กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
บทความ แนวคิด สื่อ

โครงงานสูตรลดความอ้วนตามกระบวนการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ > คลิก   
คลิป เตือนภัย ปกป้อง ผู้บริโภค คลิก
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านพลังงานเสริมในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา
     คู่มือครูนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เสริมในการเรียน การสอน ด้านพลังงานแบบบูรณาการของโครงการวิจัย “โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านพลังงานเสริมในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา (ปีที่ ๒)” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คู่มือครูนี้ ได้ออกแบบและจัดทำให้สอดคล้องกับความรู้ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นการศึกษาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คำศัพท์วิชาการที่ใช้ส่วนใหญ่อ้างอิงจาก พจนานุกรมศัพท์พลังงาน (อังกฤษ-ไทย) ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๑) คู่มือครูชุดนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในประเทศไทยโดยมีการเพิ่มสาระด้านพลังงาน เพื่อทำให้คุณครูสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียน การสอน ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของพลังงาน ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบไป

    คู่มือครู วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา


      ขอแนะนำโปรแกรมและคู่มือการใช้โปรแกรมคำนวณภาวะโภชาการ อายุ 1 วันถึง 19 ปี (INMU Thai Growth) ของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เกณฑ์อ้างอิง น้ำหนัก ส่วนสูงและเครื่องชี้วัดโภชนาการของประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นโปรแกรม Excel ที่สามารถปรับข้อมูลให้เป็นข้อมูลของโรงเรียนได้ ร่วมกับ INMU Thai Growth 
      โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ INMU Thai Growth > คลิก
      โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็กทีละหลายคน > คลิก
      เครื่องคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) > คลิก
      เครื่องคำนวนการเผาผลาญพลังงาน (BMR) > คลิก
      กินเท่าไหร่ถึงพอดี ปริมาณอาหารของคนเเต่กลุ่มใน 1 วัน > คลิกCAI กลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
        สื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพ / มหันตภัยร้าย / มุมเสี่ยงวัยใส / บอลมหัศจรรย์ / พลังแห่งชีวิต / สมรรถภาพทางกาย) > ดาวน์โหลดCD Active Learner บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ(Learning Object)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิธีใช้ สร้างโฟลเดอร์>ดาวน์โหลดทุกไฟล์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์>เปิดไฟล์ index.html 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

http://www.thaihealthcenter.org/campaign/index.php/home/pub/home

https://www.dekthaidd.com/index.aspx


Anatronica 3D Anatomyhttps://drive.google.com/file/d/0B0QQeTTbGHCYalNfcEV0TkVKVEE/view?usp=sharing

http://www.lovefitt.com/

http://www.sukabanyad.com/home/index.php

http://www.rusiedotton.thai.net/main_page.html


Ĉ
Webmaster Supervisory,
29 ธ.ค. 2563 02:24
Comments