กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
        พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีความมุ่งหมายที่สำคัญ คือ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและในการจัดการศึกษานั้นประสงค์ที่จะให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาจึงส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ ในการเรียนนั้น สิ่งสำคัญที่น่าจะเกี่ยวข้อง กับผู้เรียน อาจได้แก่ยุทธวิธีการเรียนและการศึกษา ความสนใจในการเรียนเชาวน์ปัญญา และตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับยุทธวิธีการเรียนนั้น เป็นแนวทางที่ผู้เรียนปฏิบัติตนทางการเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิบัติตามได้ยากในตอนต้น แต่ถ้าปฏิบัติติดต่อกันเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ยุทธวิธีการเรียนนั้นก็จะติดเป็นนิสัยประจำตัว ซึ่งยุทธวิธีการเรียนที่ดีได้แก่การแบ่งเวลาสำหรับ ศึกษาไว้เป็นสัดส่วน เมื่อถึงเวลาเรียนก็เรียน ตั้งใจเรียน พยายามรักษาเวลาและทำตารางเวลา ตลอดทั้งปฏิบัติตามตารางเวลาที่กำหนดให้ได้ทุกวัน หาสถานที่ศึกษาให้เหมาะสม บังคับใจให้ แน่วแน่ต่อการเรียน ทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดให้เหมาะกับความสามารถของตนเอง ตลอดทั้งพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ทบทวนบทเรียน และมีวินัยในตนเองด้านการเรียน ยุทธวิธีการเรียนและการศึกษาเป็นเทคนิคหรือวิธีการหรือรูปแบบเฉพาะของบุคคลที่แตกต่างกันทั้งในด้านการคิด การเรียนรู้ และการจดจำ เพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลที่บุคคล ต้องเผชิญ รวมทั้งเป็นการพัฒนาเสริมสร้างความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมในเรื่องต่างๆ เพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ นอกจากนี้ ยุทธวิธีต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนใหม่ให้ดีขึ้นตาม สภาพแวดล้อม และตามความต้องการ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากประสบการณ์ของบุคคลนั้น การมีความตั้งใจ รู้จักบริหารเวลาเรียน มีสมาธิในการเรียน รู้จักใช้สื่อต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดทั้งวางแผนการเรียน และการ เตรียมตัวสอบ ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนไม่ต้องประสบปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเรียนและอาจจะช่วยให้การ ดำรงชีวิตด้านอื่นๆ มีคุณภาพดียิ่งขึ้น แล้วลองมองมาที่กิจกรรมหลัก ที่เป็นแกนเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้หลายๆ ด้านไปพร้อมกัน ศิลปะถือว่าน่าสนใจมาก สำหรับผู้เรียนตัวน้อยๆ เราลองมาหาวิธีบูรณาการ การเรียนรู้ โดยใช้ทักษะทางศิลปะเป็นแกนนำ เริ่มเดี๋ยวนี้แล้วนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ / ภูมิภาค(กลาง+ตะวันออก)
ณ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561

ผลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ > คลิก
สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่ สพป. นครปฐม เขต 2 > คลิก
บรรรยากาศงานมหกรรมฯ > คลิก

เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี 2561
สพป.นครปฐม เขต 2 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561 > คลิก
กิจกรรมระดับกลุ่มโรงเรียน > คลิก
ผลการแข่งขัน ระดับ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

เพลงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68 > คลิก
เพลงศิลปหัตถกรรม "นครปฐมน่ายล" ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (เพลงที่2) > คลิก

http://www.sillapa.net/home/

http://art67.sillapa.net/sp-nation/
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปี 2560
ระดับกลุ่มโรงเรียน สพป.นครปฐม เขต 2
เว็บไซต์ ระดับกลุ่มโรงเรียน สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
face book งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 > คลิก

http://central66.sillapa.net/sp-npt2/
ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  | อัลบั้มภาพ (ระดับเขต)

http://www.central66.sillapa.net/
ผลการแข่งขัน  |  สรุปผลการแข่งขันของ สพป.นครปฐม เขต 2 คลิก  (ระดับภาค)

http://www.sillapa.net/home/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-66/

http://art65.sillapa.net/sp-nation/

http://www.central65.sillapa.net/sp-npt2/

http://www.central65.sillapa.net/
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 
ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.) ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558
 สรุปเหรียญแต่ละประเภท และแต่ละเขต สพป. > คลิก
          สรุปเหรียญชนะเลิศ รองชนะเลิศ1-2 > คลิก                       
 สรุปผลการแข่งขัน สำหรับการศึกษาพิเศษ > คลิก     

