มอนเตสซอรี่ : เมล็ดพันธุ์ดี

การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบท สพฐ.
"เริ่มต้นที่เด็กปฐมวัย (จริงใจ ถูกวิธี) สู่คุณภาพการศึกษาไทยเข้มแข็งและยั่งยืน"

*******************************************************************************************

* สามารถดาวโหลดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2560 เท่านั้น หลังจากนั้นไฟล์เหล่านี้จะถูกนำออกจากระบบ 

1.หมวดทฤษฏีสู่การปฏิบัติ เล่ม 1 (15 GB)

    1.1 บทนำ 

    1.2 รู้และเข้าใจมอนเตสซอรี่ : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติในโรงเรียน >>> คลิก

    1.3 หลักสูตรการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ >>> คลิก

    1.4 คณะทำงาน >>> คลิก

    1.5 การสอนแบบมอนเตสซอรี่ >>> คลิก2. หมวดชีวิตประจำวัน เล่ม 2 (8.50 GB)

    2.1 บทนำ    2.4 กลุ่มงาน

         2.4.1 กลุ่มงานการเคลื่อนไหวเบื้องต้น

1) กิจกรรมการยกเก้าอี้ > คลิก
2) กิจกรรมการม้วนพรม-เสื่อ > คลิก
3) กิจกรรมการพับผ้า > คลิก
4) กิจกรรมการตักถั่ว > คลิก
5) กิจกรรมการเทข้าว-ถั่ว > คลิก
6) กิจกรรมการเทน้ำผ่านกรวย > คลิก
7) กิจกรรมการคืบ > คลิก

         2.4.2 กลุ่มงานการดูแลตัวเอง 

8) กิจกรรมกรอบไม้แต่งตัวกระดุม > คลิก
9) กิจกรรมกรอบไม้แต่งตัวผูกโบว์ > คลิก
10) กิจกรรมกรอบไม้แต่งตัวเข็มขัด > คลิก
11) กิจกรรมการร้อยเชือก > คลิก
12) กิจกรรมการล้างมือ > คลิก

         2.4.3 กลุ่มงานดูแลสิ่งแวดล้อม

1) กิจกรรมการเช็ดฝุ่น > คลิก
2) กิจกรรมการกวาดขยะ > คลิก
3) กิจกรรมการล้างโต๊ะ > คลิก
4) กิจกรรมการเช็ดกระจก > คลิก
5) กิจกรรมขัดโลหะ > คลิก
6) กิจกรรมการปักแจกันดอกไม้ > คลิก
7) กิจกรรมการเช็ดใบไม้ > คลิก
8) กิจกรรมการรัอย > คลิก

         2.4.4 กลุ่มงานมารยาทและคุณสมบัติของผู้ดี

1) กิจกรรมขอโทษขอผ่านนะคะ-ครับ คลิก
2) กิจกรรมการมอบของขวัญ > คลิก
3) กิจกรรมการเดินรอบพรม  > คลิก
4) กิจกรรมวิธีไม่รบกวนเด็กที่กำลังทำงาน    
    > คลิก 

         2.4.5 กลุ่มงานควบคุมการเคลื่อนไหว 

1) กิจกรรมเดินจงกลม-วงรี > คลิก


3. หมวดประสาทการรับรู้ เล่ม 3 (12.1 GB)

    3.1 บทนำ

 
 
    3.4 กลุ่มงาน

         3.4.1 กลุ่มงานจักษุประสาท

1) กิจกรรมแท่นกระบอกพิมพ์   > คลิก
2) กิจกรรมหอชมพู    > คลิก
3) กิจกรรมบันไดน้ำตาล   > คลิก
4) กิจกรรมพลองแดง   > คลิก
5) กิจกรรมกล่องสี กล่องที่ 1   > คลิก
6) กิจกรรมกล่องสี กล่องที่ 2   > คลิก
7) กิจกรรมกล่องสี กล่องที่ 3   > คลิก
8) กิจกรรมตู้เรขาคณิตพร้อมบัตรภาพ   > คลิก
9) กิจกรรมสิบตัวแปรระดับรูปธรรม   > คลิก
10) กิจกรรมลูกบาศก์สองตัวแปร  > คลิก
11) กิจกรรมลูกบาศก์สามตัวแปร   > คลิก
12) กิจกรรมสามเหลี่ยมทรงประกอบ กล่องที่ 1 13) กิจกรรมสามเหลี่ยมทรงประกอบ กล่องที่ 2 14) กิจกรรมสามเหลี่ยมทรงประกอบ กล่องที่ 3 15) กิจกรรมสามเหลี่ยมทรงประกอบ กล่องที่ 4 16) กิจกรรมสามเหลี่ยมทรงประกอบ กล่องที่ 5 17) กิจกรรมลำดับรูปเลขาคณิต   > คลิก
18) กิจกรรมกระบอกสี   > คลิก

         3.4.2 กลุ่มงานผัสสะประสาท 
 
1) กิจกรรมกล่องเสียง   > คลิก
2) กิจกรรมสิ่งทอ   > คลิก
3) กิจกรรมขวดอุณภูมิ   > คลิก
4) กิจกรรมแถบอุณหภูมิ   > คลิก
5) กิจกรรมแถบน้ำหนัก   > คลิก

