QAMS

ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)

เข้าระบบจัดการที่ URL : http://203.113.25.93/

http://203.113.25.93/
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา online

Q : Quality

A : Assurrance

M : Management

S : System

        เป็นเครื่องมือช่วยการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นๆเกี่ยวข้อง
ใช้ความสามารถจาก ICT มาออกแบบการทำงานในลักษณะพาทำอย่างเป็นระบบ เห็นผลการดำเนินงานของทุกสถานศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษาอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ประมวลผลแสดงภาพความสำเร็จทั้งด้านเชิงปริมาณและระดับคุณภาพได้ทันที แสดงผลในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ตัวเลข กราฟ แผนภูมิ รูปภาพ

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
    2. เพื่อสร้างเครื่องช่วยในการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารและจัดการของสถานศึกษา
    3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ และร่องรอยหลักฐานของสถานศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
    4. เพื่อเป็นเครื่องช่วยสถานศึกษาในการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายในในแต่ละปีที่สะดวกและรวดเร็ว
    5. เป็นคลังสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐาน

ขั้นตอนการทำงาน (อย่าลืม! ดาวน์โหลดคู่มือฉบับเต็มในโปรแกรม เมนู คู่มือ)

    ครั้งที่ 1
        1. เข้าระบบ QAMS ด้วยรหัสเจ้าหน้าที่โรงเรียน
        2. Download File > 
                ระดับการศึกษาปฐมวัย : ไฟล์ template_early_childhood_ed.xlsx 
                ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน : ไฟล์ template_basic_ed.xlsx
                ** ห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์ **
        3. ออกจากระบบ
        4. กรอกข้อมูลในไฟล์ Excel ให้ครบถ้วนถูกต้องทั้งหมด
        5. เทคนิคการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง
                - ดูช่อง "หน่วยนับ" เป็นอะไรเช่น
                    คน, โครงการ อันนี้ใส่ตัวเลขตั้งแต่ 0 ขึ้นไป
                    0/1 อันนี้กรอก 0 ไม่ทำ/ไม่มี 1 มี/ทำ - ยังไม่/ทำไม่มี
                    ระดับ อันนี้กรอกระดับคุณภาพ 1 - 5 ถ้าไม่มีกรอก -
                - ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ OK ทั้งหมด

    ครั้งที่ 2
        1. เข้าระบบ QAMS ด้วยรหัสเจ้าหน้าที่โรงเรียน
        2. เมนู นำส่งข้อมูล (ทำให้เสร็จทั้ง 2 ระดับ)
        3. เลือก ประเภท/ระดับ ที่จะนำส่งข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับไฟล์ที่จะนำส่ง
                ระดับการศึกษาปฐมวัย : ไฟล์ template_early_childhood_ed.xlsx
                ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน : ไฟล์ template_basic_ed.xlsx
                เฉพาะปี 2559 ต้องกรอกหลักฐานร่องรอยทั้ง 51 รายการ
        4. ออกจากระบบ

    ครั้งที่ 3
        1. เข้าระบบ QAMS ด้วยรหัสผู้บริหาร
        2. เมนู ตรวจสอบ
                ระดับการศึกษาปฐมวัย : รับรองทั้ง 3 ปี
                ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน : รับรองทั้ง 3 ปี
        3. เสร็จ/รอเขตพื้นที่ตรวจสอบ
        4. ออกจากระบบ

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

    ขึ้นตัวแดง/หน้า Page ขึ้นไม่ครบ
        ทำใจและทำด้วยความใจเย็น
        ช่วงเวลาที่เหมาะสม 12.00 - 13.00 น. (ผู้ใช้คนอื่นไปกินข้าวกัน)
        ช่วงเวลาที่เหมาะสม 16.30 - 17.00 น. (ผู้ใช้คนอื่นกำลังเดินทางกลับบ้าน)
        ช่วงเวลาที่เหมาะสม 02.00 - 04.00 น. (ผู้ใช้คนอื่นพากันนอนหมดแล้ว - ยังไม่ตื่น)

Comments