สถานศึกษาพอเพียง

คลิกที่ภาพ ดูภาพขยาย

        ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในทุกระดับ เพื่อให้ ผู้บริหารองค์กร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่น อย่างยั่งยืนตลอดไป นั้น  
        คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยตำแหน่ง และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
        กระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มีนโยบายขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” โดยเริ่มพัฒนาเพื่อขยายผล ในปี ๒๕๕๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ พบว่ามีสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ได้จำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๒๓ แห่งประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑,๙๐๓ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๒ แห่ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๒๑๒ แห่ง และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๖ แห่ง
        กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศให้สถานศึกษาทั้ง ๒,๑๒๓ แห่ง เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๗” เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ดำเนินการขยายผลต่อไปอย่างต่อเนื่องเอกสารการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

 คู่มือการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม” ปี 2561 > คลิก
 คู่มือการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 > คลิก 
 เอกสารประกอบการเรียน การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม เพื่อลดการกลั่นแกล้งรังแกกันอย่างยั่งยืนในโรงเรียนพอเพียงพิทยาคม > คลิก
 เอกสารประกอบการเรียน การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม เพื่อลดการกลั่นแกล้งรังแกกันอย่างยั่งยืนในโรงเรียนพอเพียงพิทยาคม > คลิก
 คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง > คลิก

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ฯ การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
 การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา > คลิก
 ป้ายสถานศึกษาพอเพียง คลิก
 ประกาศรายชื่อผู้ประเมิน กระทรวงศึกษาธิการ คลิก
 ประกาศสถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ คลิก
 รายการเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน. คลิก
 รายการเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ขั้นพื้นฐาน คลิก
 รายการเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียง สอศ. คลิก
 หลักเกณฑ์ต่างๆ คลิก
เนื้อเพลงของขวัญจากก้อนดิน

เราทุกคนก็เหมือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่ง เปราะบาง ไร้ค่า ไร้ความหมาย
อ่อนแอเหมือนโคลน ไหลไปตามทางเรื่อยไป เมื่อน้ำแห้งไป ก็แตกระแหง

มีพลัง เพียงแค่แรงเดียวที่ยึดเรา  เหนี่ยวรั้ง เราไว้ ให้กล้าแข็ง
รวมผู้คนมากมาย ให้ทรงพลังแข็งแรง  รวมเม็ดดินทุกเม็ด ให้เป็นแผ่นดิน

เราก็รู้ พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหน  ต้องลำบากใจกาย ไม่เคยสิ้น
เพราะพ่อรู้ พ่อคือ... พลังแห่งแผ่นดิน  ให้เราพออยู่พอกินกันต่อไป

หากจะหา ของขวัญ ให้พ่อสักกล่อง  เราทั้งผอง จะพร้อมกันได้ไหม
บวกกันเป็นดินเดียว ให้พ่อได้สุขใจ  ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่เป็นมา

เราก็รู้ พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหน  ต้องลำบากใจกาย ไม่เคยสิ้น
เพราะพ่อรู้ พ่อคือ... พลังแห่งแผ่นดิน  ให้เราพออยู่พอกินกันต่อไป

หากจะหา ของขวัญ ให้พ่อสักกล่อง  เราทั้งผอง จะพร้อมกันได้ไหม
บวกกันเป็นดินเดียว ให้พ่อได้สุขใจ  ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่เป็นมา

ช่วยกันทำความดี ให้พ่อได้สุขใจ  ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่แล้วมา
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/855844267802790

สพฐ.เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 6 เล่ม

    หนังสือการ์ตูน เศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์ หนา 202 หน้า ดาวน์โหลด http://www.obec.go.th/documents/17910

    หนังสือ จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วจะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 178 หน้า http://www.obec.go.th/documents/17907 

    หนังสือ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หนา 54 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง
http://www.obec.go.th/documents/17905 

    หนังสือ เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หนา 40 หน้า http://www.obec.go.th/documents/17904 

    หนังสือ การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แบ่งเป็น 3 ไฟล์ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 150 หน้า พร้อมปกหน้า/หลัง ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17895 

    หนังสือ พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา แบ่งเป็น 3 ไฟล์ เมื่อดาวน์โหลดหรือเชฟไฟล์แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 312 หน้า พร้อมปกหน้าหลังดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17892 บทความ / แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน >>> คลิก   
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 101 >>> คลิก
 รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที >>> คลิก
 การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง พอเพียง..อยู่อย่าง..เพียงพอ >>> คลิก
 คนหวงแผ่นดิน ตอน วิถีชีวิตพอเพียง >>> คลิก
 หนึ่งไร่แก้จน >>> คลิก
 7 ขั้นตอนปลูกผักบุ้งในตะกร้า แบบไฮโดรโปรนิกส์ >>> คลิก
 สูตรปุ๋ยผักไฮโดรโปรนิกส์ > คลิก
 ขยายพันธ์มะนาวด้วยใบ >>> คลิก
 กระบอกไม้ไผ่แทนท่อพีวีซี > คลิก
 วิธีตอนกิ่งมะละกอ >>> คลิก
 การปลูกกล้วยกลับหัว >>> คลิก
 บนเส้นทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ >>> คลิกhttp://kingrama9.kpmax.com/lms/index.php?module=classroom&action=lesson&catid=1
สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning หลักสูตร "เศรษฐกิจพอเพียง"
ประกาศรายชื่อสถานศึกษา
ที่พัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียง
สพป.นครปฐม เขต 2

             ปี 2552 - 2554
             ปี 2555
             ปี 2556
             ปี 2557
             ปี 2558
             ปี 2559
             ปี 2560


หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ป.1 | ป.2 | ป.3 ป.4 | ป.5 | ป.6
 ม.1 | ม.2 | ม.3


ตัวอย่าง 1 แผนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่าง 2 แผนการจัดการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง


https://drive.google.com/a/npt2kindergarten.com/file/d/0B3Umqg13L780THlCTm1zdkZTYTQ/view

https://www.scbfoundation.com/stocks/e9/file/14453441387akm4e9.pdf

รายงานเหตุการณ์


15 มกราคม 2559 
    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 โดย นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 20 โรงเรียน รับเกียรติบัตร "สถานศึกษาพอเพียง ปี 2557" ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

20 มิถุนายน 2558
    การประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2558 สพป.นครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม >>> คลิก

5-6 มิ.ย.58
  การประชุมปฎิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ การสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม  

9 มิ.ย.56

6 มิ.ย.56


ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

http://cse.nida.ac.th/main/index.php?lang=en


https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1/335256716556240

http://www.sufficiencyeconomy.org/

http://www.sufficiencyeconomy.org/ebook.html

ประกาศ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 2558

http://www.manpattanalibrary.com/book_category.php?cat2id=59
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

https://www.facebook.com/OBEC.YoungEntrepreneur
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม
นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ ^^^

ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ ^^^

วิถีชีวิตพอเพียง (แผนภูมิ)สารคดี เชื่อมโยงเครือข่าย
รวมใจขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อน (ด้านเศรษฐกิจ)

- เรียนรู้ กู้โลก (ด้านสิ่งแวดล้อม)

   (ด้านเทคโนโลยี)


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-sersthkic-phx-pheiyng/22310241_1507266792653577_5373919333403553250_n.jpg?attredirects=0

หน้าเว็บย่อย (1): แผนการจัดการเรียนรู้
Comments