โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา


ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ


เรื่องแจ้ง  

@ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ 
    1. หลักสูตรทุจริตศึกษา
    2. โรงเรียนสุจริต
    3. เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
    4. การประเมินคุณธรรมและตวามโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
@ ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มที่ใจเรา" (16 ธ.ค.63) > คลิก
@ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว > คลิก  
@ เอกสาร แนวการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 > คลิก  
@ โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก ปี 2561 > คลิก 
@ การประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (20 มิถุนายน 2561) > คลิก 
@ ข่าว สนง.รัฐมนตรี 111/2560 "แนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 2560" > คลิก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

        เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

คำชี้แจง
1. ช่วงเตรียมการประเมิน
    - สพท.ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา
    - สถานศึกษาเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้ประสานงานการประเมิน และผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา
2. ช่วงดำเนินการประเมิน
    - สพท.ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้สถานศึกษา
    - สพท.ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) ให้สถานศึกษา
    - ดำเนินการตอบแบบสำรวจ OIT
3. ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน TIA Online และนำเสนอผลต่อสำนักงาน ปปช.

@ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2562) Integrity and Transparency Assessment ITA Online 2019 > คลิก 
@ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คลิก
@ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ : (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2562 (89.91 ระดับ A ลำดับที่ 50 / 219) > คลิก  

@ เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2020 - NACC ITA > คลิก
@ รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563คลิก
@ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ : (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 (93.78 ระดับ A ลำดับที่ 44 / 225) คลิก  

@ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 > คลิก 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.นครปฐม เขต 2 ลำดับที่ 98 คะแนนรวม 94.49 ระดับผลการประเมิน A ผลการประเมิน ผ่าน > คลิก โรงเรียนสุจริต 

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบการบริหาร การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและนักเรียน ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ของโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

 กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต สพป.นครปฐม เขต 2 
        โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย คลิก
        โรงเรียนวัดมะเกลือ คลิก
        โรงเรียนวัดบางหลวง คลิก
 เว็บไซต์โรงเรียนสุจริต (สพฐ.) > คลิก 
 FB : โครงการป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน > คลิก 
 เว็บไซต์ ป.ป.ช.ป คลิก  
 Best Practice โรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค 2563 "ต้นกล้าคุณธรรม นำสู่โรงเรียนสุจริตด้วยTUKTA MODEL" > คลิก 
 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต สพฐ. 2563 > คลิก  
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.นครปฐม เขต 2 จัดอยู่ลำดับที่ 23 ได้คะแนน 91.50  จากจำนวน 225 หน่วยงาน > คลิก 
 เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต > คลิก  
 การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน (5 เมษายน 2562) > คลิก
 แนวทางการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 > คลิก
 เอกสารโรงเรียนสุจริตคิดฐานสอง > คลิก
 เอกสารแนวทางฯ 15 เล่ม โครงการโรงเรียนสุจริต คลิก
 แนวทางการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice (2559) > คลิก   
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 โครงการโรงเรียนสุจริต > คลิก
 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti – Corruption Education) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 > คลิก
 แผนการจัดประสบการณ์ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับปฐมวัย ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 > คลิก 
 แผนการจัดการเรียนรู้(แผนการสอน) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สื่อการเรียนรู้ (สำนักงาน ป.ป.ช.) > คลิก 
 รวมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา อนุบาล – ม.6
บทสรุปชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” 
แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย 
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart” 
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ 
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
สื่อการเรียนรู้ ป้องกันการทุจริตหลักสูตรต้านทุจริต
 เอกสารประกอบ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครหลักสูตรต้านทุจริต > คลิก
 รายชื่อคณะครู อาจารย์ ที่ผ่านการอบรมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 จังหวัดนครปฐม (10-11 กุมภาพันธ์ 2561) ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อ.เมือง จ.นครปฐม (ระดับปฐมวัย) > คลิก


(ตัวอย่าง) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7 ปีการศึกษา 2562

ระดับปฐมวัย 
- ปก ปฐมวัย > คลิก
- ประกาศ คำนำสารบัญ ปฐมวัย > คลิก 
- หลักสูตรต้านทุจริต ปฐมวัย > คลิก  

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
- ปก ป.1-3 > คลิก
ประกาศ คำนำสารบัญ ป.1-3 > คลิก
ส่วนหน้าหลักสูตร ป.1-3 > คลิก 
หลักสูตรต้านทุจริตและแผน ป.1 > คลิก
หลักสูตรและแผนป.2 > คลิก 
- หลักสูตรและแผน ป.3 > คลิก 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) 
- ปก ป.4-6 > คลิก 
- ประกาศ คำนำ สารบัญ ป.4-6 > คลิก 
- ส่วนหน้าหลักสูตร ป.4-6 > คลิก
หลักสูตรต้านทุจริตและแผน ป.4 > คลิก
หลักสูตรและแผน ป.5 > คลิก 
หลักสูตรและแผน ป.6 > คลิก โรงเรียนคุณธรรม

 ผลการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 2564 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก   
 ผลการคัดเลือกนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดีและคุรุชน คนคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. > คลิก  
 เอกสารการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม  
    #  แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม > คลิก 
     แนวทางการจัดทำโครงงานพัฒนาจริยคุณ > คลิก 
    #  แนวทางการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี > คลิก 
    #  แนวทางการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. > คลิก 
    #  แนวทางการจัดกิจกรรม 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม > คลิก 
    #  แนวทางการจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน > คลิก 
    #  แนวทางการจัดกิจกรรม ครอบครัวคุณธรรม > คลิก 
    #  แนวทางการจัดกิจกรรม โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน > คลิก 
    #  แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม > คลิก 
    #  แนวทางการผลิตและเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. > คลิก 
    #  มาตรฐานและตัวชี้วัด โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. > คลิก 
    #  แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม > คลิก 
 ดาวน์โหลดเอกสารศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ยุวสถิรคุณ > คลิก 
 เอกสารแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ฐาปณัฐ อุดมศรี) > คลิก 
 แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 > คลิก 
 บทความ / แนวคิด / สื่อ เพื่อการนิเทศ โรงเรียนคุณธรรม สพป.นครปฐม เขต 2
    # รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก
    # ตัวอย่างการขับเคลื่อนของโรงเรียน (ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม) > คลิก
    # สื่อนิเทศชุมชนวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก
    # สื่อนิเทศชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก
    จริธรรมเด่นกลุ่มโรงเรียนห้วยพลู (ศน.บุญสุพร เพ็งทา) คลิก
    จริยธรรมในการพัฒนางานกลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม (ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร) > คลิก
    # จริยธรรมเด่นโรงเรียนบ้านคลองโยง (ศน.อรวรรณ ริ้วไสว) > คลิก 
    # จริยธรรมเด่นโรงเรียนคุณธรรม (ศน.สายใจ ฉิมมณี) คลิก
    # จริยธรรมเด่นกลุ่มโรงเรียนบางเลน (ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-withi-phuthth-rongreiyn-khunthrrm/P_20170830_094341.jpg?attredirects=0


 โรงเรียนยุวฑูตความดี สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก   โรงเรียนวัดมะเกลือ / โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม / โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย / โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) / โรงเรียนวัดกลาง(พุฒราษฏร์อนุเคราะห์) / โรงเรียนบ้านดอนทอง / โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ / โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล


ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินงาน

@ แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 > คลิก 
@ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมของสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ปี พ.ศ. 2561 > คลิก

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม กลุ่มเพชรจินดา


วันที่ 15 สิงหาคม 2558
        สำนักงานพระสอนศิลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  จัดงาน มหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    2. เพื่อให้สถานศึกษา พระสอนศิลธรรม ครู นักเรียน ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมนำเสนอกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมชาวพุทธ
    3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าพุทธธรรม แสดงความเป็นผู้นำยุวพุทธศาสนิกชนด้านศาสนปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา นำผลจากการปฏิบัตินั้นมาพัฒนาคุณภาพชีวิต
    4. เพื่อสนับสนุนนโยบาย ค่านิยม 12 ประการ ของรัฐบาลในการมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมนำความรู้ เป็นคนดีของประเทศชาติ
    5. เพื่อร่วมกันประกาศพุทธธรรมผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธี และวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน

กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ พระสอนศิลธรรมในโรงเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม

