กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

        กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย

1) งานส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4) งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส การจัดการเรียนร่วม ผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
6) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
7) งานส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเรื่องแจ้ง

# รวมเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 > คลิก  

หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Computing) > คลิก 

# คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) > คลิก

# การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 (21 มี.ค. 2561)
    - พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ > คลิก 
    - การนำผลประประเมิน PISA สู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศไทย > คลิก
    - ชี้แจงแผนการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมิน PISA 2018 > คลิก
    - การรับเรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  คลิก
    - การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) > คลิก
    - การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) > คลิก
    - การพัฒนาทักษะการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment) อิงตามแนว Pisa 2018 (10-13 มกราคม 2561) > คลิก 

# การประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 "สร้างรากฐานคุณภาพชีวิต
สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" (เมื่อ 9 มีนาคม 2561)
     เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดย รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน > คลิก
     คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี > คลิก
     คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี > คลิก

# หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 > คลิก 

# สพฐ.เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ > คลิก

# คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 > คลิก

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 > คลิก 

# ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 > คลิก 

# ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 > คลิก 

# ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ > คลิก

# คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
    สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 > คลิก 

# สรุปย่อการปรับปรุงหลักสูตร (ผอ.หนุ่ม ติวเตอร์) > คลิก 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ) > คลิกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (.pdf)
    ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (.pdf)
    ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (.pdf)
    ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (.pdf)
    ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (.pdf)
    ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (.pdf)
    ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (.pdf)
    ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (.pdf)
    ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (.pdf)
    แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (.pdf) 
    แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ (.pdf)เอกสารที่เกี่ยวข้อง


https://drive.google.com/file/d/15UOeMxOyTXbKw0NQkCieb0XY_HFR8ACD/view?usp=sharinghttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofG5pdGVkcGgyfGd4OjE2NTU3NDUxM2IxN2UzYWU
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjUxYTAxMTQ0OTcxNTI4ODAhttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHldEpmb0ZhcG9pUWs/edit
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlQ2h1RjU0dExYeHc/edithttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlU3p5SUhra1p0QXM/editแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

http://tdri.or.th/

 FB ข่าวความเคลื่อนไหวหลักสูตร
 Intelligence: ปฏิรูปการศึกษา TDRI หลักสูตรคิดเป็น กับ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง > คลิก


ดาวน์โหลดไฟล์ e-Book

ตัวชี้วัด ต้องรู้และควรรู้
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 > คลิก

การประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560
"สร้างรากฐานคุณภาพชีวิต
สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"
(เมื่อ 9 มีนาคม 2561)