กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/phasa-thi/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg


เอกสาร / คู่มือ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/phasa-thi/hb%20think.jpg http://202.143.185.13/plan/EbookDATA/Ebook10.pdf http://www.krooupdate.com/file/6.%20%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%20BBL.pdf

 แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี > คลิก   
 คู่มือการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2561 > คลิก 
 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (พัชรี ยันตรีสิงห์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นครปฐม เขต 2) > คลิกโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านพลังงานเสริม
ในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา

    คู่มือครูนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เสริมในการเรียน การสอน ด้านพลังงานแบบบูรณาการของโครงการวิจัย “โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านพลังงานเสริมในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา (ปีที่ ๒)” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คู่มือครูนี้ ได้ออกแบบและจัดทำให้สอดคล้องกับความรู้ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นการศึกษาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คำศัพท์วิชาการที่ใช้ส่วนใหญ่อ้างอิงจาก พจนานุกรมศัพท์พลังงาน (อังกฤษ-ไทย) ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๑) คู่มือครูชุดนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในประเทศไทยโดยมีการเพิ่มสาระด้านพลังงาน เพื่อทำให้คุณครูสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียน การสอน ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของพลังงาน ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบไป

คู่มือครู วิชาภาษาไทยสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับประถมศึกษา

- นิทานพื้นบ้านภาคกลาง เรื่อง ปลาบู่ทอง
- นิทานพื้นบ้านภาคกลาง เรื่อง พิกุลทอง
- นิทานพื้นบ้านภาคใต้ เรื่อง พรานกับลูกเศรษฐี
- นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ เรื่อง จำปาสี่ต้น
- นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน เรื่อง กำพร้าไหคำ

https://drive.google.com/file/d/0B-POXS_6kUjASkZpR0hPYlJUR2M/view?usp=sharing

ระดับมัธยมศึกษา

- ชวนน้องเขียนกลอน
- เด็กไทยยุคใหม่หัวใจรักการอ่าน
- สื่อสารผ่านราชาศัพท์
- อ่านแล้วคิดพินิจคุณค่า
- ตามรอยพระมัทรี
- มหาชาติ สมบัติชาติ
- สนุกกับเกมคำ เครื่องมือประเมินการอ่าน เขียน ชั้น ป.1 - 6 ครั้งที่ 1 สพป.นครปฐม เขต 2  > คลิก
 หนังสือเสริมความรู้ ภาษาไทย ระดับประถมฯ (50 เล่ม) > คลิก
 แบบหัดอ่าน หนังสือไทย ป.1 (3 เล่ม) > คลิก
 ร้อยกรองปริศนาพัฒนาการคิด > คลิก
 โครงการพัฒนาชุดการอ่านตามระดับความสามารถ (Reading Kit) ในโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับประถมศึกษา
      สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
          มะลิไปทะเล ป.1                    วัวของใบบัว ป.1 
          ช้างน้อย ป.2       https://drive.google.com/file/d/0B9Ugsqtg7ps8TXUyUUtPMnQ0RVk/view?usp=sharing                   มดยอดกตัญญู ป.2 
          ข้าวเหนียวกับข้าวจ้าว ป.3       เพชรพลอยไปงานวัด ป.3 
 ชุดการอ่าน ทักษะการคิด  ป.5  ภาคเรียนที่ 1
หน่วยที่ 1  รักษ์ภาษา   https://drive.google.com/file/d/0B9Ugsqtg7ps8RC11c3BHenBEREU/view?usp=sharing            หน่วยที่ 2  คุณค่าแห่งชีวิต    
หน่วยที่ 3  ประโยชน์ใกล้ตัว      หน่วยที่ 4  มรดกล้ำค่า         
หน่วยที่ 5  รักกันไว้เถิด             หน่วยที่ 6  ทันโลกทันคน     
หน่วยที่ 7  ธรรมชาติที่รัก           หน่วยที่ 8  ด้วยแรงแห่งรัก   
 ชุดการอ่าน ทักษะการคิด  ป.5  ภาคเรียนที่ 2  
          หน่วยที่ 9             หน่วยที่ 10    
          หน่วยที่ 11           หน่วยที่ 12     
          หน่วยที่ 13           หน่วยที่ 14     
          หน่วยที่ 15           หน่วยที่ 16     
 ชุดการอ่าน ทักษะการคิด  ป.6  ภาคเรียนที่ 1
          หน่วยที่ 1             หน่วยที่ 2             
          หน่วยที่ 3             หน่วยที่ 4     
          