กิจกรรมการแข่งขัน : คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ / คัดเลือกพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนดีเด่นประจำจังหวัด / บทบาทเวทีวิถีพุทธชั้นนำ / การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ / การประกวดสวดมนต์หมู่บาลีแปลอังกฤษ(ทำนองธรรมวัตร) / การประกวดการบรรยายธรรม / การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ / การประกวดกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี / การประกวดแสดงละครชาดก / การประกวดเล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง / การประกวดแต่งคำประพันธ์กลอน / การประกวดวาดภาพ / การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม / การประกวดสื่อการสอนศีลธรรม(DVD เรื่องสั้น) รวม 14 รายการ
    การแข่งขันวาดภาพ :
    - หัวข้อเรื่อง ระดับ ประถมศึกษา ศิล 5 พาใจให้ร่มเย็น (ใช้สีชอล์กหรือสีเทียน) / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โลกสดใสด้วยศีล 5 (ใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์)
    - เกณฑ์การให้คะแนน จินตนาการความคิดสร้างสรรค์และการถ่ายทอดสอดคล้องกับเนื้อหาที่ตั้งไว้ 30 คะแนน / ทักษะการวาดภาพ 30 คะแนน / เขียนบรรยายภาพเพื่อถ่ายทอดจินตนาการ 20 คะแนน / ความเป็นเอกภาพของภาพ 20 คะแนน
    - ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ด.ช. ฐากูร สุทัด ชั้น ป.4 โรงเรียนวัดสามกระบือเผือก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.จิตรดา พาใจอ่อน โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.วันวิสา ชีวา ชั้น ป.5 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
รางวัลชมเชย อันดับ 1 ด.ญ.พิสินี พิราสาร ชั้น ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม
รางวัลชมเชย อันดับ 2 ด.ช.ภราดร แซ่โง้ว ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านดงเกตุ

ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาวันที่ 13 กันยายน 2556
        การอบรมครูแกนนำวิทยากรค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต) สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายผลและพัฒนาครูแกนนำวิทยากรค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต ในการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

กลุ่มเป้าหมาย : ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (ต้นแบบโรงเรียนสุจริต) จำนวน 63 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : การต่อยอดประสบการณ์และการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดความดี (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / โรงเรียนต้นแบบสุจริต (ผอ.กัลยา หอยทอง) / การฝึกปฏิบัติกิจกรรม 6 ฐานการเรียนรู้ ฐานกระบวนการคิด (ครูมณีรัตน์ สะบู่, ครูเพลินพิณ จันทร์อ่อน, ศน.พัชรี ยันตรีสิงห์,) ฐานวินัย (ครูศศิธร สุกใส, ครูสุรีรัตน์ แก้วเขียว, ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม) ฐานซื่อสัตย์ (ครูสุเทพ อยู่ยงค์, ครูประเทือง อ่อนสัมพันธุ์, ครูศุภรัสมิ์ อัครวรวัฒน์กุล, ศน.วิไลวรรณ โอรส) ฐานอยู่อย่าพอเพียง (ครูลัดดาวัลย์ ตันเสถียร, ครูศุภากร จันทร์สุข, ครูอารีย์ วรรณรังษี ฐานจิตสาธารณะ (ครูกัญญา หอมขจร, ครูนิธา เกิดความสุข, ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์) ฐานการเรียนรู้การถอดประสบการณ์ ครูวชิรวิทย์ นิติพันธุ์, ครูมยุรี พันธุ์โสภา, ศน.ปรีชา สายค้ำ, ศน.มณกาญจน์ ทองใย, ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น, ศน.รัตนา ศิริชยานันท์, ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์, ศน.สมชาย พูลศรี)

กิจกรรม : บรรยาย การฝึกปฏิบัติในฐานการเรียนรู้ และการถอดประสบการณ์ 


วันที่ 7 กันยายน 2556
        นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมครูแกนนำวิทยากรค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต) สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ความเป็นมาของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โดยกำหนดชื่อโครงการว่า โรงเรียนสุจริต ) ในการดำเนินงาน ดังกล่าวได้กำหนดให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถม และมัธยมศึกษาคัดเลือกให้มีโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต เขตพื้นที่ละ 1 โรงเรียน รวม 225 โรงเรียนได้ร่วมกล่าวคำปฏิณญากับภาคีโรงเรียนสุจริตในวันที่ 7 มีนาคม 2556 ว่า 1.จะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2.จะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ให้เป็นวิถีชีวิตทั้งโรงเรียนและชุมชน 3.จะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและความยั่งยืน โดยมีกรอบการพัฒนาให้เกิดคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 5 ประการได้แก่ ทักษะกระบวนการ วินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณ จากนั้นโรงเรียนต้นแบบสุจริตต่างก็ดำเนินการวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนเพื่อปลูกฝังความสุจริตให้กับนักเรียน เพื่อให้เกิดผลตามปฏิญญา ดังกล่าว สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสุจริต และเป็น 1 ใน 25 โรงเรียน ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว อนึ่ง การอบรมครูแกนนำวิทยากรจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ถูกกำหนดให้ เป็นตัวชี้วัดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของนักเรียนมีความสำนึกในความรักชาติ ( การพัฒนานวัตกรรมโครงการค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ) เพื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม จะได้แนวทางไปดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมและอบรมค่ายเยาวชน ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนสุจริต และได้รับคัดเลือกให้เป็น Good Practice กิจกรรมโรงเรียนสุจริต จาก 13 กลุ่มโรงเรียน มีจำนวน 123 โรงเรียน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : การต่อยอดประสบการณ์และการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดความดี / โรงเรียนต้นแบบสุจริต / การฝึกปฏิบัติกิจกรรม 6 ฐานการเรียนรู้

