กิจกรรม

ประกันคุณภาพภายใน'62

โพสต์3 ก.ย. 2562 04:30โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2562 11:10 ]


วันที่ 2 กันยายน 2562

        คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปี 2562  โดยดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ สถานศึกษาในเป้าหมาย ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 209/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (คลิก

โรงเรียนวัดบึงลาดสะวาย / โรงเรียนวัดบางหลวง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prakanphayni62/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B5.jpg?attredirects=0

2 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.jpg

3 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3kanyayn62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%881.jpg

3 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prakanphayni62/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20(1).jpg


3 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prakanphayni62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87.jpg

4 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดงิ้วราย
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prakanphayni62/%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A21.jpg

4 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดสัมปทวน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prakanphayni62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%991.jpg

4 กันยายน 2562
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
อัลบั้มชองโรงเรียน > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3kanyayn62/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1.jpg


วันที่ 11 กันยายน 2561

โพสต์12 ก.ย. 2561 21:26โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2561 21:58 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]


วันที่ 11 กันยายน 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่
และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561

สพป.นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพระ จ.นครปฐม


วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ฯ ให้แก่ผอ.โรงเรียน ในการเป็นวิทยากรแกนนำ

ทดสอบก่อนการอบรม
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 
ชมวิดิทัศน์ผ่านระบบ Video conference โดย รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยที่ 1 รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่
หน่วยที่ 2 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ตามมประกาศกฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
หน่วยที่ 3 ทักษะของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
หน่วยที่ 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และการให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ทดสอบหลังการอบรม 

หน่วยที่ 5 การวางแผนบริหารจัดการขยายผล


อัลบั้มภาพ > คลิกการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่
และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

    ๑. หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก

    ๒. คู่มือการขยายผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก

    ๓. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ คลิก


สื่อ PPT ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่
และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

1.ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ > คลิก

2.รศ.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ คลิก

3.ดร.ไพรวัลย์  พิทักษ์สาลี คลิก

4.1 ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ. ดร.พนิดา ศกุนตนาค คลิก

4.2 ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ. ดร.พนิดา ศกุนตนาค คลิก

5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ คลิก

5.2 ดร.อมรรัตน์  สร้อยสังวาลย์ คลิก โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สพฐ. คลิก

 แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ > คลิกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

โพสต์18 ก.พ. 2560 05:00โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2561 21:45 ]


การประชุมอบรม
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อการปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16735703_1231361000251657_1226099662_o.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16776998_1231225806931843_567494529_o.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16810868_1231225976931826_105310564_o.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16805368_1231225926931831_1070260520_o.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16808582_1231226833598407_812506105_n.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16805380_1231225916931832_1835123717_o.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16804918_1231225996931824_82594445_o.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16804660_1231226836931740_414206348_o.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16804740_1231226780265079_484310742_o.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16810523_1231226883598402_1281770083_o.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16810566_1231391070248650_307061815_o.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16804695_1231225863598504_2036277016_o.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16810765_1231226876931736_543592844_o.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16810901_1231391073581983_811458305_o.jpg?attredirects=0

วันที่ 15 มกราคม 2560

โพสต์18 ก.พ. 2560 03:07โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2560 05:09 ]

        สพป.นครปฐม เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใข้งานระบบการนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในลักษณะ Online (QAMS)  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
        เพื่อให้ครูสามารถใช้งานระบบนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าระบบบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ได้ โดยมีครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 จำนวน 140 คน เข้าร่วมประชุม


ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา online

        Q : Quality
        A : Assurance
        M : Management
        S : System

        เป็นเครื่องมือช่วยการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นๆเกี่ยวข้องใช้ความสามารถจาก ICT มาออกแบบการทำงานในลักษณะพาทำอย่างเป็นระบบ เห็นผลการดำเนินงานของทุกสถานศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษาอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ประมวลผลแสดงภาพความสำเร็จทั้งด้านเชิงปริมาณและระดับคุณภาพได้ทันที แสดงผลในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ตัวเลข กราฟ แผนภูมิ รูปภาพ

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
    2. เพื่อสร้างเครื่องช่วยในการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารและจัดการของสถานศึกษา
    3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ และร่องรอยหลักฐานของสถานศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
    4. เพื่อเป็นเครื่องช่วยสถานศึกษาในการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายในในแต่ละปีที่สะดวกและรวดเร็ว
    5. เป็นคลังสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐาน

