โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา

ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ

เรื่องแจ้ง

เอกสารแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ฐาปณัฐ อุดมศรี) >>> คลิก 
@ ข่าว สนง.รัฐมนตรี 111/2560 "แนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 2560" >> คลิก 
@ การประกวด Best Practice โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ (รร.รัฐบาล)  คลิก
@ ขอเชิญร่วมสืบค้นเสาะหา 1 ครูต้นแบบ และ 1 นักเรียนตัวอย่าง เพื่อรับมอบ"ดาราอวอร์ด" รางวัลสำหรับคนปลุกสังคมด้วย"หัวใจโพธิสัตว์" >>> คลิก
@ โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
@ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ปี 2556 >>> คลิก
@ โครงการเด็กดี V-Star >>> คลิก
@ "สพฐ."หนุนสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาฟื้นฟูจิตวิญญาณครู สู่โรงเรียนสุจริต >>> คลิกโรงเรียนคุณธรรม

 ดาวน์โหลดเอกสารศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ยุวสถิรคุณ >>> คลิก  
 เอกสารแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ฐาปณัฐ อุดมศรี) >>> คลิก 
 บทความ / แนวคิด / สื่อ เพื่อการนิเทศ โรงเรียนคุณธรรม สพป.นครปฐม เขต 2
        # รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) >>> คลิก
        # ตัวอย่างการขับเคลื่อนของโรงเรียน (ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม) >>> คลิก
        # สื่อนิเทศชุมชนวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) >>> คลิก
        # สื่อนิเทศชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) >>> คลิก
        จริธรรมเด่นกลุ่มโรงเรียนห้วยพลู (ศน.บุญสุพร เพ็งทา) >>> คลิก
        จริยธรรมในการพัฒนางานกลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม (ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร) >>> คลิก
        # จริยธรรมเด่นโรงเรียนบ้านคลองโยง (ศน.อรวรรณ ริ้วไสว) >>> คลิก 
        # จริยธรรมเด่นโรงเรียนคุณธรรม (ศน.สายใจ ฉิมมณี) >>> คลิก
        # จริยธรรมเด่นกลุ่มโรงเรียนบางเลน (ศน.เกริน ช้อยเครือ) >>> คลิกข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินงานวันที่ 15 สิงหาคม 2558

        สำนักงานพระสอนศิลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
        จัดงาน มหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม


วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    2. เพื่อให้สถานศึกษา พระสอนศิลธรรม ครู นักเรียน ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมนำเสนอกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมชาวพุทธ
    3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าพุทธธรรม แสดงความเป็นผู้นำยุวพุทธศาสนิกชนด้านศาสนปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา นำผลจากการปฏิบัตินั้นมาพัฒนาคุณภาพชีวิต
    4. เพื่อสนับสนุนนโยบาย ค่านิยม 12 ประการ ของรัฐบาลในการมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมนำความรู้ เป็นคนดีของประเทศชาติ
    5. เพื่อร่วมกันประกาศพุทธธรรมผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธี และวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน 

กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ พระสอนศิลธรรมในโรงเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม 

กิจกรรมการแข่งขัน : คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ / คัดเลือกพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนดีเด่นประจำจังหวัด / บทบาทเวทีวิถีพุทธชั้นนำ / การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ / การประกวดสวดมนต์หมู่บาลีแปลอังกฤษ(ทำนองธรรมวัตร) / การประกวดการบรรยายธรรม / การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ / การประกวดกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี / การประกวดแสดงละครชาดก / การประกวดเล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง / การประกวดแต่งคำประพันธ์กลอน / การประกวดวาดภาพ / การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม / การประกวดสื่อการสอนศีลธรรม(DVD เรื่องสั้น) รวม 14 รายการ

การแข่งขันวาดภาพ : 
        - หัวข้อเรื่อง ระดับ ประถมศึกษา ศิล 5 พาใจให้ร่มเย็น (ใช้สีชอล์กหรือสีเทียน) / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โลกสดใสด้วยศีล 5 (ใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์)
        - เกณฑ์การให้คะแนน จินตนาการความคิดสร้างสรรค์และการถ่ายทอดสอดคล้องกับเนื้อหาที่ตั้งไว้ 30 คะแนน / ทักษะการวาดภาพ 30 คะแนน / เขียนบรรยายภาพเพื่อถ่ายทอดจินตนาการ 20 คะแนน / ความเป็นเอกภาพของภาพ 20 คะแนน 
        - ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา
            รางวัลชนะเลิศ ด.ช. ฐากูร สุทัด ชั้น ป.4 โรงเรียนวัดสามกระบือเผือก
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.จิตรดา พาใจอ่อน โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.วันวิสา ชีวา ชั้น ป.5 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
            รางวัลชมเชย อันดับ 1 ด.ญ.พิสินี พิราสาร ชั้น ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม
            รางวัลชมเชย อันดับ 2 ด.ช.ภราดร แซ่โง้ว ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านดงเกตุ

ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาวันที่ 13 กันยายน 2556

        การอบรมครูแกนนำวิทยากรค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต) สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายผลและพัฒนาครูแกนนำวิทยากรค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต ในการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

กลุ่มเป้าหมาย : ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (ต้นแบบโรงเรียนสุจริต) จำนวน 63 คน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : การต่อยอดประสบการณ์และการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดความดี (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / โรงเรียนต้นแบบสุจริต (ผอ.กัลยา หอยทอง) / การฝึกปฏิบัติกิจกรรม 6 ฐานการเรียนรู้ ฐานกระบวนการคิด (ครูมณีรัตน์ สะบู่, ครูเพลินพิณ จันทร์อ่อน, ศน.พัชรี ยันตรีสิงห์,) ฐานวินัย (ครูศศิธร สุกใส, ครูสุรีรัตน์ แก้วเขียว, ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม) ฐานซื่อสัตย์ (ครูสุเทพ อยู่ยงค์, ครูประเทือง อ่อนสัมพันธุ์, ครูศุภรัสมิ์ อัครวรวัฒน์กุล, ศน.วิไลวรรณ โอรส) ฐานอยู่อย่าพอเพียง (ครูลัดดาวัลย์ ตันเสถียร, ครูศุภากร จันทร์สุข, ครูอารีย์ วรรณรังษี ฐานจิตสาธารณะ (ครูกัญญา หอมขจร, ครูนิธา เกิดความสุข, ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์) ฐานการเรียนรู้การถอดประสบการณ์ ครูวชิรวิทย์ นิติพันธุ์, ครูมยุรี พันธุ์โสภา, ศน.ปรีชา สายค้ำ, ศน.มณกาญจน์ ทองใย, ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น, ศน.รัตนา ศิริชยานันท์, ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์, ศน.สมชาย พูลศรี)

กิจกรรม : บรรยาย การฝึกปฏิบัติในฐานการเรียนรู้ และการถอดประสบการณ์


วันที่ 7 กันยายน 2556

        นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมครูแกนนำวิทยากรค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต) สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ความเป็นมาของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โดยกำหนดชื่อโครงการว่า โรงเรียนสุจริต ) ในการดำเนินงาน ดังกล่าวได้กำหนดให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถม และมัธยมศึกษาคัดเลือกให้มีโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต เขตพื้นที่ละ 1 โรงเรียน รวม 225 โรงเรียนได้ร่วมกล่าวคำปฏิณญากับภาคีโรงเรียนสุจริตในวันที่ 7 มีนาคม 2556 ว่า 1.จะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2.จะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ให้เป็นวิถีชีวิตทั้งโรงเรียนและชุมชน 3.จะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและความยั่งยืน โดยมีกรอบการพัฒนาให้เกิดคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 5 ประการได้แก่ ทักษะกระบวนการ วินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณ จากนั้นโรงเรียนต้นแบบสุจริตต่างก็ดำเนินการวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนเพื่อปลูกฝังความสุจริตให้กับนักเรียน เพื่อให้เกิดผลตามปฏิญญา ดังกล่าว สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสุจริต และเป็น 1 ใน 25 โรงเรียน ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว อนึ่ง การอบรมครูแกนนำวิทยากรจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ถูกกำหนดให้ เป็นตัวชี้วัดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของนักเรียนมีความสำนึกในความรักชาติ ( การพัฒนานวัตกรรมโครงการค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ) เพื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม จะได้แนวทางไปดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมและอบรมค่ายเยาวชน ต่อไป
  
กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนสุจริต และได้รับคัดเลือกให้เป็น Good Practice กิจกรรมโรงเรียนสุจริต จาก 13 กลุ่มโรงเรียน มีจำนวน 123 โรงเรียน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : การต่อยอดประสบการณ์และการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดความดี / โรงเรียนต้นแบบสุจริต / การฝึกปฏิบัติกิจกรรม 6 ฐานการเรียนรู้

กิจกรรม : วิธีการบรรยาย การฝึกปฏิบัติในฐานการเรียนรู้ และการถอดประสบการณ์ 

วิทยากร : บุคลากรจากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น Good Practice กิจกรรมโรงเรียนสุจริต จาก 13 กลุ่มโรงเรียน)  และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จัดค่ายเยาวชนฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการตอบตัวชี้วัดที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2 ต่อไป และที่สำคัญที่สุดคือการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นอนาคตที่ดีชาติสืบไป

ค่ายสุจริตวันที่ 30 สิงหาคม 2556

        การประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นพลโลก รุ่นที่ 5 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

