กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  สพป.นครปฐม เขต 2

ประกาศแจ้งแถลงไข

 Mock Assessment (สพป.นครปฐม เขต 2) > คลิก 
 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สพป.นครปฐม เขต 2) > คลิก  
 รายชื่อสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 การประชุม สมศ สัญจร (17 ต.ค.62) ณ โรงแรม พีซีแกรนด์ สกลนคร เรื่อง กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ระดับปฐมวัย 
     - สื่อ PPT คลิก 
     - เอกสารประกอบการประชุม > คลิก 
 “การประเมินภายนอก รอบสี่” (ดร.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) > คลิก 
 การประเมินตนเองตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก 
 โพสท์เฟซบุ๊ก ของ วิษณุ ผอ.สทศ. เนื่องในงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา รุ่นที่ 1 (เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ในวันที่ 3 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ > คลิก  
 เอกสารจากการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา (3 ส.ค.62) > คลิก 
 สกศ.ยกเครื่องมาตรฐานการศึกษาไทย ก้าวทันโลกยุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 (มติชนออนไลน์) > คลิก 
 การเตรียมการประกันคุณภาพ (ในส่วนของสถานศึกษา สรุปจากการประชุมทางไกล 3 ธ.ค.61) > คลิป 
 คณะกรรมการสถานศึกษา แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพ  เพื่อ.... 
    1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ กำหนดและประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามสภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา
    2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้
    4. ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    5. ติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ 
    6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 การประเมินตนเองตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก   
 ติดตามข่าวการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 > คลิก 
 ซักซ้อม ผอ.รร.- สพท.ศธจ.รับประเมินคุณภาพแบบใหม่ ย้ำตอบคำถาม 3 ข้อ ให้ได้ > คลิก 
 ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา > คลิก  
 ตัวอย่าง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา > คลิก  
 เตรียมข้อมูลและสารสนเทศประกอบการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
 ไฟล์แบบรายงาน(ตัวอย่าง)การประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self–Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ๑. หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก
    ๒. คู่มือการขยายผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก
    ๓. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก
 สื่อ PPT ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
    1. มาตรฐานฯ และการประกันคุณภาพภายในฯ (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก
    2. รูปแบบแนวทางประเมินฯแนวใหม่ (รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ) > คลิก
    3. มาตรฐานการศึกษาฯ (ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี) > คลิก
    4.1 บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา > คลิก
    4.2 ทักษะของผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา > คลิก
    5.1 การจัดทำรายงานฯ (ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์) > คลิก
    5.2 การให้ข้อมูลย้อนกลับ (ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์) > คลิก
 โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สพฐ. คลิก 
 ประกาศ เรื่อง ความก้าวหน้าการใช้งานระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(QAMS) ในลักษณะ online ของหน่วยงานนำร่อง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา (2 เม.ย.61) คลิก
 บทคัดย่อและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการวิจัย "รูปแบบการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย : พหุกรณีศึกษา"  สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. > คลิก  
 ความคืบหน้าระบบประกันคุณภาพภายนอกความคืบหน้าเกี่ยวกับ “แผนการดำเนินงานและทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของ สมศ. คลิก
 กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 (2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
 หลักคิดสำคัญ 4 ประการ สำหรับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 > คลิก 
 ศธ.โละประกันคุณภาพภายใน เดินหน้าทำกรอบมาตรฐานกลางให้สถานศึกษาประเมินตนเอง > คลิก 
 16 ข้อสรุป จากการประชุมปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ โดย สทศ.สพฐ. > คลิก 
 สาระสำคัญของกรอบการประเมินภายนอกรอบที่ 4 (สุภัค พิบูลย์) > คลิก 
 สื่อสไลด์นำเสนอ เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา (ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) > คลิก
คู่มือการทดลองใช้(ร่าง)มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน > คลิก
 แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) 15 ต.ค.58 > คลิก
 การปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) > คลิก 
 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4  > คลิก
 การประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสี่และการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ดร.คมศร วงษ์รักษา คลิก
 แผนการทดลองระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.คมศร > คลิก
 ผลการสังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประเมิน ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ คลิก 
 กรอบและแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา คลิก
 การประเมินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ Expert-Judgement (ดร.องอาจ) คลิก
 การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่และ สมศ. ยุคใหม > คลิก
 การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก โดย รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ และคณะผู้วิจัย > คลิก
 รายงานผลการศึกษา​แนวทางการจัด​ทำระบบประกัน​คุณภาพ​การศึกษา​ภายในสถานศึกษา​ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน​การศึกษา​ของชาติโดยใช้แนวคิดระบบวัดผลแบบ​ OKRs: Objective and ​Key Results > คลิกกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

 • ประกันคุณภาพภายใน'62 วันที่ 2 กันยายน 2562        คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปี 2562  โดยดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ สถานศึกษาในเป้าหมาย ตามคำส ...
  ส่ง 5 ก.ย. 2562 11:10 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • วันที่ 11 กันยายน 2561 วันที่ 11 กันยายน 2561การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561สพป.นครปฐม เขต 2 ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2561 21:58 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมอบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล นครปฐม
  ส่ง 12 ก.ย. 2561 21:45 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • วันที่ 15 มกราคม 2560         สพป.นครปฐม เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใข้งานระบบการนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในลักษณะ ...
  ส่ง 18 ก.พ. 2560 05:09 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/75258484_3053583291325507_670447925368717312_n.jpg?attredirects=0

เอกสารวิชาการ
ระบบประกันคุณภาพภายใน

กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 > คลิก

ราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561คลิก  

https://drive.google.com/file/d/1gvVvi1vQX3GO0boxZUTfrNGwmADDTy69/view?usp=sharing

แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 และแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 > คลิก

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (6 ส.ค.61) > คลิก

แนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 (16 ส.ค.61) > คลิก

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
(11 ต.ค.59) > คลิก

ภาพกิจกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพภายในของคณะต่าง ๆ 
ปี 2556  |  ปี 2557

ดูผลการประเมินคุณภาพภายนอก
โดย สมศ. > คลิก

http://www.onesqa.or.th/th/index.php

https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-Iqa-1140559532636207/


https://www.facebook.com/iqabet.obec?hc_ref=ARS7h93l-xGYOBXSVUVhNVfbNV62hStIoTcTJ4vzXwOY4gDao-tRHjVQNxacfyYgzWc&fref=nf
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

http://aqa.onesqa.or.th/index.aspx
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบนโยบายการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 26 กันยายน 2561
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

บรรยายพิเศษ เรื่อง เปิดศักราชใหม่
ในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

การประชุมทางไกล
แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษา
ในระดับพื้นที่ (3 ม.ค.62)ć
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
15 พ.ค. 2556 22:30
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
23 ต.ค. 2562 21:20
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
20 ก.พ. 2562 21:43
ć
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
15 พ.ค. 2556 22:55
Comments