กิจกรรม

sar63

โพสต์10 ก.ย. 2564 02:20โดยWebmaster Supervisory


10 กันยายน 2564

        โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน  50 โรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดประเมินคุณภาพภายนอกจากการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาตามแนวทางของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เท่านั้น เพื่อลดภาระของสถานศึกษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ผลการประเมินประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19  ภาพรวมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 100 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/_draft_post/241389071_559276761937960_9048692551810547517_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/_draft_post/240962357_1547015098980749_367913924496286731_n.jpg


ผลประเมินภายนอก รอบสี่

โพสต์24 ก.ค. 2563 07:44โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2563 02:55 ]

กำหนดการประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ระยะที่ 1) 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

 ที่ วัน เดือน ปี โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน
1 4-6 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) แหลมบัว
2 7-8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล พุทธมณฑล
3 11-12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว มณฑลนครชัยศรี
4 11-12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) ไร่ขิงพัฒนา
5 25-26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดโพธิ์ เพชรบัวงาม
6 26-27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางภาษี
7 26-27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดปรีดาราม เพชรจินดา
8 26-27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง บางหลวง
9 28-29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดงิ้วราย (พิณพิทยาคาร) มณฑลนครชัยศรี
10 2-3 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง บางหลวง
11 2-4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดลานคา บางเลน
12 3-8 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านบางเตย ไร่ขิงพัฒนา
13 16-17 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดนิลเพชร เพชรบัวงาม
14 23-24 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดสัมปทวน (โพธิราษฏร์ประสาท) มณฑลนครชัยศรี
15 26-27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) ไร่ขิงพัฒนา
16 26-27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ แหลมบัว
17 13-14 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบัวหวั่น เพชรบัวงาม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/bthkhwammimichux/A3IG%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/bthkhwammimichux/A4IG%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg


 Mock Assessment (สพป.นครปฐม เขต 2) > คลิก 
 ภาพการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (ระยะที่ 1) > คลิก
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก สมศ. ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก
 การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสู่การประกันคุณภาพภายนอก สพป.นครปฐม เขต 2 (2562) > คลิกรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563)
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) > คลิก
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล คลิก
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว คลิก
โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) คลิก
โรงเรียนวัดโพธิ์ คลิก
โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย คลิก
โรงเรียนวัดปรีดาราม คลิก
โรงเรียนวัดบางหลวง คลิก
โรงเรียนวัดงิ้วราย (พิณพิทยาคาร) คลิก
โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง > คลิก
โรงเรียนวัดลานคา คลิก
โรงเรียนบ้านบางเตย คลิก
โรงเรียนวัดนิลเพชร คลิก
โรงเรียนวัดสัมปทวน (โพธิราษฏร์ประสาท) คลิก
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) คลิก
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ คลิก
โรงเรียนวัดบัวหวั่น คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/bthkhwammimichux/A2info.jpg?attredirects=0


Mock Assessment'62

โพสต์2 ม.ค. 2563 23:34โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2563 02:00 ]

โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) 
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ประจำปีงบประมาณ 2562         กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทุกระดับ โดยการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง กระชับ สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง สร้างมาตรฐานระบบประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทำเอกสารการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  จึงได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2562
        การลงภาคสนาม เพื่อขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่ ตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา และเจตนารมณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 เพื่อให้มีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์  จึงต้องทำหน้าที่กำกับดูแลให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ รวมทั้งตรวจสอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ติดตามผลการดำเนินงาน ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-mock.jpg

วันที่ 2 กันยายน 2562
        โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302406033215670&id=702188523237437&__tn__=-R

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
        ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/mock2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/mock.jpg

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
        ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%87.jpg
Cr.แอดมินครูอนุรักษ์โรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
        ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A71jpg.jpg

21 พฤศจิกายน 2562
     Mock Assessment ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1428092280673579?__tn__=-R
Cr.ภาพจาก ศน.เกริน ช้อยเครือ

21 พฤศจิกายน 2562
     Mock Assessment ณ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อ.บางเลน


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
        โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/watbangluangschool/media_set?set=a.2346221915667857&type=3

วันที่ 20 ธันวาคม 2562
        Mock Assessment ณ โรงเรียนวัดบัวหวั่น อ.บางเลน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/465023401061043/

https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1-510450245687508/photos/?tab=album&album_id=2673033702762474&__tn__=-UC-R


