การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย

เรื่องแจ้ง / ประกาศ

@ การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563  
        - แจ้งจัดสรร > คลิก
        - แนวทางการดําเนินงานและงบประมาณที่จัดสรร > คลิก
        - คู่มือดำเนินงาน > คลิก
        - ชุดกิจกรรม > คลิก
        - คู่มือบันทึกข้อมูล > คลิก
        - โปรแกรมบันทึกข้อมูล > คลิก
        - แบบรับรองการบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ > คลิก 
@ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : ก.พ.ป.) > คลิก 
กิจกรรมหลักของการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรใหม่ (ที่ปรับ) ได้แก่ 
    - กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็น กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
    - กิจกรรมเสรี เป็น กิจกรรมการเล่นตามมุม 
    - กิจกรรมกลางแจ้ง เป็น กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง
เรื่องฝากจาก โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นครปฐม เขต 2 
    - ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนและรุ่นที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
    - การคงสภาพ: ทุก 2 ปี ต้องคงสภาพ จนกว่าจะครบ 3 ครั้ง
    - โรงเรียนใดยังไม่ผ่าน: ต้องส่งประเมินซ่อมจนกว่าจะผ่าน
    - โรงเรียนที่คงสภาพครบ 3 ครั้ง หยุดส่งได้ แต่ยังต้องใช้กิจกรรมการทดลองในการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
    - คลิปชี้แจงในภาพรวม คลิก 
    - แนวทางการดำเนินงาน เอกสารและ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ และปฏิทินปฏิบัติการ > คลิก 
    - กลุ่มตัวอย่างและโครงสร้างเครื่องมือ ที่จบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
    - กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน คลิก 
    - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ คลิก 
    - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ คลิก 
    - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ คลิก 
    - กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการเล่นตามมุม คลิก 
    - กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง คลิก 
    - กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเกมการศึกษา > คลิก 
    - การบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
    - คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ที่ ๔๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ > คลิก 
    - หนังสือแจ้งเรื่องการประเมินพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 > คลิก 
    เอกสารหมายเลข 3 คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
    - กลุ่มตัวอย่างการประเมินพัฒนาการมีทั้งสิ้น 12 โรงเรียน ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนวัดสาลวัน  โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว  โรงเรียนวัดสรรเพชญ โรงเรียนบ้านบางเลน  โรงเรียนบ้านลานแหลม โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดไร่ขิง  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม โรงเรียนตลาดเจริญสุข และโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 > คลิก  
@ การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2557 
@ โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อสำหรับการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คลิก
@ รายชื่อโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 1 - 3 คลิก
@ รายชื่อครูปฐมวัยโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คลิก
@ งานวิจัยการจัดการศึกษาปฐมวัย (การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ด้วยตู้กระดานแม่เหล็กฯ) 
คลิกสื่อ / บทความ / แนวคิด 
 หลักสูตร : การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลสำหรับเด็กปฐมวัย ความร่วมมือที่สร้างได้ระหว่างครูครอบครัว และชุมชน (ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู) > คลิก  
 ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
คู่มือแบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (สวทช.) > คลิก 
 การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบท สพฐ. > คลิก
 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (รศ.บรรพต พรประเสริฐ) > คลิก
สื่อปฐมวัยจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน Social Network (e-Book)  No 1  |  No 2  
เกมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย (e-Book) > คลิก
 มอนเตสซอรี่ : เมล็ดพันธุ์ดี > คลิก
 วิเคราะห์หลักสูตรการสอนแบบมอนเตสซิรี่ > คลิก
 การศึกษาปฐมวัยของ สกศ. > คลิก
 แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้คละชั้น ระดับปฐมวัย ในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางมอนเทสซอริ
 คู่มือการจัดการเรียนรู้คละชั้น ระดับปฐมวัย ในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางมอนเทสซอริ > คลิก
 แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว สัปดาห์ที่ 27 
        หน่วยอากาศ | หน่วยหนูรักในหลวง เรื่องพระราชประวัติ
 แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้  อนุบาล 1  |  อนุบาล 2
 แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย > คลิก
 เอกสารงานปฐมวัย > คลิก กิจกรรมเด็กปฐมวัย

 การแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรม ระดับ สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2556 การประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560
"สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"
(เมื่อ 9 มีนาคม 2561)
 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 คลิก
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี > คลิก
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี > คลิก