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
http://www.central64.sillapa.net/sp-npt2/

http://central63.sillapa.net/sp-npt2/


โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านพลังงานเสริม
ในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา

        คู่มือครูนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เสริมในการเรียน การสอน ด้านพลังงานแบบบูรณาการของโครงการวิจัย “โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านพลังงานเสริมในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา (ปีที่ ๒)” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คู่มือครูนี้ ได้ออกแบบและจัดทำให้สอดคล้องกับความรู้ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นการศึกษาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คำศัพท์วิชาการที่ใช้ส่วนใหญ่อ้างอิงจาก พจนานุกรมศัพท์พลังงาน (อังกฤษ-ไทย) ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๑) 
        คู่มือครูชุดนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในประเทศไทยโดยมีการเพิ่มสาระด้านพลังงาน เพื่อทำให้คุณครูสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียน การสอน ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของพลังงาน ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบไป

คู่มือครู วิชาศิลปะAcrylic Still Life Painting Demo By Will Kemp 

    Learn how to paint a still life using acrylic paints with this free step by step demonstration by Artist Will Kemp. Will is using a limited palette of only 3 colors for this lesson. Those colors are: Titanium White, Burnt Sienna and Ultramarine Blue. Using these three paints, you will learn about warm and cool colors and how to balance those color temperatures within a painting. This is a wonderful tutorial perfect for beginners who are just starting out in acrylic painting... View this demo here  


How to Paint a Whimsical Cat By Karrie EvensonI 

    am a professional artist from Northwest Arkansas living in the hills of the Ozark Mountains. As an emotional painter, it's important that I try to convey everyday experiences to tell a story with paint, brush and canvas. It is my hope to draw the viewer in and allow them to walk away with a sense of connection to my art. The only way to paint is by being true to my self, emotionally and passionately, this allows me to be free and to let go. As an emotional painter, I find solace when expressing a part of who I am with my art...

How to Paint a Lily Step by Step By Beatriz Socorro

    Beatriz Socorro began her formal art training at age 10. During 5 years, she studied art with the Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary in Montreal, Canada, where she learned drawing, perspective, the use of light and shadow to obtain depth and likeness as well as clay sculpture. Professionally, she worked as a photographer and today uses her own photos as subjects for her colorful oil paintings which are characterized by their vividness and visual impact...
View this demo here...


Painting in the 21st Century

    To create a painting, the artist uses many tools and technological innovations to not only accomplish the task, but also to make the painting look its absolute best. Throughout history, the technological advances of the day defined the tool. When brush making was perfected and certain hair was discovered to hold paint better than others, the tool was employed. When synthetic fibers were created, the tool evolved (for better or for worse depending on your preference in brushes). When cotton was able to be woven into fabric, canvas became the technological advance of the day. As various grounds were discovered and applied to that canvas prior to painting, the artwork became that much better. The advent of the camera allowed the artist the ability to paint things such as landscapes in his studio rather than on location without concern for the weather, the time of day, or even the time of year. One could go on and on. 

Amazin Glazin - Glazing with Oil Paints By Paula Guhin and Geri Greenman

    The following is an excerpt from the book "Painting with Mixed Media" by Paula Guhin and Geri Greenman. Reprinted with permission of the Publisher "Stackpole Books".
Drawn and painted on a humble surface, this project is likely to have a stunning jewel-tone finish. Glazing creates rich, luminous color. It requires the building up of thin, transparent layers of paint...
View this excerpt here...

Drawn and painted on a humble surface, this project is likely to have a stunning jewel-tone finish. Glazing creates rich, luminous color. It requires the building up of thin, transparent layers of paint... View this excerpt here...


