PLC เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสรุปรายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้
เพื่อเตรียมสอบ O-NET โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ
สพป.นครปฐม เขต 2 ปี พ.ศ.2563

การดำเนินงานตรวจสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้
โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ (PLC) สพป.นครปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E1.jpg
เส้นทางทบทวนสู่เป้าหมาย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%9962.jpg

การอบรมสัมมนาปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3
เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562
โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ (PLC) สพป.นครปฐม เขต 2

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 14 ธันวาคม 2562
    จุดที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง (สำหรับครูผู้สอนในอำเภอสามพราน,อำเภอพุทธมณฑล) > คลิก
    จุดที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา (สำหรับครูผู้สอนในอำเภอบางเลน,อำเภอนครชัยศรี) > คลิก
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคม 2562 
    ทั้ง 4 อำเภอ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี > คลิกกิจกรรมทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้
สพป.นครปฐม เขต 2 ระดับโรงเรียน

- โรงเรียนวัดทรงคนอง กิมไน้บำรุงวิทย์  > คลิก 
- โรงเรียนวัดสาละวัน > คลิก 
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 > คลิก 
- กลุ่มเพชรบัวงาม 24 ธ.ค.62 ที่วัดโพธิ์ > คลิก
- Donlaya Vongsarut เมื่อ 24 ธ.ค.62 ที่โรงเรียนวัดโพธิ์ > คลิก
- ตาล รพี ที่โรงเรียนวัดโพธิ์ เมื่อ 24 ธ.ค. 62 > คลิก
- โรงเรียนตลาดเกาะแรต เมื่อ 4-5 ม.ค.63 > คลิก  คลิก
- กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา-
วัดท่าตำหนัก 5 ม.ค.63 > คลิก
โรงเรียนวัดบางปลา โดย ผอ.รัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร > คลิก 
กลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้ ณ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 19 ม.ค.63 > คลิก 
ตาล รพี ที่โรงเรียนวัดสาลวัน (21 ม.ค.63 > คลิก
- ภาษาไทย 20 ม.ค.63 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ > คลิก 
- ภาษาอังกฤษ พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก
- พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก
- ครูทรายพาเพลิน(พระตำหนักสวนกุหลาบฯ > คลิก
- ครูบีที่พระตำหนักฯ > คลิก
- โรงเรียนวัดจินดาราม > คลิก
- มีนา เพื่อน มานี > คลิก
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า > คลิก 
โรงเรียนวัดดอนหวาย > คลิก
โรงเรียนตลาดเกาะแรต > คลิก
Duangruthai YuRi Sribunlu > คลิก
- กลุ่มแหลมบัว (29 ม.ค.63) > คลิก 
- กลุ่มแหลมบัว ที่โรงเรียนแหลมบัว (28-31 ม.ค.63) > คลิก
- โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ > คลิกการเตรียมการ

# แบบสำรวจข้อมูลเพื่อทราบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม > คลิก
หรือสแกน QR Code (ปิดระบบแล้ว)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1.jpg?attredirects=0

# รายชื่อวิทยากรจิตอาสา จำแนกตามรายวิชาและระดับชั้น > คลิก
# หนังสือราชการเชิญครูเข้าร่วมประชุม > คลิก
# หนังสือราชการเชิญวิทยากร > คลิก
# หนังสือราชการขอใช้สถานที่ประชุม
    - โรงเรียนวัดตุ๊กตา (14 ธ.ค.62) > คลิก
    - โรงเรียนวัดไร่ขิง (14 ธ.ค.62) > คลิก
    - โรงเรียนวัดบางพระ (ระดับมัธยมศึกษา15 ธ.ค.62) > คลิก
# หนังสือแจ้งเชิญประชุม (20 พ.ย.62) > คลิก
# (ประสานงาน)วิทยากรเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ เพื่อเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 
    - ขอใช้สถานที่จัดประชุม (20 พ.ย.62) > คลิก
    - เชิญวิทยากรประชุม (20 พ.ย.62) > คลิก
    - กำหนดการประชุม (20 พ.ย.62) > คลิก
    - ปฏิทินการปฏิบัติงานการดำเนินการจัดสอบ O-NET 62 > คลิก
# หนังสือแจ้งเชิญเข้าร่วมกิจกรรม > คลิก (ปิดระบบแล้ว)
# การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม > คลิก (ปิดระบบแล้ว)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99.png?attredirects=0
(ปิดระบบแล้ว)

