กลุ่มงานเลขานุการฯกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

        กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้

    1. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารงานทั่วไปของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
    2. งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    3. การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
    4. การประสานงานทางวิชาการและบริการทางการศึกษา
    5. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
    6. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
    7. การนิเทศ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรปฐมวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    8. การประสานงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
    9. การกลั่นกรองงานและตรวจสอบคุณภาพภายในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
    10. งานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาระงานภายในกลุ่ม หรือสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
    11. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา จำนวน 9 โรงเรียน และกลุ่มมณฑลนครชัยศรี จำนวน 9 โรงเรียน
    12. การดูแล บริการ และประสานงานทางวิชาการแก่โรงเรียนในเขตอาเภอนครชัยศรี การขับเคลื่อนหลักสูตรปฐมวัยอำเภอสามพราน และอำเภอนครชัยศรี
    13. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นลาดับที่ 1 ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
    14. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพรทิพย์ นิลวัตถา กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
    15. ปฏิบัติงานแทน นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์ และ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว่าง อ 26) 
    16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-phasdu/57524_435766096490473_1297032821_o.jpg


ข่าวความเคลื่อนไหว

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1 /2564 ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2  โดยมีห้วข้อการประชุมเกี่ยวกับนโยบายที่ต้องดำเนินการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
1. แผนนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
2. คู่มือแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
3. กรอบแผนการนิเทศภาคเรียนที่ 1/2564
4. การจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -19)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-phasdu/181007850_1908871789262290_5852149079705924844_n.jpg

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 
(16 พ.ย. 2563) > คลิก  

คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 415/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 ลว. 5 ต.ค. 2563 > คลิก
นายสมหมาย เทียนสมใจ ประธานกรรมการ
นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
นางสาวเครือวัลย์ เผ่าผึ้ง ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
นายศิริ อินทร์วิมล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย
นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
นายทวีพล แพเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 
นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผล 
นายสญชัย รัศมีแจ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
นางสาวบุญสุพร เพ็งทา กรรมการและเลขานุการ

@ ประชุมทางไกลฯ "สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ กตปน." > คลิก 

@ (คลิป) สตผ. ชี้แจง การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 พ.ค.63) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-phasdu/83309563_537268783550236_1231075607152951296_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-phasdu/84103876_211653876670717_739163480799576064_n.jpg

31 มกราคม 2563
        คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  และคณะศึกษานิเทศก์ โดย นางสาวพัชรี ยันต์ตรีสิงห์, นายสุภัค แฝงเพชร, นางสาวสายใจ ฉิมมณี นิเทศเชิงบูรณาการ ณ โรงเรียนวัดลาดสะแก อำภอบางเลน
        บันทึกข้อความ รายงาน > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/ktpn/phplATp3S.jpg


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

    - คู่มือการบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามมติที่ประชุม ก.ต.ป.น. > คลิก 
    - คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 414/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ลว.9 ธ.ค.62 > คลิก  
    การเรียนรู้การบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน (ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก
    - การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชลนที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อรับทราบผลการประเมินภายนอก รอบ 4 การดำเนินการเตรียมการทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT NT O-NET โดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ รับทราบผลการรายงานการติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเด็นปัญหาจากการนิเทศรวมทั้งขอความเห็นชอบกรอบวางแผนพัฒนา RT NT การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในปีงบประมาณ 2563 กรอบการจัดทำรายงานผลการประชุม ก.ต.ป.น. ปี พ.ศ. 2562 และการนิเทศบูรณาการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งได้สรุปสภาพปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน (อัลบั้มภาพ > คลิก)
    - การประชุมทางไกล ชี้แจงความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ. (26 มิถุนายน 2562) > คลิก
    - คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 2561(สตผ.) > คลิก
    - คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2560 > คลิก
    - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 > คลิก
    - คู่มือการปฏิบัติงาน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ. 2556) > คลิก
    - คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ > คลิก 
การประเมิน ก ต ป น ต้นแบบ สพป.นครปฐม เขต 2


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-phasdu/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.jpg

ก.ต.ป.น.นวัตกรรม 5B 4เต็ม
(การเสริมสร้างพลังร่วมและการ
บูรณาการต่อยอดประสบการณ์
เพื่อการพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่อง
และยั่งยืน) ปี พ.ศ. 2562 คลิก

https://drive.google.com/file/d/10e0M3Y6b8wYrZUL3o_sH8QOmqaSIfMp3/view?usp=sharing
รายงานผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
ปี พ.ศ.2561

https://drive.google.com/file/d/1qRDYpfBviX0jmpX3t-1gGI4_TtiL2_4n/view?usp=sharing
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พ.ศ.2560

https://drive.google.com/file/d/0B0LiNoCemHCWN1hMRmJMZTRmY28/view
บทเรียนและการเรียนรู้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ก.ต.ป.น. / สพป.นครปฐม เขต 2 พ.ศ.2559

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-phasdu/2018-06-10_11-15-55.jpg
พลังร่วมงานด้านวิชาการ 2561


Ċ
Webmaster Supervisory,
9 มิ.ย. 2561 22:39
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
18 ต.ค. 2563 22:26
Ċ
ไม่ทราบผู้ใช้,
28 ต.ค. 2556 01:35
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
5 ม.ค. 2564 08:15
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
4 ก.พ. 2563 16:40
Comments