         3.4.3 กลุ่มงานโสตประสาท  

1) กิจกรรมกล่องเสียง   > คลิก

         3.4.4 กลุ่มงานนาสิกประสาท  

1) กิจกรรมการดมกลิ่น   > คลิก

         3.4.5 กลุ่มงานผัสสะประสาทร่วมกับกลไกกายภาพ

1) กิจกรรมเรขาคณิตทรงทึบ   > คลิก
2) กิจกรรมการจัดกลุ่ม   > คลิก
3) กิจกรรมถุงปริศนา   > คลิก

   3.5 คณะทำงาน   > คลิก4. หมวดภาษา เล่ม 4 (5.31 GB)

    4.1 บทนำ    4.4 กลุ่มงาน

         4.4.1 กลุ่มงานภาษาพูด 

1) กิจกรรมการฝึกภาษา  คลิก
2) กิจกรรมการสนทนา  คลิก
3) กิจกรรมการเล่าเรื่องจริง  คลิก
4) กิจกรรมเกมคำถาม  คลิก
5) กิจกรรมการสนทนาจากภาพ  คลิก
6) กิจกรรมการอ่านหนังสือ  คลิก
7) กิจกรรม บทกวี โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน     คำคล้องจอง และ เพลงประกอบท่าทาง  คลิก
8) กิจกรรมการใช้ชื่อต่างๆในสิ่งแวดล้อม  คลิก
9) กิจกรรมการเล่นนำมา  คลิก
10) กิจกรรมชุดบัตรภาพ  คลิก
11) กิจกรรมชุดบัตรภาพ (เกินหนึ่งชุด)  คลิก
12) กิจกรรมการเล่นเสียง (ฉันพิจารณา)  คลิก

        4.4.2 กลุ่มภาษาเขียน  

1) กิจกรรมแผ่นโลหะลีลามือ  คลิก
2) กิจกรรมอักษรกระดาษทราย  คลิก
3) กิจกรรมอักษรเคลื่อนที่  คลิก
4) กิจกรรมการช่วยการเขียนด้วยมือ  คลิก

        4.4.3 กลุ่มงานภาษาอ่าน  

1) กิจกรรมการอ่านจากวัตถุ กล่องที่ 1  คลิก
2) กิจกรรมอ่านคำปริศนา  คลิก
3) กิจกรรมอ่านชื่อวัตถุและอุปกรณ์ต่างๆในสิ่งแวดล้อม  คลิก
4) กิจกรรมอ่านอนุกรมชุดบัตรภาพต่าง ๆ  คลิก

        4.4.4 ภาษาเสริม : ชีววิทยา  

5) ตู้ใบไม้  คลิก

5. หมวดคณิตศาสตร์ เล่ม 5 (12.7 GB)

    5.1 บทนำ    5.4 กลุ่มงาน 

          5.4.1 กลุ่มงานที่ 1 จำนวน 1-10 และ 0

1) กิจกรรมพลองจำนวน > คลิก
2) กิจกรรมตัวเลขกระดาษทราย > คลิก
3) กิจกรรมพลองจำนวนและบัตรเลข > คลิก
4) กิจกรรมกล่องกระสวย > คลิก
5) กิจกรรมบัตรเลขและเบี้ย > คลิก
6) กิจกรรมเกมจดจำตัวเลข > คลิก

          5.4.2 กลุ่มงานที่ 2 ระบบเลขฐานสิบ

1) กิจกรรมการนำเสนอบทเรียนด้วยลูกปัด
(ถาดแนะนำ) > คลิก
2) กิจกรรมการนำเสนอบทเรียนด้วยบัตรเลข
    > คลิก
3) กิจกรรมการสร้างจำนวนด้วยลูกปัดและบัตรเลข     > คลิก
4) กิจกรรมการบวกแบบไม่มีการทด > คลิก
5) กิจกรรมการบวกแบบมีการทด > คลิก
6) กิจกรรมการลบแบบธรรมดา > คลิก
7) กิจกรรมเกมเบี้ยอากร > คลิก
8) กิจกรรมการบวกแบบไม่มีการทด > คลิก
9) กิจกรรมการบวกแบบมีการทด > คลิก
10) กิจกรรมการลบแบบไม่มีการกระจาย > คลิก
11) กิจกรรมการเล่นจุด > คลิก

          5.4.3 กลุ่มงานที่ 3 การนับ 1-1000

1) กิจกรรมลูกปัด 11-19 > คลิก
2) กิจกรรมกระดาน 11-19 พร้อมบัตรเลข > คลิก
3) กิจกรรมกระดาน 11-19 พร้อมลูกปัดและบัตรเลข > คลิก
4) กิจกรรมกระดาน 10-90 พร้อมลูกปัดและบัตรเลข > คลิก
5) กิจกรรมนับต่อเนื่อง > คลิก

          5.4.4 กลุ่มงานที่ 4 การจำขึ้นใจ

1) กิจกรรมการเล่นงูบวก > คลิก
2) กิจกรรมกระดานบวก > คลิก
3) กิจกรรมตารางฝึกหัดบวก หมายเลข 1 > คลิก
4) กิจกรรมตารางฝึกหัดบวก หมายเลข 2 > คลิก
5) กิจกรรมตารางฝึกหัดบวก หมายเลข 3 > คลิก
6) กิจกรรมตารางฝึกหัดบวก หมายเลข 4 > คลิก
7) กิจกรรมเกมงูลบ > คลิก
8) กิจกรรมตารางฝึกหัดลบ หมายเลข 1 > คลิก
9) กิจกรรมตารางฝึกหัดลบ หมายเลข 2 > คลิก

Comments