กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ        งานของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย 
    1) งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
    2) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
    3) งานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
        - การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        - การวัดและประเมินผลในมิติด้านการคิด 
        - การวัดและประเมินผลอิงมาตรฐาน 
        - การประเมินผลตามสภาพจริง  
    4) งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
    5) งานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) 
    6) งานการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
    7) งานการใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี (Local Assessment System: LAS) 
    8) งานการสอบ PISA 
    9) งานการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ NT Access
  10) งานการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ School MIS
  11) งานการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ DMC
  12) งานคลังเครื่องมือวัดและประเมินผล 
  13ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


Schedule Framework


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/2018-11-01_21-34-50.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/2018-11-01_21-37-09.jpgข่าวสาร งานวัดและประเมินผลฯhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%9562-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2.jpg

        กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   🎉ขอชื่นชมยินดี🎊
        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  🌺🌸โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล
มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 😍👏 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  นอกจากนี้
        👉 ขอชื่นชมยินดีและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา แต่ละโรงเรียน คณะครูผู้สอนและผู้อำนวยการโรงเรียน 🤟✌️ 
        ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียน/ ครูผู้สอน และผู้อำนวยการโรงเรียนทกๆ ท่าน ที่ร่วมกันฟันฝ่า ด้วยความมุมานะ บุกบั่น ทุ่มเท เสียสละอย่างเต็มที่
        ✌️ ทุกคะแนนที่เกิดขึ้น จะเป็นพลังผลักดันให้พวกเรา ชาว สพป.นครปฐม เขต 2 มุ่งมั่น ร่วมกันพัฒนาเพื่อประสานประโยชน์ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 💪

ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
#งานวัดและประเมินผล#


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/2020-03-04_7-07-20.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/DMC63-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C.jpg   https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C63-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C.jpg    

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%9562.jpg    

 แนวปฏิบัติในการจัดทําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา:DMC ปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 ตารางสอบ o-net ปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนตั้งแต่ อบ.1 – ม.6 ช่วงโควิด-19(ผอ.สทศ.) > คลิก 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (9/2563) > คลิก  
 การเรียนรู้ ผล NT'62 กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล สพป.นครปฐม เขต 2 (เกริน ช้อยเครือ 8/2563) > คลิก 
 ถอดบทเรียนการนำผลสอบ O-NET'62 (ป.6) ไปใช้ (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 ถอดบทเรียนการนำผลสอบ O-NET'62 (ม.3) ไปใช้ (เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 นำส่งเล่มรายงานผลการสอบ RT และ O-NET ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก  
 รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading  Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน > คลิก 
 การดำเนินงานตรวจสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2562 > คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%9962.jpg

