หลักสูตรมาตรฐานสากล

หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  World-Class Standard School

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขับเคลื่อนการพัฒนา ยกระดับโรงเรียนชั้นนำที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(นายชินภัทร ภูมิรัตน) ได้มอบนโยบายแก่โรงเรียนในโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านการประชุมทางไกล(Tele Conference) พร้อมกับสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายและคณะทำงานได้จัดทำแนวทางการ ดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศ ทางและแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้นให้รับทราบแล้วนั้น และเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการนำแนวทางไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำเอกสาร “คู่มือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล” ขึ้นจำนวน 5 รายการ ประกอบด้วยการขับเคลื่อนกลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การบริหารจัดการระบบคุณภาพ การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการนิเทศเพื่อ พัฒนาการจัดการศึกษา

Download เอกสารทั้งหมดได้ที่นี่ http://www.silapasart.com/worldclass.rar

เอกสารวิชาการ

โรงเรียนในโครงการยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลทั้ง 500 โรงเรียน [รายชื่อ ๕๐๐ โรงเรียน 

คู่มือการวางแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับจังหวัด 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2

หนังสือ School Mapping บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5

เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการพัฒนาบุคลากรโครงการยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล
Comments