วัตถุประสงค์ : 
    1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    2. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา  
    3. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรักชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองตามระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กลุ่มเป้าหมาย : ครู ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 150 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม วิทยากร : พิธีเปฺิดและบรรยายพิเศษโดยนายชนาวุฒิ กลัดแพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 / พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ / ปฐมนิเทศ / การสร้างเครือข่ายรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์สู่ความเป็นพลโลก (รศ.วรภัทร ลัคทินวงศ์และคณะ) / ทำวัตรเช้า-เย็น เจริญภาวนาภพภูมิต่างๆ และภัยในวัฎฏสงสาร / โยคะเพื่อสุขภาพ (อ.ประวิตร์ มิ่งมงคลและคณะ) / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ / ผลิตสื่อ Pop up อาเซียนสู่พลโลก (ดร.มณกาญจน์ ทองใย) / ธรรมสัญจรชมวัด / ปลูกจิตสำนึกคุณค่าของแม่พิมพ์และชาติ ศาสน์ กษัตริย์ / ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา (พระเทพญาณมงคล) / หลักธรรมาภิบาล-ไม่ทิ้งธรรม ชีวิตไม่ตกต่ำ / มอบวุฒิบัตร+โล่โรงเรียนต้นแบบ / ประทานโอวาท-ลาศิล

คุณธรรมสู่พลโลก9-11 พฤษภาคม 2556

        การอบรมพัฒนาจิตวิณญาณครู : ผู้ปลูกฝังคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธภาคสงฆ์ที่ 14 (สพป.กาญจนบุรี 1,2,3 /สพป.สุพรรณบุรี 1,2,3 / สพป.นครปฐม 1,2 / สพป.สมุทรสาคร และ สพม.9)  ณ ห้องประชุมวัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  ดำเนินการโดย สพป.นครปฐม 2 (ประธานภาคสงฆ์ที่ 14) และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
 
วัตถุประสงค์ : เพื่อสรุปผลการจัดอบรมการอบรมพัฒนาจิตวิณญาณครู : ผู้ปลูกฝังคุณธรรม  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ มาใช้ในการปรับปรุงและพัมนาการดำเนินงานต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 45 คน 

เนื้อหา/หลักสูตร : ใครคือครู คุณครูคู่คุณธรรม / นาสกุลคุณธรรม, คุณธรรมในชีวิตประจำวัน, ป้ายช่อคุณธรรม, ภาพยนตร์พัฒนาทักษะชีวิต / หลักการวิธีการสะท้อนความคิด มุมมองจิตวิณญาณจากภาพยนตร์ สรุปสาระจากภาพยนตร์ / พลังของบรรยากาศ, พลังของจิตใจ, ภาพยนตร์พัฒนาทักษะชีวิต /ทบทวนสาระ พลังสายตา พรแห่งความปรารถนา

วิทยากร : คุณศุภลักณ์ ทัดศรี และ ทพญ.อารยา พรายแย้ม 

กิจกรรม : พิธีเปิดโดย ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 / พิธีปิดโดยพระครูวิศาลกาญจนกิจ / ทำวัตรเช้า-บริหารจิต / บริหารกาย (ผอ.นงนุช บุญญยุวะ) / ทำวัตรเย็น-ฟังธรรมบรรยาย   

การอบรมพัฒนาจิตวิณญาณครู : ผู้ปลูกฝังคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธภาคสงฆ์ที่ 14

ตะคร้ำเอน

อ่านรายงานการอบรมจิตวิณญาณครู ได้จากการดาวน์โหลดไฟล์แนบด้านล่าง คลิกที่ลูกศรทางขวามือเอกสารสภานักเรียน : คู่มือฝึกอบรมสภานักเรียน

**************************************************************************************************************
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMb05uMEtlYm9FMVE/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B_w7vPooQyvRWDJ2NHVJVC1UY3M/view?pli=1
https://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B_w7vPooQyvRSHRiTTZyVDZ5NUE/view?pli=1

web site โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.


ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/0B1kAR_lCEW0LemY0TkpaY2NiSEE/view?usp=sharing

http://moralschools.org/wp-content/uploads/2016/04/facilitator.pdf

https://drive.google.com/file/d/0BzImB1Ek_cwIY3pUSF85ZC0xc28/view?usp=sharing

http://vyouth.org/home#firstPage


ฟังธรรมวารสารวิถีพุทธสัมพันธ์
สพป.นครปฐม เขต 2การดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2 

    “ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต เรื่อง นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและมีความสำนึกในความเป็นชาติไทย”http://www.jirunghealthvillage.com/jarit6/

- โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ >> คลิก
พุทธสามัคคี >> คลิก
Ambika Pillai_Facebook >> คลิก

ปลูกจิตสำนึก

งานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและ
การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ประจำปี 2558
โดยสำนักงานพระสอนศิลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

หนังสือภาพ ประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม


http://sportact.obec.go.th/?p=199

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-2-526127580818914/

http://www.chumphon2.go.th/cpn2/UserFiles/File/songserm09.pdf
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

กิจกรรมประกวดสภานักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2
วันที่ 12 กันยายน 2660
ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

https://www.facebook.com/puwee.wan/posts/2044013262493456Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
9 ส.ค. 2556 20:49
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
12 ส.ค. 2556 18:46
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
22 พ.ค. 2556 02:47
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
9 ส.ค. 2556 20:05
Comments