ข้อมูลพิ่มเติม

 รายชื่อสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  ที่ขอรับการประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2563 > คลิก 
 แนวทางการซักซ้อมการประเมิน (mock assessment) คลิก 
 บทบาทศึกษานิเทศก์กับกับการนิเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา คลิก
 การเตรียมการประกันคุณภาพ (ในส่วนของสถานศึกษา สรุปจากการประชุมทางไกล 3 ธ.ค.61) > คลิป 
 คณะกรรมการสถานศึกษา แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพ  เพื่อ....
        1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ กำหนดและประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามสภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา
        2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
        3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้
        4. ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
        5. ติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ 
        6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา > คลิก  
 ตัวอย่าง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา > คลิก  
 เตรียมข้อมูลและสารสนเทศประกอบการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
 ติดตามข่าวการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 > คลิก 
 ซักซ้อม ผอ.รร.- สพท.ศธจ.รับประเมินคุณภาพแบบใหม่ ย้ำตอบคำถาม 3 ข้อ ให้ได้ > คลิก 
 การประชุม สมศ สัญจร (17 ต.ค.62) ณ โรงแรม พีซีแกรนด์ สกลนคร เรื่อง กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ระดับปฐมวัย  
        - สื่อ PPT คลิก 
        - เอกสารประกอบการประชุม > คลิก 
 “การประเมินภายนอก รอบสี่” (ดร.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) > คลิก 
 โพสท์เฟซบุ๊ก ของ วิษณุ ผอ.สทศ. เนื่องในงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา รุ่นที่ 1 (เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ในวันที่ 3 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ > คลิก  
 การประเมินตนเองตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/2019-11-09_10-43-18.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/2019-11-09_10-47-17.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/75258484_3053583291325507_670447925368717312_n.jpg


ประกันคุณภาพภายใน'62

โพสต์3 ก.ย. 2562 04:30โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2562 22:55 ]


วันที่ 2 กันยายน 2562

        คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปี 2562  โดยดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ สถานศึกษาในเป้าหมาย ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 209/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (คลิก

โรงเรียนวัดบึงลาดสะวาย / โรงเรียนวัดบางหลวง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prakanphayni62/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B5.jpg?attredirects=0

2 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.jpg

3 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3kanyayn62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%881.jpg

3 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prakanphayni62/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20(1).jpg


3 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prakanphayni62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87.jpg

4 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดงิ้วราย
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prakanphayni62/%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A21.jpg

4 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดสัมปทวน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prakanphayni62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%991.jpg

4 กันยายน 2562
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
อัลบั้มชองโรงเรียน > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3kanyayn62/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1.jpg


วันที่ 11 กันยายน 2561

โพสต์12 ก.ย. 2561 21:26โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2561 21:58 โดย Webmaster Supervisory ]


วันที่ 11 กันยายน 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่
และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561

สพป.นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพระ จ.นครปฐม


วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ฯ ให้แก่ผอ.โรงเรียน ในการเป็นวิทยากรแกนนำ

ทดสอบก่อนการอบรม
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 
ชมวิดิทัศน์ผ่านระบบ Video conference โดย รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยที่ 1 รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่
หน่วยที่ 2 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ตามมประกาศกฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
หน่วยที่ 3 ทักษะของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
หน่วยที่ 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และการให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ทดสอบหลังการอบรม 

หน่วยที่ 5 การวางแผนบริหารจัดการขยายผล


อัลบั้มภาพ > คลิกการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่
และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

    ๑. หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก

    ๒. คู่มือการขยายผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก

    ๓. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ คลิก


สื่อ PPT ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่
และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

1.ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ > คลิก

2.รศ.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ คลิก

3.ดร.ไพรวัลย์  พิทักษ์สาลี คลิก

4.1 ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ. ดร.พนิดา ศกุนตนาค คลิก

4.2 ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ. ดร.พนิดา ศกุนตนาค คลิก

5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ คลิก

5.2 ดร.อมรรัตน์  สร้อยสังวาลย์ คลิก โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สพฐ. คลิก

 แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ > คลิกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

โพสต์18 ก.พ. 2560 05:00โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2561 21:45 ]


การประชุมอบรม
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อการปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16735703_1231361000251657_1226099662_o.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16776998_1231225806931843_567494529_o.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16810868_1231225976931826_105310564_o.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16805368_1231225926931831_1070260520_o.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16808582_1231226833598407_812506105_n.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16805380_1231225916931832_1835123717_o.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16804918_1231225996931824_82594445_o.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16804660_1231226836931740_414206348_o.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16804740_1231226780265079_484310742_o.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16810523_1231226883598402_1281770083_o.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16810566_1231391070248650_307061815_o.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16804695_1231225863598504_2036277016_o.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16810765_1231226876931736_543592844_o.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/wanthi18kumphaphanth2560/16810901_1231391073581983_811458305_o.jpg?attredirects=0

วันที่ 15 มกราคม 2560

โพสต์18 ก.พ. 2560 03:07โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2563 23:39 ]

        สพป.นครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใข้งานระบบการนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในลักษณะ Online (QAMS) ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
        เพื่อให้ครูสามารถใช้งานระบบนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าระบบบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ได้ โดยมีครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 จำนวน 140 คน เข้าร่วมประชุม
        ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา online
        Q : Quality
        A : Assurance
        M : Management
        S : System