 ข้อสอบเผยแพร่ของสำนักทดสอบทางการศึกษา ข้อสอบสำหรับเตรียมความพร้อม ป.6 / ม.3 ปี 2561  
     (โครงสร้าง / ข้อสอบ / กระดาษคำตอบ / เฉลย)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    คณิตศาสตร์ https://dl.n00m.com/630คณิตศาสตร์ป.6.zip
    ภาษาไทย https://dl.n00m.com/627ภาษาไทยป.6.zip
    ภาษาอังกฤษ https://dl.n00m.com/516ภาษาอังกฤษป.6.zip
    วิทยาศาสตร์ https://dl.n00m.com/846วิทยาศาสตร์ป.6.zip
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    คณิตศาสตร์ https://dl.n00m.com/833คณิตศาสตร์ม.3.zip
    ภาษาไทย https://dl.n00m.com/473ภาษาไทยม.3.zip
    ภาษาอังกฤษ https://dl.n00m.com/471ภาษาอังกฤษม.3.zip
    วิทยาศาสตร์ https://dl.n00m.com/771วิทยาศาสตร์ม.3.zip 
 การจัดการทดสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) > คลิก 
 ฝึกการฝนกระดาษคำตอบให้คุ้นเคย > คลิก 
 รายงานแนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) สิ่งพิมพ์ สกศ. 53/2562 ฉบับ pdf > คลิก  |  ฉบับอีบุ๊ก > คลิก  
 สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ O-NET > คลิก 
 รวมข้อสอบออนไลน์ : O-NET61 จาก สทศ. พร้อมเฉลย > คลิก 
 ประเด็นที่ปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT62) > คลิก  
 กรอบโครงสร้างและกำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT62) ป.3 > คลิก  
 นโยบายและจุดเน้นด้านการทดสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก 
 ยกระดับ ขยับผลสัมฤทธิ์'62 > คลิก
 ตระเวนหา พาใช้ สื่อออนไลน์ติวโอเน็ต สพป.นฐ.2 > คลิก 
 รายงานผลการจัดการศึกษา 
        - ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 6/2562) ฉบับเขตฯ คลิก  | ฉบับโรงพิมพ์ > คลิก 
        - ปีการศึกษา 2560 > คลิก 
        - ปีการศึกษา 2559 > คลิก 
 รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 5/2562) > คลิก 
 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน(Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National Educational Test: O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สพป. นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 ผล O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2561
1.การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 สรุปได้ดังนี้
    1.1.คะแนนเฉลี่ยรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดสอบทั้ง 4 วิชา ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 3.21)
    1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดสอบทั้ง 4 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 9.32, 2.74, 0.70 และ 0.10 ตามลำดับ
2.ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 สังกัด สพฐ. เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559, 2560 และ 2561 (ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา) สรุปได้ดังนี้
    2.1 คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ลดลงในปีการศึกษา 2560 แต่ในปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 3.17)
    2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยลดลงในปี 2560 และสูงขึ้นในปี 2561
    2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยลดลงในปีการศึกษา 2560 แต่ในปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 9.32) 
การใช้ผล O-NET เป็นองค์ประกอบการจบหลักสูตร > คลิก
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการสอบ O-NET > คลิก 
วิเคราะห์ข้อสอบและโปรแกรมแนะนำ > คลิก
N-NET (Non-Formal National Education Test) หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของการทดสอบ N-NET
    - เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
    - เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
    - เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา
    - เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
ตารางสอบ N-NET ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
@ แนวทางการพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (สพป.นฐ.2) > คลิก 
@ มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 > คลิก  
@ มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก 
สาระที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่อง "การวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน" 14 มิ.ย.2560 > คลิก  
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ คลิก 
โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559  
@ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเรียนซ้ำชั้น > คลิก
แนวปฏิบัติเรื่องสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-Net) > คลิก 
แนวปฏิบัติการใช้ผลโอเน็ตตัดสินการจบหลักสูตร > คลิก 
ประกาศ ศธ. เรื่องการปรับสัดส่วนการใช้ผลโอเน็ตตัดสินผลการจบ > คลิก 
@ วิกฤตการศึกษาไทย ชี้ด้วย o-net > คลิก สื่อสาร ขับเคลื่อน งานวัดและประเมินผลฯ

 คู่มือการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 > คลิก 
 การออก ปพ.1 โดยโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก  
 การประชุมสัมมนาหัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบและกรรมการกลาง การทดสอบการศูนย์ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) วันที่ 26 ม.ค. 63 > คลิก  
 PLC เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน > คลิก   
 เอกสาร การประชุมสัมมนาปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 คำถามยอดฮิต School MIS ชี้แจง > คลิก  
 แนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (Schoo lMIS) > คลิก   
 แนะนำ การแปลงไฟล์ เพื่อนำเข้าผลการเรียนบนเว็บ School MIS > คลิก   
 สรุปข้อมูลการรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา  2560  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-mes) > คลิก 
 ระบบสอบออนไลน์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) > คลิก 
 การประเมินเพื่อเรียนรู้การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรี่ยนรู้ > คลิก 
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สำนักทดสอบทางการศึกษา)
 ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 > คลิก
 ระบบการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลด  
 เทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment) > คลิก
 ครูและนักเรียนช่วยกันสร้าง Rubrics (ศน.รัชภูมิ สมสมัย) > คลิก
 การคํานวณค่าความยากง่ายและอํานาจจําแนกของข้อสอบชนิดเขียนตอบ(ศน.รัชภูมิ สมสมัย) > คลิก 
 ที่มาของคะแนน : คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ศน.รัชภูมิ สมสมัย) > คลิก 


วันที่ 4 มีนาคม 2563
        การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test: NT) ประจำปีการศึกษา 2562  ดำเนินการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ประกาศผล วันที่ 30 เมษายน 2563 โดยจะดำเนินการจัดสอบ 2 วิชา คือ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (90 นาที) และความสามารถด้านภาษาไทย (60 นาที) > คลิก
วันที่ 6 มีนาคม 2563 
        การประชุมปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัยและการให้คะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  นำโดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ เป็นประธาน ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะวิทยากร ผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คณะวิทยากร ประกอบด้วย 1) คุณครูนิชาภา สอนทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านลานแหลม 2) คุณครูธนะกิต ใหญ่สิมา ครูโรงเรียนวัดละมุด  3) คุณครูพรพจน์ ยศอินทร์ ครูโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ. 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5.jpg 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
        ศูนย์สอบ ส่งมอบข้อสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2562  (Reading Test : RT) ให้กับสนามสอบ
        ตารางการเยี่ยมศูนย์สอบ > คลิก 
        เพจการสอบ RT สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
        การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (Reading Test : RT) สพป.นครปฐม เขต  2  (การตรวจเยี่ยมสนามสอบ) > คลิก

   การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
การดำเนินการ
    1. จัดอบรมสัมมนาปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมสอบ O-NET'62 3 จุด ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง และโรงเรียนวัดตุ๊กตา (14 ธ.ค.62) ณ โรงเรียนวัดบางพระ (15 ธ.ค.62)
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ, หัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ
    3. ประชุมชี้แจงการจัดสอบ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (26 ม.ค.63)
    4. รับข้อสอบ O-NET จาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : สทศ.(29 ม.ค.63)
    5. ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมสนามสอบ (31 ม.ค.63)
    6. นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (1-2 ก.พ. 63)
    7. รับ-ส่งข้อสอบ ระหว่าง สทศ. ศูนย์สอบ สนามสอบ (29 ม.ค. 63 / 1-2 ก.พ.63 / 4 ก.พ.63)

วันที่ 26 มกราคม 2563
        การประชุมสัมมนาหัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบและกรรมการกลาง การทดสอบการศูนย์ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
        ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมี ดร ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
        วิทยากร : ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธื์ /ศน.เกริน ช้อยเครือ / ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
        กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้าสนามสอบ / ตัวแทนศูนย์สอบ และกรรมการกลาง ทั้งระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
        แหล่งภาพต้นทาง > คลิก


วันที่ 30-31 ตุลาคม 2556
        การประชุมปฎิบัติการพัฒนาสื่อมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทำคลังข้อสอบ สพป.นฐ. 2 ณ โฮมพุเตย ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 
กลุ่มนิเทศ ติดตามการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 สร้างทีมวิทยากร นำคณะครูร่วมพัฒนาสื่อ เพื่อยกระดับผลสัมฤทฺ์ทางการเรียนและจัดทำคลังข้อสอบ
กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 69 คน
หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม : ปฏิบัติการทบทวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด นักเรียนเรียนรู้อะไร ทำอะไรได้ ความคิดหลัก ความคิดรวบยอด เทคนิคการสอน แนวทางพัฒนาสื่อ และออกข้อสอบ / ศึกษาแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมการศึกษาหมู่บ้านมอญ พิพิธภัณฑ์ค่ายทหารยุคสงครามโลกครั้งที่สอง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ได้สื่อเป็นเอกสารคู่มือการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ สพป.นครปฐม เขต 2 นำข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานของ สพป.นครปฐม เขต 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่คณะวิทยากร
        อัลบั้มรูปภาพ > คลิก

        การประชุมวิทยากรจัดทำสื่อทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.นฐ.2 
ระยะเวลา : วันที่ 15 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย / วันที่ 16 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ / วันที่ 18 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ / วันที่ 21 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ / วันที่ 22 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / วันที่ 24 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา / วันที่ 25 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี / วันที่ 28 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม : ปฏิบัติการทบทวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด นักเรียนเรียนรู้อะไร ทำอะไรได้ ความคิดหลัก ความคิดรวบยอด เทคนิคการสอน แนวทางพัฒนาสื่อ และออกข้อสอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานของ สพป.นครปฐม เขต 2
    อัลบั้มรูปภาพ > คลิก
# ระเบียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.5/2556 โดย นางพรพรรณ โชติพฤกษวรรณ > คลิก 
โครงการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน (Standardize Item Bank System : SIBS) > คลิก https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A53.png
เครือข่ายนักวัดผล
สพป.นครปฐม เขต 2
โดย...ศน.เกริน ช้อยเครือ คลิก

FB : วัดผลและวิจัยสัมพันธ์ > คลิก

หลักสูตรฐานสมรรถนะ > คลิก


เพจ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี > คลิก
เพจผลสอบ RT > คลิก
เพจผลสอบ O-NET > คลิก  
เพจผลสอบ NT > คลิก
เพจการสอบ PISA > คลิก
เพจตระเวนหาพาใช้ สื่อออนไลน์ ติวโอเน็ต สพป.นฐ.2 > คลิก 
เพจยกระดับ-ปรับคุณภาพ > คลิก
ยกระดับขยับผลสัมฤทธิ์'62 > คลิก
การกรอกข้อมูล School MIS > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/o-net5%E0%B8%9B%E0%B8%B5.jpg

https://drive.google.com/file/d/1CgFGvVr3qaMGFBNd3Hs_2RnOG-InasNf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kQuTk0d-sCkvqMYpqEFxsYY7C3S_GNRF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OQBT5n_aVzS9YupnN09GMKUxfqGBxcEU/view

