กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ        งานของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย 
            1) งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
            2) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
            3) งานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
            4) งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
            5) งานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) 
            6) งานการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน(Reading Test : RT) 
            7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/2018-11-01_21-34-50.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/2018-11-01_21-37-09.jpg

ข่าวสาร งานวัดและประเมินผลฯ


  แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน > คลิก   
  การสอบ: งานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
        ช่วงเดือน มกราคม 2563  สอบมาตรฐานกลางปลายปี ปีการศึกษา 2562 > คลิก
        - ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 | ม.3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
        1 กุมภาพันธ์ 2563 สอบ O-NET62 ป.6 > คลิก
        1-2 กุมภาพันธ์ 2563 สอบ O-NET62 ม.3 > คลิก
        11-14 กุมภาพันธ์ 2563 ป.1 สอบ RT62 > คลิก
        4 มีนาคม 2563 ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT62) > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A62.jpg

 ข้อสอบเผยแพร่ของสำนักทดสอบทางการศึกษา ข้อสอบสำหรับเตรียมความพร้อม ป.6 / ม.3 ปี 2561  
     (โครงสร้าง / ข้อสอบ / กระดาษคำตอบ / เฉลย)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    คณิตศาสตร์ https://dl.n00m.com/630คณิตศาสตร์ป.6.zip
    ภาษาไทย https://dl.n00m.com/627ภาษาไทยป.6.zip
    ภาษาอังกฤษ https://dl.n00m.com/516ภาษาอังกฤษป.6.zip
    วิทยาศาสตร์ https://dl.n00m.com/846วิทยาศาสตร์ป.6.zip
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    คณิตศาสตร์ https://dl.n00m.com/833คณิตศาสตร์ม.3.zip
    ภาษาไทย https://dl.n00m.com/473ภาษาไทยม.3.zip
    ภาษาอังกฤษ https://dl.n00m.com/471ภาษาอังกฤษม.3.zip
    วิทยาศาสตร์ https://dl.n00m.com/771วิทยาศาสตร์ม.3.zip 
 การจัดการทดสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) > คลิก 
 ฝึกการฝนกระดาษคำตอบให้คุ้นเคย > คลิก 
ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 > คลิก  
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 รายงานแนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) สิ่งพิมพ์ สกศ. 53/2562 ฉบับ pdf > คลิก  |  ฉบับอีบุ๊ก > คลิก  
 สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ O-NET > คลิก 
 รวมข้อสอบออนไลน์ : O-NET61 จาก สทศ. พร้อมเฉลย > คลิก 
 กำหนดการและกรอบโครงสร้างของข้อสอบ RT62 > คลิก  
 ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2559 - 2561 > คลิก 
 ประเด็นที่ปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT62) > คลิก  
 กรอบโครงสร้างและกำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT62) ป.3 > คลิก  
 นโยบายและจุดเน้นด้านการทดสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก 
 ยกระดับ ขยับผลสัมฤทธิ์'61 > คลิก
 ตระเวนหา พาใช้ สื่อออนไลน์ติวโอเน็ต สพป.นฐ.2 > คลิก 
 รายงานผลการจัดการศึกษา 
        - ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 6/2562) ฉบับเขตฯ คลิก  | ฉบับโรงพิมพ์ > คลิก 
        - ปีการศึกษา 2560 > คลิก 
        - ปีการศึกษา 2559 > คลิก 
 รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 5/2562) > คลิก 
 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน(Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National Educational Test: O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สพป. นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 ผล O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2561
1.การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 สรุปได้ดังนี้
    1.1.คะแนนเฉลี่ยรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดสอบทั้ง 4 วิชา ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 3.21)
    1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดสอบทั้ง 4 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 9.32, 2.74, 0.70 และ 0.10 ตามลำดับ
2.ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 สังกัด สพฐ. เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559, 2560 และ 2561 (ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา) สรุปได้ดังนี้
    2.1 คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ลดลงในปีการศึกษา 2560 แต่ในปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 3.17)
    2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยลดลงในปี 2560 และสูงขึ้นในปี 2561
    2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยลดลงในปีการศึกษา 2560 แต่ในปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 9.32) 
การใช้ผล O-NET เป็นองค์ประกอบการจบหลักสูตร > คลิก
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการสอบ O-NET > คลิก 
วิเคราะห์ข้อสอบและโปรแกรมแนะนำ > คลิก
N-NET (Non-Formal National Education Test) หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของการทดสอบ N-NET
    - เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
    - เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
    - เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา
    - เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
ตารางสอบ N-NET ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
@ แนวทางการพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (สพป.นฐ.2) > คลิก 
@ มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 > คลิก  
@ มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก 
สาระที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่อง "การวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน" 14 มิ.ย.2560 > คลิก  
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ คลิก 
โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559  
@ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเรียนซ้ำชั้น > คลิก
แนวปฏิบัติเรื่องสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-Net) > คลิก 
แนวปฏิบัติการใช้ผลโอเน็ตตัดสินการจบหลักสูตร > คลิก 
ประกาศ ศธ. เรื่องการปรับสัดส่วนการใช้ผลโอเน็ตตัดสินผลการจบ > คลิก 
@ วิกฤตการศึกษาไทย ชี้ด้วย o-net > คลิก สื่อสาร ขับเคลื่อน งานวัดและประเมินผลฯ

