ข้อสอบมาตรฐานกลาง


 แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (จากเพจสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) > คลิก 

 โครงสร้างข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 > คลิก
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2
วิชา คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ )

        ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และ มัธยมศึกษาทุกเขต เรื่องแนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พร้อมแนบข้อมูลการแบ่งขนาดของโรงเรียนเป็น 5 ขนาดคือ 1. เล็กพิเศษ  2. เล็ก  3. กลาง  4. ใหญ่  และ 5. ใหญ่พิเศษ ตามเอกสารที่แนบ  
        ซึ่งการแบ่งขนาดของโรงเรียนและจำนวนนักเรียนตามเอกสารที่แนบไปก่อนหน้านั้น อาจไม่สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.  ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ใช้หลักเกณฑ์การแบ่งดังนี้
        รหัสขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียนแต่ละขนาด
1 แทน เล็กพิเศษ 1 – 300
2 แทน เล็ก         301 – 499
3 แทน กลาง         500 – 1499
4 แทน ใหญ่         1500 – 2499
5 แทน ใหญ่พิเศษ มากกว่า 2499

        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการ ทดสอบ โทร 02 288 5781-2, 062 857 8042

แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน > คลิก        การใช้ข้อสอบกลางเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนใน 5 ชั้นเรียน ได้แก่
        1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาภาษาไทย
        2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
        3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

        สัดส่วนคะแนน ได้กำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายภาคเรียนเป็น 70 : 30 ซึ่งร้อยละ 70 เป็นคะแนนระหว่างเรียนที่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ในส่วนร้อยละ 30 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกร้อยละ 15 มาจากผลการประเมินที่ได้จากข้อสอบของสถานศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่วนที่สองร้อยละ 15 มาจากผลการประเมินที่ได้จากข้อสอบของส่วนกลาง จัดทำโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

วิธีดำเนินการสอบ ดำเนินการโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
        1) ข้อสอบกลาง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของสถานศึกษา และส่วนของส่วนกลาง
        2) รูปแบบข้อสอบ แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกตอบเชิงซ้อน เขียนตอบ ทั้งในลักษณะแบบปิดและเขียนคำอธิบายเชิงวิชาการ
        3) กำหนดวันสอบ วันเดียวกันทั้งประเทศ
        4) การส่งข้อสอบกลาง จะดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการแนวข้อสอบกลาง ดังนี้
    ภาษาไทย
        ประถมศึกษาปีที่ 2 > คลิก
        ประถมศึกษาปีที่ 4 คลิก
        ประถมศึกษาปีที่ 5 คลิก
        มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก
        มัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิก

    คณิตศาสตร์
        ประถมศึกษาปีที่ 4 คลิก
        ประถมศึกษาปีที่ 5 คลิก
        มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด1 , ชุด2
        มัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด1 , ชุด2

    วิทยาศาสตร์
        ประถมศึกษาปีที่ 4 > คลิก
        ประถมศึกษาปีที่ 5 คลิก
        มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด1 , ชุด2
        มัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด1 , ชุด2 

    สังคมศึกษา
        ประถมศึกษาปีที่ 4 คลิก
        ประถมศึกษาปีที่ 5 คลิก
        มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก
        มัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิก

    ภาษาอังกฤษ
        มัธยมศึกษาปีที่ 1 > คลิก
        มัธยมศึกษาปีที่ 2 > คลิก

        ‘สพฐ.’ ออกประกาศ ‘แนวทางใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียน’ เน้นคิดขั้นสูง-เพิ่มอัตนัย > คลิก 

ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2561 > คลิก 
    ขั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (โครงสร้าง กระดาษคำตอบ)
    ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (โครงสร้าง กระดาษคำตอบ)
    ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (โครงสร้าง กระดาษคำตอบ)
    ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โครงสร้าง กระดาษคำตอบ)
    ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (โครงสร้าง กระดาษคำตอบ)

ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2560 > คลิก

ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2559 > คลิก

ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2558 > คลิก 

ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2557 > คลิกComments