กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  สพป.นครปฐม เขต 2


การบารรยาย หัวข้อ กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย รักษาการประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์)


ประกาศแจ้งแถลงไข

 ตัวอย่างการเขียน sar มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน > คลิก   
 โปรแกรม Excel รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SSR) ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน > คลิก  
 แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่ > คลิก   
 สมศ.พัฒนากรอบ 8 ด้าน ประกันคุณภาพการศึกษาเทียบเท่ามาตรฐานสากล > คลิก 
 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) > คลิก 
 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน-สมศ.รอบ4-2559-2563 > คลิก  
 จุดเปลี่ยนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 > คลิก 
 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่: ประสบการณ์ของโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด > คลิก  
 สมศ. แนะครูยุคใหม่ให้ผันตัวเป็น "ไลฟ์โค้ช" พร้อมเผยทักษะ 4 ด้าน ที่ต้องเติมให้เด็ก > คลิก
 การกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ รอบสี่ (นายกิตติ กสิณธารา) > คลิก  
 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษากับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(นายกิตติ กสิณธารา) > คลิก
 รายชื่อหน่วยฯ และผู้ประเมินภายนอกตามประกาศ สมศ. ที่ 308/2562 ลว. 25 ธ.ค.62 > คลิก 
 งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2562 "การประกันคุณภาพเพื่อการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21" (30 พ.ย.62) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร > คลิก  
Mock Assessment (สพป.นครปฐม เขต 2) > คลิก 
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สพป.นครปฐม เขต 2) > คลิก 
 รายชื่อสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 เตรียมประเมินกับ สมศ. รอบที่สี่ เรื่องการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA) โดย Atthaphon Chanshewe > คลิก 
 5 ประเด็น เพื่อเข้าใจการประเมิน สมศ. รอบสี่ (Atthaphon Chanshewe) > คลิก 
 ประเด็นความน่าเชื่อถือของการประกันคุณภาพภายใน (Atthaphon Chanshewe) > คลิก 

เอกสารระบบงานประกันตุณภาพการศึกษา 
- คู่มือปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่อิงผลประเมินของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพกานศึกษา พ.ศ.2561  ไฟล์ pdf  |  ไฟล์ words  |  ไฟล์ ppt
- ผู้ประเมินภายนอกและหน่วยประเมินยุคใหม่ (ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย สมศ.) > คลิก 
- การประเมินกับการศึกษาไทยในอนาคต (ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย สมศ.) > คลิก 
- งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 "งานวิจัยกับการประกันคุณภาพ" > คลิก 
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา (นางณรี สุสุทธิ) > คลิก 
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา > คลิก 
- การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา > คลิก 
- จุดเปลี่ยนและแนวทางการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา > คลิก 
- แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่ และการจัดลำดับคุณภาพสถานศึกษา (school grading) > คลิก 
- สังเคราะห์ SAR และข้อค้นพบจากการสังเคราะห์ SAR ของสถานศึกษา > คลิก
- แนวทางการซักซ้อมการประเมิน (mock assessment) > คลิก 
- แนวทางการประเมินภายนอกรอบสี่ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 > คลิก 
- บทบาทศึกษานิเทศก์กับกับการนิเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา > คลิก 
- ภาพความสำเร็จกับเป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืน > คลิก 
ตัวอย่าง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา > คลิก 
- ตัวอย่าง การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน > คลิก 
- ตัวอย่างการกำหนดมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการตั้งค่าเป้าหมาย > คลิก 
ตัวอย่าง การกำหนดตัวบ่งชี้ตามประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ > คลิก 
- มาตรฐานของสถานศึกษากับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา > คลิก 
- ตัวอย่างการจัดทำประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดทำประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จฯ > คลิก 
ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา > คลิก
- ตัวอย่าง เครื่องมือประเมินคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(หนองอ้อวิทยา) > คลิก
- วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. #1 > คลิก 
- วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. #2 > คลิก 
- เกณฑ์ประเมินคุณ​ภาพภายนอกรอบสี่ของ สมศ. > คลิก 
- “การประเมินภายนอก รอบสี่” (ดร.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) > คลิก 