# ข้อมูลเพื่อการวางแผนการดำเนินการ > คลิก 
    - จำนวนนักเรียน ป.6 / ม.3
    - ศูนย์ปฏิบัติกิจกรรมการทบทวนฯ 
    - ผลสอบ O-NET ป.6 / ม.3 ย้อนหลัง 3 ปี จำแนก 4 รายวิชาหลัก รายโรง / รายกลุ่มโรงเรียน
    - ค่าเป้าหมายมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

สารสนเทศเพื่อการวางแผน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%9B6.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%A13.jpg


ผลคะแนนการทดสอบ o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สพป.นครปฐม เขต 2
เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา
จำแนก 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%9B6.JPG
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/2020-02-02_11-15-10.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%9B6.JPG
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%9B6.JPG


ผลคะแนนการทดสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สพป.นครปฐม เขต 2 
เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา
จำแนก 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20%E0%B8%A13.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%20%E0%B8%A13.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A13.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%A13.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.jpg


สื่อประกอบการประชุมชี้แจง

# ppt-เตรียมสอบ o-net (ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
# ppt-ผลสัมฤทธิ์ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์/ศน.บุญสุพร เพ็งทา) > คลิก
# ppt-การพัฒนาวิชาชีพ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์/ศน.บุญสุพร เพ็งทา) > คลิก
# ประเด็นการสนทนา-อภิปราย-นำข้อสอบการทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัด > คลิก
# QR-code-ข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้แยกตามวิชาและระดับชั้น
# ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (กลุ่มนิเทศฯ) > คลิก
# สื่อ / เอกสารประกอบการทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2562
    - test blueprint o-net62 ป.6 > คลิก
    - test blueprint o-net62 ม.3 > คลิก
    - วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 > คลิก | ม.3 > คลิก
    - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 > คลิก | ม.3 > คลิก
    - วิชาภาษาไทย ป.6 > คลิก | ม.3 > คลิก
    - วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 > คลิก | ม.3 > คลิก 
# สื่อ / เอกสารประกอบการทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2561
    - วิชาภาษาไทย ป.6 > คลิก | ม.3 > คลิก
    - ภาษาอังกฤษ ป.6 > คลิก | ม.3 > คลิก
    - วิทยาศาสตร์ ป.6 > คลิก | ม.3 > คลิก
    - วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 > คลิก | ม.3 > คลิก
# แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 > คลิก
# แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 > คลิก
# อัลบั้มเตรียมสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ 2562 จากเพจวิชาการ > คลิก
    - ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปีการศึกษา 2561 ชุด 100, 300, 500 ต้นฉบับ สทศ. > คลิก
    - ข้อสอบปี 2561 (ปรับสีแล้ว) > คลิก
    - รวมคำศัพท์ข้อสอบปี 2561 รหัสชุดข้อสอบ 100, 300, 500 > คลิก
    - รวมคำศัพท์ แบบไม่มีคำอ่านและคำแปล สำหรับทำแบบฝึกหัด > คลิก
# รวมแหล่งคลังข้อสอบ O-NET 
    - คลังข้อสอบ True ปลูกปัญญา > คลิก
    - สร้างความคุ้นเคยในการสอบโดยใช้ข้อสอบออนไลน์ : O-NET61 จาก สทศ. พร้อมเฉลย > คลิก
    - ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย > คลิก
    - ข้อสอบและเฉลย O-NET ปี 2559 จาก สทศ. > คลิก
    - คลังข้อสอบ ปี 52-62 (ดิจิทัลคอนเทนต์) > คลิก
    - ยกระดับ ขยับผลสัมฤทธิ์'61(สพป.นฐ.2) > คลิก
    - ยกระดับ-ปรับคุณภาพ (สพป.นฐ.2) > คลิก


