กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

        การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี รุ่นที่ 1 วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2556 และรุ่นที่ 2  วันที่ วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2556

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : รุ่นที่ 1 ครู ป.2 อำเภอนครชัยศรี จำนวน 39 คน / อำเภอสามพราน จำนวน 53 คน / อำเภอพุทธมณฑล จำนวน 15 คน / โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 15 คน รวม 122 คน  รุ่นที่ 2 ครู ป.2 อำเภอบางเลน จำนวน 53 คน / โรงเรียนสังกัด สช. จำนวน 75 คน  รวม 128 คน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : 
หน่วยที่ 1 ภาพอนาคตการศึกษา : สู่การศึกษาภาคอัตภาพ (นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์, นายไพบูลย์ วงษ์ปาน, 
นายเจน เกิดโพชา, นายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิ)  
หน่วยที่ 3 สื่อการเรียนรู้สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์, นายศุภวุฒิ บัวเจริญ, 
นายหนึ่ง ภุมมาลา, นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์)  
หน่วยที่ 4 การวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาเป็นเครื่องมือ (นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์, นายหนึ่ง ภุมมาลา, นายศุภวุฒิ บัวเจริญ) 
หน่วยที่ 5 หน่วยบริการคอมพิวเตอร์พกพา อภิปรายศูนย์บริการเพื่อการเรียนการสอน (นักเรียน, ครู ICT) และการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (นางสาวอมรรัตน์ จินดา และนายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล) นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผู้ดำเนินการอภิปราย

วิทยากรกลุ่ม : 1. นายศุภวุฒิ  บัวเจริญ, 2. นายหนึ่ง  ภุมมาลา, 3. นางสาวดวงกมล  เหล็งบำรุง, 
4. นายรวิภาส  โคมากุล, 5. นายณรงค์ศักดิ์  บุญมี, 6. นางสาวโชติมา  ปานจันทร์, 
7. นายศุภชัย  หัวใจเพ็ชร, 8. นายเจน  เกิดโพชา, 9. นายวิฑูรย์  อริยะพงษ์, 10. นายไพบูลย์  วงษ์ปาน, 
11. นายสมพงษ์  ปัญญาจิระวุฒิ, 12. นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ

https://get.google.com/albumarchive/115290197892856884761/album/AF1QipMeGguqnqj_jIaBUHWDP-V7a4FsHlt61HhGU6oy
https://get.google.com/albumarchive/115290197892856884761/album/AF1QipOT-7J_0HbW5uhGUKvwV87so0nNclpK1ILfXI6C


http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=46เอกสารงานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

https://drive.google.com/file/d/110tIZemyX6wryIZhB10RM7cddgtaUDw4/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B5w9QSpEKLcET3dnY0JKVy1peWc/view
 
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B0QQeTTbGHCYUVRDQUlBY3ZRTVU/edit  
https://docs.google.com/file/d/0B0QQeTTbGHCYeVFwcUo0V1dVZVU/edit
 
http://www.mict.go.th/assets/portals/1/files/download/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20Cloud%20Computing.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMeVpqY1Vic0F5VkE/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/0B-dH43iiHOHldVowUk93cmRRN1U/view?usp=sharing   https://drive.google.com/drive/folders/0B-dH43iiHOHlYmdOakUyQnZvWncแหล่งดาวน์โหลด e-Book

1. http://www.ebooksdownloadfree.net/


เรื่องน่ารู้

 การศึกษาแห่งอนาคต 7 เทรนด์การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก > คลิก 
 บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560  > คลิก 


แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
https://www.facebook.com/quipperschoolthailand?fref=photo
แหล่งรวมซอฟต์แวร์ฟรี 
Comments