ทำสื่อทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้

โพสต์22 ก.ค. 2563 21:51โดยเกริน ช้อยเครือ

        การประชุมวิทยากรจัดทำสื่อทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.นฐ.2 

ระยะเวลา : 
    วันที่ 15 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย / 
    วันที่ 16 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ / 
    วันที่ 18 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ / 
    วันที่ 21 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ / 
    วันที่ 22 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / 
    วันที่ 24 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา / 
    วันที่ 25 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี / 
    วันที่ 28 ต.ค. 2556 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม : ปฏิบัติการทบทวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด นักเรียนเรียนรู้อะไร ทำอะไรได้ ความคิดหลัก ความคิดรวบยอด เทคนิคการสอน แนวทางพัฒนาสื่อ และออกข้อสอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานของ สพป.นครปฐม เขต 2

สื่อ :
    # ระเบียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.5/2556 โดย นางพรพรรณ โชติพฤกษวรรณ > คลิก 
    โครงการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน (Standardize Item Bank System : SIBS) คลิก 

        อัลบั้มรูปภาพ > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/kickrrm-ngan-wadphl/_draft_post-1/1382834_572415026145717_228889276_s.jpg


Comments