โรงเรียนในฝัน

รายขื่อโรงเรียนในฝัน สพป.นครปฐม เขต 2  

 รุ่นที่ 1    ไม่มี

 รุ่นที่ 2    จำนวน 4 โรงเรียน  
    
 เว็บไซต์
http://www.wmkl.ac.th/ 
 วันที่รับรอง


26 ก.ย. 2551
24 ก.ย. 2552
22 ส.ค. 2554
19 มี.ค. 2555


23 พ.ย. 2555
      7 ธ.ค. 2555
18 ม.ค. 2556
22 ก.พ. 2556
 
วันที่โรงเรียนในฝัน สพป.นครปฐม เขต 2 ผ่านการรับรองเป็นต้นแบบฯ รุ่น 3 ครบทุกโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน คือ วันที่ 22 ก.พ. 2556 
วันที่โรงเรียนในฝัน จังหวัดนครปฐม ผ่านการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 3 ครบทุกโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน คือ วันที่ 28 ก.พ. 2556

รายขื่อโรงเรียนในฝัน สพม.9 (เฉพาะจังหวัดนครปฐม)

 รุ่นที่ 1  จำนวน  7  โรงเรียน 
            ภัทรญาณวิทยา             อำเภอนครชัยศรี
            สามพรานวิทยา             อำเภอสามพราน
            บางเลนวิทยา                อำเภอบางเลน
            คงทองวิทยา                 อำเภอดอนตูม
            วัดห้วยจรเข้                   อำเภอเมือง
            กำแพงแสนวิทยา           อำเภอกำแพงแสน
            รัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศศาลายาฯ

 รุ่นที่ 2  ไม่มี 
     
 รุ่นที่ 3   จำนวน  3  โรงเรียน
             ศาลาตึกวิทยา             อำเภอกำแพงแสน
             ปรีดารามวิทยา            อำเภอสามพราน
             งิ้ววรายบุญมีรังสฤษดิ์   อำเภอนครชัยศรี

http://www.py.ac.th/home/
http://ns2.spw.ac.th/xoops/
http://www.banglane.ac.th/
http://school.esanpt1.go.th/ktw/newweb/home.html
http://www.wj.ac.th/web/
http://www.kpsw.ac.th/
http://www.rsbs.ac.th/

    -


http://www.salatuek.com/ 
http://www.preedaram.ac.th/ 
http://www.schoolngbr.ac.th/   
 วันที่รับรอง
   24 ก.พ. 2548
     3 มี.ค. 2549
   19 พ.ย. 2549
   10 ก.พ. 2549
     8 ก.พ. 2549
     2 ก.พ. 2549
   10 มี.ค. 2549

-


   27 ก.พ. 2556
   28 ก.พ. 2556
   26 ก.พ. 2556

กิจกรรมการขับเคลื่อน

วันที่ 10-12 กันยายน 2556 
    การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน ประจำปีงบประมาณ 2556 และการฉลอง 1 ทศวรรษกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องแกรนด์ฮอล  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

1 ทศวรรษ คุณภาพการศึกษาวันที่ 9 กันยายน 2556
    นิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมินคงสภาพต้นแบบโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  นำคณะโดย นายชนาวุฒิ กลัดแพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นางวิไลวรรณ ตรีชั้น, นางสาววิไลวรรณ โอรส, นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ และนายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ 


นิเทศเพื่อคงสภาพ


วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
     การสัมมนาวิชาการงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ ภาคกลาง  ณ วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์ : 
   1. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการให้กับโรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่ายระดับเขตพื้นที่การศึกษา
   2. เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกเขตพื้นที่การศึกษา มีเวทีในการสาธิต-แสดงผลงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระจายไปตามภูมิภาค

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน, ครู, ผู้บริหารโรงเรียน, Roving Team, ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียนในฝัน, เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน(ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด) ของโรงเรียนในฝันภาคกลาง 16 จังหวัด 36 เขตพื้นที่การศึกษา จาก 30 สพป. และ 6 สพม. ได้แก่ สพป.ปทุมธานี เขต 1-2, สพป.สระบุรี เขต 1-2, สพป.นนทบุรี เขต 1-2, สพป.พระนรศรีอยุธยา เขต 1-2, สพป.ลพบรี เขต 1-2, สพป.สิงห์บุรี, สพป.อ่างทอง, สพป.ชัยนาท, สพป.กาญจนบุรี เขต 1-4, สพป.นครปฐม เขต 1-2, สพป.สุพรรณบุรี เขต 1-3, สพป.ราชบุรี เขต1-2, สพป.สมุทรสาคร, สพป.สมุทรสงคราม, สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1-2, สพป.เพขรบุรี เขต 1-2,  สพม. เขต 3, เขต 4, เขต 5, เขต 8, เขต 9, เขต 10 

กิจกรรม เนื้อหาสาระ : พิธีเปิด และมอบโล่รางวัลแด่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้ง 36 เขตพื้นที่ โดย นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศีกษาธิการ / นิทรรศการ / การแสดงบนเวที / การนำเสนอผลงาน-นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของ นักเรียน, ครู, ผู้บริหารโรงเรียน, Roving Team, ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนในฝัน, เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน (ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด) 

เป้าหมาย : คัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมผลการปฏิบัติที่ดีเลิศของครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ เลขาศูนย์ฯ จำนวน 14 ผลงาน นักเรียน 100 ผลงาน สู่การคัดเลือก Best of the Best Practice เข้ารับเกียรติบัตรในงาน 1 ทศวรรษกับความก้าวหน้าโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2556  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

lab school symposium 2013


วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
        ประเมินคัดเลือกนวัตกรรมครู นักเรียน ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 1  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาคกลาง ระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2556
 
    

วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2556

        การประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาแสดงผลงาน Lab School Symposium 2013 ของโรงเรียนในฝันและศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ปีงบประมาณ 2556  ณ โรงแรมเฟิสท์ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ :
   1. เพื่อร่วมกันวางแผนจัดงานสัมมนาแสดงผลงาน Lab School Symposium 2013 ของโรงเรียนในฝันและศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ปีงบประมาณ 2556 

   2. เตรียมการคัดเลือผลงาน / บุคคล / หน่วยงาน / องค์กร เพื่อนำไปแสดงในงาน "ผลงานดี 10 ปี กับโครงการโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2556"

เป้าหมาย : ได้ข้อตกลงเรื่องสถานที่จัดงานผู้รับเป็นเจ้าภาพผู้ดำเนินการ ระยะเวลาการจัดงานและแผนการจัดสัมมนาแสดงผลงาน (Symposium) ของทั้ง 4 ภาค 6 จุด

กลุ่มเป้าหมาย : คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) จำนวน 223 คน วิทยากร 8 คน คณะทำงาน 32 คน

ลักษณะกิจกรรม : รับนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการจากที่ปรึกษา สพฐ. (ดร.อรทัย มูลคำ) / แบ่งกลุ่มประชุมตามภาค 4 ภาค 6 กลุ่ม เพื่อวางแผนคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมที่จะนำไปเสนอ

เตรียมงานซิมโพเซ๊ยม56
(การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน)

สรุปผลการคัดเลือกระดับจังหวัด
เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับภาค

( โปรดดาวน์โหลดโดยคลิกที่ลูกศร 
หลังแถวซึ่งตรงกับไฟล์แนบด้านล่าง ชื่อไฟล์ผลการตัดสินนวัตกรรม
โรงเรียนในฝัน.pdf )

กำหนดการนำเสนอผลงาน/นวัตกรรม
(ปรับปรุง)

ผลการนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมฯ
การสัมมนาวิชาการ 
Lab School Symposium 2013 
ระดับประเทศ ภาคกลาง 
ณ วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผู้บริหารโรงเรียนในฝัน 
ประจำปีงบประมาณ 2556 
และการฉลอง 1 ทศวรรษ
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556 
ณ ห้องแกรนด์ฮอล
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ 
จอมเทียน พัทยา ชลบุรี


https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHldDhPYzRiYXdSclU/edit

https://drive.google.com/file/d/1NxaBtYbfbQ-onAdopU3MRR_L8NzqVZGR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NA1WiqUHworbH9f8S9W7mcT6au6IL5FM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_evqhOqNC62ZW38yIs26Ajh771Nw8N59/view?usp=sharing