กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  สพป.นครปฐม เขต 2

กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

  • sar63 10 กันยายน 2564        โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน  50 โรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้สถานศึกษาในส ...
    ส่ง 10 ก.ย. 2564 02:20 โดย Webmaster Supervisory
  • ผลประเมินภายนอก รอบสี่ กำหนดการประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ระยะที่ 1) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ วัน เดือน ปี โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน1 4-6 พฤศจิกายน ...
    ส่ง 29 ธ.ค. 2563 02:55 โดย Webmaster Supervisory
  • Mock Assessment'62 โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ประจำปีงบประมาณ 2562         กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการปฏ ...
    ส่ง 14 ม.ค. 2563 02:00 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »ประกาศแจ้งแถลงไข

 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 โรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดประเมินคุณภาพภายนอกจากการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาตามแนวทางของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เท่านั้น เพื่อลดภาระของสถานศึกษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ผลการประเมินประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ภาพรวมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 100   

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/240962357_1547015098980749_367913924496286731_n.jpg     https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/241249044_1243063592834776_8870579191593685925_n.jpg     

 กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเร่งด่วน  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ต่อเนื่องกัน คือ ระยะที่ 1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาก่อนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และระยะที่ 2 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหรือการตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลของสถานศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประกันคุณภาพภายนอกในระยะที่ 2 จะใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด โดยเน้นประเด็นสำคัญ คือ คุณภาพผู้เรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษา การบริหารงานของสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน > คลิก  
 แนวทางการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา > คลิก  
 เครื่องมือสังเคราะห์ SAR สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 รายชื่อสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2564 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 การดำเนินการการประกันคุณภาพภายในและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 > คลิก  
 แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก (Dr.Nantha) > คลิก 
 ประชุมทางไกล การสร้างสื่อสารความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(13 ส.ค.63) > คลิก 
    1 พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. คลิก 
    2 นโยบาย และแนวคิดในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิก
    3 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 คลิก 
    4.การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา > คลิก 
    5.การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  คลิก 
 ข้อเสนอเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาช่วง พ.ศ.2564-2568 (5 ก.ค.63) > คลิก 
 แนวทางการดาเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ปีงบประมาณ 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) > คลิก 
ข้อค้นพบจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา > คลิก 
 บทสรุปผู้บริหาร : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 > คลิก 
 SAR รายงานประจำปีงบประมาณ 2562 (สทศ. 26 พ.ค.63) > คลิก 
 (คลิป) การประกันภายใน และการเขียน SAR (ศน.ปิยวรรณ์) > คลิก 
 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (คลังสารสนเทศ ICQ AWARD) > คลิก  
 การพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน > คลิก 
ตัวอย่างการเขียน sar มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน > คลิก 
โปรแกรม Excel รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SSR) ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน > คลิก 
แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่ > คลิก 
 สมศ.พัฒนากรอบ 8 ด้าน ประกันคุณภาพการศึกษาเทียบเท่ามาตรฐานสากล > คลิก 
 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) > คลิก 
 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน-สมศ.รอบ4-2559-2563 > คลิก  
 จุดเปลี่ยนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 > คลิก 
 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่: ประสบการณ์ของโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด > คลิก  
 สมศ. แนะครูยุคใหม่ให้ผันตัวเป็น "ไลฟ์โค้ช" พร้อมเผยทักษะ 4 ด้าน ที่ต้องเติมให้เด็ก > คลิก
 การกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ รอบสี่ (นายกิตติ กสิณธารา) > คลิก  
 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษากับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(นายกิตติ กสิณธารา) > คลิก
 รายชื่อหน่วยฯ และผู้ประเมินภายนอกตามประกาศ สมศ. ที่ 308/2562 ลว. 25 ธ.ค.62 > คลิก 
 งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2562 "การประกันคุณภาพเพื่อการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21" (30 พ.ย.62) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร > คลิก  
Mock Assessment 2562 (สพป.นครปฐม เขต 2) > คลิก 
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สพป.นครปฐม เขต 2) > คลิก 
 รายชื่อสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 เตรียมประเมินกับ สมศ. รอบที่สี่ เรื่องการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA) โดย Atthaphon Chanshewe > คลิก 
 5 ประเด็น เพื่อเข้าใจการประเมิน สมศ. รอบสี่ (Atthaphon Chanshewe) > คลิก 
 ประเด็นความน่าเชื่อถือของการประกันคุณภาพภายใน (Atthaphon Chanshewe) > คลิก 
การประชุม สมศ สัญจร (17 ต.ค.62) ณ โรงแรม พีซีแกรนด์ สกลนคร เรื่อง กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ระดับปฐมวัย 
    - สื่อ PPT > คลิก 
    - เอกสารประกอบการประชุม > คลิก 
การประเมินตนเองตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก 
โพสท์เฟซบุ๊ก ของ วิษณุ ผอ.สทศ. เนื่องในงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา รุ่นที่ 1 (เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ในวันที่ 3 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ > คลิก
เอกสารจากการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา (3 ส.ค.62) > คลิก
สกศ.ยกเครื่องมาตรฐานการศึกษาไทย ก้าวทันโลกยุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 (มติชนออนไลน์) > คลิก
การเตรียมการประกันคุณภาพ (ในส่วนของสถานศึกษา สรุปจากการประชุมทางไกล 3 ธ.ค.61) > คลิป
คณะกรรมการสถานศึกษา แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อ.... 
    1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ กำหนดและประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามสภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา 
    2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ 
    4. ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    5. ติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ 
    6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การประเมินตนเองตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก 
ติดตามข่าวการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 > คลิก
ซักซ้อม ผอ.รร.- สพท.ศธจ.รับประเมินคุณภาพแบบใหม่ ย้ำตอบคำถาม 3 ข้อ ให้ได้ > คลิก
เตรียมข้อมูลและสารสนเทศประกอบการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
ไฟล์แบบรายงาน(ตัวอย่าง)การประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self–Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2561 > คลิก
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ๑. หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก
    ๒. คู่มือการขยายผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก
    ๓. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก
สื่อ PPT ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
    1. มาตรฐานฯ และการประกันคุณภาพภายในฯ (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก
    2. รูปแบบแนวทางประเมินฯแนวใหม่ (รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ) > คลิก
    3. มาตรฐานการศึกษาฯ (ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี) > คลิก
        4.1 บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา > คลิก
        4.2 ทักษะของผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา > คลิก
        5.1 การจัดทำรายงานฯ (ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์) > คลิก
        5.2 การให้ข้อมูลย้อนกลับ (ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์) > คลิก
โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สพฐ. > คลิก
ประกาศ เรื่อง ความก้าวหน้าการใช้งานระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(QAMS) ในลักษณะ online ของหน่วยงานนำร่อง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา (2 เม.ย.61) > คลิก
บทคัดย่อและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการวิจัย "รูปแบบการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย : พหุกรณีศึกษา" สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. > คลิก
ความคืบหน้าระบบประกันคุณภาพภายนอกความคืบหน้าเกี่ยวกับ “แผนการดำเนินงานและทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของ สมศ. > คลิก
กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 (2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
หลักคิดสำคัญ 4 ประการ สำหรับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 > คลิก
ศธ.โละประกันคุณภาพภายใน เดินหน้าทำกรอบมาตรฐานกลางให้สถานศึกษาประเมินตนเอง > คลิก
16 ข้อสรุป จากการประชุมปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ โดย สทศ.สพฐ. > คลิก
สาระสำคัญของกรอบการประเมินภายนอกรอบที่ 4 (สุภัค พิบูลย์) > คลิก
สื่อสไลด์นำเสนอ เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา (ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ สทศ./ สพฐ.) > คลิก 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) 15 ต.ค.58 > คลิก 
การปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) > คลิก 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 > คลิก 
การประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสี่และการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ดร.คมศร วงษ์รักษา > คลิก 
แผนการทดลองระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.คมศร > คลิก 
ผลการสังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประเมิน ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ > คลิก 
กรอบและแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา > คลิก 
การประเมินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ Expert-Judgement (ดร.องอาจ) > คลิก 
การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่และ สมศ. ยุคใหม > คลิก 
การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก โดย รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ และคณะผู้วิจัย > คลิก 
 การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ (รก.ผอ. สมศ.) > คลิก 
รายงานผลการศึกษา​แนวทางการจัด​ทำระบบประกัน​คุณภาพ​การศึกษา​ภายในสถานศึกษา​ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน​การศึกษา​ของชาติโดยใช้แนวคิดระบบวัดผลแบบ​ OKRs: Objective and ​Key Results > คลิก 
 (ไฟล์งานเอกเซล) การกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษา Version 2.05 > คลิก 
 (ไฟล์งานเวิร์ด) การกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษา > คลิก https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/124489166_3776069465777515_4896531005021377764_n.jpg

