กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเว็บลิงก์

 สื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ/เอกสาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม > คลิก 
    - คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา (e-Book)  |  PDF
    - การจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงาน (e-Book)  |  PDF
  คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 > คลิก  
  คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 > คลิก  
  คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 > คลิก  
  คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 > คลิก 
  คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย
สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา > คลิก 
  คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน > คลิก 
  ศูนย์แนะแนว ประจำ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
  Getupschool โรงเรียนแห่งอนาคต > คลิก 
  สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (สนนท.) > คลิก 
  แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า > คลิก 
 
รวมเกมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
คลิก 
  แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต คลิก 
  ต่อสู้ป้องกันตัว คลิก 
  หลักสูตร Private Pilot Ground School > คลิก 
  เรียนนักบิน > คลิก 

http://www.pakornblog.com/tools.php


  • คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา
    1) ประเภทลูกเสือสำรอง 
         - ประเภทลูกเสือสำรอง หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 > คลิก
         - ประเภทลูกเสือสำรอง หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง และดาวดวงที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คลิก
         - ประเภทลูกเสือสำรอง หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง และดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คลิก

     2) ประเภทลูกสามัญ 
         - ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  คลิก
         - ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  คลิก
         - ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คลิก

     3) ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
         - ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก
         - ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิก
         - ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  คลิก

     4) ประเภทลูกเสือวิสามัญ 
         - ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 คลิก
         - ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 - 3 คลิก

ที่มา สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562) 


https://drive.google.com/file/d/0B0QQeTTbGHCYMVg3Z25zYzA4a28/view?usp=sharing
คู่มือฝึกอบรมการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต

        เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และครูผู้เกี่ยวข้องจากโรงเรียนนำร่อง 40 โรงเรียน ที่จะนำหลักสูตรลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตไปใช้ ให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน และเตรียมพร้อมสำหรับปัญหาในอนาคต โดยได้รวบรวมสื่อ ใบกิจกรรม ใบความรู้ และเอกสารที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมไว้ทั้งหมด เนื้อหาในเอกสารประกอบด้วย
    1. แนวคิดการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต
    2. ขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำหลักสูตรลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต
    3. กิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต
    4. การสอนจุลภาค
    5. แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสำหรับทดลองสอน ทั้ง 3 ประเภท คือ ลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ รวม 15 กิจกรรม
    6. แนวทางการดำเนินงานในโรงเรียน  ดาวน์โหลดเอกสาร > คลิก

ผู้จัดทำ: โครงการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ผู้สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ลักษณะ: หนังสือ, 114 หน้า
ปีที่พิมพ์: 2010

https://drive.google.com/file/d/0B0QQeTTbGHCYUGJmZGNFdXNndzg/view?usp=sharing
ลูกเสือสามัญ
ที่เน้นทักษะชีวิต
https://drive.google.com/file/d/0B0QQeTTbGHCYdmVCODRkSlRNaWs/view?usp=sharing
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ที่เน้นทักษะชีวิต
https://drive.google.com/file/d/0B0QQeTTbGHCYWGJBNWVPbTJTcTA/view?usp=sharing
ลูกเสือสำรอง
ที่เน้นทักษะชีวิต


  • คู่มือและหนังสือเกี่ยวกับลูกเสือ
 คู่มือการประกวดระเบียบแถว
 คู่มือลูกเสือคุณธรรม
 สารานุกรมลูกเสือเล่ม 1 คู่มือลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 สารานุกรมลูกเสือเล่ม 2 สมุดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 สารานุกรมลูกเสือเล่ม 3 คู่มือลูกเสือประชาธิปไตย
 สารานุกรมลูกเสือเล่ม 4 คู่มือลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย
 คู่มือการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม คู่มือลูกเสือทักษะชีวิต สสส.
 ลูกเสือมุมมองของพล.อ สุชาติ พายเรือชีวิตสู่ความสำเร็จ
  • ข้อบังคับลูกเสือ และ พรบ.
  • ระเบียบลูกเสือ
  • เอกสารลูกเสือโรงเรียน
 เกณฑ์ประเมินคุณภาพลูกเสือ แนวประเมินกิจกรรมคุณภาพลูกเสือ
 การพัฒนากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน กรอบหลักสูตรลูกเสือในโรงเรียน
 มาตราการ สพฐ.ลูกเสือในโรงเรียน 


