กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้


    
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
    1) งานส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
    2) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
    3) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        และกระบวนการเรียนรู้ 
    4) งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส การจัดการเรียนร่วม
        ผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    5) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
        และการศึกษาพิเศษ 
    6) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
        และการศึกษาพิเศษ 
    7) งานส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    8) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
    9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-2557/185690458258062?id=185690458258062&sk=photos_stream


*********************************** ******************************************************************** 
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjUxYTAxMTQ0OTcxNTI4ODA
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHldEpmb0ZhcG9pUWs/edit
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlU3p5SUhra1p0QXM/edit

# สพฐ.เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ >>> คลิก

# คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 > คลิก

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  > คลิก 

# ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 > คลิก 

# ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 > คลิก 

# ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ > คลิก

# คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
    สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 > คลิก

# หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 > คลิกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (.pdf)
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

http://tdri.or.th/

 FB ข่าวความเคลื่อนไหวหลักสูตรดาวน์โหลดไฟล์ e-Book

https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlQ2h1RjU0dExYeHc/edit


ตัวชี้วัด ต้องรู้และควรรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofG5pdGVkcGgyfGd4OjE2NTU3NDUxM2IxN2UzYWU