กิจกรรมงานวัดและประเมินผล


แนวทางการวัดและประเมินผล

โพสต์15 ส.ค. 2563 21:27โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2563 08:29 ]


วันที่ 15 สิงหาคม 2563

        การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา" ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
        จากการเป็นวิทยากรบรรยาย ห้วข้อ แนวทางการวัดและประเมินผล (หลักสูตรปรับปรุง 2560 / การดำเนินการจัดกระทำข้อมูลการจบการศึกษาด้วยโปรแกรม School MIS / การกรอกข้อมูลนักเรียนในโปรแกรม O-NET / การกำหนดรหัสวิชา) 

วัตถุประสงค์: 
    เพื่อสร้างความตระหนัก ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้รับผิดชอบงานวิชาการโรงเรียน  ได้ศึกษาทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ใช้ในการจัดการเรีนการสอนในสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย: 
        ผู้รับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียนจำนวน 118 โรงเรียน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม: 
    แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) 
    แนวทางการดำเนินงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ศน.พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน / ศน.พิจารณ์ ดิษฐประชา)
    ปฏิบัติการกลุ่มทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน (วิทยากรประจำกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายการนิเทศ) 
    แนวทางการวัดและประเมินผล (ศน.เกริน ช้อยเครือ)
    สรุปการขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) 

สื่อ: 
    - เอกสารประกอบการบรรยาย > คลิก 
    - คลิปเสียงจากการบรรยาย > คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/15singhakhm2563/15%E0%B8%AA%E0%B8%8463.jpg


https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/634816917415023/

ประชาสัมพันธ์: 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/15singhakhm2563/117207869_789716361837040_2587260896729211065_n.jpg


พัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์

โพสต์14 ส.ค. 2563 00:43โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2564 03:18 ]


วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2563

        ประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการถอดบทเรียนการดำเนินการการใช้คลังข้อสอบออนไลน์ ณ ฟิลล์ไลค์โฮมรีสอร์ท อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

วัตถุประสงค์:
    1. เพื่อจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทยและาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาฯ สพป.นครปฐม เขต 2 
    2. เพื่อทดสอบระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 
    3. เพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ สู่การพัฒนาระบบบริการทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย: 
    คณะทำงานจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2

วิทยากร: 
    1. ดร.อนนท์  ศรีพิพัฒน์      ข้าราชการบำนาญ สพป.นครปฐม เขต 2
    2. นายไพบูลย์  วงษ์ปาน     คุณครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
    3. นายพิจารณ์  ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2

เนื้อหาสาระ กิจกรรม: 
    - พิธีเปิดและชี้แจงการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
    - ชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์และปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ (วิชาภาษาไทยและาษาอังกฤษ) โดย ดร.อนนท์ ศรีพิพัฒน์ และนายพิจารณ์ ดิษฐประชา
    - ปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ (วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาฯ)
โดย นายไพบูลย์ วงษ์ปำน และนายพิจารณ์ ดิษฐประชา
    - ปฏิบัติการทดสอบการใช้คลังข้อสอบออนไลน์ 
    - อภิปราย ซักถามปัญหา สรุป และแนวทางการแก้ไขปัญหา โดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ และ ดร.อนนท์ ศรีพิพัฒน์     

        คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 349/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการถอดบทเรียนการดำเนินการการใช้คลังข้อสอบออนไลน์ > คลิก

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.633334830896565&type=3

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/kickrrm-ngan-wadphl/_draft_post/117391480_293382728424820_4946985932845953576_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/kickrrm-ngan-wadphl/_draft_post/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-13-%E0%B8%AA%E0%B8%84.jpg


การนำกระบวนการทางวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/kickrrm-ngan-wadphl/cadthakhlangkhxsxbxxnlin/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AF.jpg


@ ถอดบทเรียนปฏิบัติการข้อสอบออนไลน์#1 > คลิก 
@ การวิเคราะห์ผลการหาคุณภาพข้อสอบ ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
@ ผลการหาคุณภาพข้อสอบ ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
@ ถอดบทเรียนปฏิบัติการข้อสอบออนไลน์#2 > คลิก
@ คู่มือการใช้บริการ ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
@ ถอดบทเรียนปฏิบัติการข้อสอบออนไลน์#3 > คลิก
@ เพจคลังข้อสอบ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
กรอบแนวทางการนิเทศติดตามการใช้ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
@ รายงาน: การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

@ เอกสารประกอบการเรียนรู้ เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ
    - งานวิจัย: การพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ สพป.มหาสารคาม เขต 3 > คลิก
    - การหาคุณภาพข้อสอบ > คลิก
    - คลังข้อสอบ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 > คลิก 
    - เพจข้อสอบมาตรฐานปลายปี ของ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
    - โครงการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน (Standardized Item Bank System : SIBS) สพฐ. > คลิก
    - คู่มือระบบคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Standardized Item Bank System : SIBS) คู่มือสำหรับผู้ใช้ระดับโรงเรียน > คลิก 
    - ระบบการทดสอบออนไลน์ Online Testing > คลิก ทบทวนระบบการวัดและประเมินผล

โพสต์22 ก.ค. 2563 22:33โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย


วันที่​ 19​ กรกฎาคม​ 2563

        ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ​ครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2 เพื่อทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจันผา ฟิลไลค์โฮมรีสอร์ท อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

        วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มารฐานตามหลักสูตร โดยใช้ข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ในการสอบปลายปีของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คริตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล โดยใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยจัดทำเป็นคลังข้อสอบออนไลน์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก 


        สื่อสไลด์ประกอบการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ​ การทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา (เกริน ช้อยเครือ 19 กรกฎาคม 2563) > คลิก 


https://drive.google.com/file/d/14v2i4nXdL4oNbsqn_pfYDAv7xu1Y2gu0/view?usp=sharing

PLC ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้

โพสต์22 ก.ค. 2563 22:30โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย


วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

        การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ หลักสูตรทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ ณ ห้องประชุมจันผา ฟิลล์ไลค์โฮม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
        อัลบั้มภาพ > คลิก

https://web.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=media_set&set=a.981627382277616&type=3

การสอบ NT'62

โพสต์22 ก.ค. 2563 22:26โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย


วันที่ 4 มีนาคม 2563

        การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test: NT) ประจำปีการศึกษา 2562  ดำเนินการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ประกาศผล วันที่ 30 เมษายน 2563 โดยจะดำเนินการจัดสอบ 2 วิชา คือ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (90 นาที) และความสามารถด้านภาษาไทย (60 นาที) > คลิก 

วันที่ 6 มีนาคม 2563 
        การประชุมปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัยและการให้คะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test:NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  นำโดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ เป็นประธาน ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะวิทยากร ผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คณะวิทยากร ประกอบด้วย 1) คุณครูนิชาภา สอนทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านลานแหลม 2)คุณครูธนะกิต ใหญ่สิมา ครูโรงเรียนวัดละมุด 3)คุณครูพรพจน์ ยศอินทร์ ครูโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ.

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/kickrrm-ngan-wadphl/_draft_post/2020-03-08_7-44-22.jpg

การสอบ RT'62

โพสต์22 ก.ค. 2563 22:23โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

        ศูนย์สอบ ส่งมอบข้อสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2562  (Reading Test : RT) ให้กับสนามสอบ

        ตารางการเยี่ยมศูนย์สอบ > คลิก 

        เพจการสอบ RT สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

        การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (Reading Test : RT) สพป.นครปฐม เขต  2  (การตรวจเยี่ยมสนามสอบ) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/kickrrm-ngan-wadphl/_draft_post/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5.jpg

การสอบ O-NET'62

โพสต์22 ก.ค. 2563 22:08โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2563 22:20 ]


        การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
การดำเนินการ
    1. จัดอบรมสัมมนาปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมสอบ O-NET'62 3 จุด ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง และโรงเรียนวัดตุ๊กตา (14 ธ.ค.62) ณ โรงเรียนวัดบางพระ (15 ธ.ค.62) 
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ, หัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ
    3. ประชุมชี้แจงการจัดสอบ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (26 ม.ค.63)
    4. รับข้อสอบ O-NET จาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : สทศ.(29 ม.ค.63) 
    5. ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมสนามสอบ (31 ม.ค.63)
    6. นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (1-2 ก.พ. 63) 
    7. รับ-ส่งข้อสอบ ระหว่าง สทศ. ศูนย์สอบ สนามสอบ (29 ม.ค. 63 / 1-2 ก.พ.63 / 4 ก.พ.63)