http://www.srs.moe.go.th/bookks.html

http://www.krutujao.com/

แผนการสอน สื่อการสอน ประมวลความรู้วิชาลูกเสือ ป.1-ม.-3

โดย...นายกันตพิชญ์ มีเครือ ครู ค.ศ.3 ลูกเสือ


แผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ม.1(1)  |  ม.1(2)  |  ม.1(3)  |   ม.2(1)  |  ม.2(2)  |  ม.2(3)  |  ม.3(1)  |  ม.3(2)  |  ม.3(3)
แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือสามัญ  ป.6  |  ป.5  |  ป.4
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง  ป.3  |  ป.2  |  ป.1
แผนการสอนลูกเสือชั้น ม.1 =>> โหลด
แผนการสอนลูกเสือชั้น ม.2 =>> โหลด
แผนการสอนลูกเสือชั้น ม.3 =>> โหลด

แผนการเรียนรู้วิชาลูกเสือ

แผนการเรียนรู้ลูกเสือสำรอง
แผนการเรียนรู้ลูกเสือ – เนตรนารี ป.1
แผนการเเรียนรู้ลูกเสือ – เนตรนารี ป.2
แผนการเรียนรู้ลูกเสือ – เนตรนารี ป.3
เกมและเพลงลูกเสือ

แผนการเรียนรู้ลูกเสือสามัญ
แผนการเรียนรู้ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ป.4
แผนการเรียนรู้ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ป.5
แผนการเรียนรู้ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ป.6
เกมและเพลง

แผนการเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
แผนการเรียนรู้ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1
แผนการเรียนรู้ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.2
แผนการเรียนรู้ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.3
เพลงและเกมเอกสารวิชาการลูกเสือ
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

 แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (ม.ต้น) > คลิก   
 เกมลูกเสือ 234 เกม > คลิก  
 พายเรือชีวิตสู่ความสำเร็จ คลิก
 โครงการติดตามและประเมินผล "การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน"  คลิก
 เกณฑ์การประเมินผลคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา คลิก
 การลูกเสือในมุมมองของผม > คลิก
 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 คลิก
 หนังสืออ่านเพิ่มเติมหลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรองเล่มที่ 1 ชั้นป.1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับนิสัยตัวละคร > คลิก
 รายงานผลการประเมินการจัดงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพ 4 ภาค พ.ศ. 2551 คลิก
 ลูกเสือ : การอยู่ค่ายพักแรม การจัดกิจกรรม คลิก
 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา พ.ศ. 2552 คลิก
 คู่มือฝึกอบรม ส่งเสริม เยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คลิก
 รายงานการวิจัย : การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน > คลิก
 แนวการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา > คลิก
 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสือคุณธรรม > คลิก 
 คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือประชาธิปไตย > คลิก
 คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด > คลิก
 ประวัติลอร์ด โรเบิร์ต เบเดน-โพเอลล์ > คลิก 
 รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาลูกเสือต่อการจัดตั้งหน่วยลูกเสือคุณธรรมในสถานศึกษา คลิก
 รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาลูกเสือต่อการจัดตั้งหน่วยลูกเสือประชาธิปไตยในสถานศึกษา > คลิก
 กิจกรรมลูกเสือเพื่อการพัฒนา > คลิก 
 สารานุกรมลูกเสือ Scout Encyclopedia 100 ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ 2 > คลิก
 คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ปี 2559 > คลิก
 คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ปี 2557 > คลิก 


เอกสารวิชาการลูกเสือจากแหล่งต่าง ๆ

 คู่มือเครื่องแบบลูกเสือและเนตนารี > คลิก
 แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี (ลูกเสือสำรอง-สามัญ-สามัญรุ่นใหญ่) จาก...โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77 (บ้านเนินสันติ) โรงเรียนนามนพิทยาคม โรงเรียนขามแก่นนคร > คลิก
 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต > คลิก 
 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 1 คลิก
 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 2 คลิก 
 ชุดกิจกรรมลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 5 เรื่องการพึ่งตนเอง คลิก 
 ชุดกิจกรรมลูกเสือเพื่อส่งเสริมความสามารถการใช้ทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือ ป.6 ชำนาญ พันธ์เขียน คลิก
 คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด > คลิก เอกสารงานแนะแนว

  เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คลิก   
    - แผนพัฒนาการแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ > คลิก 
    - แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
    - แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
 > คลิก
    - แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 > คลิก
    - แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 > คลิก
    - แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 > คลิก
  คู่มือครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1 – ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) > คลิก 
  การพัฒนาครู ประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา 
    - เรื่องเดิม คลิก 
    - (ร่าง) หลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อเป็นนักจิตวิทยา > คลิก 
    - Info หลักสูตรนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา > คลิก 
  แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ > คลิก
  แบบวัดความสนใจในอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 > คลิก
  กฏกระทรวง การแนะแนว > คลิก
  แผนยุทธศาสตร์การแนะแนว > คลิก
  เอกสารการฝึกอบรมครูที่ปรึกษา > คลิก
  เอกสารการฝึกอบรมครูแนะแนว > คลิก
  คู่มือการใช้แบบวัดแววอาชีพสำหรับนักเรียน ม.1-3 กรมวิชาการ 2545 > คลิก
  ใครนำทาง > คลิก
  อบบรมนักเรียนYC:เพื่อนที่ปรึกษา > คลิก
  รหัสลับ ความสำเร็จนักเรียน YC > คลิก
  แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวระดับประถมศึกษา > คลิก
  แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว  ม 1   ม 2   ม 3 
  แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร 2551 (ป.1 ถึง ม.6) > คลิก
  แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.1-3 ดาวน์โหลด > คลิก
  แผนแนะแนว  1   |   2   |   3 
  แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว  ป.4  |  ป.5  |  ป.6
  ศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (โรงเรียนวัดดอนหวาย)
  ใบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 > คลิก
  ทำเนียบครูแนะแนว/ครูที่ทำหน้าที่แนะแนวในสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบงานแนะแนว สพป.นครปฐม เขต 2 (จัดทำข้อมูล ปี 2558) > คลิก 
  เอกสารการแนะแนว

https://drive.google.com/file/d/1QF7hmSBagNsb8l-XRi8vwXk-_HXyl7FD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y4Obm2wcX70pZxW5Q0Aib_QByPscQb-p?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mVkzdEyf3ZKhBPunVN-cOIisBEB58izb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_lrqIoGC_DaaDEwbWkwTnpxUVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_lrqIoGC_Dacld1S2VGR3h1VnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_lrqIoGC_DaOFJDcWtSNHRhRVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_lrqIoGC_DaNGdfUzQ4aU96Szg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_lrqIoGC_DaV3Mwa1MzS2w3SmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_lrqIoGC_DaTnFvMWw5UFowNFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_lrqIoGC_DaSVc0UDhmX1kwWnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_lrqIoGC_Dacld1S2VGR3h1VnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_lrqIoGC_DaWEVwblJ3THRmcHc/view?usp=sharingภัยพิบัติศึกษา

 “การเตรียมรับภัยพิบัติ” (ป.6) > คลิก 
ศูนย์รายงานภัยภิบัติในสถานศึกษา > คลิก
คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว(ฉบับย่อ) > คลิก
ตรวจสอบแผ่นดินไหว (Real Time) > คลิก
รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย > คลิก
คู่มือการเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม > คลิก
ชมคลิป แผ่นดินเคลื่อนตัว > คลิก
ชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เรื่อง รู้รับ..ภัยพิบัติทางธรรมชาติ > คลิก
ภัยพิบัติ 2554 บทเรียน : ผลกระทบที่ควรศึกษาเพื่อรับมือ > คลิก
ตรวจสอบแผ่นดินไหว(Real Time) > คลิก
รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย > คลิก  ทักษะชีวิต

 Thai Life Skills Foundation มูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต > คลิก
 กฏจราจรที่หลายคนไม่รู้ > คลิก
 ทำอย่างไรเมื่อยางรถยนต์ระเบิด > คลิก 
 แนะแนวอาชีพ (เว็ป) > คลิก
 วิธีป้องกันและปฎิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย (เว็บ) > คลิก
 จิตสาธารณะ : ให้ทางรถพยาบาล > คลิก
 การสอนจิตสาธารณะ (เว็บ) > คลิก
 เชื้อดื้อยาในอาหาร (คลิป) > คลิก
 ทักษะชีวิต เครือข่ายจิตอาสา > คลิก
 9 เทคนิคเพิ่ม EQ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ฯ > คลิก
 วิธีการช่วยเหลือคนจมน้ำ > คลิกระบบสารสนเทศ
สำนักการลูกเสือฯ สำนักปลัด ศ.ธ.