How to Draw Trees with Pencil By Diane Wright

    Follow this link to see Roman 's Work.If you would like to have your work featured on our site, you can submit it by using our online form by following the link below: Follow this link to submit your artwork to be featured.

    Want to be notified when a new artist is featured? You will need to subscribe to our Artist Spotlight Notification list (This is for notification purposes only. You will not receive any advertisements and your personal information will never be shared or sold to anyone) : Follow this link to sign up for the Artist Spotlight Notification List.


Trees. In almost all landscapes, they play an integral part in the scene.

How the trees, grass and foliage are represented in a drawing have a direct impact on the entire mood and success of the drawing.

Trees are also one of the most complex and intimidating subject matter to draw.

View this lesson here...    คุณปู่วัย 97 ปี ท่านหนึ่ง สรรค์สร้างงานศิลปะสุดน่าทึ่งขึ้นมา จากโปรแกรม Microsoft Paint ที่พวกเราหลายคนแทบไม่ได้ใช้กันแล้ว ที่สำคัญคือคุณปู่ท่านนี้ มีปัญหาทางสายตาอย่างรุนแรงด้วย โดยคุณปู่นามว่า Hal Lasko ซึ่งอดีตเคยเป็น Graphic Artist มาก่อนเริ่มมีปัญหาทางสายตาจนมองอะไรแทบไม่เห็น ทั้งรูปทรงและสีสันเมื่อ 10 ปีก่อน ทว่า เขาก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะแสดงให้โลกได้รับรู้ถึงความสามารถของเขาหลังจากที่ลูกชายได้นำคอมพิวเตอร์มาให้คุณพ่อเป็นของขวัญวันเกิดเมื่ออายุ 85 ปี ปรากฏว่าท่านได้ใช้โปรแกรม Microsoft Paint ในการสร้างสรรค์งานศิลปะแทนที่ผืนผ้าอะครีลิคที่เคยใช้มาตลอดชีวิตจนออกมาเป็นผลงานที่ทั้งสวยงามและน่าทึ่งในเวลาเดียวกัน ซึ่งจวบจนถึงปัจจุบันนี้ในวัย 97 ปีของคุณปู่ Hal ก็ยังคงใช้เวลา 10 ชั่วโมงต่อหนึ่งวันในการวาดภาพใหม่ๆ ด้วยโปรแกรม Microsoft Paint เป็นประจำทุกวัน หากใครสนใจก็สามารถเข้าไปชมภาพบางส่วนได้จากเว็บไซต์ hallasko.com


http://www.funnycrafts.us/printmaking-ideas-for-kids/
จุดประกายไอเดีย ศิลปะภาพพิมพ์ สำหรับเด็กเล็ก 

https://www.facebook.com/MadeinShoreditch/videos/1109525895758939/?fref=nf

โครงการวิจัยเรื่องประณีตศิลปกรรม ฝึกพระหัตถ์สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ > คลิกhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/silpa/2018-09-16_20-36-10.jpg
ผลการแข่งขัน
สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/khwrkhakabkhwamthrngca
สรุปผลการแข่งขัน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/srup-phl
สรุปผลการแข่งขัน
สพป.นครปฐม เขต 2

หลักสูตรศิลปะ 51

งานที่เกี่ยวข้อง

เรียนศิลปะออนไลน์ (ทรูปลูกปัญญา)
I Love Art เรียนศิลป์ออนไลน์Face Book : กลุ่มศิลปะ

 Art Step 
Sook Sri-amnuay
สมุดไทขรัวอินโข่ง
ชุมชน Artis Without Border
ชุมชน Painting The World
 DRAWING PENCIL > คลิก
 ชุมชน Good Idea - All The Best Collection,Ancient History > คลิก
 Tira Vanichtheeranont คลิก
 ‘เหล็กคง’ ประติมากรรมเหล็กไทย
 ชุมชน Hybrid Art Collectors
 Sculp Lovers คลิก
 Chairat Rad  คลิก
 ชุมชน Sculptart
  DRAWING PENCIL คลิก
 Artists of Thailand คลิก
 مــقــامــات الـلـــون คลิก
 Adisorn Pornsirikarn คลิก
 รัก(ษ์)ศิลปะ คลิก
 Shu Laang Painter คลิก
 ฟาร์มดี - Farm D คลิก
 สมาคมเขียนภาพคล้ายคน คลิก