กิจกรรม : วิธีการบรรยาย การฝึกปฏิบัติในฐานการเรียนรู้ และการถอดประสบการณ์

วิทยากร : บุคลากรจากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น Good Practice กิจกรรมโรงเรียนสุจริต จาก 13 กลุ่มโรงเรียน) และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จัดค่ายเยาวชนฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการตอบตัวชี้วัดที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2 ต่อไป และที่สำคัญที่สุดคือการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นอนาคตที่ดีชาติสืบไป

ค่ายสุจริตวันที่ 30 สิงหาคม 2556
        การประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นพลโลก รุ่นที่ 5 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    2. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา
    3. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรักชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองตามระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กลุ่มเป้าหมาย : ครู ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 150 คน
        หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม วิทยากร : พิธีเปฺิดและบรรยายพิเศษโดยนายชนาวุฒิ กลัดแพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 / พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ / ปฐมนิเทศ / การสร้างเครือข่ายรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์สู่ความเป็นพลโลก (รศ.วรภัทร ลัคทินวงศ์และคณะ) / ทำวัตรเช้า-เย็น เจริญภาวนาภพภูมิต่างๆ และภัยในวัฎฏสงสาร / โยคะเพื่อสุขภาพ (อ.ประวิตร์ มิ่งมงคลและคณะ) / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ / ผลิตสื่อ Pop up อาเซียนสู่พลโลก (ดร.มณกาญจน์ ทองใย) / ธรรมสัญจรชมวัด / ปลูกจิตสำนึกคุณค่าของแม่พิมพ์และชาติ ศาสน์ กษัตริย์ / ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา (พระเทพญาณมงคล) / หลักธรรมาภิบาล-ไม่ทิ้งธรรม ชีวิตไม่ตกต่ำ / มอบวุฒิบัตร+โล่โรงเรียนต้นแบบ / ประทานโอวาท-ลาศิล

คุณธรรมสู่พลโลก9-11 พฤษภาคม 2556

        การอบรมพัฒนาจิตวิณญาณครู : ผู้ปลูกฝังคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธภาคสงฆ์ที่ 14 (สพป.กาญจนบุรี 1,2,3 /สพป.สุพรรณบุรี 1,2,3 / สพป.นครปฐม 1,2 / สพป.สมุทรสาคร และ สพม.9)  ณ ห้องประชุมวัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  ดำเนินการโดย สพป.นครปฐม 2 (ประธานภาคสงฆ์ที่ 14) และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
 
วัตถุประสงค์ : เพื่อสรุปผลการจัดอบรมการอบรมพัฒนาจิตวิณญาณครู : ผู้ปลูกฝังคุณธรรม  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ มาใช้ในการปรับปรุงและพัมนาการดำเนินงานต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 45 คน 

เนื้อหา/หลักสูตร : ใครคือครู คุณครูคู่คุณธรรม / นาสกุลคุณธรรม, คุณธรรมในชีวิตประจำวัน, ป้ายช่อคุณธรรม, ภาพยนตร์พัฒนาทักษะชีวิต / หลักการวิธีการสะท้อนความคิด มุมมองจิตวิณญาณจากภาพยนตร์ สรุปสาระจากภาพยนตร์ / พลังของบรรยากาศ, พลังของจิตใจ, ภาพยนตร์พัฒนาทักษะชีวิต /ทบทวนสาระ พลังสายตา พรแห่งความปรารถนา

วิทยากร : คุณศุภลักณ์ ทัดศรี และ ทพญ.อารยา พรายแย้ม 

กิจกรรม : พิธีเปิดโดย ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 / พิธีปิดโดยพระครูวิศาลกาญจนกิจ / ทำวัตรเช้า-บริหารจิต / บริหารกาย (ผอ.นงนุช บุญญยุวะ) / ทำวัตรเย็น-ฟังธรรมบรรยาย   

การอบรมพัฒนาจิตวิณญาณครู : ผู้ปลูกฝังคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธภาคสงฆ์ที่ 14

ตะคร้ำเอน

อ่านรายงานการอบรมจิตวิณญาณครูได้จากการดาวน์โหลดไฟล์แนบด้านล่าง คลิกที่ลูกศรทางขวามือ


โครงการ โรงเรียนสีขาว หลักสูตร คบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง”