การยกระดับคุณภาพ
การจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
และเขตพื้นที่การศึกษา

มาตรการยกระดับกิจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา > คลิก
มาตรการยกระดับกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา คลิก

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMOENEdm1EU3JkNXc/view?usp=sharing

https://www.facebook.com/pg/Scout-is-My-Identity-590467244315416/photos/?tab=album&album_id=1468810426481089
Scout is My Identity

https://www.facebook.com/pg/Scouts.Magazine/photos/?tab=album&album_id=1468810426481089

http://www.pbwatch.net/

https://www.facebook.com/STSN-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-225145487678841/?ref=all_category_pyml_rhc

http://www.thaiflood.com/

http://lifeskills.obec.go.th/
ดาวน์โหลดเอกสารทักษะชีวิต

http://lifeskills.obec.go.th/wp-content/uploads/2017/05/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8821.pdf

Thai Life Skills Foundation มูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต > คลิก

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMUWk1U3pyRFhMMG8/view?usp=sharing
ชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เรื่อง รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

https://drive.google.com/file/d/0B-dH43iiHOHlSWdyVU9IVEk0QzA/view?usp=sharing
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


กิจกรรมแนะแนว

http://www.v-cop.net/

 โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 > คลิก
 คู่มือใช้โปรแกรมฯ > คลิก 
 แบบประเมินอาร์คิว > คลิก 
 แบบประเมิน SDQ > คลิก 
 แบบวัดความสนใจในอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 > คลิก   
 โปรแกรมแบบทดสอบวัดแววความถนัดด้านอาชีพ version 2.0 > คลิก
 คู่มือการติดตั้งโปรแกรมวัดแววความถนัดด้านอาชีพ > คลิก
 ดาวโหลด e-Book แบบทดสอบวัดแววอาชีพ > คลิก
 โปรแกรมคัดกรองนักเรียน > คลิก
 แนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษา
    @ V-Chepc


http://guidancecenter.obec.go.th/web/

http://www.enttrong.com/


http://www.teenpath.net/home.asp
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศศึกษา

https://www.facebook.com/D2JED/?fref=photo

https://www.facebook.com/guidanceSP2/
FB : แนะแนวสู่งานอาชีพ

https://www.rcpsycht.org/cap/book02_3.php

โปรแกรม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โปรแกรม 1 > คลิก
โปรแกรม 2 > คลิก

https://www.facebook.com/cctthailand/posts/1164584803643058


สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน > คลิกคลิปการผูกเงื่อน1 > คลิก
คลิปการผูกเงื่อน2 > คลิก
แฟนเพจเงื่อนเชือก > คลิก
'วิธีผูกเงื่อน' ที่เราควรรู้ > คลิก
'สอนวิธีผูกเงื่อน' > คลิก
ผูกเงื่อน1 > คลิก  
ผูกเงื่อน2 > คลิก 
ผูกเงื่อน3 > คลิก  
ผูกเงื่อน4 > คลิก 
ผูกเงื่อน5 > คลิก 
ผูกเงื่อน6 > คลิก 
ผูกเงื่อน7 > คลิก  
ผูกเงื่อน8 > คลิก  
ผูกเงื่อน9 > คลิก  
ผูกเงื่อน10 > คลิก  
ผูกเงื่อน11 > คลิก  
ผูกเงื่อน12 > คลิก  
เงื่อนผูกสมอบก > คลิก  
เงื่อนผูกปากขวด > คลิก 
การผูกเงือน ตอนที่ 1.(พิรอด,ขัดสมาธิ,บ่วงสายธนู,ประมง) > คลิก 
การผูกเงือน ตอนที่ 2. (เงื่อนปมตาไก่,ผูกซุง,ตะกรุดเบ็ด) > คลิกComments