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2557

โพสต์18 ก.พ. 2560 02:25โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2560 02:26 ]

        การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ณ เพชรริมธารรีสอร์ท  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี 

วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อเสริมสร้างพลังขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในแก่ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในการปฏิบัติงาน
    2. เพื่อสะท้อนคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา สู่การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำนวน 42 คน

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ : การเสริมสร้างพลังขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน (ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์, ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น, ศน.รัตนา ศิริชยานันท์) / สะท้อนคิดประสบการณ์ (นายเกษมสันต์ มีจันทร์, นางสาวฐิดารัตน์ เพ็งหนู, นางณัฐหทัย บุญสมหวัง, ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น) / การประกันคุณภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์, ศน.พัชรี ยันตรีสิงห์) / การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 (นายธเนศ ปานอุทัย, นางสาววิไล วาราชะนนท์) / การวางแผนและกำหนดแนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (ศน.ปรีชา สายค้ำ, ศน.วิไลวรรณ โอรส) 

กิจกรรม เทคนิควิธีการ : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย นายทวีพล แพเรือง กล่าวรายงานโดย นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล / กิจกรรมระดมสมองประลองยุทธ์ และกิจกรรมหาสมบัติตามลายแทง ณ The Blooms Orchid Park / การอภิปรายสะท้อนคิด / การบรรยาย / เกมเปลี่ยนอริยบถ และนันทนาการภาคค่ำ ณ เพชรริมธารรีสอร์ท / ทัศนศึกษา ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ / การประเมินโครงการ จากการสัมภาษณ์ และแสดงความคิดเห็นบนพาหนะเดินทางระหว่างเดินทางกลับ

ประกันภายใน57

วันที่ 30 พฤษภาคม 2556

โพสต์18 ก.พ. 2560 02:21โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์

นายชนาวุฒิ กลัดแพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายใน สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายนอก

กลุ่มเป้าหมาย : ครู ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่คาดว่าจะเข้าสู่การประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.รอบสาม ระยะที่ 3) ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 42 คน  ครู ศึกษานิเทศก์และวิทยากร จำนวน  61  คน รวม 103 คน

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ/วิทยากร :  การยกระดับคุณภาพการศึกษากับการประกันคุณภาพภายในสถานสึกษา (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / อภิปรายการจัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็ก-ปฐมวัย (ศน.วิไลวรรณ โอรส, ดร.เกษมสันต์ มีจันทร์ ผอ.โรงเรียนวัดดงเกตุ, น.ส.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู ผอ.วัดใหม่สุคนธาราม) / อภิปรายการจัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดกลาง-ใหญ่ (ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น, ดร.ชำนาญ ทัดมาลี ผอ.โรงเรียนวัดดอนหวาย, นางวรนุช วิลัยลักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน) 

อัลบั้มภาพ : >>> คลิก

ประกันภายใน

วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2556

โพสต์18 ก.พ. 2560 02:08โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2560 02:27 ]

    สพป.นครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ  จัดประชุมปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ บ้านจันทร์ฉายโฮมสเตย์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
  
วัตถุประสงค์ : เพื่อวางแผนและเตรียมการในการออกปฏิบัติการติดตามตรวจสอบตุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556  เพื่อศึกษาคู่มือ รูปแบบ แนวทาง การตรวจติดตามฯ สร้างความเป็นเอกภาพและสามัคคีในหมู่คณะ 

กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 36 คน / คณะกรรมการ ก.ต.ป.ณ. ของ สพป.นฐ.2 จำนวน 9 คน 

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ/วิทยากร : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดยนายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นฐ.2 / รูปแบบ-แนวทาง-การติดตามตรวจสอบฯ (นายธีระพงษ์ โพธิ์ศรี) / ข้อสังเกตจาก ก.ต.ป.ณ. (เกชา เหลืองสุดใจ)   

กิจกรรม/กระบวนการ : ระหว่างการเดินทางใช้รูปแบบกิจกรรมที่บูรณาการมาจาก กิจกรรม Walk Rally เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ "คู่หูคู่ฮา" ปฏิบัติการหาข้อมูลในรูปแบบต่าง / ระดมความคิด-วางแผนและกำหนดปฏิทินการติดตาม / ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ระหว่างการเดินทางกลับ 

4ประชุมปฏิบัติการ

1-7 of 7