อนุบาล ปีที่ 1 > คลิก | สื่อประกอบ | e-Book 
อนุบาล ปีที่ 2 > คลิก | สื่อประกอบ | e-Book

ป.1 > คลิก | คู่มือ ป.1 > คลิก | e-Book
ป.2 > คลิก | คู่มือ ป.2 > คลิก | e-Book
ป.3 > คลิก | คู่มือ ป.3 > คลิก | e-Book

ป.4 > คลิก | คู่มือ ป.4 > คลิก | e-Book
ป.5 > คลิก | คู่มือ ป.5 > คลิก | e-Book
ป.6 > คลิก | คู่มือ ป.6 > คลิก | e-Book

ม.1 > คลิก | คู่มือ ม.1 > คลิก 
ม.2 > คลิก | คู่มือ ม.2 > คลิก 
ม.3 > คลิก | คู่มือ ม.3 > คลิก 

ม.4 > คลิก | คู่มือ ม.4 > คลิก 
ม.5 > คลิก | คู่มือ ม.5 > คลิก 
ม.6 > คลิก | คู่มือ ม.6 > คลิก เอกสารสภานักเรียน :
คู่มือการจัดกิจกรรมสภานักเรียน สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
คู่มือฝึกอบรมสภานักเรียน สพป.สงขลา 2 > คลิก

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMb05uMEtlYm9FMVE/view?usp=sharing https://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B_w7vPooQyvRWDJ2NHVJVC1UY3M/view?pli=1

https://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B_w7vPooQyvRSHRiTTZyVDZ5NUE/view?pli=1
http://www.cpn2.go.th/cpn2/UserFiles/File/songserm09.pdfhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-withi-phuthth-rongreiyn-khunthrrm/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-withi-phuthth-rongreiyn-khunthrrm/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94.jpg

https://www.facebook.com/sila5schoolproject.official/.jpg

http://www.uprightschool.net/home
web site โรงเรียนสุจริตweb site โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.


ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/0B1kAR_lCEW0LemY0TkpaY2NiSEE/view?usp=sharing

http://moralschools.org/wp-content/uploads/2016/04/facilitator.pdf

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทําอย่างไรให้ประสบความสําเร็จ

http://moralschools.org/wp-content/uploads/2017/11/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A109.pdf

https://drive.google.com/file/d/0BzImB1Ek_cwIY3pUSF85ZC0xc28/view?usp=sharing

http://vyouth.org/uploads/knowledge/file/20160705/fghimnuw2678.pdf

http://moralschools.org/wp-content/uploads/2016/04/practical_guide.pdf

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-withi-phuthth-rongreiyn-khunthrrm/1517565808_thumb.jpg

http://vyouth.org/home#firstPage

http://www.vitheebuddha.com/main.php

29 ประการ
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 7 โรงเรียนวิถีพุทธ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-withi-phuthth-rongreiyn-khunthrrm/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg?attredirects=0

http://www.surat3.go.th/userfiles/file/Pr_EDUCATION/20%20pra.pdf

ฟังธรรม

https://sites.google.com/site/sornor8/naew-pramein-khunthrrm

http://www.obectv.com/obec/index.php/content/90-content-student/84-goodkid.html

วารสารวิถีพุทธสัมพันธ์
สพป.นครปฐม เขต 2

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

การดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2 

“ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต เรื่อง นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและมีความสำนึกในความเป็นชาติไทย”


http://www.jirunghealthvillage.com/jarit6/

- โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ > คลิก
พุทธสามัคคี > คลิก
Ambika Pillai_Facebook > คลิก

ปลูกจิตสำนึก
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1605341923065375?fref=photo

งานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและ
การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ประจำปี 2558
โดยสำนักงานพระสอนศิลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

หนังสือภาพ ประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม

http://social.obec.go.th/node/17

http://sportact.obec.go.th/?p=199

กิจกรรมประกวดสภานักเรียน
ระดับ สพป.นครปฐม เขต 2
วันที่ 12 กันยายน 2560
ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/puwee.wan/posts/2044013262493456

เฟสบุ๊ก : สภานักเรียน
สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก


ċ
Webmaster Supervisory,
9 ก.พ. 2563 23:58
Ċ
Webmaster Supervisory,
7 มี.ค. 2564 21:35
Ċ
Webmaster Supervisory,
9 ส.ค. 2556 20:49
Ċ
Webmaster Supervisory,
12 ส.ค. 2556 18:46
Ċ
Webmaster Supervisory,
13 ธ.ค. 2562 06:38
ĉ
Webmaster Supervisory,
22 พ.ค. 2556 02:47
Ċ
Webmaster Supervisory,
9 ส.ค. 2556 20:05
Comments