,200 ตำบล ทั่วประเทศ คาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อได้ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 นี้
        รัฐบาลได้กำหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ 
ระยะที่ 1 ตรวจสอบและเปิดรับ เริ่มจากการประเมินตนเองของโรงเรียน สร้างการรับรู้และปรับทัศนคติของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงกัน สร้าง "เครือข่ายการพัฒนา" เปิดโอกาสให้หน่วยงานในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม 
ระยะที่ 2 เสริมความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และชุมชน สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ยกระดับขีดความสามารถ พัฒนาทักษะ ผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เอื้อต่อการสร้างทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
ระยะที่ 3 พัฒนาสู่ "โรงเรียนของชุมชน" จำเป็นต้องสร้างทักษะการสื่อสารและความร่วมมือ เพื่อสร้างความยั่งยืนของการเป็นโรงเรียนของชุมชน พร้อมทั้งสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอีกด้วย
        โดยในปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษาระดับตำบลก่อน และพัฒนาไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับอำเภอ และโรงเรียนพื้นที่พิเศษ ตามลำดับ

        โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนศูนย์กลางของชุมชนเป็นต้นแบบ สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ นำไปสู่การร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
        โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ 4 ส่วน ได้แก่
    1) มีโรงเรียนประจำตำบล อย่างน้อยตำบลละ 1 โรงเรียน ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
    2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะและศักยภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอน
    3) นักเรียนทุกคนในตำบล ได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นชนบท
    4) นักเรียนได้รับการพัฒนา ทั้งด้านสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ทัศนคติ และพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมกับช่วงวัย ควบคู่กับการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ
        ในส่วนของการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้ให้การสนับสนุน 3 ด้าน ดังนี้
    1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงอาหาร โรงพลศึกษา สนามฟุตบอล ระบบคมนาคม ระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทางเลือก ระบบประปาน้ำดื่ม ระบบบำบัดน้ำเสีย เครือข่ายโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ระบบบำบัดขยะ ด้านโภชนาการและสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือผู้มีความต้องการเป็นพิเศษ
    2) ด้านการส่งเสริมการศึกษา ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิชาการ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมทั้งสร้างสื่อและนวัตกรรมให้เป็นคลังความรู้ในโรงเรียน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มทักษะของผู้บริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และทักษะของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมสนับสนุนค่าวัสดุรายหัวของนักเรียนด้วย
    3) ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยเน้นให้หน่วยงานในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนา สนับสนุนความร่วมมือระหว่างศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานในท้องถิ่นด้วย ในส่วนของผู้บริหารและครู จะส่งเสริมทักษะการสื่อสารและความร่วมมือเพื่อต่อยอดการพัฒนาอย่างเต็มที่ พร้อม ๆ กับการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลต่อไป โครงการพัฒนา 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 มีกิจกรรมการดำเนินการ ได้แก่
    (1) คัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลที่มีผลงานและกระบวนการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ปี 2560”  

ผลการคัดเลือกผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2560 โรงเรียนดีประจำตำบล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
(การเผยแพร่ผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์)

โรงเรียนวัดบางหลวง (ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา นำเสนอระดับประเทศ) กระถางปัดสี > คลิป 
โรงเรียนวัดศิลามูล ยาดมวัดศิลามูล > คลิป 
โรงเรียนวัดดอนหวาย ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีจากพืชในท้องถิ่น > คลิป | เอกสาร
โรงเรียนวัดท้องไทร เบเกอรี่กล้วยตาก > คลิป 
โรงเรียนวัดบางพระ ขนมอบและเบเกอรี่ > คลิป 
โรงเรียนวัดบัวหวั่น ขนมปังวัดบัวหวั่น คลิป | เอกสาร
โรงเรียนวัดลานคา ขนมกุยช่าย by student > คลิป | เอกสาร
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว รองเท้าแตะแกะลาย > คลิป | เอกสาร
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน อังกะลุงเสียงในเพลงลูกทุ่งไทยพัฒนา > เอกสาร 
โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ มะนาวไม่รู้โห่แปรรูป 
โรงเรียนวัดเกาะแรต ผักปลอดสารพิษ 
โรงเรียนวัดจินดาราม ขนมปั้นขลิบไส้เห็ด > คลิป 
โรงเรียนบ้านคลองโยง ดอกจอกสมุนไพรหัวใจอ่อนหวาน > คลิป 

