กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
        พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีความมุ่งหมายที่สำคัญ คือ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและในการจัดการศึกษานั้นประสงค์ที่จะให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาจึงส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ ในการเรียนนั้น สิ่งสำคัญที่น่าจะเกี่ยวข้อง กับผู้เรียน อาจได้แก่ยุทธวิธีการเรียนและการศึกษา ความสนใจในการเรียนเชาวน์ปัญญา และตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับยุทธวิธีการเรียนนั้น เป็นแนวทางที่ผู้เรียนปฏิบัติตนทางการเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิบัติตามได้ยากในตอนต้น แต่ถ้าปฏิบัติติดต่อกันเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ยุทธวิธีการเรียนนั้นก็จะติดเป็นนิสัยประจำตัว ซึ่งยุทธวิธีการเรียนที่ดีได้แก่การแบ่งเวลาสำหรับ ศึกษาไว้เป็นสัดส่วน เมื่อถึงเวลาเรียนก็เรียน ตั้งใจเรียน พยายามรักษาเวลาและทำตารางเวลา ตลอดทั้งปฏิบัติตามตารางเวลาที่กำหนดให้ได้ทุกวัน หาสถานที่ศึกษาให้เหมาะสม บังคับใจให้ แน่วแน่ต่อการเรียน ทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดให้เหมาะกับความสามารถของตนเอง ตลอดทั้งพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ทบทวนบทเรียน และมีวินัยในตนเองด้านการเรียน ยุทธวิธีการเรียนและการศึกษาเป็นเทคนิคหรือวิธีการหรือรูปแบบเฉพาะของบุคคลที่แตกต่างกันทั้งในด้านการคิด การเรียนรู้ และการจดจำ เพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลที่บุคคล ต้องเผชิญ รวมทั้งเป็นการพัฒนาเสริมสร้างความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมในเรื่องต่าง ๆ เพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ นอกจากนี้ ยุทธวิธีต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนใหม่ให้ดีขึ้นตาม สภาพแวดล้อม และตามความต้องการ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากประสบการณ์ของบุคคลนั้น การมีความตั้งใจ รู้จักบริหารเวลาเรียน มีสมาธิในการเรียน รู้จักใช้สื่อต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดทั้งวางแผนการเรียน และการ เตรียมตัวสอบ ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนไม่ต้องประสบปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเรียนและอาจจะช่วยให้การ ดำรงชีวิตด้านอื่นๆ มีคุณภาพดียิ่งขึ้น แล้วลองมองมาที่กิจกรรมหลัก ที่เป็นแกนเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้หลายๆ ด้านไปพร้อมกัน ศิลปะถือว่าน่าสนใจมาก สำหรับผู้เรียนตัวน้อย ๆ เราลองมาหาวิธีบูรณาการ การเรียนรู้ โดยใช้ทักษะทางศิลปะเป็นแกนนำ เริ่มเดี๋ยวนี้แล้วนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เขตพื้นที่การศึกษา สพป. นครปฐม เขต 2
ระดับชาติ(ภาคกลางและภาคตะวันออก)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

https://central69.sillapa.net/sp-central/

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ / ภูมิภาค(กลาง+ตะวันออก)
ณ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/silpa/2018-09-16_20-36-10.jpg
- ผลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ > คลิก
- สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่ สพป. นครปฐม เขต 2 > คลิก
- บรรรยากาศงานมหกรรมฯ > คลิก
เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี 2561 สพป.นครปฐม เขต 2 ระหว่างวันที่
25 - 27 ธันวาคม 2561 > คลิก
- กิจกรรมระดับกลุ่มโรงเรียน > คลิก
ผลการแข่งขัน ระดับ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

- เพลงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68 > คลิก
- เพลงศิลปหัตถกรรม "นครปฐมน่ายล" ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (เพลงที่2) > คลิก

http://www.sillapa.net/home/

http://art67.sillapa.net/sp-nation/
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปี 2560
ระดับกลุ่มโรงเรียน สพป.นครปฐม เขต 2
เว็บไซต์ ระดับกลุ่มโรงเรียน > คลิก
face book ครั้งที่ 67 > คลิก

http://art67.sillapa.net/sp-nation/
http://central66.sillapa.net/sp-npt2/
ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
อัลบั้มภาพ (ระดับเขต)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/khwrkhakabkhwamthrngca
สรุปผลการแข่งขัน สพป.นครปฐม เขต 2

http://www.central66.sillapa.net/
ผลการแข่งขัน  |  ระดับภาค คลิก

http://www.sillapa.net/home/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-66/

http://art65.sillapa.net/sp-nation/
สรุปเหรียญรางวัล (เลือกหน่วยงาน)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/srup-phl
สรุปผลการแข่งขัน สพป.นครปฐม เขต 2


http://www.central65.sillapa.net/sp-npt2/

http://www.central65.sillapa.net/
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 
ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.) ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558
 สรุปเหรียญแต่ละประเภท > คลิก
 สรุปเหรียญชนะเลิศ > คลิก                       
 สรุปผลการแข่งขันการศึกษาพิเศษ > คลิก  

