กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา        งานของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย 
    1) งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
    2) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
    3) งานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
        - การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        - การวัดและประเมินผลในมิติด้านการคิด 
        - การวัดและประเมินผลอิงมาตรฐาน 
        - การประเมินผลตามสภาพจริง  
    4) งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
    5) งานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) 
    6) งานการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
    7) งานการใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี (Local Assessment System: LAS) 
    8) งานการสอบ PISA 
    9) งานการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ NT Access
  10) งานการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ School MIS
  11) งานการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ DMC
  12) งานคลังเครื่องมือวัดและประเมินผล 
  13ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


Schedule Framework
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A563.jpg


การวัด-ประเมินผลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรื่อง ส่งเกียรติบัตร
เรียน ผู้ปฏิบัติงานข้อมูลโปรแกรม School MIS สพป.นครปฐม เขต 2
        ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณ ท่านเป็นผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณในการปฏิบัติงานกรอกข้อมูลในโปรแกรมระบบบริหาร School MIS ของ สพป.นครปฐม เขต 2 จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี


กิจกรรมงานวัดและประเมินผล

 • แนวทางการวัดและประเมินผล วันที่ 15 สิงหาคม 2563         การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา" ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม         จากการเป็นวิทยากรบรรยาย ห้วข้อ แนวทางการวัดและประเมินผล (หลักสูตรปรับปรุง 2560 / การดำเนินการจัดกระทำข้อมูลการจบการศึกษาด้วยโปรแกรม School MIS / การกรอกข้อมูลนักเรียนในโปรแกรม O-NET / การกำหนดรหัสวิชา) วัตถุประสงค์:     เพื่อสร้างความตระหนัก ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้รับผิดชอบงานวิชาการโรงเรียน  ได้ศึกษาทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ใช้ในการจัดการเรีนการสอนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย:         ผู้รับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียนจำนวน 118 ...
  ส่ง 16 ส.ค. 2563 08:29 โดย เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย
 • พัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2563        ประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการถอดบทเรียนการดำเนินการการใช้คลังข้อสอบออนไลน์ ณ ฟิลล์ไลค์โฮมรีสอร์ท อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์:    1. เพื่อจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทยและาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาฯ สพป.นครปฐม เขต 2     2. เพื่อทดสอบระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2     3. เพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ สู่การพัฒนาระบบบริการทางวิชาการกลุ่มเป้าหมาย:     คณะทำงานจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2วิทยากร:     1. ดร.อนนท์  ศรีพิพัฒน์      ข้าราชการบำนาญ สพป.นครปฐม เขต 2    2. นายไพบูลย์  วงษ์ปาน     คุณครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์    3. นายพิจารณ ...
  ส่ง 2 เม.ย. 2564 03:18 โดย เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย
 • ทบทวนระบบการวัดและประเมินผล วันที่​ 19​ กรกฎาคม​ 2563        ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ​ครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2 เพื่อทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจันผา ฟิลไลค์โฮมรีสอร์ท อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม         วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มารฐานตามหลักสูตร โดยใช้ข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ในการสอบปลายปีของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คริตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล โดยใช้เครื่องมือที่มีค ...
  ส่ง 22 ก.ค. 2563 22:33 โดย เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย
 • PLC ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563        การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ หลักสูตรทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ ณ ห้องประชุมจันผา ฟิลล์ไลค์โฮม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม        อัลบั้มภาพ > คลิก
  ส่ง 22 ก.ค. 2563 22:30 โดย เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย
 • การสอบ NT'62 วันที่ 4 มีนาคม 2563        การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test: NT) ประจำปีการศึกษา 2562  ดำเนินการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ประกาศผล วันที่ 30 เมษายน 2563 โดยจะดำเนินการจัดสอบ 2 วิชา คือ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (90 นาที) และความสามารถด้านภาษาไทย (60 นาที) > คลิก วันที่ 6 มีนาคม 2563         การประชุมปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัยและการให้คะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test:NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  นำโดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ เป็นประธาน ...
  ส่ง 22 ก.ค. 2563 22:26 โดย เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »ข่าวสาร งานวัดและประเมินผลฯ

https://drive.google.com/file/d/1BptZzvD7D_fDDPdNJIj2vWQ1frRM-JGB/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/1aJHYBXfC3Uu_LyHgGzX3sFnk72sgTNn7/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/1WMZoTkP3DBZG-ZFrwnlXXAjjpjs7fzOT/view?usp=sharing

