กิจกรรม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

โพสต์18 ก.พ. 2560 05:00โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2560 05:11 ]การประชุมอบรม
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อการปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล นครปฐม******************************************************************************************************************

วันที่ 15 มกราคม 2560

โพสต์18 ก.พ. 2560 03:07โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2560 05:09 ]

        สพป.นครปฐม เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใข้งานระบบการนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในลักษณะ Online (QAMS)  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
        เพื่อให้ครูสามารถใช้งานระบบนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าระบบบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ได้ โดยมีครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 จำนวน 140 คน เข้าร่วมประชุม


ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา online

        Q : Quality
        A : Assurance
        M : Management
        S : System

        เป็นเครื่องมือช่วยการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นๆเกี่ยวข้องใช้ความสามารถจาก ICT มาออกแบบการทำงานในลักษณะพาทำอย่างเป็นระบบ เห็นผลการดำเนินงานของทุกสถานศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษาอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ประมวลผลแสดงภาพความสำเร็จทั้งด้านเชิงปริมาณและระดับคุณภาพได้ทันที แสดงผลในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ตัวเลข กราฟ แผนภูมิ รูปภาพ

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
    2. เพื่อสร้างเครื่องช่วยในการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารและจัดการของสถานศึกษา
    3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ และร่องรอยหลักฐานของสถานศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
    4. เพื่อเป็นเครื่องช่วยสถานศึกษาในการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายในในแต่ละปีที่สะดวกและรวดเร็ว
    5. เป็นคลังสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐาน

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2557

โพสต์18 ก.พ. 2560 02:25โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2560 02:26 ]

        การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ณ เพชรริมธารรีสอร์ท  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี 

วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อเสริมสร้างพลังขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในแก่ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในการปฏิบัติงาน
    2. เพื่อสะท้อนคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา สู่การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำนวน 42 คน

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ : การเสริมสร้างพลังขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน (ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์, ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น, ศน.รัตนา ศิริชยานันท์) / สะท้อนคิดประสบการณ์ (นายเกษมสันต์ มีจันทร์, นางสาวฐิดารัตน์ เพ็งหนู, นางณัฐหทัย บุญสมหวัง, ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น) / การประกันคุณภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์, ศน.พัชรี ยันตรีสิงห์) / การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 (นายธเนศ ปานอุทัย, นางสาววิไล วาราชะนนท์) / การวางแผนและกำหนดแนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (ศน.ปรีชา สายค้ำ, ศน.วิไลวรรณ โอรส) 

กิจกรรม เทคนิควิธีการ : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย นายทวีพล แพเรือง กล่าวรายงานโดย นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล / กิจกรรมระดมสมองประลองยุทธ์ และกิจกรรมหาสมบัติตามลายแทง ณ The Blooms Orchid Park / การอภิปรายสะท้อนคิด / การบรรยาย / เกมเปลี่ยนอริยบถ และนันทนาการภาคค่ำ ณ เพชรริมธารรีสอร์ท / ทัศนศึกษา ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ / การประเมินโครงการ จากการสัมภาษณ์ และแสดงความคิดเห็นบนพาหนะเดินทางระหว่างเดินทางกลับ

ประกันภายใน57

วันที่ 30 พฤษภาคม 2556

โพสต์18 ก.พ. 2560 02:21โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์

นายชนาวุฒิ กลัดแพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายใน สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายนอก

กลุ่มเป้าหมาย : ครู ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่คาดว่าจะเข้าสู่การประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.รอบสาม ระยะที่ 3) ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 42 คน  ครู ศึกษานิเทศก์และวิทยากร จำนวน  61  คน รวม 103 คน

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ/วิทยากร :  การยกระดับคุณภาพการศึกษากับการประกันคุณภาพภายในสถานสึกษา (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / อภิปรายการจัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็ก-ปฐมวัย (ศน.วิไลวรรณ โอรส, ดร.เกษมสันต์ มีจันทร์ ผอ.โรงเรียนวัดดงเกตุ, น.ส.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู ผอ.วัดใหม่สุคนธาราม) / อภิปรายการจัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดกลาง-ใหญ่ (ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น, ดร.ชำนาญ ทัดมาลี ผอ.โรงเรียนวัดดอนหวาย, นางวรนุช วิลัยลักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน) 

อัลบั้มภาพ : >>> คลิก

ประกันภายใน

วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2556

โพสต์18 ก.พ. 2560 02:08โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2560 02:27 ]

    สพป.นครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ  จัดประชุมปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ บ้านจันทร์ฉายโฮมสเตย์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
  
วัตถุประสงค์ : เพื่อวางแผนและเตรียมการในการออกปฏิบัติการติดตามตรวจสอบตุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556  เพื่อศึกษาคู่มือ รูปแบบ แนวทาง การตรวจติดตามฯ สร้างความเป็นเอกภาพและสามัคคีในหมู่คณะ 

กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 36 คน / คณะกรรมการ ก.ต.ป.ณ. ของ สพป.นฐ.2 จำนวน 9 คน 

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ/วิทยากร : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดยนายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นฐ.2 / รูปแบบ-แนวทาง-การติดตามตรวจสอบฯ (นายธีระพงษ์ โพธิ์ศรี) / ข้อสังเกตจาก ก.ต.ป.ณ. (เกชา เหลืองสุดใจ)   

กิจกรรม/กระบวนการ : ระหว่างการเดินทางใช้รูปแบบกิจกรรมที่บูรณาการมาจาก กิจกรรม Walk Rally เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ "คู่หูคู่ฮา" ปฏิบัติการหาข้อมูลในรูปแบบต่าง / ระดมความคิด-วางแผนและกำหนดปฏิทินการติดตาม / ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ระหว่างการเดินทางกลับ 

4ประชุมปฏิบัติการ

1-5 of 5