ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหว การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
 ซักซ้อม ผอ.รร.- สพท.ศธจ.รับประเมินคุณภาพแบบใหม่ ย้ำตอบคำถาม 3 ข้อ ให้ได้

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/IQA3.pdf
แนวทางฯ > คลิก

  เอกสารระบบงานประกันตุณภาพการศึกษา 
    - การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา (นางณรี สุสุทธิ) > คลิก
    - การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คลิก
    - การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา คลิก
    - จุดเปลี่ยนและแนวทางการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา คลิก
    - แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่ และการจัดลำดับคุณภาพสถานศึกษา (school grading) คลิก
    - แนวทางการซักซ้อมการประเมิน (mock assessment) คลิก
    - แนวทางการประเมินภายนอกรอบสี่ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 คลิก
    - บทบาทศึกษานิเทศก์กับกับการนิเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา คลิก
    - ภาพความสำเร็จกับเป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืน คลิก
    - มาตรฐานของสถานศึกษากับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา คลิก
    - สังเคราะห์ SARและข้อค้นพบจากการสังเคราะห์SARของสถานศึกษา คลิก

 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก

 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (QAกับ ศน.กิตติ) > คลิก 

 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) คณะกรรมการบริหาร สมศ.มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ > คลิก 

 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา > คลิก

 แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก

 การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ และ สมศ. ยุคใหม (ดร.ณมน จีรังสุวรรณ) > คลิก 

 เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 4 จาก สมศ. > คลิก 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2561 (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก 

 แนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย (ศน.กิตติ) > คลิก   

 การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ และ สมศ. ยุคใหม (ดร.ณมน จีรังสุวรรณ) > คลิก 

 ตัวบ่งชี้ และ เกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบสี่ > คลิก 

 แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(Self - Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ > คลิก

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน (๒๗ ก.ย. ๕๙) ผอ. วิษณุ ทรัพย์สมบัติ > คลิก

 การประเมินตนเองตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ๑. หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก
    ๒. คู่มือการขยายผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก
    ๓. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก

 FB: สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) > คลิก

 มองโมเดล 4 ประเทศ สร้างมาตรฐานการศึกษาไทย > คลิก

 สมศ. เปิดโมเดลการประเมิน 4 ประเทศ ยกระดับการประเมินคุณภาพการศึกษาไทยสู่สากล > คลิก

 สมศ.ใช้โมเดลประเมิน4ประเทศ ประเมินรอบ 4 > คลิก

 เปิดโมเดลการศึกษา 4 ประเทศ (จุลสาร สมศ.ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 2559) > คลิก


Comments