การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย

เรื่องแจ้ง / ประกาศ

@ การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2557 
@ แจ้งครูปฐมวัยที่จะอบรมปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 4 (รร.รัฐบาล)
@ การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยรุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2557 (รายชื่อ ร.ร และกำหนดการดังแนบ)
@ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในโรงเรียนนำร่องรุ่น 1-3
@ การรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2556
@ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
@ โรงเรียนนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยรุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2557
@ ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยฯ
@ โรงเรียนอนุบาลปลอดโรค
@ ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยโดยใช้ "กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย"
@ การดำเนินงานโครงการประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี เพื่อบรรจุลงในเทคโนโลยี IPod และ/หรือ MP3 และสื่อสมัยใหม่ (ร.ร.รัฐบาล)
@ แนวทางการดำเนินงานโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา 2556 (ร.ร.นำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ)
@ รายชื่อผู้เข้ารับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"
@ โรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (รุ่นที่ 3) ให้รับกล่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่ ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ภายในวันที่ 9 ส.ค. 56
@ การจัดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วยอยู่ในช่องโรงเรียน)
@ เชิญเข้าร่วมงานพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมาณ 2555"(เอกสารดังแนบ)
@ เชิญประชุมวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนแบบโครงงานระดับปฐมวัย"(รายชื่อตามคำสั่งที่แนบ)
@ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนแบบโครงงานระดับปฐมวัย" (ร.ร.รัฐบาล)
@ เชิญประชุมวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนแบบโครงงานระดับปฐมวัย"(รายชื่อตามคำสั่งที่แนบ)
@ การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่อง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ รุ่นที่ 3
@ โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อสำหรับการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
@ รายชื่อโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 1 - 3
@ รายชื่อครูปฐมวัยโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
@ งานวิจัยการจัดการศึกษาปฐมวัย (การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ด้วยตู้กระดานแม่เหล็กฯ)


สื่อ / บทความ / แนวคิด 
 การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบท สพฐ. > คลิก   
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  คลิก  
 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  รองศาสตราจารย์บรรพต พรประเสริฐ  คลิก
 รายงานผลการดำเนินงานการประชุม พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปี 2557 (PDF)  
 หลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงกับการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย คลิก
 รายงานผลการปฏิบัติที่ดี การพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา  คลิก
 รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจ บูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิม ระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม >>> คลิก
 รายงานผลการดำเนินงานการประชุม พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปี 2556 (e-Book
 รายงานผลการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2556  (e-Book
สื่อปฐมวัยจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน Social Network (e-Book)  No 1  |  No 2  
เกมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย (e-Book
 กระบวนการเรียนรู้ 5 กลยุทธ์ที่สำคัญ สร้างสรรค์กระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย คลิก
 การจัดมุมเสรีในห้องเรียนอนุบาล  คลิก
 ปฐมวัยศึกษา : จุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้  คลิกกิจกรรมเด็กปฐมวัย

 การแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรม ระดับ สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2556 
     สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555-2559 เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทย 

สารบัญ

  นโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555-2559 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 
        เด็กทุกคนได้รับการบริการในการพัฒนาเต็มศักยภาพ   
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 
        ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 
         การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 
         กลไกการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pellaVzBqbFFqSXM/edit

 ขอแนะนำโปรแกรมและคู่มือการใช้โปรแกรมคำนวณภาวะโภชาการ อายุ 1 วันถึง 19 ปี (INMU Thai Growth) ของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เกณฑ์อ้างอิง น้ำหนัก ส่วนสูงและเครื่องชี้วัดโภชนาการของประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นโปรแกรม Excel ที่สามารถปรับข้อมูลให้เป็นข้อมูลของโรงเรียนได้ ร่วมกับ INMU Thai Growth 


หนังสือน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย

https://sornorssk32.files.wordpress.com/2014/05/e0b897e0b988e0b8ade0b887e0b982e0b8a5e0b881e0b8aae0b8a1e0b8ade0b887bbl.pdf
https://sornorssk32.files.wordpress.com/2014/05/e0b8a3-e0b8a3-e0b8ade0b899e0b8b8e0b89ae0b8b2e0b8a5e0b895e0b8b2e0b8a1e0b981e0b899e0b8a7e0b884e0b8b4e0b894bbl.pdfhttp://www.stemedthailand.org/

http://www.littlescientistshouse.com/article/view/87

https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlWWhZLXBOMGhNd2s/edit

https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pOVByTW9tZDJGczg/edit


 แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
คละชั้น ระดับปฐมวัย ในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางมอนเทสซอริ

 คู่มือ การจัดการเรียนรู้คละชั้น ระดับปฐมวัย ในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางมอนเทสซอริ
 แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว สัปดาห์ที่ 27 หน่วย อากาศ
 หน่วยหนูรักในหลวง เรื่องพระราชประวัติ
 แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

ą
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
22 พ.ค. 2556 20:28
ą
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
22 พ.ค. 2556 20:28
ą
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
22 พ.ค. 2556 20:29
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
14 พ.ค. 2556 09:12
Comments