 บทสัมภาษณ์ เลขาธิการ กพฐ. ย้ำ การวัดและประเมินผลต้องยืดหยุ่นในช่วงโควิด-19 > คลิก 
 แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำนักทดสอบทางการศึกษา-สพฐ.) > คลิก
 การวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภายใต้สถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโรคโคโรน่า2019 (ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป) > คลิก 
 แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก 
 การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 6 - 21 กรกฎาคม 2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) > คลิก  
 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 (คลิป) การนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน > คลิก 
 ภาพกิจกรรมการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 / ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 คลิก 
 สรุปผล O-NET 2563 (วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก 
 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 ภาพกิจกรรมการจัดสอบ RT ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 คลิก 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 ภาพกิจกรรมการจัดสอบ NT ชั้น ป.3 ประจำปีการศึกษา 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 (ศธจ.เชียงใหม่) > คลิก 
 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563 > คลิก  
 แนวทางการดำเนินการจัดทำเอกสาร ปพ. (ศน.กันตวิชญ์ มะโนคำ ศธจ.เชียงใหม่ เขต 2) 
        ปพ.1 > คลิก  |  ปพ.2 > คลิก  |  ปพ.3 > คลิก  
 แนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก  
 (สไลด์)การจัดการเรียนการสอนทางไกลCovid19 ระลอกใหม่ > คลิก 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนฯ (5 ม.ค.64) > คลิก 
 แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน และการสอนชดเชยปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
 แนวปฏิบัตินับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (หนังสือที่ ศธ 04010/ว1529 ลว.20 พ.ค. 63) คลิก 
 ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบใน การวัดและประเมินผล คุณภาพผู้เรียน(8 ม.ค.63) > คลิก 
 แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนตั้งแต่ อบ.1 – ม.6 ช่วงโควิด-19(ผอ.สทศ.) > คลิก 
 แนวทางดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563 (ผอ.วิษณุ) > คลิก  
 กรอบโครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
    - ด้านภาษา > คลิก
    - ด้านคำนวณ คลิก
 กำหนดการบริหารจัดการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2563 คลิก 
 คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 เลื่อนการจัดสอบ PISA 2021 เป็น PISA 2022 และได้ปรับรอบการประเมินจาก PISA 2024 เป็น PISA 2025 > คลิก 
 แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน > คลิก 
 การจัดการทดสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) > คลิก 
 นโยบายและจุดเน้นด้านการทดสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก 
 ยกระดับ ขยับผลสัมฤทธิ์'62 > คลิก
 ตระเวนหา พาใช้ สื่อออนไลน์ติวโอเน็ต สพป.นฐ.2 > คลิก 
 รายงานผลการจัดการศึกษา 
        - ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 6/2562) ฉบับเขตฯ คลิก  | ฉบับโรงพิมพ์ > คลิก 
        - ปีการศึกษา 2560 > คลิก 
        - ปีการศึกษา 2559 > คลิก 
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการสอบ O-NET (อจท.) > คลิก 
วิเคราะห์ข้อสอบและโปรแกรมแนะนำ > คลิก
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ คลิก 
@ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเรียนซ้ำชั้น > คลิก
@ โปรแกรมออนไลน์สำหรับการคำนวณค่าความเชื่อมั่น KR 20 แบบ Cronbach‘s alpha และค่าอำนาจจำแนกแบบพอยท์ ไบซีเรียล
    1. ค่าความเชื่อมั่นแบบ KR 20 (ถูก 1 ผิด 0) ที่ ข้อสอบ 20 ข้อ 30 ข้อ 40 ข้อ > คลิก 
    2. ค่าความเชื่อมั่นแบบ Cronbach ‘ s alpha (ถูก 1 ผิด 0) ที่ cronbach’s alpha แบบถูก 1 ผิด 0 > คลิก
    3. ค่าความเชื่อมั่นแบบ Cronbach ‘ s alpha (คะแนนเต็มแต่ละข้อไม่เท่ากัน) ที่ cronbach’s alpha แบบคะแนนเต็มแต่ละข้อไม่เท่ากัน > คลิก 
    4. ค่าอำนาจจำแนกแบบแบบพอยท์ ไบซีเรียล (ถูก 1 ผิด 0) ที่ ค่าอำนาจจำแนก > คลิก  สื่อสาร ขับเคลื่อน งานวัดและประเมินผลฯ