https://www.facebook.com/Arts-Education-OBEC-148861861918161/?fref=photo

https://www.facebook.com/artinstructionblog
The Art Instruction Blog

โปรแกรมสร้างงานศิลป์

โปรแกรมสร้างหน้าการ์ตูน

สร้างภาพถ่ายเป็นภาพการ์ตูน

โปรแกรมแปลงภาพถ่ายเป็นภาพวาด

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/silpa/art
Dynamic Auto-Painter

http://www.artrage.com/
ArtRage เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวาดภาพ ระบายสี สามารถเลือกลักษณะ และขนาด ของพื้นที่ทำงาน พร้อมทั้งอุปกรณ์ และสีในการระบายได้อย่างหลากหลาย และเหมือนจริง สามารถนำเข้าไฟล์ภาพชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการลอกลายได้ บันทึกเป็นไฟล์ภาพและพิมพ์ภาพวาดที่สร้างได้  

http://software.thaiware.com/10643-Artweaver.html
Artweaver โปรแกรมวาดรูปงานศิลปะ สร้างงานศิลปะ ที่จะเปลี่ยนรูปภาพธรรมดา เป็นรูปภาพที่คล้ายกับรูปวาด และมีเครื่องมือที่เป็นพู่กัน หลายแบบให้เลือก เราสามารถเลือกแต่งเติมรูปภาพของคุณได้ตามใจชอบ

http://sourceforge.net/apps/mediawiki/canorus/index.php?title=Main_Page
Canorus เป็นโปรแกรมสร้างโน๊ตเพลงตามหลักดนตรีสากล ที่มีบรรทัด 5 เส้นของกุญแจ ซอล และบรรทัด 5 เส้น ของกุญแจ ฟา สามารถวางโน็ตตัวกลม ตัวขาว ตัวดำ หรือแม้แต่โน๊ตตัวเขบ็จ และเมื่อสร้างเสร็จสามรถส่งออกเป็นไฟล์midi ได้ทันที

http://en.softonic.com/s/descargar-piano-electronico-2.5
Electronic Piano เป็นโปรกรมที่ใช้ฝึกฝนทักษะการเล่นดนตรี ด้วยการบรรเลงตัวโน๊ตผ่านคีย์บอร์ดจำลองของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามรูปคีย์บอร์ดของ piano ซึ่งให้เสียงหลากหลายชนิดของเครื่องดนตรี สามารถบรรเลงโดยใช้เสียง chords ผสมผสานได้คล้าย Electronic Piano จริง ดาวน์โหลด

http://www.thaiteachers.tv/?rec=6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คลิปการสอน

@ วาดภาพสีชอล์ค(ต้นไม้)ครูอ๊อฟภาพวาดด้วยทราย

ประติมากรรมทราย 

สอนศิลป์
    ตอนที่ 2 ดอกไฮเดรียนเยีย
    ตอนที่ 3 เขียนดอกกุหลาบ
    ตอนที่ 5 ครอบครัวฃ้าง
    ตอนที่ 9 เทคนิกสีน้ำภาพทะเล
    ตอนที่ 16 เทคนิคสีน้ำจากใยบวบ
    ตอนที่ 26 การไหลของสี+พื้นผิว 
    ตอนที่ 30 เขียนลายบนผ้า
    เขียนสีน้ำ ปราสาทหิน
    สีน้ำ ดอกคูน อ.สาโจน์
    สีน้ำดอกเข็ม อ.บัญชา ทัดมาลี
    สีน้ำ ดอกบัว  อ.สาโรจน์

ศิลปะภาพลวงตา

    Popgazine
    ศิลปะกับพี่อาร์ม ภาพลวงตาhttp://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Or_3593

https://www.facebook.com/EducationReview/?fref=nf

http://www.changsipmu.com/engraving_p05.html

หน้าเว็บย่อย (1): Dynamic Auto-Painter
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
24 ต.ค. 2556 03:03
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
24 ต.ค. 2556 03:00
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
30 พ.ค. 2556 07:34
Comments