การสอบ PISA

        โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment หรือ PISA) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจว่าระบบการศึกษาของประเทศได้เตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ปี ที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

        สสวท. เชิญชวนนักเรียน ครู และผู้สนใจ เข้าร่วมใช้งาน “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ และข้อสอบการอ่าน ที่ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้สองรูปแบบ ได้แก่
    1) การทำข้อสอบแบบจัดชุด ระบบจะทำการสุ่มชุดข้อสอบที่ประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน
    2) การทำข้อสอบแบบเลือกเอง ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบวิชาต่าง ๆ ได้โดยเลือกทำทีละเรื่อง
        ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และสมาร์ทโฟน โดยรองรับการใช้งานกับเว็บเบราเซอร์ทุกประเภท ทางเว็บไซต์ http://pisaitems.ipst.ac.th/ และโดยรับชมวิดิทัศน์สอนการใช้งานได้ที่ http://onlinetesting.ipst.ac.th/tutorial.php
        ที่มา: คลิก

http://pisaitems.ipst.ac.th/
ถอดประสบการณ์ PISA  พัฒนากระบวนการคิดบทความ สื่อ

# แนวทางการประยุกต์ใช้คำถามจากข้อสอบ PISA > คลิก   
# เอกสารประกอบการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 (3 กันยายน 2561 by ศูนย์ PISA) 
    6.คู่มือการจัดกิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์.ปก.pdf
# รายงานประเมินนักเรียน ม.1 - 3 ปีการศึกษา 2560  ตามผลประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading  Literacy) แนว PISA > คลิก 
# สรุปผลการประเมิน PISA 2015 ด้านวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์  คลิก 
# ตัวอย่างข้อสอบ PISA & TIMSS  คลิก 
# การสร้างข้อสอบตามแนวการวัดในโครงการวิจัยนานาชาติ PISA โดย ดร.ปรีชาญ เดชศรี(.ppt) > คลิก 
# การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนว PISA และ O-NET > คลิก 
# การสร้างความพร้อมเพื่อการสอบ โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา (.ppt) > คลิก 
# การประเมิน PISA 2012 โดย ดร.ปรีชาญ เดชศรี (.ppt) > คลิก 
# การใช้การสอบขับเคลื่อนการสอน โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา (.ppt) > คลิก 
# ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA การอ่าน > คลิก 
# ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA คณิตศาสตร์ > คลิก 
# ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA และ TIMSS วิทยาศาสตร์ > คลิก 
# โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
# สื่อ จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการวัดและประเมินผล 
     - ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA > คลิก  
     - ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ (สสวท.) > คลิก 
     - เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนว PISA และ O - NET (2560) > คลิก  
     - ชุดฝึกอบรม การยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ความพร้อมในการประเมินนานาชาติ (PISA) > คลิก 
     - แบบฝึกการอ่าน ตามแนว PISA ป.1 – ม.3  
        ชั้น ป.1  |  ชั้น ป.2  |  ชั้น ป.3  
     - ตัวอย่างข้อสอบ PISA (สสวท.) > คลิก
     - แนวข้อสอบ PISA ภาษาไทย (กลุ่มนิเทศฯ สตูล) > คลิกPISA ม.๑ - ม.๓ (มกราคม ๒๕๖๒)
PISA ม.๑ > คลิก
PISA ม.๒ > คลิก
PISA ม.๓ > คลิก
คู่มือ PISA ม.๑ - ม.๓ (มกราคม ๒๕๖๒) > คลิก ชุดฝึกอบรม PISA

    วิดีทัศน์ 2 สถานการณ์นอกห้องฯ


ตัวอย่างแนวข้อสอบ PISA จาก สสวท.(ทรูปลูกปัญญา) > คลิก

ตัวอย่างแนวข้อสอบ PISA จาก สสวท. > คลิก

ข้อสอบ PISA ชุดที่ 1


ข้อสอบ PISA ชุดที่ 2 

ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA

แบบฝึกการอ่าน ตามแนว PISA 


ข้อสอบ PISA ม.3 > คลิก


http://pisathailand.ipst.ac.th/files/PISA2012ExexcutiveSummary.pdf

วีดิทัศน์
เพื่อสร้าง
ความตระหนักถึง
ความสำคัญของ
การเข้าร่วมการสอบ PISA 
ของประเทศไทย
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlcUQzMmhLMHlZTjA/edit

     - คลิป เรื่อง การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) OBEC TV การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 (21 มี.ค.61) > คลิก
     - คลิป เรื่อง แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-Net ภาษาไทย (ชั้น ป.6) สำนักวิชาการฯ สพฐ. (15 ม.ค.60) > คลิก
     - คลิป เรื่อง การสร้างข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA โดย nophasak sawangrung เผยแพร่เมื่อ 19 ส.ค.60 > คลิก
     - คลิป เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบ PISA โดย Boy Masa เผยแพร่เมื่อ 31 ส.ค.60 > คลิก
     - คลิป เรื่อง อบรมการออกข้อสอบแนว o-net และ PISA (11) 11-12 ต.ค.57 ณ โนนสูงศรีธานี เผยแพร่เมื่อ 13 ต.ค.57 > คลิก
     - คลิป เรื่อง PISA คือ อะไร โดย e-learning kusol เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค.61 > คลิก


https://www.facebook.com/PISA-Center-OBEC-1068309393309560/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARD2gZKILQ2kP8qYbSXMRkvuapaFSG83_5-4y4u8d5GhKyT_t0NI2RuLPMvBirBtjuG5medrTP8_6n-5&hc_ref=ARQV9f7CTe8O4yTcEv1_gjZIxj4y0tvUQXAA6OzBwXBxPLEgaMAjykxqtORFbBmqLiM&fref=nf&hc_location=group
ศูนย์ PISA สพฐ. > คลิก


Comments