การประชุม สมศ สัญจร (17 ต.ค.62) ณ โรงแรม พีซีแกรนด์ สกลนคร เรื่อง กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ระดับปฐมวัย 
    - สื่อ PPT > คลิก 
    - เอกสารประกอบการประชุม > คลิก 
การประเมินตนเองตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก 
โพสท์เฟซบุ๊ก ของ วิษณุ ผอ.สทศ. เนื่องในงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา รุ่นที่ 1 (เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ในวันที่ 3 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ > คลิก
เอกสารจากการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา (3 ส.ค.62) > คลิก
สกศ.ยกเครื่องมาตรฐานการศึกษาไทย ก้าวทันโลกยุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 (มติชนออนไลน์) > คลิก
การเตรียมการประกันคุณภาพ (ในส่วนของสถานศึกษา สรุปจากการประชุมทางไกล 3 ธ.ค.61) > คลิป
คณะกรรมการสถานศึกษา แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อ.... 
    1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ กำหนดและประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามสภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา 
    2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ 
    4. ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    5. ติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ 
    6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การประเมินตนเองตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก 
ติดตามข่าวการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 > คลิก
ซักซ้อม ผอ.รร.- สพท.ศธจ.รับประเมินคุณภาพแบบใหม่ ย้ำตอบคำถาม 3 ข้อ ให้ได้ > คลิก
เตรียมข้อมูลและสารสนเทศประกอบการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
ไฟล์แบบรายงาน(ตัวอย่าง)การประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self–Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2561 > คลิก
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ๑. หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก
    ๒. คู่มือการขยายผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก
    ๓. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก
สื่อ PPT ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
    1. มาตรฐานฯ และการประกันคุณภาพภายในฯ (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก
    2. รูปแบบแนวทางประเมินฯแนวใหม่ (รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ) > คลิก
    3. มาตรฐานการศึกษาฯ (ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี) > คลิก
        4.1 บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา > คลิก
        4.2 ทักษะของผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา > คลิก
        5.1 การจัดทำรายงานฯ (ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์) > คลิก
        5.2 การให้ข้อมูลย้อนกลับ (ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์) > คลิก
โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สพฐ. > คลิก
ประกาศ เรื่อง ความก้าวหน้าการใช้งานระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(QAMS) ในลักษณะ online ของหน่วยงานนำร่อง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา (2 เม.ย.61) > คลิก
บทคัดย่อและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการวิจัย "รูปแบบการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย : พหุกรณีศึกษา" สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. > คลิก
ความคืบหน้าระบบประกันคุณภาพภายนอกความคืบหน้าเกี่ยวกับ “แผนการดำเนินงานและทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของ สมศ. > คลิก
กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 (2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
หลักคิดสำคัญ 4 ประการ สำหรับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 > คลิก
ศธ.โละประกันคุณภาพภายใน เดินหน้าทำกรอบมาตรฐานกลางให้สถานศึกษาประเมินตนเอง > คลิก
16 ข้อสรุป จากการประชุมปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ โดย สทศ.สพฐ. > คลิก
สาระสำคัญของกรอบการประเมินภายนอกรอบที่ 4 (สุภัค พิบูลย์) > คลิก
สื่อสไลด์นำเสนอ เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา (ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) > คลิก 
คู่มือการทดลองใช้(ร่าง)มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน > คลิก 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) 15 ต.ค.58 > คลิก 
การปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) > คลิก 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 > คลิก 
การประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสี่และการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ดร.คมศร วงษ์รักษา > คลิก 
แผนการทดลองระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.คมศร > คลิก 
ผลการสังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประเมิน ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ > คลิก 
กรอบและแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา > คลิก 
การประเมินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ Expert-Judgement (ดร.องอาจ) > คลิก 
การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่และ สมศ. ยุคใหม > คลิก 
การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก โดย รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ และคณะผู้วิจัย > คลิก 
 การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ (รก.ผอ. สมศ.) > คลิก 
รายงานผลการศึกษา​แนวทางการจัด​ทำระบบประกัน​คุณภาพ​การศึกษา​ภายในสถานศึกษา​ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน​การศึกษา​ของชาติโดยใช้แนวคิดระบบวัดผลแบบ​ OKRs: Objective and ​Key Results > คลิก 
 (ไฟล์งานเอกเซล) การกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษา Version 2.05 > คลิก 
 (ไฟล์งานเวิร์ด) การกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษา > คลิก กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

