การสอบ PISA

        โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment หรือ PISA) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจว่าระบบการศึกษาของประเทศได้เตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ปี ที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์
        เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันมีมากกว่า 80 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

PISA ประเมินอะไร
        PISA ประเมินทุก 3 ปี ใน 3 ด้าน ได้แก่การรู้เรื่องการอ่าน (Readind Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)

PISA ประเมินใคร
        PISA ประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นวัยจบการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มตัวอย่าง PISA 2018 จะสุ่มจากนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประมาณ 8000 คน จากกว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศ

เตรียมความพร้อม ทำความคุ้นเคยกับข้อสอบ และฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ http://ipst-pisatest.ipst.ac.th

        สสวท. เชิญชวนนักเรียน ครู และผู้สนใจ เข้าร่วมใช้งาน “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ และข้อสอบการอ่าน ที่ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้สองรูปแบบ ได้แก่
    1) การทำข้อสอบแบบจัดชุด ระบบจะทำการสุ่มชุดข้อสอบที่ประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน
    2) การทำข้อสอบแบบเลือกเอง ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบวิชาต่าง ๆ ได้โดยเลือกทำทีละเรื่อง

        ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และสมาร์ทโฟน โดยรองรับการใช้งานกับเว็บเบราเซอร์ทุกประเภท ทางเว็บไซต์ http://pisaitems.ipst.ac.th/ และโดยรับชมวิดิทัศน์สอนการใช้งานได้ที่ http://onlinetesting.ipst.ac.th/tutorial.php
ที่มา: คลิก

http://pisaitems.ipst.ac.th/# PISA สะท้อนคุณภาพการศึกษาไทย ปรับห้องเรียน การประเมิน เปลี่ยนการเรียนรู้ > คลิก
# การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 (21 มี.ค. 2561)
    - พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ > คลิก 
    - การนำผลประประเมิน PISA สู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศไทย > คลิก
    - ชี้แจงแผนการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมิน PISA 2018 > คลิก
    - การรับเรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) > คลิก
    - การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) > คลิก
    - การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) > คลิก
    - การพัฒนาทักษะการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment) อิงตามแนว Pisa 2018 (10-13 มกราคม 2561) > คลิก ผลคะแนน PISA 2018

        การประกาศผล PISA 2018 ได้ตีพิมพ์ผลทั้งหมดแล้ว สำหรับนักเรียนไทย ค่าเฉลี่ย การอ่าน ได้ 393 (2015 ได้ 409) คณิตศาสตร์ ได้ 419 (2015 ได้ 415 ) และวิทยาศาสตร์ ได้ 426 ( 2015 ได้ 421)
สำหรับในภูมิภาคจีน(บางมลฑล b s j z) 555 591 590 สูงมาก สิงคโปร์ ยังโดดเด่น ได้ 549 569 551 อีกทั้งจีน ในกลุ่ม ฮ่องกง 524 551 517 มาเก้า 525 558 544 ไต้หวัน 503 531 516 มาเลเซีย เพิ่งเข้าปีแรก 415 440 438 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD อยู่ที่ 487 489 489
        ในคราวนี้ มีประเทศเข้าร่วม 79 ประเทศ สำหรับประเทศไทย ยังไม่ดีขึ้นจากครั้งก่อน ยังอยู่ในลำดับประมาณ 68 จาก 79 ประเทศ
        คราวนี้ มีผู้เข้าทดสอบ ประมาณ 600000 คน เป็นตัวแทนของนักเรียน 15 ปี 32 ล้านคน ใน 79 ประเทศ สำหรับไทยใช้กลุ่มประชากร หกแสนเศษ โดยสุ่มนักเรียน ประมาณ 9000 คน ใน เก้ากลุ่มโรงเรียน สำหรับรายละเอียด เป็นรายงานสามเล่ม สามารถดูได้จากเว็บของ OECD  
        ผลคะแนนสรุปทั้งหมด ดูได้จาก https://www.oecd.org/pisa/PISA-results_ENGLISH.png

ผลการประเมิน PISA > คลิก 
ผลคะแนน PISA 2015 > คลิก 
ผลคะแนน PISA 2012 > คลิก 

การแถลงผลการประเมิน PISA 2018 ผ่านเพจ IPST Thailand
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น.
จากห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3
อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ


