สถานศึกษาพอเพียง


คลิกที่ภาพ ดูภาพขยาย


        ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในทุกระดับ เพื่อให้ ผู้บริหารองค์กร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่น อย่างยั่งยืนตลอดไป นั้น  
        คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยตำแหน่ง และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
        กระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มีนโยบายขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” โดยเริ่มพัฒนาเพื่อขยายผล ในปี ๒๕๕๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ พบว่ามีสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ได้จำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๒๓ แห่งประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑,๙๐๓ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๒ แห่ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๒๑๒ แห่ง และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๖ แห่ง
        กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศให้สถานศึกษาทั้ง ๒,๑๒๓ แห่ง เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๗” เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ดำเนินการขยายผลต่อไปอย่างต่อเนื่องประกาศ / เรื่องแจ้ง

 ผลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ประกาศเมื่อ 24 กัยายน 2561 > คลิก 
 ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ประจำปี 2560 > คลิก 
 ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560 > คลิก 
 สถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ (Best Practices) ปี 2559 ตามประกาศศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ > คลิก
 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่พัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียง สพป.นครปฐม เขต 2
         ปี 2552 - 2554  |  ปี 2555  |  ปี 2556  |  ปี 2557  |  ปี 2558  |  ปี 2559  |  ปี 2560 + เพิ่มเติมรายงานเหตุการณ์


21 กันยายน 2561
        ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 (โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล) จัดกิจกรรม ฐานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขยายผลให้โรงเรียนเครือข่าย ได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโรงเรียนของตนเองต่อไป

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1824705134250571&id=100001333058907&__xts__[0]=68.ARArJvfNx_pKazPLmRHPzZy-OVao6A7fa4Or-bpwwAj-KaJEhOX1wKA3V8ddiYv3dRdO4-


19 มกราคม 2561 
        นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๒ และนายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพรานและคณะให้เกียรติร่วมงาน การประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 

https://www.facebook.com/watraikhingshcool/media_set?set=a.1006358142846197&type=3

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-sersthkic-phx-pheiyng/DSC_6371%20%281%29.jpg?attredirects=0

15 มกราคม 2559 

    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 โดย นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 20 โรงเรียน รับเกียรติบัตร "สถานศึกษาพอเพียง ปี 2557" ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม


20 มิถุนายน 2558 
        การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2558 สพป.นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม > คลิก 

5-6 มิ.ย.58 
        การประชุมปฎิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ การสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม > คลิก 

9 มิ.ย.56 
        พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย > คลิก

6 มิ.ย.56 
        เตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียง > คลิก เอกสารการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

 คู่มือการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม” ปี 2561 > คลิก
 คู่มือการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 > คลิก 
 เอกสารประกอบการเรียน การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม เพื่อลดการกลั่นแกล้งรังแกกันอย่างยั่งยืนในโรงเรียนพอเพียงพิทยาคม > คลิก
 เอกสารประกอบการเรียน การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม เพื่อลดการกลั่นแกล้งรังแกกันอย่างยั่งยืนในโรงเรียนพอเพียงพิทยาคม > คลิก
 คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง > คลิก

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ฯ การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
 การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา > คลิก
 ป้ายสถานศึกษาพอเพียง คลิก
 ประกาศรายชื่อผู้ประเมิน กระทรวงศึกษาธิการ คลิก
 ประกาศสถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ คลิก
 รายการเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน. คลิก
 รายการเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ขั้นพื้นฐาน คลิก
 รายการเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียง สอศ. คลิก
 หลักเกณฑ์ต่างๆ คลิก

เนื้อเพลงของขวัญจากก้อนดิน

เราทุกคนก็เหมือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่ง เปราะบาง ไร้ค่า ไร้ความหมาย
อ่อนแอเหมือนโคลน ไหลไปตามทางเรื่อยไป เมื่อน้ำแห้งไป ก็แตกระแหง

มีพลัง เพียงแค่แรงเดียวที่ยึดเรา  เหนี่ยวรั้ง เราไว้ ให้กล้าแข็ง
รวมผู้คนมากมาย ให้ทรงพลังแข็งแรง  รวมเม็ดดินทุกเม็ด ให้เป็นแผ่นดิน

เราก็รู้ พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหน  ต้องลำบากใจกาย ไม่เคยสิ้น
เพราะพ่อรู้ พ่อคือ... พลังแห่งแผ่นดิน  ให้เราพออยู่พอกินกันต่อไป

หากจะหา ของขวัญ ให้พ่อสักกล่อง  เราทั้งผอง จะพร้อมกันได้ไหม
บวกกันเป็นดินเดียว ให้พ่อได้สุขใจ  ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่เป็นมา

