สถานศึกษาพอเพียง


คลิกที่ภาพ ดูภาพขยาย        ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในทุกระดับ เพื่อให้ ผู้บริหารองค์กร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่น อย่างยั่งยืนตลอดไป นั้น  
        คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยตำแหน่ง และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
        กระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มีนโยบายขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” โดยเริ่มพัฒนาเพื่อขยายผล ในปี ๒๕๕๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ พบว่ามีสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ได้จำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๒๓ แห่งประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑,๙๐๓ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๒ แห่ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๒๑๒ แห่ง และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๖ แห่ง
        กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศให้สถานศึกษาทั้ง ๒,๑๒๓ แห่ง เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๗” เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ดำเนินการขยายผลต่อไปอย่างต่อเนื่องประกาศ / เรื่องแจ้ง

 ผลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ประกาศเมื่อ 24 กัยายน 2561 > คลิก 
 ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ประจำปี 2560 > คลิก 
 ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560 > คลิก 
 สถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ (Best Practices) ปี 2559 ตามประกาศศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ > คลิก
 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่พัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียง สพป.นครปฐม เขต 2
         ปี 2552 - 2554  |  ปี 2555  |  ปี 2556  |  ปี 2557  |  ปี 2558  |  ปี 2559  |  ปี 2560 + เพิ่มเติมรายงานเหตุการณ์


15 มีนาคม 2562
        โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เปิดบ้านวิชาการ "วิถีการเรียนรู้ สู่ความพอเพียง" เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้และเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ โดยมีนายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมงาน เปิดบ้านวิชาการในครั้งนี้

https://www.facebook.com/computerict/media_set?set=a.1788811677885539&type=3

21 กันยายน 2561
        ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 (โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล) จัดกิจกรรม ฐานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขยายผลให้โรงเรียนเครือข่าย ได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโรงเรียนของตนเองต่อไป

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1824705134250571&id=100001333058907&__xts__[0]=68.ARArJvfNx_pKazPLmRHPzZy-OVao6A7fa4Or-bpwwAj-KaJEhOX1wKA3V8ddiYv3dRdO4-

19 มกราคม 2561 
        นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๒ และนายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพรานและคณะให้เกียรติร่วมงาน การประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 

https://www.facebook.com/watraikhingshcool/media_set?set=a.1006358142846197&type=3
แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-sersthkic-phx-pheiyng/DSC_6371%20%281%29.jpg?attredirects=0
15 มกราคม 2559 

    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 โดย นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 20 โรงเรียน รับเกียรติบัตร "สถานศึกษาพอเพียง ปี 2557" ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม


20 มิถุนายน 2558 
        การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2558 สพป.นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม > คลิก 

5-6 มิ.ย.58 
        การประชุมปฎิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ การสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม > คลิก 

9 มิ.ย.56 
        พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย > คลิก

6 มิ.ย.56 
        เตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียง > คลิก 

เอกสารการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

 คู่มือการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม” ปี 2561 > คลิก
 คู่มือการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 > คลิก 
 เอกสารประกอบการเรียน การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม เพื่อลดการกลั่นแกล้งรังแกกันอย่างยั่งยืนในโรงเรียนพอเพียงพิทยาคม > คลิก
 เอกสารประกอบการเรียน การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม เพื่อลดการกลั่นแกล้งรังแกกันอย่างยั่งยืนในโรงเรียนพอเพียงพิทยาคม > คลิก
 คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง > คลิก

