ข้อสอบมาตรฐานปลายปี


ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี
(ป.2  ป.4  ป.5) ปีการศึกษา 2562
สพป.นครปฐม เขต 2

 ประมวลผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี 2562 ของโรงเรียนที่ สพฐ.กำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างอย่างเจาะจง จำนวน 20 โรงเรียน เข้าร่วมสอบกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า มีโรงเรียนขอใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี จำนวน 20 โรงเรียน โดยมีสัดส่วนดังนี้ (ต้องใช้รหัสในการเข้าถึงข้อมูล)
โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50 > คลิก
โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25 > คลิก
โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5 > คลิก
- โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20 > คลิก
@ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี 2562 > คลิก
@ ข้อสอบ Pre O-NET 2562 > คลิก 
@ คู่มือการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐาน ปีการศึกษา 2562 > คลิก  ข้อสอบเผยแพร่สำหรับครูและผู้สนใจนำไปใช้ประเมินการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน เป็นข้อสอบมาตรฐานที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. พัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ ชั้น ป.6 และ ม.3 (โครงสร้าง / ข้อสอบ / กระดาษคำตอบ / เฉลย)

ชั้นประถทศึกษาปีที่ 2 
    ภาษาไทย https://dl.n00m.com/2411.ภาษาไทยป.2.zip
    คณิตศาสตร์  https://dl.n00m.com/4524.คณิตศาสตร์ป.2.zip  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    คณิตศาสตร์ https://dl.n00m.com/833คณิตศาสตร์ม.3.zip
    ภาษาไทย https://dl.n00m.com/473ภาษาไทยม.3.zip
    ภาษาอังกฤษ https://dl.n00m.com/471ภาษาอังกฤษม.3.zip
    วิทยาศาสตร์ https://dl.n00m.com/771วิทยาศาสตร์ม.3.zip
แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) > คลิก
 โครงสร้างข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 > คลิก
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2
วิชา คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ )
 ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 | ม.3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก

        ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และ มัธยมศึกษาทุกเขต เรื่องแนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พร้อมแนบข้อมูลการแบ่งขนาดของโรงเรียนเป็น 5 ขนาดคือ 1. เล็กพิเศษ  2. เล็ก  3. กลาง  4. ใหญ่  และ 5. ใหญ่พิเศษ 
        ซึ่งการแบ่งขนาดของโรงเรียนและจำนวนนักเรียนตามเอกสารที่แนบไปก่อนหน้านั้น อาจไม่สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.  ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ใช้หลักเกณฑ์การแบ่งดังนี้
   รหัสขนาดโรงเรียน     จำนวนนักเรียนแต่ละขนาด
    1 แทน เล็กพิเศษ        1 – 300
    2 แทน เล็ก                 301 – 499
    3 แทน กลาง               500 – 1499
    4 แทน ใหญ่               1500 – 2499
    5 แทน ใหญ่พิเศษ       มากกว่า 2499
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการ ทดสอบ สพฐ. โทร 02 288 5781-2, 062 857 8042    การใช้ข้อสอบกลางเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนใน 5 ชั้นเรียน ได้แก่
    1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาภาษาไทย
    2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
    3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

    สัดส่วนคะแนน ได้กำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายภาคเรียนเป็น 70 : 30 ซึ่งร้อยละ 70 เป็นคะแนนระหว่างเรียนที่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ในส่วนร้อยละ 30 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกร้อยละ 15 มาจากผลการประเมินที่ได้จากข้อสอบของสถานศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่วนที่สองร้อยละ 15 มาจากผลการประเมินที่ได้จากข้อสอบของส่วนกลาง จัดทำโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

วิธีดำเนินการสอบ 
    ดำเนินการโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
    1) ข้อสอบกลาง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของสถานศึกษา และส่วนของส่วนกลาง
    2) รูปแบบข้อสอบ แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกตอบเชิงซ้อน เขียนตอบ ทั้งในลักษณะแบบปิดและเขียนคำอธิบายเชิงวิชาการ
    3) กำหนดวันสอบ วันเดียวกันทั้งประเทศ
    4) การส่งข้อสอบกลาง จะดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี
(ป.2  ป.4  ป.5) ปีการศึกษา 2561
สพป.นครปฐม เขต 2

