พัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์

โพสต์14 ส.ค. 2563 00:43โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2564 03:18 ]

วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2563

        ประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการถอดบทเรียนการดำเนินการการใช้คลังข้อสอบออนไลน์ ณ ฟิลล์ไลค์โฮมรีสอร์ท อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

วัตถุประสงค์:
    1. เพื่อจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทยและาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาฯ สพป.นครปฐม เขต 2 
    2. เพื่อทดสอบระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 
    3. เพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ สู่การพัฒนาระบบบริการทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย: 
    คณะทำงานจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2

วิทยากร: 
    1. ดร.อนนท์  ศรีพิพัฒน์      ข้าราชการบำนาญ สพป.นครปฐม เขต 2
    2. นายไพบูลย์  วงษ์ปาน     คุณครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
    3. นายพิจารณ์  ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2

เนื้อหาสาระ กิจกรรม: 
    - พิธีเปิดและชี้แจงการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
    - ชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์และปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ (วิชาภาษาไทยและาษาอังกฤษ) โดย ดร.อนนท์ ศรีพิพัฒน์ และนายพิจารณ์ ดิษฐประชา
    - ปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ (วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาฯ)
โดย นายไพบูลย์ วงษ์ปำน และนายพิจารณ์ ดิษฐประชา
    - ปฏิบัติการทดสอบการใช้คลังข้อสอบออนไลน์ 
    - อภิปราย ซักถามปัญหา สรุป และแนวทางการแก้ไขปัญหา โดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ และ ดร.อนนท์ ศรีพิพัฒน์     

        คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 349/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการถอดบทเรียนการดำเนินการการใช้คลังข้อสอบออนไลน์ > คลิก

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.633334830896565&type=3

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/kickrrm-ngan-wadphl/_draft_post/117391480_293382728424820_4946985932845953576_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/kickrrm-ngan-wadphl/_draft_post/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-13-%E0%B8%AA%E0%B8%84.jpg


การนำกระบวนการทางวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/kickrrm-ngan-wadphl/cadthakhlangkhxsxbxxnlin/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AF.jpg


@ ถอดบทเรียนปฏิบัติการข้อสอบออนไลน์#1 > คลิก 
@ การวิเคราะห์ผลการหาคุณภาพข้อสอบ ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
@ ผลการหาคุณภาพข้อสอบ ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
@ ถอดบทเรียนปฏิบัติการข้อสอบออนไลน์#2 > คลิก
@ คู่มือการใช้บริการ ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
@ ถอดบทเรียนปฏิบัติการข้อสอบออนไลน์#3 > คลิก
@ เพจคลังข้อสอบ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
กรอบแนวทางการนิเทศติดตามการใช้ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
@ รายงาน: การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

@ เอกสารประกอบการเรียนรู้ เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ
    - งานวิจัย: การพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ สพป.มหาสารคาม เขต 3 > คลิก
    - การหาคุณภาพข้อสอบ > คลิก
    - คลังข้อสอบ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 > คลิก 
    - เพจข้อสอบมาตรฐานปลายปี ของ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
    - โครงการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน (Standardized Item Bank System : SIBS) สพฐ. > คลิก
    - คู่มือระบบคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Standardized Item Bank System : SIBS) คู่มือสำหรับผู้ใช้ระดับโรงเรียน > คลิก 
    - ระบบการทดสอบออนไลน์ Online Testing > คลิก Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
3 ก.ย. 2563 21:50
ĉ
เกริน ช้อยเครือ,
3 ก.ย. 2563 21:30
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
3 ก.ย. 2563 21:30
Comments