เราก็รู้ พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหน  ต้องลำบากใจกาย ไม่เคยสิ้น
เพราะพ่อรู้ พ่อคือ... พลังแห่งแผ่นดิน  ให้เราพออยู่พอกินกันต่อไป

หากจะหา ของขวัญ ให้พ่อสักกล่อง  เราทั้งผอง จะพร้อมกันได้ไหม
บวกกันเป็นดินเดียว ให้พ่อได้สุขใจ  ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่เป็นมา

ช่วยกันทำความดี ให้พ่อได้สุขใจ  ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่แล้วมาสพฐ.เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 6 เล่ม

    หนังสือการ์ตูน เศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์ หนา 202 หน้า ดาวน์โหลด 
    หนังสือ จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ > คลิก
    หนังสือ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หนา 54 หน้า > คลิก
    หนังสือ เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หนา 40 หน้า > คลิก 
    หนังสือ การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3 ไฟล์ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 150 หน้า > ดาวน์โหลด 
    หนังสือ พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา แบ่งเป็น 3 ไฟล์ เมื่อดาวน์โหลดหรือเชฟไฟล์แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 312 หน้า > ดาวน์โหลด 


บทความ / แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน > คลิก   
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 101 > คลิก 
 รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที > คลิก 
 บนเส้นทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ > คลิก 
 การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง พอเพียง..อยู่อย่าง..เพียงพอ > คลิก 
 คนหวงแผ่นดิน ตอน วิถีชีวิตพอเพียง คลิก 
 หนึ่งไร่แก้จน คลิก 
 7 ขั้นตอนปลูกผักบุ้งในตะกร้า แบบไฮโดรโปรนิกส์ คลิก 
 สูตรปุ๋ยผักไฮโดรโปรนิกส์ > คลิก 
 ขยายพันธ์มะนาวด้วยใบ > คลิก 
 กระบอกไม้ไผ่แทนท่อพีวีซี > คลิก 
 วิธีตอนกิ่งมะละกอ > คลิก 
 การปลูกกล้วยกลับหัว > คลิก 
 วิธีทำเตาเผา​ถ่าน​ จากถัง 200 ​ลิตร > คลิก 


http://kingrama9.kpmax.com/lms/index.php?module=classroom&action=lesson&catid=1
สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning หลักสูตร "เศรษฐกิจพอเพียง"


ศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 
สพป.นครปฐม เขต 2 
โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) / โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฏร์)

เอกสารประกอบการประชุมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพในโรงเรียน ตามโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล รามคำแหง กรุงเทพฯ (การสร้างแรงบันดาลใจในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ / การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ชุมชน / บรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน / แผนธุรกิจ Business Plan / ธุรกิจ E-commerce / เรียนรู้กับ Google / นักธุรกิจน้อย คิดประดิษฐ์ ต่อยอด สร้างทรัพย์สินทางปัญญา / การพัฒนากระบวนการคิดกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ AEC / ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์) > คลิก
@ เอกสาร แนวดำเนินการศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายฯ > คลิก
@ face book โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา) > คลิก
@ face book ศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการฯ (ม่อนฟ้าหลวง) > คลิก
@ face book โครงการฯ (สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา) > คลิก
@ ฐานการเรียนรู้ ศูนย์นักธุรกิจน้อยฯ (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่) > คลิก 
@ เอกสาร การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการฯ ประจำปี 2561 (หลักเกณฑ์+ใบสมัคร) > คลิก
@ รายงานวิจัยรูปแบบการสร้างนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม สร้างทรัพย์สินทางปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในโรงเรียนนําร่อง โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี > คลิก
@ การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) และนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ (ศศิมา สุขสว่าง) > คลิก 
@ เอกสารประกอบการประชุมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพในโรงเรียน ตามโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล รามคำแหง กรุงเทพฯ (การสร้างแรงบันดาลใจในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ / การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ชุมชน / บรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน / แผนธุรกิจ Business Plan / ธุรกิจ E-commerce / เรียนรู้กับ Google / นักธุรกิจน้อย คิดประดิษฐ์ ต่อยอด สร้างทรัพย์สินทางปัญญา / การพัฒนากระบวนการคิดกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ AEC / ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์) > คลิก

