กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  สพป.นครปฐม เขต 2

ประกาศแจ้งแถลงไข

 ประกาศยกเลิกการกรอกข้อมูลในระบบ QAMS > คลิก  
 ประกาศ เรื่อง ความก้าวหน้าการใช้งานระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(QAMS) ในลักษณะ online ของหน่วยงานนำร่อง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา (2 เม.ย.61) คลิก
 ราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 > คลิก  
 บทคัดย่อและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการวิจัย "รูปแบบการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย : พหุกรณีศึกษา"  สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. > คลิก  
 ความคืบหน้าระบบประกันคุณภาพภายนอกความคืบหน้าเกี่ยวกับ “แผนการดำเนินงานและทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของ สมศ. คลิก
 กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 (2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
 หลักคิดสำคัญ 4 ประการ สำหรับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 > คลิก 
 ศธ.โละประกันคุณภาพภายใน เดินหน้าทำกรอบมาตรฐานกลางให้สถานศึกษาประเมินตนเอง > คลิก 
 16 ข้อสรุป จากการประชุมปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ โดย สทศ.สพฐ. > คลิก 
 สาระสำคัญของกรอบการประเมินภายนอกรอบที่ 4 (สุภัค พิบูลย์) > คลิก 
 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
        หนังสือนำ + ตารางการเทียบเคียง/เชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
        โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย > คลิก
        โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
 สื่อสไลด์นำเสนอ เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา (ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) > คลิก 
 คู่มือการทดลองใช้(ร่าง)มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน > คลิก  
 ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา สพป.นฐ.2 >>> คลิก  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 อ่านรายละเอียด 
 แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) 15 ต.ค.58 > คลิก
 การปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) > คลิก 
 สมศ.ประชาพิจารณ์ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) > คลิก
 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4  > คลิก
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
(๒๗ ก.ย. ๕๙) ผอ. วิษณุ ทรัพย์สมบัติ > คลิก
 สรุปผลการสัมมนาทดลองใช้ร่างมาตรฐานฯ และแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสพฐ (๒๘ ก.ย. ๕๙) ผอ.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ คลิก
 การประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสี่และการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ดร.คมศร วงษ์รักษา คลิก
 แผนการทดลองระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.คมศร > คลิก
 ผลการสังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประเมิน ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ คลิก 
 แจ้งเรื่องการประเมินซ้ำเพื่อปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ตามนโยบายการขอขยายเวลา
 กรอบและแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา คลิก
 การประเมินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ Expert-Judgement (ดร.องอาจ) คลิกกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

  • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมอบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล นครปฐม
    ส่ง 18 ก.พ. 2560 05:11 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
  • วันที่ 15 มกราคม 2560         สพป.นครปฐม เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใข้งานระบบการนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในลักษณะ ...
    ส่ง 18 ก.พ. 2560 05:09 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
  • วันที่ 5-6 มิถุนายน 2557         การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ณ เพชรริมธารรีสอร์ท  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี วัตถ ...
    ส่ง 18 ก.พ. 2560 02:26 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/38825271_251151099056487_3262698445009321984_n.jpg

ประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพภายในของคณะต่าง ๆ 
ปี 2556  |  ปี 2557

http://www.onesqa.or.th/th/index.php

https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-Iqa-1140559532636207/


https://www.facebook.com/iqabet.obec?hc_ref=ARS7h93l-xGYOBXSVUVhNVfbNV62hStIoTcTJ4vzXwOY4gDao-tRHjVQNxacfyYgzWc&fref=nf
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

http://aqa.onesqa.or.th/index.aspx
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.


หน้าเว็บย่อย (2): กิจกรรม QAMS
ć
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
15 พ.ค. 2556 22:30
ć
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
15 พ.ค. 2556 22:55
Comments