 PLC เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน > คลิก   
 เอกสาร การประชุมสัมมนาปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก   
 คำถามยอดฮิต School MIS ชี้แจง > คลิก    
 สรุปข้อมูลการรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา  2560  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-mes) > คลิก 
 ระบบสอบออนไลน์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) > คลิก 
 การประเมินเพื่อเรียนรู้การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรี่ยนรู้ > คลิก 
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สำนักทดสอบทางการศึกษา)
 ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 > คลิก
 ระบบการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลด  
 เทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment) > คลิก
 ครูและนักเรียนช่วยกันสร้าง Rubrics (ศน.รัชภูมิ สมสมัย) > คลิก
 การคํานวณค่าความยากง่ายและอํานาจจําแนกของข้อสอบชนิดเขียนตอบ(ศน.รัชภูมิ สมสมัย) > คลิก 
 ที่มาของคะแนน : คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ศน.รัชภูมิ สมสมัย) > คลิก 


วันที่ 30-31 ตุลาคม 2556

        การประชุมปฎิบัติการพัฒนาสื่อมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทำคลังข้อสอบ สพป.นฐ. 2 ณ โฮมพุเตย ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มนิเทศ ติดตามการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 สร้างทีมวิทยากร นำคณะครูร่วมพัฒนาสื่อ เพื่อยกระดับผลสัมฤทฺ์ทางการเรียนและจัดทำคลังข้อสอบ
กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 69 คน
หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม : ปฏิบัติการทบทวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด นักเรียนเรียนรู้อะไร ทำอะไรได้ ความคิดหลัก ความคิดรวบยอด เทคนิคการสอน แนวทางพัฒนาสื่อ และออกข้อสอบ / ศึกษาแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมการศึกษาหมู่บ้านมอญ พิพิธภัณฑ์ค่ายทหารยุคสงครามโลกครั้งที่สอง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ได้สื่อเป็นเอกสารคู่มือการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ สพป.นครปฐม เขต 2 นำข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานของ สพป.นครปฐม เขต 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่คณะวิทยากร
        อัลบั้มรูปภาพ > คลิก

    การประชุมวิทยากรจัดทำสื่อทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.นฐ 

ระยะเวลา : วันที่ 15 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย / วันที่ 16 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ / วันที่ 18 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ / วันที่ 21 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ / วันที่ 22 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / วันที่ 24 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา / วันที่ 25 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี / วันที่ 28 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม :  ปฏิบัติการทบทวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด นักเรียนเรียนรู้อะไร ทำอะไรได้ ความคิดหลัก ความคิดรวบยอด เทคนิคการสอน  แนวทางพัฒนาสื่อ และออกข้อสอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานของ สพป.นครปฐม เขต 2 
        อัลบั้มรูปภาพ > คลิก

# ระเบียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.5/2556 โดย นางพรพรรณ โชติพฤกษวรรณ > คลิก 
โครงการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน (Standardize Item Bank System : SIBS) > คลิก 

ระบบการทดสอบออนไลน์ Online Testing

http://bet.obec.go.th/itembank/onlinetest/


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A53.png
เครือข่ายนักวัดผล
สพป.นครปฐม เขต 2
โดย...ศน.เกริน ช้อยเครือ คลิก

FB : วัดผลและวิจัยสัมพันธ์ > คลิก

สมรรถนะผู้เรียน  คลิก

เพจ การสอบ PISA > คลิก
เพจ ยกระดับ-ปรับคุณภาพ > คลิก
เพจผลสอบ O-NET > คลิก  
เพจผลสอบ NT > คลิก
เพจผลสอบ RT > คลิก
เพจ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี > คลิก

http://epcc2.bopp.go.th/

https://www.facebook.com/bet.obec.go.th/
Face Book สำนักทดสอบฯ

https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx

https://www.facebook.com/bmaeval1

http://www.niets.or.th/th/

โปรแกรมระบบบริหารจัดการ
ผลการเรียน (ออก ปพ.) > คลิก

กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สทศ.สพฐ. คลิก

ศูนย์วิชาการประเมิลผล
สำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2562
 ข้อสอบ Pre O-NET62 > คลิก
 ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 > คลิก

การสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2561
ข้อสอบ O-NET61 
พร้อมเฉลย > คลิก
 เกี่ยวกับการจัดสอบ > คลิก

การสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสอบ คลิก
 โครงสร้างข้อสอบ O-NET60  > http://www.niets.or.th
 ข้อสอบ ป.6+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.3+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.6+เฉลยทุกวิชา > คลิก

การสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2559
โครงสร้างข้อสอบการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2559

การสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2558
(9 มีนาคม 59)


วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาสังคมศึกษา

ตัวอย่างข้อสอบเทียบเคียง o-net

เตรียมสอบ O-NET 8 กลุ่มสาระฯ
ป.3    ป.6    ม.3    ม.6


กรุข้อสอบ O-NET > คลิก

O-NET ปี 2559
อัตนัย ภาษาไทย ป.6
- รูปแบบข้อสอบ ป.6  > คลิก
- ตัวอย่างข้อสอบ > คลิก
- ตัวอย่างกระดาษตำตอบ > คลิก
- ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification) > คลิก
- ตัวอย่างข้อสอบ > คลิก
- เกณฑ์การตรวจคำตอบ > คลิก
- คำแนะนำการเขียนตอบ > คลิก

 กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักการศึกษา กทม. > คลิก 
 Excel สำหรับการวัดและประเมินผลและสื่อการเรียนการสอน > คลิก 
 อัลบั้มของ ศน.รัชภูมิ สมสมัย (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) > คลิก
 FB: วัดผลและวิจัยสัมพันธ์ > คลิก
 ตารางคะแนน ตัวชี้วัด ตัดเกรด ปพ.5 > คลิก 
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบออนไลน์ Free QuizMaker + คู่มือ
ดาวน์โหลด 
 ข้อสอบ O-NET ในควิปเปอร์สคูล 17 วิชา 3 ระดับชั้น ปี 2548-2553

ตัวอย่างข้อสอบ TIMSS 2011
 สรุปผลการวิจัยโครงการ 
 สรุปผลการวิจัยโครงการ 

@ คลังข้อสอบ ปี 52-62 (ดิจิทัลคอนเทนต์) > คลิก 

https://www.wiziq.com/virtual_classroom.aspx

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/rangwalphrarachthan
การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาระบบการจัดทำ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจบการศึกษา
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา


การวัดและการประเมินผล


ċ
EDUDOC51_Full_Setup_1036_15_Feb_2013.rar
(5556k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
6 ก.ค. 2556 00:14
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
3 ก.ค. 2556 22:30
Ċ
มณกาญจน์ ทองใย,
5 ม.ค. 2557 22:10
Comments