    (2) ร่วมสัมมนา และนำเสนอ ผลงาน โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2559 และ ปี 2560 ระดับภาค ด้านผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์  โดยโรงเรียนดีประจำตำบลที่ผ่านการประเมินต้นแบบและความยั่งยืน มีผลงาน “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์” เผยแพร่และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 
            - ปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน ชื่อผลงาน อังกะลุงเสียงใส > คลิก 
            - ปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวัดบางหลวง ชื่อผลงาน กระถางปัดสี  

    (3) จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดีประจำตำบล ที่ได้รับคัดเลือก 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ปี 2560 เพื่อการพัฒนาต่อยอดผลงานและการเรียน 
            - รายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบล ในการจัดสรรงบดำเนินงานในการจัดหาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน งานวิชาการ และวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน โรงเรียนละ 80,000 บาท จำนวน 3 โรงเรียน
                โรงเรียนบ้านดอนทอง (อ่องพิทยาคาร) อ.สามพราน
                โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน อ.นครชัยศรี
                โรงเรียนบ้านฉาง อ.สามพราน

    (4) ต่อยอดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 
            - การเปิดเว็บเพ็จในเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา > คลิก
            - การเปิดเพ็จเฟสบุ๊ก ในสังคมออนไลน์ > คลิก

    (5) การพัฒนาสื่อ Infographic โรงเรียนดีประจำตำบล ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนในสังกัดรวบรวมเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา > คลิก

    (6) การจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นงานอาชีพและการมีงานทำ ของโรงเรียนที่มีผลงาน การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีเป้าหมาย “ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์”และการมีรายได้ระหว่างเรียน > รายละเอียดตามข้อ(1) และที่นี่ > คลิก 

 รายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบลที่ผ่านการประเมินความยั่งยืน ปี 2560 > คลิกโรงเรียนดีประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ปัจจุบันบูรณาการ เป็น โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)

นครชัยศรี  สามพราน  บางเลน    พุทธมณฑล 
บ้านลานแหลม วัดดอนหวาย วัดบางหลวง  บุญยศรีสวัสดิ์
บ้านบางประแดง วัดเชิงเลน ไทยรัฐวิทยา 4   บ้านคลองโยง 
วัดพุทธธรรมรังษี  วัดจินดาราม วัดบางภาษี  
วัดกลางบางแก้ว บ้านดอนทอง วัดลานคา   
วัดบางพระ  บ้านคลองบางกระจัน  วัดศิลามูล   
วัดกกตาล  บ้านฉาง  วัดเกาะแรต    
วัดท้องไทร     วัดนิลเพชร   
วัดสัมปทวน     วัดบัวหวั่น    
    วัดบางไผ่นารถ    