ประชุมทางไกล
การสร้างสื่อสารความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดูผลการประเมินคุณภาพภายนอก
โดย สมศ. > คลิก

คลิปสาระสำคัญ

การบารรยาย หัวข้อ กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
การศึกษาปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย รักษาการประธานกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ (30 ส.ค.62)

http://www.onesqa.or.th/th/index.php

Face Book สมศ. > คลิก

https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-Iqa-1140559532636207/


https://www.facebook.com/iqabet.obec?hc_ref=ARS7h93l-xGYOBXSVUVhNVfbNV62hStIoTcTJ4vzXwOY4gDao-tRHjVQNxacfyYgzWc&fref=nf
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

http://aqa.onesqa.or.th/index.aspx
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.


กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
การศึกษาปฐมวัย
(ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย)

มอบนโยบายการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 26 กันยายน 2561
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

บรรยายพิเศษ เรื่อง เปิดศักราชใหม่
ในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

การประชุมทางไกล
แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษา
ในระดับพื้นที่ (3 ม.ค.62)

ภาพกิจกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพภายในของคณะต่าง ๆ 
ปี 2556  |  ปี 2557


ċ
SSR.zip
(5171k)
Webmaster Supervisory,
4 มี.ค. 2563 23:09
ĉ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
3 ม.ค. 2563 07:38
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
21 ก.ค. 2563 21:06
Ċ
Webmaster Supervisory,
29 ธ.ค. 2563 02:42
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
29 ธ.ค. 2562 23:44
Ċ
Webmaster Supervisory,
23 ต.ค. 2562 21:20
ĉ
Webmaster Supervisory,
20 ก.พ. 2562 21:43
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
21 ก.ค. 2563 21:21
Comments