การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย

เรื่องแจ้ง / ประกาศ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 >>> คลิก  
@ การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2557 
@ โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อสำหรับการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  >>> คลิก
@ รายชื่อโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 1 - 3 >>> คลิก
@ รายชื่อครูปฐมวัยโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  >>> คลิก
@ งานวิจัยการจัดการศึกษาปฐมวัย (การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ด้วยตู้กระดานแม่เหล็กฯ) 
>>> คลิก


สื่อ / บทความ / แนวคิด 
 คู่มือแบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (สวทช.) > คลิก  
 การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบท สพฐ. > คลิก   
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  คลิก  
 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  รองศาสตราจารย์บรรพต พรประเสริฐ  คลิก
 รายงานผลการดำเนินงานการประชุม พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปี 2557 (PDF)  
 หลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงกับการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย คลิก
 รายงานผลการปฏิบัติที่ดี การพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา  คลิก
 รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจ บูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิม ระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม >>> คลิก
 รายงานผลการดำเนินงานการประชุม พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปี 2556 (e-Book) >>> คลิก
 รายงานผลการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2556  (e-Book)  >>> คลิก
สื่อปฐมวัยจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน Social Network (e-Book)  No 1  |  No 2  
เกมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย (e-Book) >>> คลิก
 กระบวนการเรียนรู้ 5 กลยุทธ์ที่สำคัญ สร้างสรรค์กระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย คลิก
 การจัดมุมเสรีในห้องเรียนอนุบาล  คลิก
 ปฐมวัยศึกษา : จุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้  คลิกกิจกรรมเด็กปฐมวัย

 การแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรม ระดับ สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2556 

 ขอแนะนำโปรแกรมและคู่มือการใช้โปรแกรมคำนวณภาวะโภชาการ อายุ 1 วันถึง 19 ปี (INMU Thai Growth) ของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เกณฑ์อ้างอิง น้ำหนัก ส่วนสูงและเครื่องชี้วัดโภชนาการของประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นโปรแกรม Excel ที่สามารถปรับข้อมูลให้เป็นข้อมูลของโรงเรียนได้ ร่วมกับ INMU Thai Growth หนังสือน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย

https://sornorssk32.files.wordpress.com/2014/05/e0b897e0b988e0b8ade0b887e0b982e0b8a5e0b881e0b8aae0b8a1e0b8ade0b887bbl.pdf
https://sornorssk32.files.wordpress.com/2014/05/e0b8a3-e0b8a3-e0b8ade0b899e0b8b8e0b89ae0b8b2e0b8a5e0b895e0b8b2e0b8a1e0b981e0b899e0b8a7e0b884e0b8b4e0b894bbl.pdf
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pellaVzBqbFFqSXM/edithttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pOVByTW9tZDJGczg/edithttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlWWhZLXBOMGhNd2s/edit
**************************************************************************************************************


การประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560
"สร้างรากฐานคุณภาพชีวิต
สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"
(เมื่อ 9 มีนาคม 2561)

 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดย รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน > คลิก
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี > คลิก
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี > คลิก

https://drive.google.com/file/d/15UOeMxOyTXbKw0NQkCieb0XY_HFR8ACD/view?usp=sharing


https://www.facebook.com/teachermedia

http://www.benpublishing.net/ben-wp/?cat=10

https://www.facebook.com/Toyeducated?ref=profile

http://songanimalchild.blogspot.com/

https://www.facebook.com/pages/Brain-based-Learning-Thailand/186737724711226

http://earlychildhood.ipst.ac.th/

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/home
http://www.stemedthailand.org/

http://www.littlescientistshouse.com/article/view/87


 มอนเตสซอรี่ : เมล็ดพันธุ์ดี > คลิก
วิเคราะห์หลักสูตรการสอนแบบ
มอนเตสซิรี่ >>> คลิก
 แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
คละชั้น ระดับปฐมวัย ในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางมอนเทสซอริ
 คู่มือ การจัดการเรียนรู้คละชั้น ระดับปฐมวัย ในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางมอนเทสซอริ
 แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว สัปดาห์ที่ 27 หน่วย อากาศ
 หน่วยหนูรักในหลวง เรื่องพระราชประวัติ
 แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
 แผนการจัดประสบการณ์ ปฐมวัย

ą
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
22 พ.ค. 2556 20:28
ą
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
22 พ.ค. 2556 20:28
ą
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
22 พ.ค. 2556 20:29
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
14 พ.ค. 2556 09:12
Comments