กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

เว็บลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 “ชุดความรู้ Fact sheet รู้เท่าทันสื่อ” โดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับนักวิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล โดยอาศัยการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งไทยและต่างประเทศ จนเกิดเป็นชุดความรู้สำหรับบุคคลทั่วไปที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองได้ สื่อทั้ง 7 เล่ม ประกอบด้วย
1. การบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัล (Screen Time Management) > คลิก
2. ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัล (Digital Empathy) > คลิก
3. รู้เท่าทันข่าว (News Literacy) > คลิก 
4. การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cybersecurity) > คลิก
5. การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) > คลิก
6. ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence) > คลิก
7. การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) > คลิก
 ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 > คลิก 


http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=46เอกสารงานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

https://drive.google.com/file/d/110tIZemyX6wryIZhB10RM7cddgtaUDw4/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B5w9QSpEKLcET3dnY0JKVy1peWc/view
 
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B0QQeTTbGHCYUVRDQUlBY3ZRTVU/edit  
https://docs.google.com/file/d/0B0QQeTTbGHCYeVFwcUo0V1dVZVU/edit
 
http://www.mict.go.th/assets/portals/1/files/download/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20Cloud%20Computing.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMeVpqY1Vic0F5VkE/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/0B-dH43iiHOHldVowUk93cmRRN1U/view?usp=sharing   https://drive.google.com/drive/folders/0B-dH43iiHOHlYmdOakUyQnZvWncแหล่งดาวน์โหลด e-Book

1. http://www.ebooksdownloadfree.net/


เรื่องน่ารู้

 การศึกษาแห่งอนาคต 7 เทรนด์การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก > คลิก 
 บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560  > คลิก 


แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Face Book Group :
คนหัวใจไอที  การุณ เจริญผล

https://www.facebook.com/pages/Equitable-Society-2556/225546220933672

http://thanakrit.esdc.go.th/
ศน.นายธนกฤต เดชนาเกร็ด

https://www.youtube.com/channel/UC_FzGP8qSONBEnYu4LRcdLg/featured

แหล่งรวมซอฟต์แวร์ฟรี 

Comments