หน่วยที่ 5             หน่วยที่ 6    
          หน่วยที่ 7             หน่วยที่ 8     
 ชุดการอ่าน ทักษะการคิด  ป.6  ภาคเรียนที่ 2
          หน่วยที่ 9              หน่วยที่ 10           
          หน่วยที่ 11            หน่วยที่ 12     
          หน่วยที่ 13            หน่วยที่ 14    
          หน่วยที่ 15            หน่วยที่ 16     

 หนังสือนิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
 001_นิทานของมาม่า Download
 002_รถตู้คันหรูของ...คุณปู่ Download
 003_ผี ตานี Download
 004_เหตุเกิดจากส้มโอ ตอนแรก Download
 005_เหตุเกิดจากส้มโอ ตอนจบ Download
 006_อ้วนฉุ ตุ๊ต๊ะ อุ้ยอ้าย Download
 007_มะลิ ร้อย มาลัย Download
 008_มะลิ ลิงน้อย ช่างคิด Download
 009_เล่น ต้องเต Download

 ช่วงชั้นที่ 1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน
 010_ดินสอ วิเศษ Download
 011_สองเกลอเจอแม่มด Download
 012_อึ่งอ่างกลับใจ Download
 013_กระบือของตาลือ Download
 014_แกะและแพะ Download
 015_แมวลายจุดสีแดง Download
 016_มาเป็นหนอนหนังสือกันเถอะ Download
 017_แม่มดชิตาเกะ Download
 018_วัวสามตัวกับเจ้าเงาะ Download
 

    เสียงสระในภาษาไทยมี ๓๒ เสียง แบ่งออกเป็นสระเสียงสั้น (รัสสระ) และ สระเสียงยาว (ทีฆสระ) หรืออาจเรียกว่าสระสั้น สระยาว ก็ได้เช่นกัน 
    เสียงสระ จำแนกออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ
    ๑. สระเดี่ยว หรือ สระแท้ มีเสียงสั้น-ยาวเป็นคู่กัน ดังนี้
        อะ-อา/ อิ-อี/ อึ-อือ/ อุ-อู/ เอะ-เอ/ แอะ-แอ/ โอะ-โอ /เอาะ-ออ/ เออะ-เออ
    ๒. สระประสม เป็นเสียงสระเดี่ยว ๒ เสียงประสมกัน มีเสียงสั้น-ยาว เป็นคู่ ดังนี้
        เอียะ(อิ+อะ) - เอีย(อี+อา)
        เอือะ(อึ+อะ) - เอือ(อือ+อา)
        อัวะ(อุ+อะ) - อัว(อู+อา)
    ๓. สระเกิน เป็นเสียงสระที่มีเสียงพยัญชนะประสมอยู่ มีดังนี้
        อำ(อะ+ม) ไอ(อะ+ย) ใอ(อะ+ย) เอา(อะ+ว)
        ฤ(ร+อึ) ฤๅ(ร+อือ) ฦ(ล+อึ) ฦๅ(ล+อือ)
        สระกลุ่มนี้จัดว่าเป็นสระเสียงสั้นทั้งหมด ยกเว้น ฤๅ ฦๅ

นวัตกรรมภาษาไทย
        ที่เว็บไซต์ ห้องนิเทศออนไลน์ นายคำตา อ้วนสาเล ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ท่านได้เผยแพร่นวัตกรรมการอ่านเขียนภาษาไทย ของคุณครูที่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มีหลายนวัตกรรมและน่าสนใจ ขอขอบคุณท่าน ศน.คำตา ที่ได้กรุณาเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

   
  ครูปิยฉัตร  สุวรรณท้าว   ครูทองใสย สุวรรณศรี
  ครูเกวลี  พรมเทศ   ครูบัวไล  ภิญโญทรัพย์
  ครูใจแก้ว  ท้าวเพชร   ครูพัฏฐ์สุดา  ศรีนามโหน่ง
  ครูพูนสุข  ศักดิ์ดา   ครูมะลิวรรณ ชัยโยธา
  ครูรัตนาภรณ์ ทวิลา   ครูรุจิรา  ทองเปราะ
  ครูศิรัญญา หล่าเพีย   ครูกชพร พลศักดิ์ขวา
  ครูหนูเลียม จันทร์สีชา   ครูอภิญญา บุญญะรัง
  ครูวนิดา ผลานืสงฆ์   ครูรัศมี ชัยชนะ 
  ครูวาสนา น่าบัณฑิต   ครูอารี เทพจิต
  ครูรัชนีย์ ศิริขวา   ครูพิไลลักษณ์ สดีเดช
  ครูบุญส่วน ใจเปรียว   ครูนิตยา  กุสลจีรัง
   