        เป็นเครื่องมือช่วยการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นๆเกี่ยวข้องใช้ความสามารถจาก ICT มาออกแบบการทำงานในลักษณะพาทำอย่างเป็นระบบ เห็นผลการดำเนินงานของทุกสถานศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษาอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ประมวลผลแสดงภาพความสำเร็จทั้งด้านเชิงปริมาณและระดับคุณภาพได้ทันที แสดงผลในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ตัวเลข กราฟ แผนภูมิ รูปภาพ

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
    2. เพื่อสร้างเครื่องช่วยในการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารและจัดการของสถานศึกษา
    3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ และร่องรอยหลักฐานของสถานศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
    4. เพื่อเป็นเครื่องช่วยสถานศึกษาในการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายในในแต่ละปีที่สะดวกและรวดเร็ว
    5. เป็นคลังสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐาน

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2557

โพสต์18 ก.พ. 2560 02:25โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2560 02:26 ]

        การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ณ เพชรริมธารรีสอร์ท  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี 

วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อเสริมสร้างพลังขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในแก่ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในการปฏิบัติงาน
    2. เพื่อสะท้อนคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา สู่การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำนวน 42 คน

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ : การเสริมสร้างพลังขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน (ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์, ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น, ศน.รัตนา ศิริชยานันท์) / สะท้อนคิดประสบการณ์ (นายเกษมสันต์ มีจันทร์, นางสาวฐิดารัตน์ เพ็งหนู, นางณัฐหทัย บุญสมหวัง, ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น) / การประกันคุณภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์, ศน.พัชรี ยันตรีสิงห์) / การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 (นายธเนศ ปานอุทัย, นางสาววิไล วาราชะนนท์) / การวางแผนและกำหนดแนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (ศน.ปรีชา สายค้ำ, ศน.วิไลวรรณ โอรส) 

กิจกรรม เทคนิควิธีการ : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย นายทวีพล แพเรือง กล่าวรายงานโดย นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล / กิจกรรมระดมสมองประลองยุทธ์ และกิจกรรมหาสมบัติตามลายแทง ณ The Blooms Orchid Park / การอภิปรายสะท้อนคิด / การบรรยาย / เกมเปลี่ยนอริยบถ และนันทนาการภาคค่ำ ณ เพชรริมธารรีสอร์ท / ทัศนศึกษา ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ / การประเมินโครงการ จากการสัมภาษณ์ และแสดงความคิดเห็นบนพาหนะเดินทางระหว่างเดินทางกลับ

ประกันภายใน57

วันที่ 30 พฤษภาคม 2556

โพสต์18 ก.พ. 2560 02:21โดยWebmaster Supervisory

นายชนาวุฒิ กลัดแพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายใน สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายนอก

กลุ่มเป้าหมาย : ครู ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่คาดว่าจะเข้าสู่การประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.รอบสาม ระยะที่ 3) ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 42 คน  ครู ศึกษานิเทศก์และวิทยากร จำนวน  61  คน รวม 103 คน

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ/วิทยากร :  การยกระดับคุณภาพการศึกษากับการประกันคุณภาพภายในสถานสึกษา (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / อภิปรายการจัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็ก-ปฐมวัย (ศน.วิไลวรรณ โอรส, ดร.เกษมสันต์ มีจันทร์ ผอ.โรงเรียนวัดดงเกตุ, น.ส.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู ผอ.วัดใหม่สุคนธาราม) / อภิปรายการจัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดกลาง-ใหญ่ (ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น, ดร.ชำนาญ ทัดมาลี ผอ.โรงเรียนวัดดอนหวาย, นางวรนุช วิลัยลักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน) 

อัลบั้มภาพ : >>> คลิก

ประกันภายใน

วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2556

โพสต์18 ก.พ. 2560 02:08โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2560 02:27 ]

    สพป.นครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ  จัดประชุมปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ บ้านจันทร์ฉายโฮมสเตย์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
  
วัตถุประสงค์ : เพื่อวางแผนและเตรียมการในการออกปฏิบัติการติดตามตรวจสอบตุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556  เพื่อศึกษาคู่มือ รูปแบบ แนวทาง การตรวจติดตามฯ สร้างความเป็นเอกภาพและสามัคคีในหมู่คณะ 

กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 36 คน / คณะกรรมการ ก.ต.ป.ณ. ของ สพป.นฐ.2 จำนวน 9 คน 

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ/วิทยากร : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดยนายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นฐ.2 / รูปแบบ-แนวทาง-การติดตามตรวจสอบฯ (นายธีระพงษ์ โพธิ์ศรี) / ข้อสังเกตจาก ก.ต.ป.ณ. (เกชา เหลืองสุดใจ)   

กิจกรรม/กระบวนการ : ระหว่างการเดินทางใช้รูปแบบกิจกรรมที่บูรณาการมาจาก กิจกรรม Walk Rally เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ "คู่หูคู่ฮา" ปฏิบัติการหาข้อมูลในรูปแบบต่าง / ระดมความคิด-วางแผนและกำหนดปฏิทินการติดตาม / ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ระหว่างการเดินทางกลับ 

4ประชุมปฏิบัติการ

1-10 of 10