    - ตระเวนหา พาใช้ สื่อออนไลน์ติวโอเน็ต สพป.นฐ.2 > คลิกภูมิหลัง

ประกาศเรื่องผลการคัดเลือกสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ > คลิก
# โครงการ "การใช้ชุมชนวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" 
> คลิก (สงวนสิทธิ์เฉพาะกลุ่ม)
# หลักสูตรทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ (4 กลุ่มสาระการเรียนรู้) โดยใช้ชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน > คลิก (สงวนสิทธิ์เฉพาะกลุ่ม)
# สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้รับอนุมัติ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563  รหัสหลักสูตร 62049 ชื่อหลักสูตร ทบทวนมารฐานการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (ตามเอกสารดังแนบ) > คลิก 
# แผนการขับเคลื่อน การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก 
# PLC เตรียมทบทวน (20 พ.ย.62) > คลิก 
# พัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ (19 พ.ย.62) > คลิก 
# บทเรียนจากสถานศึกษาในการพัฒนาครูด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) สู่การพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ปีที่พิมพ์ 2562 > คลิก  


เส้นทางทบทวนสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E2.jpg
Cr.ชัชวาล พรหมเรือง


ส่วนสำรอง

# กิจกรรมการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้
    - คำกล่าวรายงาน+กล่าวเปิดการประชุม > คลิก
    - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีค่อกิจกรรมการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
    - แบบสรุปความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) > คลิก
    - แบบสรุปข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมการทบทวนของวิทยากรรายคน > คลิก 
    - รายชื่อวิทยากรทบทวนมาตรฐาน ปี 62 > คลิก
    - แบบสรุปข้อมูลการจัดกิจกรรมทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ฯ ของแต่ละศูนย์กิจกรรม > คลิก 
         1. ศูนย์จัดโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วันที่ 21 ธันวาคม 2562 
              @ วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
              @ วิชาภาษาไทย > คลิก
              @ วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
              @ วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก
         2. ศูนย์จัดโรงเรียนวัดโพธิ์ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 
              @ วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
              @ วิชาภาษาไทย > คลิก
              @ วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
              @ วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก
         3. ศูนย์จัดโรงเรียนวัดท่าตำหนัก วันที่ 5 มกราคม 2563 
              @ วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
              @ วิชาภาษาไทย > คลิก
              @ วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
              @ วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก
         4. ศูนย์จัดโรงเรียนวัดจินดาราม วันที่ 25 มกราคม 2563 
              @ วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
              @ วิชาภาษาไทย > คลิก
              @ วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
              @ วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก
         5. ศูนย์จัดโรงเรียนวัดวังน้ำขาว วันที่ 25 มกราคม 2563 
              @ วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
              @ วิชาภาษาไทย > คลิก
              @ วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
              @ วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก
         ุ6. ศูนย์จัดโรงเรียนวัดจินดาราม วันที่ 25 มกราคม 2563 
              @ วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
              @ วิชาภาษาไทย > คลิก
              @ วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
              @ วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก
         7. ศูนย์จัดโรงเรียนโคกเขมา วันที่ 25 มกราคม 2563 
              @ วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
              @ วิชาภาษาไทย > คลิก
              @ วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
              @ วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก
         8. ศูนย์จัดโรงเรียนวัดลานตากฟ้า วันที่ 25 มกราคม 2563 
              @ วิชาภาษาอังกฤษ  > คลิก 
              @ วิชาภาษาไทย  > คลิก
              @ วิชาคณิตศาสตร์  > คลิก
              @ วิชาวิทยาศาสตร์  > คลิก
         9.  ศูนย์จัดโรงเรียนวัดพุทธธรรมรรังษี วันที่ 25 มกราคม 2563 
              @ วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
              @ วิชาภาษาไทย > คลิก
              @ วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
              @ วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก
         10. ศูนย์จัดโรงเรียน.................... วันที่ 25 มกราคม 2563 
              @ วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
              @ วิชาภาษาไทย > คลิก
              @ วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
              @ วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก  
    - (IG) สรุปการดำเนินงาน > คลิก
    - เอกสาร สรุปรายงาน ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/Cer-%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A31-2.jpg?attredirects=0

โรงเรียนที่เป็นศูนย์จัดกิจกรรมตรวจสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ฯ
ปีการศึกษา 2562 ดาวโหลดเกียรติบัตร > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/Cer-%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%9962.jpg


ĉ
Webmaster Supervisory,
17 พ.ย. 2562 18:43
Ċ
Webmaster Supervisory,
17 พ.ย. 2562 04:03
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
1 ธ.ค. 2563 01:47
Ċ
Webmaster Supervisory,
11 มิ.ย. 2563 02:22
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
23 พ.ย. 2562 02:54
Comments