 วัดผล-นิวส์ > คลิก 
 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ RT, NT, O-NET และปฏิทินการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 > คลิก  
 การนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน > คลิก
 ถอดบทเรียนการดำเนินการการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (School MIS) > คลิก  
 ข้อมูลจากการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (T001) โดยกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  
    หน่วยที่ 3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
        เอกสารประกอบแนวปฏิบัติวัดผล คลิก 
        เอกสารประกอบเอกสารหลักฐาน คลิก 
        เอกสารประกอบ คำสั่ง ประกาศ คลิก 
    หน่วยที่ 4 การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา > คลิก 
    หน่วยที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการประเมินระดับนานาชาติ > คลิก  
        เอกสารประกอบ PISA > คลิก
 คู่มือการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 (ฉบับมาตรฐานวิชาชีพ 11/2563) > คลิก  
 ข้อสอบ/เฉลย แบบทดสอบพร้อมเฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 > คลิก  
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2562 [สพฐ.] > คลิก 
 คลังข้อสอบมาตรฐาน โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
        ชั้น ป.1-ป.6 ชุดที่ 1 > คลิก 
        ชั้น ป.1-ป.6 ชุดที่ 2 > คลิก 
        ชั้น ม.1-ม.3 > คลิก 
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
 การออก ปพ.1 โดยโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา > คลิก 
 การประชุมสัมมนาหัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบและกรรมการกลาง ศูนย์ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) วันที่ 26 ม.ค. 63 > คลิก 
 PLC เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน > คลิก   
 เอกสาร การประชุมสัมมนาปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 คำถามยอดฮิต School MIS ชี้แจง > คลิก  
 แนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (Schoo lMIS) > คลิก  
 แนะนำ การแปลงไฟล์ เพื่อนำเข้าผลการเรียนบนเว็บ School MIS > คลิก   
 คู่มือบันทึกผลการเรียน(School MIS) > คลิก 
 การใช้โปรแกรม School MIS > คลิก 
 สรุปข้อมูลการรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา  2560  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-mes) > คลิก 
 ระบบสอบออนไลน์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) > คลิก 
 การประเมินเพื่อเรียนรู้การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรี่ยนรู้ > คลิก 
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สำนักทดสอบทางการศึกษา)
 ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 > คลิก
 ระบบการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลด  
 หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment) > คลิก
 ครูและนักเรียนช่วยกันสร้าง Rubrics (ศน.รัชภูมิ สมสมัย) > คลิก
 การคํานวณค่าความยากง่ายและอํานาจจําแนกของข้อสอบชนิดเขียนตอบ(ศน.รัชภูมิ สมสมัย) > คลิก 
 ที่มาของคะแนน : คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ศน.รัชภูมิ สมสมัย) > คลิก 
 Excel สำหรับการวัดและประเมินผลและสื่อการเรียนการสอน > คลิก 
 ตารางคะแนน ตัวชี้วัด ตัดเกรด ปพ.5 > คลิก 
 งานนำเสนอเรื่อง"จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน" > คลิก 
 แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน > คลิก 
 (คลิป) การออกข้อสอบอัตนัย (ศน.พัชรี ยันตรีสิงหฺ์ สพป.นครปฐม เขต 2) > คลิก 
 แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ > คลิก 
 (คลิป) การเขียนข้อสอบตามตัวชี้วัดของหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 > คลิก 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 (9/2563) > คลิก  
 การเรียนรู้ ผล NT'62 กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล สพป.นครปฐม เขต 2 (เกริน ช้อยเครือ 8/2563) > คลิก 
 ถอดบทเรียนการนำผลสอบ O-NET'62 (ป.6) ไปใช้ (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 ถอดบทเรียนการนำผลสอบ O-NET'62 (ม.3) ไปใช้ (เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 นำส่งเล่มรายงานผลการสอบ RT และ O-NET ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก  
 รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading  Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 การดำเนินงานตรวจสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2562 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก


e-Learning การวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการคิด (สพป.ชลบุรี เขต 3)
หน่วยที่ 1 ปรับกระบวนทัศน์การสอนกระบวนการคิด 

ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
คลังข้อสอบ ป.1 - ม.3 โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) > คลิก 
เพจ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี > คลิก
เพจผลสอบ RT > คลิก
เพจผลสอบ O-NET > คลิก  
เพจผลสอบ NT > คลิก
เพจการสอบ PISA > คลิก
เพจตระเวนหาพาใช้ สื่อออนไลน์ ติวโอเน็ต สพป.นฐ.2 > คลิก 
เพจยกระดับ-ปรับคุณภาพ > คลิก
ยกระดับขยับผลสัมฤทธิ์'62 > คลิก

ตัวอย่างข้อสอบ TIMSS 2011
 สรุปผลการวิจัยโครงการ 
 สรุปผลการวิจัยโครงการ 
 ข้อสอบตามตัวชี้วัด ชั้น ป.1-ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุง 2560 (Cr. เพจวิทยาศาสตร์ by NTK.) > คลิก 
 ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ ป.1 – ม.3 ไฟล์เวิร์ด > คลิก 
 ระบบสอบออนไลน์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) > คลิก https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A53.png
เครือข่ายนักวัดผล
สพป.นครปฐม เขต 2
โดย...ศน.เกริน ช้อยเครือ คลิก