อัลบั้มภาพ

ประมวลภาพการสอบ O-NET'62 28 มี.ค. 2563 
        วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

เตรียมสนามสอบ O-NET'62 28 ม.ค. 2563 
        สัมมนาหัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบและกรรมการกลาง การทดสอบการศูนย์ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 

การสอบ O-NET'62 23 ก.ค. 2563 
        การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

เตรียม O-NET'62 26 ธ.ค. 2562
        ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ (PLC) สพป.นครปฐม เขต 2 

เตรียม O-NET '62 โค้งสุดท้าย 13 ธ.ค. 2562 
        ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ในการเตรียมสอบ o-net ปีการศึกษา 2562 


ประชุมหัวหน้าสนามสอบ

โพสต์22 ก.ค. 2563 22:05โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย


วันที่ 26 มกราคม 2563

        การประชุมสัมมนาหัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบและกรรมการกลาง การทดสอบการศูนย์ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
        ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมี ดร ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

        วิทยากร : ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธื์ /ศน.เกริน ช้อยเครือ / ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ

        กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้าสนามสอบ / ตัวแทนศูนย์สอบ และกรรมการกลาง ทั้งระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

        แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1495361203946686?__tn__=-R

ประชุมปฎิบัติการพัฒนาสื่อ

โพสต์22 ก.ค. 2563 21:54โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2563 21:59 ]


วันที่ 30-31 ตุลาคม 2556

        การประชุมปฎิบัติการพัฒนาสื่อมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทำคลังข้อสอบ สพป.นฐ. 2 ณ โฮมพุเตย ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 
        กลุ่มนิเทศ ติดตามการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 สร้างทีมวิทยากร นำคณะครูร่วมพัฒนาสื่อ เพื่อยกระดับผลสัมฤทฺ์ทางการเรียนและจัดทำคลังข้อสอบ 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 69 คน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม : ปฏิบัติการทบทวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด นักเรียนเรียนรู้อะไร ทำอะไรได้ ความคิดหลัก ความคิดรวบยอด เทคนิคการสอน แนวทางพัฒนาสื่อ และออกข้อสอบ / ศึกษาแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมการศึกษาหมู่บ้านมอญ พิพิธภัณฑ์ค่ายทหารยุคสงครามโลกครั้งที่สอง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ได้สื่อเป็นเอกสารคู่มือการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ สพป.นครปฐม เขต 2 นำข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานของ สพป.นครปฐม เขต 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่คณะวิทยากร 

        อัลบั้มรูปภาพ > คลิก

https://get.google.com/albumarchive/115290197892856884761/album/AF1QipMJIljQEVkBTbfPBzJnjJrq65Z-214srCQCOrO7

ทำสื่อทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้

โพสต์22 ก.ค. 2563 21:51โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย


        การประชุมวิทยากรจัดทำสื่อทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.นฐ.2 

ระยะเวลา : 
    วันที่ 15 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย / 
    วันที่ 16 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ / 
    วันที่ 18 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ / 
    วันที่ 21 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ / 
    วันที่ 22 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / 
    วันที่ 24 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา / 
    วันที่ 25 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี / 
    วันที่ 28 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม : ปฏิบัติการทบทวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด นักเรียนเรียนรู้อะไร ทำอะไรได้ ความคิดหลัก ความคิดรวบยอด เทคนิคการสอน แนวทางพัฒนาสื่อ และออกข้อสอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานของ สพป.นครปฐม เขต 2

สื่อ :
    # ระเบียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.5/2556 โดย นางพรพรรณ โชติพฤกษวรรณ > คลิก 
    โครงการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน (Standardize Item Bank System : SIBS) คลิก 

        อัลบั้มรูปภาพ > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/kickrrm-ngan-wadphl/_draft_post-1/1382834_572415026145717_228889276_s.jpg


1-10 of 10