กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

        กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย

1) งานส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4) งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส การจัดการเรียนร่วม ผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
6) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
7) งานส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเรื่องแจ้ง

หลักสูตร: ออกแบบกิจกรรมอย่างไรให้เป็นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง (รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข) > คลิก   
# หลักสูตร: การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลสำหรับเด็กปฐมวัย ความร่วมมือที่สร้างได้ระหว่างครูครอบครัว และชุมชน (ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู) > คลิก 
หลักสูตรฐานสมรรถนะผู้เรียน > คลิก 
# ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา > คลิก
# ตัวอย่าง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา > คลิก
# การตรวจสอบและการใช้หลักสูตร (ดร.ดิเรก วรรณเศียร) > คลิก
# รวมเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 > คลิก
# เอกสารทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสู่การปฏิบัติ > คลิก
# หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Computing) > คลิก 
# คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) > คลิก
# การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา > คลิก
# การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 (21 มี.ค. 2561)
    - พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ > คลิก
    - การนำผลประประเมิน PISA สู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศไทย > คลิก
    - ชี้แจงแผนการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมิน PISA 2018 > คลิก
    - การรับเรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) > คลิก
    - การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) > คลิก
    - การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) > คลิก
    - การพัฒนาทักษะการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment) อิงตามแนว Pisa 2018 (10-13 มกราคม 2561) > คลิก 
# คำสั่ง สพฐ. เรื่องการยกเลิกตัวชี้วัดสาระที่ 2,3 กลุ่มสารระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ > คลิก 
# การประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 "สร้างรากฐานคุณภาพชีวิต
สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" (เมื่อ 9 มีนาคม 2561)
     เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดย รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน > คลิก
     คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี > คลิก
     คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี > คลิก
# หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 > คลิก
# สพฐ.เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ > คลิก
# คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 > คลิก
# คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 > คลิก
# สรุปย่อการปรับปรุงหลักสูตร (ผอ.หนุ่ม ติวเตอร์) > คลิก
# หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ) > คลิก
# ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย > คลิก
ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี > คลิก 
ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ > คลิก 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) > คลิก 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 2561 > คลิก เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
http://academic.obec.go.th/images/document/1572317544_d_1.pdfhttp://academic.obec.go.th/images/document/1572317514_d_1.pdf
https://drive.google.com/file/d/15UOeMxOyTXbKw0NQkCieb0XY_HFR8ACD/view?usp=sharinghttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofG5pdGVkcGgyfGd4OjE2NTU3NDUxM2IxN2UzYWU
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjUxYTAxMTQ0OTcxNTI4ODAhttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHldEpmb0ZhcG9pUWs/edit
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlQ2h1RjU0dExYeHc/edithttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlU3p5SUhra1p0QXM/editแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 หลักสูตรสมรรถนะผู้เรียน > คลิก
 เอกสารทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสู่การปฏิบัติ > คลิก 
 FB ข่าวความเคลื่อนไหวหลักสูตร
 Intelligence: ปฏิรูปการศึกษา TDRI หลักสูตรคิดเป็น กับ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง > คลิก

http://tdri.or.th/

ดาวน์โหลดไฟล์ e-Book

ตัวชี้วัด ต้องรู้และควรรู้
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 > คลิก

การประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560
"สร้างรากฐานคุณภาพชีวิต
สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"
(เมื่อ 9 มีนาคม 2561)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%20%E0%B8%A8%E0%B8%95%2021.jpg

เอกสาร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

# หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) > คลิก  

# แผนการสอนภาษาพาที ชั้น ป.1-ป.6 > คลิก

# แนวข้อสอบเรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 30 ข้อ พร้อมเฉลย (ครูเชียงรายดอทเน็ต) > คลิก 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=960341214357066&id=100011435880098