        การสอนให้นักเรียนสามารถเขียนคล่อง เขียนเร็ว อ่านคล่อง และอ่านเร็ว เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนัก ครูที่จะสอนให้นักเีรียนเกิดพฤติกรรมดังกล่าวได้ นอกจากจะเอาใจใส่ หาสื่อมาใช้อย่างหลากหลาย ให้นักเรียนได้ฝึกอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีส่งเสริมการอ่านและเขียนเข้าไปช่วยแล้ว นักเรียนและผู้ปกครองยังมีส่วนสำคัญด้วย การสอนที่ยากไปกว่าสอนให้อ่านคล่อง อ่านเร็ว เขียนคล่อง เขียนเร็วก็คือการสอนให้นักเรียนอ่านเป็น และเขียนเป็น ทั้งนี้เพราะการอ่าน การเขียนระดับนี้ จะต้องใช้ทักษะการคิดเข้าไปใช้ด้วย ครูจะต้องฝึกให้นักเรียน รู้จัดการคิด แล้วเขียนความคิดออกมาให้คนอื่นรู้ เช่น ถ้าครูชูภาพใดภาพหนึ่งให้นักเรียนดู นักเรียนมีความคิด มีความรู้สึกต่อภาพนั้นอย่างไร แล้วเขียนความคิดออกมาให้คนอื่นรู้ นั่นแหละ คือการเขียนเป็น ถ้านักเรียนเขียนอย่างนั้นได้ ถือว่าประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาไทยอยู่ในระดับสูงสุดของการเรียนในระดับชั้นนั้น
        (จากหนังสือ อ.สำลี รักสุทธี, สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออกเขียนได้)  
            แบบฝึกภาษาไทย เล่ม ๑ > คลิก
            แบบฝึกภาษาไทย เล่ม ๒ คลิก
            แบบฝึกภาษาไทย เล่ม ๓ คลิก
            แบบฝึกหัดสระ คลิก
            แบบฝึกหัดเรียนรู้วรรณยุกต์ คลิก  
            มาตราตัวสะกด คลิกhttp://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/50096/-newedu-new-

สถาบันภาษาไทย สวก. > คลิก

เครื่องมือประเมินอ่าน-เขียน
ของสำนักวิชาการและมาตรฐาน สพฐ.
ชั้น ป.1 | ป.2 | ป.3 |
ชั้น ป.4 | ป.5 | ป.6 |

คู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 
ปีการศึกษา 2559 > คลิก

แบบฝึกทักษะการอ่านคล่อง
เขียนคล่อง ของ True ปลูกปัญญา

ข้อมูลรายงานผลประเมิน
การอ่านออกเขียนได้(ป.1-3)
และอ่านคล่องเขียนคล่อง(ป.4-6)
ตามนโยบายฯ ปีการศึกษา 2559

ประเมินครั้งที่ 1 ภายใน 30 มิ.ย. 59 ประเมินครั้งที่ 2 ภายใน 31 ส.ค. 59
ประเมินครั้งที่ 3 ภายใน 30 พ.ย. 59 ประเมินครั้งที่ 4 ภายใน 31 ม.ค. 60

สื่อการสอนภาษาไทย

@ บัญชีคำใหม่
        ปฐมวัย
        ป.1   ป.2   ป.3  
        ป.4   ป.5   ป.6
@ โลกวรรณคดีดอทคอม >>> คลิก
เว็บสำหรับนักเขียน >>> คลิก
ศูนย์สารสนเทศเสียงไทย > คลิก
ลิลิตพระลอ >>> คลิก

เว็บลิงก์ที่น่าสนใจ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสอนภาษาไทย

 ดาวน์โหลดหนังสือเรียนภาษาไทย มานี มานะ ไฟล์ PDF ฟรี

แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
    เล่มที่ 1  |  เล่มที่ 2  |  เล่มที่ 3

เรื่องสั้น.สำนวนไทย เล่ม 1-3 
เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องสั้นที่ชนะการประกวดของสถาบันภาษาไทย

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009262410705


https://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/folderview?id=0B-POXS_6kUjAcWlKUlRNN2JSSUk&usp=drive_web&pli=1

สุภาษิต คำพังเพย
สำนวนไทย อะไรเอ่ย....
-
https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-445615335475064/photos/?tab=album&album_id=545939582109305

ภาพปริศนา"สำนวน คำพังเพย สุภาษิตไทย"
-
https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-445615335475064/photos/?tab=album&album_id=533692996667297


ĉ
ไม่ทราบผู้ใช้,
2 ส.ค. 2556 00:11
Comments