กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์


แบบฝึกคิดเลขในใจ

Ø คู่มือการใช้แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1 - ระดับ 5

Ø แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย ระดับ 1

Ø แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย ระดับ 2

Ø แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย ระดับ 3

Ø แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย ระดับ 4

Ø แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย ระดับ 5

Ø แบบฝึกเทคนิคการคิดคำนวณโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์พร้อมเฉลย

 เอกสารเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) : ฉบับสมบูรณ์  การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร

 สื่อ e-Book การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 การถดถอยในการศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนไทย  >>> คลิก  

 Microsoft Mathematics  มีเครื่องคิดเลข กราฟ ที่สามารถลงจุดได้ ในแบบ 2D และ 3D ช่วยผู้ใช้แก้สมการได้ทีละขั้นตอน และเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

 เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2)  >>> คลิก

 เบื้องหลังการออกแบบกิจกรรม STEM คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  >>> คลิก

 เกมแก้ปัญหาตวงน้ำใส่กระบอก (เหมาะกับ ม.1-3)  >>> คลิก

 ทำไมคณิตศาสตร์มีความสำคัญ  >>> คลิก

 คู่มือคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  >>> คลิก

 แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป. 1 - 3

 เอกสารเสริมความรู้.คณิตศาสตร์ .ระดับประถมศึกษา 9 เล่ม >>> คลิก

 บลอก ศน.บุษยมาศ  >>> คลิก

 ตัวอย่างข้อสอบ IPST >>> คลิก

 สื่อเอกสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. >>> คลิก

 CAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    ระดับประถมศึกษา (การวัดน้ำหนัก / การวัดปริมาตร / เงิน / โจทย์ปัญหาร้อยละ / เวลา / อัตราส่วนและร้อยละ / ความสัมพันธ์ระหว่างเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ) 
    ระดับมัธยมศึกษา (การคูณจำนวนเต็ม / การบวกจำนวนเต็ม / การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น / การหารจำนวนเต็ม / คู่อันกับและกราฟ / ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและบทกลับ / สนุกคิดพิชิตการลบ / เรขาคณิตวิเคราะห์)โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านพลังงานเสริม
ในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา

        สาระด้านพลังงานที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านพลังงาน ที่เสริมในรายวิชา โดยเป็นความรู้ผ่านการเรียนรู้สาระแกนกลางพร้อมทั้งกิจกรรมเพื่อเสริมกระบวนการเรียนรู้ และความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์และผลกระทบทางด้านพลังงาน

โครงการพัฒนาสื่อเสริมหลักสูตรคณิตศาสตร์ (Mathematics Curriculum Support)
ในโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับประถมศึกษา
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
     กบช่างคิด  https://drive.google.com/file/d/0B32S48SK5USEZnJrTTFjemRfTU0/view?usp=sharing 
     ตามล่าหาจำนวน   
     บวกลบกับโลมา   
     เพลิดเพลินกับเงิน   
     โรงเรียนของเรา   
     เฮฮาเรขาคณิต   
  กระต่ายรักเรียน  
  น้องอบอุ่นสนุกกับเรขาคณิต  
  ไปเที่ยวทะเล   
  ผึ้งน้อยแสนขยัน  
  สนุกคิดพิชิตปัญญา  
  เฮฮาค่าของเงิน  
   ช.ช้าง ช่างสังเกต  
   ตะลุยท่องเที่ยว  
   ท่องเที่ยวไปกับเรขาคณิต  
   สนุกกับเงิน  
   สวนยางพาราของลุงมั่ง  https://drive.google.com/file/d/0B32S48SK5USEaVB3NnJOOHFLMk0/view?usp=sharing
   หลินปิงชวนคิด  
***************************************************************************************************************

http://www.kroobannok.com/news_file/p33510171204.pdf
http://www.kroobannok.com/news_file/p48098351032.pdf
http://www.kroobannok.com/news_file/p65934301045.pdf
http://obecimso.net/home59/wp-content/uploads/2016/11/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1-51-52.pdf
http://www.hongpakkroo.com/topic-137/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
http://obecimso.net/home59/wp-content/uploads/2016/11/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1-53-54.pdf
***************************************************************************************************************

http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/55575/-blog-t8-
แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข ชั้นป. 4


แผนการสอนคณิตศาตร์ ป.1-ป.3


แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.6แนวการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3http://thaimathgame.com/

http://learningspace.ipst.ac.th/

https://www.youtube.com/c/MathIPSTOfficial


http://www.dek-d.com/teentrends/34840/Comments