การบริหารการจัดสอบด้วย
ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี
ของผู้เรียน

http://epcc2.bopp.go.th/

https://www.facebook.com/bet.obec.go.th/
Face Book สำนักทดสอบฯ

https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx

https://www.facebook.com/bmaeval1

http://www.niets.or.th/th/

โปรแกรมระบบบริหารจัดการ
ผลการเรียน (ออก ปพ.) > คลิก

กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สทศ.สพฐ. คลิก

ศูนย์วิชาการประเมิลผล
สำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2562
 ข้อสอบ Pre O-NET62 > คลิก
 ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 > คลิก
 ข้อสอบ o-net'62 ป.6 พร้อมเฉลย จาก สทศ.  
ภาษาไทย รหัส 61 ชุด 100 > คลิก
ภาษาอังกฤษ รหัส 63 ชุด 100 > คลิก
คณิตศาสตร์ รหัส 64 ชุด 100 > คลิก
วิทยาศาสตร์ รหัส 65 ชุด 100 > คลิก
 ข้อสอบ o-net'62 ม.3 พร้อมเฉลย จาก สทศ.  
ภาษาไทย รหัส 91 ชุด 100 > คลิก 
ภาษาอังกฤษ รหัส 93 ชุด100 > คลิก 
คณิตศาสตร์ รหัส 94 ชุด 100 > คลิก 
วิทยาศาสตร์ รหัส 95 ชุด 100 > คลิก

การสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2561
ข้อสอบ O-NET61 
พร้อมเฉลย > คลิก
 เกี่ยวกับการจัดสอบ > คลิก

การสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสอบ คลิก
 โครงสร้างข้อสอบ O-NET60  > http://www.niets.or.th
 ข้อสอบ ป.6+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.3+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.6+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 O-NET'60 ป.6+ม.3 > คลิก 
 รายงานประเมินนักเรียน ม.1 - 3 ปีการศึกษา 2560  ตามผลประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading  Literacy) แนว PISA > คลิก 

การสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2559
โครงสร้างข้อสอบการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2559

การสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2558
(9 มีนาคม 59)


วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาสังคมศึกษา

ตัวอย่างข้อสอบเทียบเคียง o-net

เตรียมสอบ O-NET 8 กลุ่มสาระฯ
ป.3    ป.6    ม.3    ม.6


กรุข้อสอบ O-NET > คลิก

O-NET ปี 2559
อัตนัย ภาษาไทย ป.6
- รูปแบบข้อสอบ ป.6  > คลิก
- ตัวอย่างข้อสอบ > คลิก
- ตัวอย่างกระดาษตำตอบ > คลิก
- ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification) > คลิก
- ตัวอย่างข้อสอบ > คลิก
- เกณฑ์การตรวจคำตอบ > คลิก
- คำแนะนำการเขียนตอบ > คลิก

 กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักการศึกษา กทม. > คลิก 
 Excel สำหรับการวัดและประเมินผลและสื่อการเรียนการสอน > คลิก 
 อัลบั้มของ ศน.รัชภูมิ สมสมัย (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) > คลิก
 FB: วัดผลและวิจัยสัมพันธ์ > คลิก
 ตารางคะแนน ตัวชี้วัด ตัดเกรด ปพ.5 > คลิก 
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบออนไลน์ Free QuizMaker + คู่มือ
ดาวน์โหลด 
 ข้อสอบ O-NET ในควิปเปอร์สคูล 17 วิชา 3 ระดับชั้น ปี 2548-2553

ตัวอย่างข้อสอบ TIMSS 2011
 สรุปผลการวิจัยโครงการ 
 สรุปผลการวิจัยโครงการ 

@ คลังข้อสอบ ปี 52-62 (ดิจิทัลคอนเทนต์) > คลิก 

https://www.wiziq.com/virtual_classroom.aspx

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/rangwalphrarachthan
การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาระบบการจัดทำ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจบการศึกษา
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา


การวัดและการประเมินผล


- งานนำเสนอเรื่อง"จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน" > คลิก
- แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน > คลิก
- แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ > คลิก 


ระบบการทดสอบออนไลน์
Online Testing
http://bet.obec.go.th/itembank/onlinetest/