 • Mock Assessment'62 โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ประจำปีงบประมาณ 2562         กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการปฏ ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2563 02:00 โดย Webmaster Supervisory
 • ประกันคุณภาพภายใน'62 วันที่ 2 กันยายน 2562        คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปี 2562  โดยดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ สถานศึกษาในเป้าหมาย ตามคำส ...
  ส่ง 4 ธ.ค. 2562 22:55 โดย Webmaster Supervisory
 • วันที่ 11 กันยายน 2561 วันที่ 11 กันยายน 2561การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561สพป.นครปฐม เขต 2 ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2561 21:58 โดย Webmaster Supervisory
 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมอบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล นครปฐม
  ส่ง 12 ก.ย. 2561 21:45 โดย Webmaster Supervisory
 • วันที่ 15 มกราคม 2560         สพป.นครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใข้งานระบบการนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในลักษณะ ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2563 23:39 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »เปิดศักราชใหม่
การประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ (30 ส.ค.62)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/75258484_3053583291325507_670447925368717312_n.jpg?attredirects=0

เอกสารวิชาการ
ระบบประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
(สื่อสิ่งพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) > คลิก

กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 > คลิก

ราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561คลิก  

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน-สมศ.รอบ4-2559-2563 > คลิก

https://drive.google.com/file/d/13a0VhZbeovU2a4EyAb4-9jC6pV1nAfIO/view?fbclid=IwAR0H_XfNfyqQ91m4XtlCUwCiGLfXpfgTGE2Uckiwh8kV-GvlclAKmZ7Tz4U
ฉบับปรับปรุง 2562

แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 และแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 > คลิก

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (6 ส.ค.61) > คลิก

แนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 (16 ส.ค.61) > คลิก

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
(11 ต.ค.59) > คลิก

ภาพกิจกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพภายในของคณะต่าง ๆ 
ปี 2556  |  ปี 2557

ดูผลการประเมินคุณภาพภายนอก
โดย สมศ. > คลิก

http://www.onesqa.or.th/th/index.php

Face Book สมศ. > คลิก

https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-Iqa-1140559532636207/


https://www.facebook.com/iqabet.obec?hc_ref=ARS7h93l-xGYOBXSVUVhNVfbNV62hStIoTcTJ4vzXwOY4gDao-tRHjVQNxacfyYgzWc&fref=nf
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

http://aqa.onesqa.or.th/index.aspx
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.


กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
การศึกษาปฐมวัย
(ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย)

มอบนโยบายการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 26 กันยายน 2561
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

บรรยายพิเศษ เรื่อง เปิดศักราชใหม่
ในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

การประชุมทางไกล
แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษา
ในระดับพื้นที่ (3 ม.ค.62)


ċ
SSR.zip
(5171k)
Webmaster Supervisory,
4 มี.ค. 2563 23:09
ĉ
เกริน ช้อยเครือ,
3 ม.ค. 2563 07:38
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
29 ธ.ค. 2562 23:44
Ċ
Webmaster Supervisory,
23 ต.ค. 2562 21:20
ĉ
Webmaster Supervisory,
20 ก.พ. 2562 21:43
Comments