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ฯ การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
 การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา > คลิก
 ป้ายสถานศึกษาพอเพียง คลิก
 ประกาศรายชื่อผู้ประเมิน กระทรวงศึกษาธิการ คลิก
 ประกาศสถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ คลิก
 รายการเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน. คลิก
 รายการเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ขั้นพื้นฐาน คลิก
 รายการเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียง สอศ. คลิก
 หลักเกณฑ์ต่างๆ คลิก
 คู่มือประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ใช้ตั้งแต่ ปี 2554 เป็นต้นไป ในร ะดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก บทความ / แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน > คลิก   
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน > คลิก    
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 101 > คลิก 
 รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที > คลิก 
 บนเส้นทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ > คลิก 
 การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง พอเพียง..อยู่อย่าง..เพียงพอ > คลิก 
 คนหวงแผ่นดิน ตอน วิถีชีวิตพอเพียง คลิก 
 หนึ่งไร่แก้จน คลิก 
 7 ขั้นตอนปลูกผักบุ้งในตะกร้า แบบไฮโดรโปรนิกส์ คลิก 
 สูตรปุ๋ยผักไฮโดรโปรนิกส์ > คลิก 
 ขยายพันธ์มะนาวด้วยใบ > คลิก 
 กระบอกไม้ไผ่แทนท่อพีวีซี > คลิก 
 วิธีตอนกิ่งมะละกอ > คลิก 
 การปลูกกล้วยกลับหัว > คลิก 
 วิธีทำเตาเผา​ถ่าน​ จากถัง 200 ​ลิตร > คลิก หนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

https://drive.google.com/a/npt2kindergarten.com/file/d/0B3Umqg13L780THlCTm1zdkZTYTQ/view
http://www.ebooks.in.th/download/3295/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%93__%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1458-file.pdf
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1447-file.pdf
https://www.scbfoundation.com/stocks/59/file/14963726709bwyn59pdf/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87.pdf

https://www.scbfoundation.com/stocks/63/file/1394116958cjp2963pdf/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87.pdf
http://www.ebooks.in.th/download/9652/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://www.ebooks.in.th/download/2254/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://www.ebooks.in.th/download/5294/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8_%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://www.samrancom.com/learn_suff.pdf
https://www.scbfoundation.com/stocks/a6/file/1390304572ug82ka6pdf/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%20%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99.pdf
http://www.samrancom.com/book_eco.zip


โครงการนักธุรกิจน้อยฯ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/sukh


ประกาศ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 2558

หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ป.1 | ป.2 | ป.3 ป.4 | ป.5 | ป.6
 ม.1 | ม.2 | ม.3


ตัวอย่าง 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่าง 2 แผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง


https://www.scbfoundation.com/stocks/e9/file/14453441387akm4e9.pdf

http://cse.nida.ac.th/main/index.php?lang=en

http://www.sufschool.net/

https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1/335256716556240

http://www.sufficiencyeconomy.org/

http://www.sufficiencyeconomy.org/ebook.html

http://www.manpattanalibrary.com/book_category.php?cat2id=59
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-sersthkic-phx-pheiyng/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99.jpg?attredirects=0
ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-sersthkic-phx-pheiyng/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%872.jpg?attredirects=0
ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-sersthkic-phx-pheiyng/22310241_1507266792653577_5373919333403553250_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-sersthkic-phx-pheiyng/66524912b.jpg?attredirects=0
การวิเคราะห์
เศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ
วิถีชีวิตพอเพียง (แผนภูมิ)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-sersthkic-phx-pheiyng/2018-12-22_10-24-33.jpg
ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์


สารคดี เชื่อมโยงเครือข่าย
รวมใจขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อน (ด้านเศรษฐกิจ)

- เรียนรู้ กู้โลก (ด้านสิ่งแวดล้อม)

   (ด้านเทคโนโลยี)http://kingrama9.kpmax.com/lms/index.php?module=classroom&action=lesson&catid=1
สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรียนรู้ผ่านระบบ e-learning
หลักสูตร "เศรษฐกิจพอเพียง"

http://social.nesdb.go.th/social/sep/index.html

หลักปรัชญาของเสซรษฐกิจพอเพียง (กรมประชาสัมพันธ์) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-sersthkic-phx-pheiyng/121037675_3372814679421563_5044348039927380826_o.jpg
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน