การสอบ PISA

        โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment หรือ PISA) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจว่าระบบการศึกษาของประเทศได้เตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ปี ที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์
        เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันมีมากกว่า 80 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

PISA ประเมินอะไร
        PISA ประเมินทุก 3 ปี ใน 3 ด้าน ได้แก่การรู้เรื่องการอ่าน (Readind Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)

PISA ประเมินใคร
        PISA ประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นวัยจบการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มตัวอย่าง PISA 2018 จะสุ่มจากนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประมาณ 8000 คน จากกว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศ

เตรียมความพร้อม ทำความคุ้นเคยกับข้อสอบ และฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ http://ipst-pisatest.ipst.ac.th

        สสวท. เชิญชวนนักเรียน ครู และผู้สนใจ เข้าร่วมใช้งาน “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ และข้อสอบการอ่าน ที่ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้สองรูปแบบ ได้แก่
    1) การทำข้อสอบแบบจัดชุด ระบบจะทำการสุ่มชุดข้อสอบที่ประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน
    2) การทำข้อสอบแบบเลือกเอง ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบวิชาต่าง ๆ ได้โดยเลือกทำทีละเรื่อง

        ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และสมาร์ทโฟน โดยรองรับการใช้งานกับเว็บเบราเซอร์ทุกประเภท ทางเว็บไซต์ http://pisaitems.ipst.ac.th/ และโดยรับชมวิดิทัศน์สอนการใช้งานได้ที่ http://onlinetesting.ipst.ac.th/tutorial.php
ที่มา: คลิก

http://pisaitems.ipst.ac.th/แจ้งข่าว PISA

เลื่อนการจัดสอบ PISA 2021 เป็น PISA 2022 และได้ปรับรอบการประเมินจาก PISA 2024 เป็น PISA 2025 > คลิก 
# ยกกำลังสองสมรรถนะการศึกษาของประเทศผ่านมุมมองดัชนีชี้วัดความสามารถทางการศึกษานานาชาติ (PISA) > คลิก
# OECD ได้อนุญาตให้เผยแพร่ข้อสอบประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่านของ PISA 2018 จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) กระดานสนทนาเรื่องไก่ (2) ราปานุย และ (3) นมวัว  สามารถเข้าไปฝึกทำข้อสอบลักษณะดังกล่าวได้ที่ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA และ ที่สำคัญ สสวท.ได้ปรับปรุงระบบให้สามารถทดลองทำข้อสอบได้โดยไม่ได้สร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบ และทราบผลการประเมินทันที click : https://pisaitems.ipst.ac.th
# การประเมิน PISA 2021 (ปรับเป็น 2022) ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) > คลิก
# การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 (21 มี.ค. 2561)
    - พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ > คลิก 
    - การนำผลประประเมิน PISA สู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศไทย > คลิก
    - ชี้แจงแผนการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมิน PISA 2018 > คลิก
    - การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) > คลิก
    - การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) > คลิก
    - การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) > คลิก
    - การพัฒนาทักษะการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment) อิงตามแนว PISA 2018 (10-13 มกราคม 2561) > คลิก 


ผลคะแนน PISA 2018

        การประกาศผล PISA 2018 ได้ตีพิมพ์ผลทั้งหมดแล้ว สำหรับนักเรียนไทย ค่าเฉลี่ย การอ่าน ได้ 393 (2015 ได้ 409) คณิตศาสตร์ ได้ 419 (2015 ได้ 415) และวิทยาศาสตร์ ได้ 426 (2015 ได้ 421) สำหรับในภูมิภาคจีน(บางมลฑล b s j z) 555 591 590 สูงมาก สิงคโปร์ ยังโดดเด่น ได้ 549 569 551 อีกทั้งจีน ในกลุ่ม ฮ่องกง 524 551 517 มาเก้า 525 558 544 ไต้หวัน 503 531 516 มาเลเซีย เพิ่งเข้าปีแรก 415 440 438 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD อยู่ที่ 487 489 489
        ในคราวนี้ มีประเทศเข้าร่วม 79 ประเทศ สำหรับประเทศไทย ยังไม่ดีขึ้นจากครั้งก่อน ยังอยู่ในลำดับประมาณ 68 จาก 79 ประเทศ คราวนี้ มีผู้เข้าทดสอบ ประมาณ 600000 คน เป็นตัวแทนของนักเรียน 15 ปี 32 ล้านคน ใน 79 ประเทศ สำหรับไทยใช้กลุ่มประชากร หกแสนเศษ โดยสุ่มนักเรียน ประมาณ 9000 คน ใน เก้ากลุ่มโรงเรียน สำหรับรายละเอียด เป็นรายงานสามเล่ม สามารถดูได้จากเว็บของ OECD (ภาพแสดงผลคะแนนสรุป > คลิก)
        ผลการประเมิน PISA > คลิก 
        ผลคะแนน PISA 2018 > คลิก 
        ผลคะแนน PISA 2015 > คลิก 
        ผลคะแนน PISA 2012 > คลิก 


การแถลงผลการประเมิน PISA 2018 ผ่านเพจ IPST Thailand
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น.
จากห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3
อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ


ถอดประสบการณ์ PISA พัฒนากระบวนการคิดผลการประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่านจาก PISA 2018 :
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบด้านปัจจัยของการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/pisa/83873856_1670981459709014_1649535722501177344_o.jpg

หมายเหตุ: จากการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวทางการใช้ผลการประเมิน PISA 2018 เพื่อยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2563


PISA ม.๑ - ม.๓ (มกราคม ๒๕๖๒)
PISA ม.๑ > คลิก
PISA ม.๒ > คลิก
PISA ม.๓ > คลิก
คู่มือ PISA ม.๑ - ม.๓ (มกราคม ๒๕๖๒) คลิก ชุดฝึกอบรม PISA

    วิดีทัศน์ 2 สถานการณ์นอกห้องฯ


ตัวอย่างแนวข้อสอบ PISA จาก สสวท.(ทรูปลูกปัญญา) > คลิก

ตัวอย่างแนวข้อสอบ PISA จาก สสวท. > คลิก

ข้อสอบ PISA ชุดที่ 1


ข้อสอบ PISA ชุดที่ 2 

ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA

แบบฝึกการอ่าน ตามแนว PISA 


ข้อสอบ PISA ม.3 > คลิก


http://pisathailand.ipst.ac.th/files/PISA2012ExexcutiveSummary.pdf

วีดิทัศน์
เพื่อสร้าง
ความตระหนักถึง
ความสำคัญของ
การเข้าร่วมการสอบ PISA 
ของประเทศไทย
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlcUQzMmhLMHlZTjA/edit

     - คลิป เรื่อง การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) OBEC TV การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 (21 มี.ค.61) > คลิก
     - คลิป เรื่อง แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-Net ภาษาไทย (ชั้น ป.6) สำนักวิชาการฯ สพฐ. (15 ม.ค.60) > คลิก
     - คลิป เรื่อง การสร้างข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA โดย nophasak sawangrung เผยแพร่เมื่อ 19 ส.ค.60 > คลิก
     - คลิป เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบ PISA โดย Boy Masa เผยแพร่เมื่อ 31 ส.ค.60 > คลิก
     - คลิป เรื่อง อบรมการออกข้อสอบแนว o-net และ PISA (11) 11-12 ต.ค.57 ณ โนนสูงศรีธานี เผยแพร่เมื่อ 13 ต.ค.57 > คลิก
     - คลิป เรื่อง PISA คือ อะไร โดย e-learning kusol เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค.61 > คลิก


https://www.facebook.com/PISA-Center-OBEC-1068309393309560/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARD2gZKILQ2kP8qYbSXMRkvuapaFSG83_5-4y4u8d5GhKyT_t0NI2RuLPMvBirBtjuG5medrTP8_6n-5&hc_ref=ARQV9f7CTe8O4yTcEv1_gjZIxj4y0tvUQXAA6OzBwXBxPLEgaMAjykxqtORFbBmqLiM&fref=nf&hc_location=group
Face Book : ศูนย์ PISA 2021 สพฐ. > คลิก
Face Book : IPST Thailand สสวท. > คลิก
ข่าวสาร PISA Thailand > คลิก

https://www.oecd.org/pisa/?fbclid=IwAR3gtGfhttjakh4l6JlbMV-FyYAZ4nODz_Q7s9VLcJKJwEkf08k70THgAzg


Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
3 ก.ย. 2563 21:05
Comments