Branding & Storytelling
        Storytelling เป็นรูปแบบการเล่าเรื่องแบบหนึ่ง ที่ใช้กระบวนการเล่าเหมือนนิทานหรือเรื่องราวนิยาย เรื่องเล่า ร้อยต่อกัน และสร้างอารมณ์ร่วมให้คนนั้นสนใจ ให้ความตั้งใจและจดจำเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นมา ซึ่งจะมีทฤษฏีการเล่าเรื่องด้วยสูตร 5 Acts จริง ๆ แล้วเรื่องการตลาดผ่านการเล่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ทำมานานมานับพัน ๆ ปี เช่น การเล่าเรื่องของกษัตริย์อียิปต์ในชัยชนะของสงคราม ผ่านภาพวาดบนกำแพง ซึ่งเป็นการโฆษณาชวนเชื่อด้วยเรื่องราวแบบหนึ่ง (Propaganda) หรือลำนำวีรบุรุษสงครามในกรีซ หรือนิทานของโฮเมอร์ต่าง ๆ ก็เป็นการโฆษณาเรื่องคนผ่านการเล่าเรื่องแบบหนึ่ง
    # Storytelling กลยุทธ์ทาง Content Marketing ที่สำคัญต่อผู้บริโภค > คลิก
    # 5 ขั้นตอนการทำการตลาดออนไลน์ด้วย Storytelling เพิ่มมูลค่าแบรนด์ ปั้นดินให้เป็นดาว > คลิก
    # หลักพื้นฐานของการทำ BRAND STORYTELLING > คลิก
    # 4 เคล็ดลับทำให้ลูกค้าตกหลุมรัก (แบรนด์) ตั้งแต่แรกพบ > คลิก

Moodboard  กระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนคิดนวัตกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงพาณิชย์
        Moodboard
(มู้ดบอร์ด) คือ ตัวกลางในการสื่อสารระหว่างนักออกแบบและลูกค้า ใช้บรรยายบรรยากาศ อารมณ์หรือสไตล์ของงานนั้น ๆ ซึ่งมู้ดบอร์ดนั้นเป็นกระบวนการต่อจากการออกแบบคอนเซ็ปต์หรือแนวคิด และการจัดวางพื้นที่ (Planning) เพื่อแสดงให้เห็นว่างานออกแบบจะออกมาในแนวทางไหน มีอารมณ์ ความรู้สึก สี แสง อย่างไร เป็นวิธีการที่ลดการเข้าใจไม่ตรงกัน ระหว่างนักออกแบบและลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพราะบางครั้งการอธิบายด้วยคำพูด หรือแบบที่เป็น 2 มิติ ลูกค้าอาจนึกภาพไม่ออก การนำเสนอด้วยรูปภาพและวัสดุจริง จึงช่วยได้มาก
    # Q&A : MoodBoard คืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญในงานออกแบบ ? > คลิก
    # MOODBOARD คืออะไร ทำไมนักออกแบบควรต้องทำมัน > คลิก
    # เด็กแฟชั่นต้องดู! ไขข้อสงสัย "MOOD BOARD" ทำเพื่ออะไร และ ดีอย่างไร > คลิก
    # Mood Board กระดานบันดาลใจ > คลิก
    # เอาไปใช้!!! รวม "20" Mood Board Material สวยๆสำหรับใช้ในงานออกแบบ > คลิก


e-Book : เอกสารเผยแพร่ในโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ > คลิก
    # การสอนงานอาชีพสู่ความเป็นเลิศนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์(ฉบับ pdf) > คลิก
หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ป.1 | ป.2 | ป.3 ป.4 | ป.5 | ป.6
 ม.1 | ม.2 | ม.3


ตัวอย่าง 1 แผนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่าง 2 แผนการจัดการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง


https://drive.google.com/a/npt2kindergarten.com/file/d/0B3Umqg13L780THlCTm1zdkZTYTQ/view

https://www.scbfoundation.com/stocks/e9/file/14453441387akm4e9.pdf

ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

http://cse.nida.ac.th/main/index.php?lang=en

http://www.sufschool.net/

https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1/335256716556240

http://www.sufficiencyeconomy.org/

http://www.sufficiencyeconomy.org/ebook.html

ประกาศ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 2558

http://www.manpattanalibrary.com/book_category.php?cat2id=59
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-sersthkic-phx-pheiyng/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99.jpg?attredirects=0
ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ ^^^

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-sersthkic-phx-pheiyng/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%872.jpg?attredirects=0
ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ ^^^

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-sersthkic-phx-pheiyng/22310241_1507266792653577_5373919333403553250_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-sersthkic-phx-pheiyng/66524912b.jpg?attredirects=0
การวิเคราะห์
เศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ
วิถีชีวิตพอเพียง (แผนภูมิ)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-sersthkic-phx-pheiyng/2018-12-22_10-24-33.jpg
ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์


สารคดี เชื่อมโยงเครือข่าย
รวมใจขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อน (ด้านเศรษฐกิจ)

- เรียนรู้ กู้โลก (ด้านสิ่งแวดล้อม)

   (ด้านเทคโนโลยี)


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-sersthkic-phx-pheiyng/22310241_1507266792653577_5373919333403553250_n.jpg?attredirects=0
หน้าเว็บย่อย (1): แผนการจัดการเรียนรู้
Comments