 สถานศึกษากลุ่มตัวอย่างใช้ข้อสอบ > คลิก
 รายงานผลการใช้ข้อสอบปลายปี > คลิก
 ประมวลผลข้อสอบมาตรฐานปลายปี 2561 ของโรงเรียนที่ถูกสุ่ม 
     (ต้องใช้รหัสในการเข้าถึงข้อมูล)
1 วัดหอมเกร็ด > คลิก
2 วัดบึงลาดสวาย > คลิก
3 วัดผาสุการาม > คลิก
4 วัดเวฬุวนาราม > คลิก
5 วัดไผ่หูช้าง > คลิก
6 ไทยรัฐวิทยา 4 > คลิก
7 วัดเกษมสุริยัมนาจ > คลิก
8 วัดพระมอพิสัย > คลิก
9 วัดบางช้างเหนือ > คลิก
10 วัดราษฏร์ศรัทธาราม > คลิก
11 วัดบางภาษี > คลิก
12 วัดท้องไทร > คลิก
13 วัดบางน้อยใน > คลิก
14 บ้านตากแดด > คลิก
15 บ้านคลองจินดา > คลิก
16 บ้านบางม่วง > คลิก
17 บ้านหัวอ่าว > คลิก
18 บ้านฉาง > คลิก
19 บ้านบางประแดง > คลิก
20 บุญยะศรีสวัสดิ์ > คลิก
21 เทศบาล 1 บ้านสามพราน > คลิก


การใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี

 ประกาศแนวทางการใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียน (18 ต.ค.61) > คลิก 
  ‘สพฐ.’ ออกประกาศ ‘แนวทางใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียน’ เน้นคิดขั้นสูง-เพิ่มอัตนัย > คลิก 
@ ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2561
        ขั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (โครงสร้าง  กระดาษคำตอบ)
        ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (โครงสร้าง  กระดาษคำตอบ)
        ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (โครงสร้าง  กระดาษคำตอบ)
        ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โครงสร้าง  กระดาษคำตอบ)
        ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (โครงสร้าง  กระดาษคำตอบ
แบบทดสอบมาตรฐานกลาง(ข้อสอบกลาง) ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.2, ป.4, ป.5) ปีการศึกษา 2561
    - กรอบโครงสร้าง (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก
    - ข้อสอบ ประถมศึกษา > คลิก
    - เฉลยข้อสอบ ประถมศึกษา > คลิก
    - คู่มือ ประถมศึกษา > คลิก
@ แบบทดสอบมาตรฐานกลาง(ข้อสอบกลาง) ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 ม.2) ปีการศึกษา 2561
    - ข้อสอบ มัธยมศึกษา > คลิก 
    - คู่มือ มัธยมศึกษา > คลิก 

@ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) > คลิก 
@ แบบทดสอบมาตรฐานกลาง(ข้อสอบกลาง) ระดับชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม1, ม.2 ปีการศึกษา 2560 
    - กรอบโครงสร้าง (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) คลิก
    - ข้อสอบ (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) คลิก
    - เฉลยข้อสอบ (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก
    - กระดาษคำตอบ (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก
    - คู่มือ (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก
ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2560 > คลิก
@ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560
    - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ > คลิก
    - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ > คลิก
    - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย > คลิก
    - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) > คลิก
    - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม > คลิก 

@ แบบทดสอบมาตรฐานกลาง(ข้อสอบกลาง) ระดับชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม1, ม.2 ปีการศึกษา 2559
    - กรอบโครงสร้าง (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) คลิก 
ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2559 > คลิก

ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2558 > คลิก 
ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2557 > คลิก

แนวข้อสอบกลาง (อจท.)
    ภาษาไทย
        ประถมศึกษาปีที่ 2 > คลิก
        ประถมศึกษาปีที่ 4 คลิก
        ประถมศึกษาปีที่ 5 คลิก
        มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก
        มัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิก
    คณิตศาสตร์
        ประถมศึกษาปีที่ 4 คลิก
        ประถมศึกษาปีที่ 5 คลิก
        มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด1 , ชุด2
        มัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด1 , ชุด2
    วิทยาศาสตร์
        ประถมศึกษาปีที่ 4 > คลิก
        ประถมศึกษาปีที่ 5 คลิก
        มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด1 , ชุด2
        มัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด1 , ชุด2 
    สังคมศึกษา
        ประถมศึกษาปีที่ 4 คลิก
        ประถมศึกษาปีที่ 5 คลิก
        มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก
        มัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิก
    ภาษาอังกฤษ
        มัธยมศึกษาปีที่ 1 > คลิก
        มัธยมศึกษาปีที่ 2 > คลิก

ครงการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน (Standardized Item Bank System : SIBS) สพฐ. > คลิก

ระบบการทดสอบออนไลน์ Online Testing

http://bet.obec.go.th/itembank/onlinetest/


Comments