FB : วัดผลและวิจัยสัมพันธ์ > คลิก

หลักสูตรฐานสมรรถนะ > คลิก

การบริหารการจัดสอบด้วย
ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี
ของผู้เรียน

http://epcc2.bopp.go.th/

https://www.facebook.com/bet.obec.go.th/
Face Book สำนักทดสอบฯ

https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx

https://www.facebook.com/bmaeval1

http://www.niets.or.th/th/

โปรแกรมระบบบริหารจัดการ
ผลการเรียน (ออก ปพ.) > คลิก

กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สทศ.สพฐ. คลิก

ศูนย์วิชาการประเมิลผล
สำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2563
 
 Test Blueprint O-NET 2563 
ป.6 > คลิก  |  ม.3 > คลิก
เกี่ยวกับการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 > คลิก
 ข้อสอบปี 2563 พร้อมเฉลย 
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาภาษาไทย > คลิก 
วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก 
วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก 
    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาภาษาไทย > คลิก 
วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก 
วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก 

ปีการศึกษา 2562
 ข้อสอบ Pre O-NET62 > คลิก
 ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 > คลิก
 ข้อสอบ o-net'62 ป.6 พร้อมเฉลย จาก สทศ. 
ภาษาไทย รหัส 61 ชุด 100 > คลิก
ภาษาอังกฤษ รหัส 63 ชุด 100 > คลิก
คณิตศาสตร์ รหัส 64 ชุด 100 > คลิก
วิทยาศาสตร์ รหัส 65 ชุด 100 > คลิก
 ข้อสอบ o-net'62 ม.3 พร้อมเฉลย จาก สทศ. 
ภาษาไทย รหัส 91 ชุด 100 > คลิก 
ภาษาอังกฤษ รหัส 93 ชุด100 > คลิก 
คณิตศาสตร์ รหัส 94 ชุด 100 > คลิก 
วิทยาศาสตร์ รหัส 95 ชุด 100 > คลิก

ปีการศึกษา 2561
ข้อสอบO-NET61+เฉลย > คลิก
 เกี่ยวกับการจัดสอบ > คลิก

ปีการศึกษา 2560
 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสอบ คลิก
 โครงสร้างข้อสอบ O-NET60  
 ข้อสอบ ป.6+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.3+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.6+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 O-NET'60 ป.6+ม.3 > คลิก 
 รายงานประเมินนักเรียน ม.1 - 3 ปีการศึกษา 2560  ตามผลประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading  Literacy) แนว PISA > คลิก 

ปีการศึกษา 2559
โครงสร้างข้อสอบการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2559@ คลังข้อสอบ ปี 52-62 
(ดิจิทัลคอนเทนต์) > คลิก 

@ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 > คลิก 

 เฟซบุ๊กแฟนเพจ
 กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักการศึกษา กทม. > คลิก 
 อัลบั้มของ ศน.รัชภูมิ สมสมัย (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) > คลิก
 วัดผลและวิจัยสัมพันธ์ > คลิก
 insKru > คลิก 

https://www.wiziq.com/virtual_classroom.aspx

การพัฒนาระบบการจัดทำ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจบการศึกษา
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา


การวัดและการประเมินผล

ระบบการทดสอบออนไลน์
Online Testing
http://122.155.196.142/BetobecQbank/Pages/Home

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/Topic129.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/rangwalphrarachthan
การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การออกข้อสอบอัตนัย

รูปแบบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เพิ่มโอเน็ต สพป.นครปฐม เขต 2

ถอดบทเรียนการนำผลสอบ
O-NET'62 (ป.6) ไปใช้ 
(เกริน ช้อยเครือ)

ถอดบทเรียนการนำผลสอบ
O-NET'62 (ม.3) ไปใช้ 
(เกริน ช้อยเครือ)

เตรียมสอบ O-NET 8 กลุ่มสาระฯ
ป.3    ป.6    ม.3    ม.6
กรุข้อสอบ O-NET > คลิก

ข้อสอบอัตนัย ภาษาไทย ป.6
- รูปแบบข้อสอบ ป.6  > คลิก
- ตัวอย่างข้อสอบ > คลิก
- ตัวอย่างกระดาษตำตอบ > คลิก
- ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification) > คลิก
- ตัวอย่างข้อสอบ > คลิก
- เกณฑ์การตรวจคำตอบ > คลิก
- คำแนะนำการเขียนตอบ > คลิก


ċ
EDUDOC51_Full_Setup_1036_15_Feb_2013.rar
(5556k)
Webmaster Supervisory,
6 ก.ค. 2556 00:14
Ċ
Webmaster Supervisory,
22 ส.ค. 2563 07:30
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
9 ก.ย. 2563 00:32
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
9 ก.ย. 2563 00:32
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
9 ก.ย. 2563 00:32
Ċ
Webmaster Supervisory,
3 ก.ค. 2556 22:30
Ċ
ไม่ทราบผู้ใช้,
5 ม.ค. 2557 22:10
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
5 ม.ค. 2564 09:14
Comments