กลุ่มงานเลขานุการฯกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

        กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้

    1. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารงานทั่วไปของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
    2. งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    3. การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
    4. การประสานงานทางวิชาการและบริการทางการศึกษา
    5. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
    6. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
    7. การนิเทศ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรปฐมวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    8. การประสานงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
    9. การกลั่นกรองงานและตรวจสอบคุณภาพภายในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
    10. งานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาระงานภายในกลุ่ม หรือสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
    11. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา จำนวน 9 โรงเรียน และกลุ่มมณฑลนครชัยศรี จำนวน 9 โรงเรียน
    12. การดูแล บริการ และประสานงานทางวิชาการแก่โรงเรียนในเขตอาเภอนครชัยศรี การขับเคลื่อนหลักสูตรปฐมวัยอำเภอสามพราน และอำเภอนครชัยศรี
    13. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นลาดับที่ 1 ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
    14. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพรทิพย์ นิลวัตถา กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
    15. ปฏิบัติงานแทน นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์ และ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว่าง อ 26) 
    16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายข่าวความเคลื่อนไหว

    - คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 414/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ลว.9 ธ.ค.62 > คลิก 
    - การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชลนที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อรับทราบผลการประเมินภายนอก รอบ 4 การดำเนินการเตรียมการทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT NT O-NET โดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ รับทราบผลการรายงานการติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเด็นปัญหาจากการนิเทศรวมทั้งขอความเห็นชอบกรอบวางแผนพัฒนา RT NT การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในปีงบประมาณ 2563 กรอบการจัดทำรายงานผลการประชุม ก.ต.ป.น. ปี พ.ศ. 2562 และการนิเทศบูรณาการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งได้สรุปสภาพปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน (อัลบั้มภาพ > คลิก)
    - การประชุมทางไกล ชี้แจงความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ. (26 มิถุนายน 2562) > คลิก
    - คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 2561 > คลิก
    - คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2560 > คลิก
    - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 > คลิกความหมายของ ก.ต.ป.น.

        ก.ต.ป.น. ย่อมาจากคำว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา หมายถึง องค์คณะ บุคคลที่มีบทบาท อำนาจหน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นองค์คณะที่เป็นหนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในขณะนี้
        การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การกำกับ ดูแล เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาและดำเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้
        การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินไปตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง ความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา โดยการให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา

        คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีจำนวนเก้าคน ประกอบด้วย
        (๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ
        (๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ จำนวนหนึ่งคน
        (๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน จำนวนหนึ่งคน
        (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนห้าคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านการบริหารการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน
        (๕) หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

    ๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
    ๒. กำหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและ การดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
    ๓. พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
    ๔. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผน ที่กำหนด
    ๕. รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและ การดำเนินการและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
    ๖. ส่งเสริมให้มีการประสานการดำเนินการกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        อำนาจหน้าที่ ก.ต.ป.น. ที่ได้แก้ไขตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ กำหนด จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

    (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากำหนดเป็นแนวทาง ในการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
    (๒) กำหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดำเนินการของหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
    (๓) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
    (๔) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผนที่กำหนด
    (๕) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผน และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
    (๖) ส่งเสริมให้มีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา กับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    (๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจำเป็น
    (๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายก.ต.ป.น.นวัตกรรม 5B 4เต็ม
(การเสริมสร้างพลังร่วมและการ
บูรณาการต่อยอดประสบการณ์
เพื่อการพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่อง
และยั่งยืน) ปี พ.ศ. 2562 คลิก

https://drive.google.com/file/d/10e0M3Y6b8wYrZUL3o_sH8QOmqaSIfMp3/view?usp=sharing
รายงานผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
ปี พ.ศ.2561

https://drive.google.com/file/d/1qRDYpfBviX0jmpX3t-1gGI4_TtiL2_4n/view?usp=sharing
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พ.ศ.2560

https://drive.google.com/file/d/0B0LiNoCemHCWN1hMRmJMZTRmY28/view
บทเรียนและการเรียนรู้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ก.ต.ป.น. / สพป.นครปฐม เขต 2 พ.ศ.2559

https://drive.google.com/file/d/1DK-dh5BJXrNpcmDZQ-xC9UgPF_-4F_U4/view?usp=sharing
คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
 และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
สพฐ.2561

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-phasdu/2018-06-10_11-15-55.jpg
พลังร่วมงานด้านวิชาการ 2561

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMZUxZSkg2YkpzQWc/view?usp=sharing
สพฐ. 2556


Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
9 มิ.ย. 2561 22:39
Ċ
พัชรี ยันตรีสิงห์,
28 ต.ค. 2556 01:35
Comments