แนวทางการวัดและประเมินผล

โพสต์15 ส.ค. 2563 21:27โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2563 08:29 ]

วันที่ 15 สิงหาคม 2563

        การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา" ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
        จากการเป็นวิทยากรบรรยาย ห้วข้อ แนวทางการวัดและประเมินผล (หลักสูตรปรับปรุง 2560 / การดำเนินการจัดกระทำข้อมูลการจบการศึกษาด้วยโปรแกรม School MIS / การกรอกข้อมูลนักเรียนในโปรแกรม O-NET / การกำหนดรหัสวิชา) 

วัตถุประสงค์: 
    เพื่อสร้างความตระหนัก ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้รับผิดชอบงานวิชาการโรงเรียน  ได้ศึกษาทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ใช้ในการจัดการเรีนการสอนในสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย: 
        ผู้รับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียนจำนวน 118 โรงเรียน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม: 
    แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) 
    แนวทางการดำเนินงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ศน.พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน / ศน.พิจารณ์ ดิษฐประชา)
    ปฏิบัติการกลุ่มทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน (วิทยากรประจำกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายการนิเทศ) 
    แนวทางการวัดและประเมินผล (ศน.เกริน ช้อยเครือ)
    สรุปการขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) 

สื่อ: 
    - เอกสารประกอบการบรรยาย > คลิก 
    - คลิปเสียงจากการบรรยาย > คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/15singhakhm2563/15%E0%B8%AA%E0%B8%8463.jpg


https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/634816917415023/

ประชาสัมพันธ์: 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/15singhakhm2563/117207869_789716361837040_2587260896729211065_n.jpg


Comments