ถอดประสบการณ์ PISA พัฒนากระบวนการคิดบทความ สื่อ

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA (สทศ) > คลิก  
# คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA (สทศ) > คลิก  
สื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA จาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
    - แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA  > คลิก
    - คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA > คลิก
# เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรเทคนิคและวิธีการสร้างข้อสอบตามแนว PISA จุดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 เม.ย.–3 พ.ค.62 > คลิก 
# PISA : การอ่าน และเด็กเรา (ศน.รัชภูมิ สมสมัย) > คลิก 
# ทำความรู้จักกับข้อสอบ PISA > คลิก 
# แนวทางการประยุกต์ใช้คำถามจากข้อสอบ PISA > คลิก   
# เอกสารประกอบการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 (3 กันยายน 2561 by ศูนย์ PISA) 
# รายงานประเมินนักเรียน ม.1 - 3 ปีการศึกษา 2560  ตามผลประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading  Literacy) แนว PISA > คลิก 
# สรุปผลการประเมิน PISA 2015 ด้านวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์  คลิก 
# ตัวอย่างข้อสอบ PISA & TIMSS  คลิก 
# การสร้างข้อสอบตามแนวการวัดในโครงการวิจัยนานาชาติ PISA โดย ดร.ปรีชาญ เดชศรี(.ppt) > คลิก 
# การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนว PISA และ O-NET > คลิก 
# การสร้างความพร้อมเพื่อการสอบ โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา (.ppt) > คลิก 
# การประเมิน PISA 2012 โดย ดร.ปรีชาญ เดชศรี (.ppt) > คลิก 
# การใช้การสอบขับเคลื่อนการสอน โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา (.ppt) > คลิก 
# ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA การอ่าน > คลิก 
# ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA คณิตศาสตร์ > คลิก 
# ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA และ TIMSS วิทยาศาสตร์ > คลิก 
# โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
# สื่อ จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการวัดและประเมินผล 
     - ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA > คลิก  
     - ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ (สสวท.) > คลิก 
     - เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนว PISA และ O - NET (2560) > คลิก  
     - ชุดฝึกอบรม การยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ความพร้อมในการประเมินนานาชาติ (PISA) > คลิก 
     - แบบฝึกการอ่าน ตามแนว PISA ป.1 – ม.3  
        ชั้น ป.1  |  ชั้น ป.2  |  ชั้น ป.3  
     - ตัวอย่างข้อสอบ PISA (สสวท.) > คลิก
     - แนวข้อสอบ PISA ภาษาไทย (กลุ่มนิเทศฯ สตูล) > คลิกผลการประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่านจาก PISA 2018 :
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบด้านปัจจัยของการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/pisa/83873856_1670981459709014_1649535722501177344_o.jpg

หมายเหตุ: จากการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวทางการใช้ผลการประเมิน PISA 2018 เพื่อยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2563PISA ม.๑ - ม.๓ (มกราคม ๒๕๖๒)
PISA ม.๑ > คลิก
PISA ม.๒ > คลิก
PISA ม.๓ > คลิก
คู่มือ PISA ม.๑ - ม.๓ (มกราคม ๒๕๖๒) คลิก ชุดฝึกอบรม PISA

    วิดีทัศน์ 2 สถานการณ์นอกห้องฯ


ตัวอย่างแนวข้อสอบ PISA จาก สสวท.(ทรูปลูกปัญญา) > คลิก

ตัวอย่างแนวข้อสอบ PISA จาก สสวท. > คลิก

ข้อสอบ PISA ชุดที่ 1


ข้อสอบ PISA ชุดที่ 2 

ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA

แบบฝึกการอ่าน ตามแนว PISA 


ข้อสอบ PISA ม.3 > คลิก


http://pisathailand.ipst.ac.th/files/PISA2012ExexcutiveSummary.pdf

วีดิทัศน์
เพื่อสร้าง
ความตระหนักถึง
ความสำคัญของ
การเข้าร่วมการสอบ PISA 
ของประเทศไทย
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlcUQzMmhLMHlZTjA/edit

     - คลิป เรื่อง การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) OBEC TV การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 (21 มี.ค.61) > คลิก
     - คลิป เรื่อง แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-Net ภาษาไทย (ชั้น ป.6) สำนักวิชาการฯ สพฐ. (15 ม.ค.60) > คลิก
     - คลิป เรื่อง การสร้างข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA โดย nophasak sawangrung เผยแพร่เมื่อ 19 ส.ค.60 > คลิก
     - คลิป เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบ PISA โดย Boy Masa เผยแพร่เมื่อ 31 ส.ค.60 > คลิก
     - คลิป เรื่อง อบรมการออกข้อสอบแนว o-net และ PISA (11) 11-12 ต.ค.57 ณ โนนสูงศรีธานี เผยแพร่เมื่อ 13 ต.ค.57 > คลิก
     - คลิป เรื่อง PISA คือ อะไร โดย e-learning kusol เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค.61 > คลิก


https://www.facebook.com/PISA-Center-OBEC-1068309393309560/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARD2gZKILQ2kP8qYbSXMRkvuapaFSG83_5-4y4u8d5GhKyT_t0NI2RuLPMvBirBtjuG5medrTP8_6n-5&hc_ref=ARQV9f7CTe8O4yTcEv1_gjZIxj4y0tvUQXAA6OzBwXBxPLEgaMAjykxqtORFbBmqLiM&fref=nf&hc_location=group
ศูนย์ PISA สพฐ. > คลิก
Comments