Chaisri Nites
Updated Sep 16, 2014, 2:39 AM
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
Use template

ยินดีต้อนรับ

สถิติผู้เข้าชม

การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย

@ แจ้งครูปฐมวัยที่จะอบรมปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 4 (รร.รัฐบาล)
@ การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยรุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2557 (รายชื่อ ร.ร และกำหนดการดังแนบ)
@ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในโรงเรียนนำร่องรุ่น 1-3
@ การรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2556
@ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
@ โรงเรียนนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยรุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2557
@ ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยฯ
@ โรงเรียนอนุบาลปลอดโรค
@ ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยโดยใช้ "กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย"
@ การดำเนินงานโครงการประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี เพื่อบรรจุลงในเทคโนโลยี IPod และ/หรือ MP3 และสื่อสมัยใหม่ (ร.ร.รัฐบาล)
@ แนวทางการดำเนินงานโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา 2556 (ร.ร.นำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ)
@ รายชื่อผู้เข้ารับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"
@ โรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (รุ่นที่ 3) ให้รับกล่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่ ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ภายในวันที่ 9 ส.ค. 56
@ การจัดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วยอยู่ในช่องโรงเรียน)
@ เชิญเข้าร่วมงานพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมาณ 2555"(เอกสารดังแนบ)
@ เชิญประชุมวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนแบบโครงงานระดับปฐมวัย"(รายชื่อตามคำสั่งที่แนบ)
@ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนแบบโครงงานระดับปฐมวัย" (ร.ร.รัฐบาล)
@ เชิญประชุมวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนแบบโครงงานระดับปฐมวัย"(รายชื่อตามคำสั่งที่แนบ)
@ การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่อง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ รุ่นที่ 3
@ โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อสำหรับการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
@ รายชื่อโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 1 - 3
@ รายชื่อครูปฐมวัยโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
@ งานวิจัยการจัดการศึกษาปฐมวัย (การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ด้วยตู้กระดานแม่เหล็กฯ)

สื่อ / บทความ / แนวคิด 

กิจกรรมเด็กปฐมวัย

 การแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรม ระดับ สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2556 


     สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555-2559 เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทย 


สารบัญ

นโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555-2559 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เด็กทุกคนได้รับการบริการในการพัฒนาเต็มศักยภาพ   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลไกการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pellaVzBqbFFqSXM/edit

 ขอแนะนำโปรแกรมและคู่มือการใช้โปรแกรมคำนวณภาวะโภชาการ อายุ 1 วันถึง 19 ปี (INMU Thai Growth) ของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เกณฑ์อ้างอิง น้ำหนัก ส่วนสูงและเครื่องชี้วัดโภชนาการของประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นโปรแกรม Excel ที่สามารถปรับข้อมูลให้เป็นข้อมูลของโรงเรียนได้ ร่วมกับ INMU Thai Growth 
Č
ą
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
22 พ.ค. 2556 20:28
ą
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
22 พ.ค. 2556 20:28
ą
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
22 พ.ค. 2556 20:29
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
14 พ.ค. 2556 09:12
Comments