โรงเรียนมาตรฐานสากล


เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง 2561 > คลิก
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง พ.ศ.2561 > คลิก
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง 2561 > คลิก
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559-2560 > คลิก 
 รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล สพป.นครปฐม เขต 2
 แบบติดตามและประเมินผลสำเร็จ การดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2556 > คลิก 
 ผลการติดตามและประเมินผลสำเร็จ การดำเนินงานของโรงเรียนมารฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2556 
 คิดแบบจิตสาธารณะ สู่ความเป็นพลโลก ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
save oil, save time, save money = save earth > คลิก
 การสอนจิตสาธารณะ > คลิก


World Class Standard School

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-matrthan-sakl/DDA6-C7AE-66D6.jpg

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 9
12 มิถุนายน 2553 (15.15 น.)

แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล > คลิก
โรงเรียนมาตรฐานสากล

คลิป รมต.แถลงแนวทางขับเคลื่อนĊ
Webmaster Supervisory,
18 มิ.ย. 2556 02:39
Ċ
Webmaster Supervisory,
10 ต.ค. 2556 02:45
ą
kndb.jpg
(34k)
Webmaster Supervisory,
30 พ.ค. 2556 03:20
ĉ
Webmaster Supervisory,
25 มิ.ย. 2556 05:38
ĉ
Webmaster Supervisory,
4 ก.ค. 2556 07:34
Ċ
Webmaster Supervisory,
27 มิ.ย. 2556 00:17
Comments