 ที่ วัน เดือน ปี ที่ผ่านการประเมิน  โรงเรียน 
1 18 กุมภาพันธ์ 2556  วัดบางหลวง
2  19 กุมภาพันธ์ 2556  บ้านลานแหลม 
3 19 กุมภาพันธ์ 2556  วัดพุทธธรรมรังษี
4 1 มีนาคม 2556  ไทยรัฐวิทยา 4 
5  6 มีนาคม 2556  บ้านบางประแดง
6  4 มีนาคม 2556  บุญยศรีสวัสดิ์ 
4 4 มิถุนายน 2556  บ้านคลองโยง
8  1 มีนาคม 2556  วัดบางภาษี 
9 6 มีนาคม 2556  วัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
10 25 มิถุนายน 2556  วัดลานคา
11 27 มิถุนายน 2556  วัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)
12  18 มิถุนายน 2557  วัดกลางบางแก้ว
13  18 มิถุนายน 2557  วัดบางพระ
14  30 มิถุนายน 2557  วัดจินดาราม
15  1 กรกฎาคม 2557  วัดศิลามูล
16  19 มิถุนายน 2557  วัดกกตาล
17  24 มิถุนายน 2557  วัดเกาะแรต 
18  2 กรกฎาคม 2557  วัดนิลเพชร
19  2 กรกฎาคม 2557  วัดบัวหวั่น 
20  19 มิถุนายน 2557  วัดท้องไทร 
21  1 กรกฎาคม 2557  วัดบางไผ่นารถ 
22  18 มิถุนายน 2557  วัดสัมปทวน 
23  30 มิถุนายน 2557  บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)
24  20 มิถุนายน 2557  บ้านคลองบางกระจัน
25 29 มิถุนายน 2559  บ้านฉาง https://drive.google.com/file/d/1JoPjiOflzwu7xCQsSBfPE1N4Byy_OxRh/view
https://drive.google.com/file/d/1_evqhOqNC62ZW38yIs26Ajh771Nw8N59/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMY3JST1VNNzZHME0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3XnlhB1_LWIalhHQlZ0V1IzMnc/view https://drive.google.com/file/d/1NxaBtYbfbQ-onAdopU3MRR_L8NzqVZGR/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1NA1WiqUHworbH9f8S9W7mcT6au6IL5FM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3XnlhB1_LWIeVZWbkp5aGlfeVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3XnlhB1_LWIQ253eENRaG1ENTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3XnlhB1_LWIemVkZHNHR3RUczQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMWFduUGlnOXU4Mk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3XnlhB1_LWISWJDUFJEMzZSajA/view
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMRVlFT054OHM3b2c/view?usp=sharinghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-khunphaph-radab-tabl/120500300_1718058278343643_8188583720133539010_o.jpg

https://drive.google.com/file/d/1Xn5SESms9KHnJh9BKSg_ICLYRzBDsM5N/view?usp=sharing
เอกสารชี้แจงโครงการ

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสพฐ.นิวส์ ครั้งที่ 1/2562
สพฐ.ขับเคลื่อนนโยบาย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ยกระดับโรงเรียนประจำตำบล 

สพฐ.เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) รมว.ศธ.

เพลงโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลv1

เพลงโรงเรียนดีประจำตำบล

เว็บไซต์โครงการ
http://1tambon1school.go.th/index.php

Facebook : 1tambon1school

ตราโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-khunphaph-radab-tabl/2019-02-23_10-05-06.jpg

https://sites.google.com/site/obecsc2014/
ตราโรงเรียนดีประจำตำบล

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-khunphaph-radab-tabl/dtambon2.jpg
ตราโรงเรียนดีศรีตำบล

http://deetambon.esdc.go.th/dawnhold

การดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล
สพป.นครปฐม เขต 2
ประจำปีงบประมาณ 2560

ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนวัดบางหลวง กระถางปัดสี


สื่อประกอบการบรรยาย

 "การพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงเรียนดี
ประจำตำบล" (สาวิตรี พรเศรษฐ์)

โดย ดร.อรทัย มูลคำ

 การประชุมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล โครงการพัฒนา 1 โรงเรียน 1 อาชีพ
1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ของ สพฐ. > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/osop

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-khunphaph-radab-tabl/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-khunphaph-radab-tabl/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%992.jpg

เอกสารการขับเคลื่อนคุณภาพ
โรงเรียนดีประจำตำบล
ปีงบประมาณ 2560

โรงเรียนดีประจำตำบล 
ปี 2553 - 2560
ปี 2553 จำนวน 182 > คลิก 
ปี 2554 จำนวน 877 > คลิก 
ปี 2555 จำนวน 867 > คลิก 
ปี 2556 จำนวน 836 > คลิก 
ปี 2557 จำนวน 999 > คลิก 
ปี 2558 จำนวน 1000 > คลิก 
ปี 2559 จำนวน 999 > คลิก 
ปี 2560 จำนวน 779 > คลิก 
รวมทั้งหมด 6539 โรงเรียน