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
http://www.central64.sillapa.net/sp-npt2/

http://central63.sillapa.net/sp-npt2/


หลักสูตรศิลปะ 51
งานที่เกี่ยวข้อง

เรียนศิลปะออนไลน์ (ทรูปลูกปัญญา)
I Love Art เรียนศิลป์ออนไลน์คลิปการสอน

@ วาดภาพสีชอล์ค(ต้นไม้)ครูอ๊อฟภาพวาดด้วยทราย

ประติมากรรมทราย 

สอนศิลป์
    ตอนที่ 2 ดอกไฮเดรียนเยีย
    ตอนที่ 3 เขียนดอกกุหลาบ
    ตอนที่ 5 ครอบครัวฃ้าง
    ตอนที่ 9 เทคนิกสีน้ำภาพทะเล
    ตอนที่ 16 เทคนิคสีน้ำจากใยบวบ
    ตอนที่ 26 การไหลของสี+พื้นผิว 
    ตอนที่ 30 เขียนลายบนผ้า
    เขียนสีน้ำ ปราสาทหิน
    สีน้ำ ดอกคูน อ.สาโจน์
    สีน้ำดอกเข็ม อ.บัญชา ทัดมาลี
    สีน้ำ ดอกบัว  อ.สาโรจน์

ศิลปะภาพลวงตา

    Popgazine
    ศิลปะกับพี่อาร์ม ภาพลวงตา
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการด้านพลังงานเสริม
ในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา

        คู่มือครูนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เสริมในการเรียน การสอน ด้านพลังงานแบบบูรณาการของโครงการวิจัย “โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านพลังงานเสริมในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา (ปีที่ ๒)” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คู่มือครูนี้ ได้ออกแบบและจัดทำให้สอดคล้องกับความรู้ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นการศึกษาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คำศัพท์วิชาการที่ใช้ส่วนใหญ่อ้างอิงจาก พจนานุกรมศัพท์พลังงาน (อังกฤษ-ไทย) ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๑) 
        คู่มือครูชุดนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในประเทศไทยโดยมีการเพิ่มสาระด้านพลังงาน เพื่อทำให้คุณครูสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียน การสอน ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของพลังงาน ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบไป

คู่มือครู วิชาศิลปะ
http://www.funnycrafts.us/printmaking-ideas-for-kids/
ศิลปะภาพพิมพ์ สำหรับเด็กเล็ก 

https://www.facebook.com/MadeinShoreditch/videos/1109525895758939/?fref=nf

โครงการวิจัย
เรื่องประณีตศิลปกรรมฝึกพระหัตถ์
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์


Face Book : กลุ่มศิลปะ

 Art Step 
 Sook Sri-amnuay
 สมุดไทขรัวอินโข่ง
 ชุมชน Artis Without Border
 ชุมชน Painting The World
 DRAWING PENCIL > คลิก
 ชุมชน Good Idea - All The Best Collection,Ancient History > คลิก
 Tira Vanichtheeranont คลิก
 ‘เหล็กคง’ ประติมากรรมเหล็กไทย
 ชุมชน Hybrid Art Collectors
 Sculp Lovers คลิก
 Chairat Rad  คลิก
 ชุมชน Sculptart
  DRAWING PENCIL คลิก
 Artists of Thailand คลิก
 مــقــامــات الـلـــون คลิก
 Adisorn Pornsirikarn คลิก
 รัก(ษ์)ศิลปะ คลิก
 Shu Laang Painter คลิก
 ฟาร์มดี - Farm D คลิก
 สมาคมเขียนภาพคล้ายคน คลิก

https://www.facebook.com/Arts-Education-OBEC-148861861918161/?fref=photo

https://www.facebook.com/artinstructionblog
The Art Instruction Blog

แกลลอรี่งานศิลป์

http://www.mocabangkok.com/art_the_collection.php

http://www.ndmi.or.th/home.php

https://www.facebook.com/ArtBridgeChiangRai

http://www.f0nt.com/

https://www.facebook.com/EducationReview/?fref=nf

http://www.changsipmu.com/engraving_p05.htmlhttp://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Or_3593

โปรแกรมสร้างงานศิลป์

โปรแกรมสร้างหน้าการ์ตูน

สร้างภาพถ่ายเป็นภาพการ์ตูน

โปรแกรมแปลงภาพถ่ายเป็นภาพวาด

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/silpa/art
Dynamic Auto-Painter

http://www.artrage.com/
ArtRage เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวาดภาพ ระบายสี สามารถเลือกลักษณะ และขนาด ของพื้นที่ทำงาน พร้อมทั้งอุปกรณ์ และสีในการระบายได้อย่างหลากหลาย และเหมือนจริง สามารถนำเข้าไฟล์ภาพชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการลอกลายได้ บันทึกเป็นไฟล์ภาพและพิมพ์ภาพวาดที่สร้างได้  

http://software.thaiware.com/10643-Artweaver.html
Artweaver โปรแกรมวาดรูปงานศิลปะ สร้างงานศิลปะ ที่จะเปลี่ยนรูปภาพธรรมดา เป็นรูปภาพที่คล้ายกับรูปวาด และมีเครื่องมือที่เป็นพู่กัน หลายแบบให้เลือก เราสามารถเลือกแต่งเติมรูปภาพของคุณได้ตามใจชอบ

http://sourceforge.net/apps/mediawiki/canorus/index.php?title=Main_Page
Canorus เป็นโปรแกรมสร้างโน๊ตเพลงตามหลักดนตรีสากล ที่มีบรรทัด 5 เส้นของกุญแจ ซอล และบรรทัด 5 เส้น ของกุญแจ ฟา สามารถวางโน็ตตัวกลม ตัวขาว ตัวดำ หรือแม้แต่โน๊ตตัวเขบ็จ และเมื่อสร้างเสร็จสามรถส่งออกเป็นไฟล์midi ได้ทันที

http://en.softonic.com/s/descargar-piano-electronico-2.5
Electronic Piano เป็นโปรกรมที่ใช้ฝึกฝนทักษะการเล่นดนตรี ด้วยการบรรเลงตัวโน๊ตผ่านคีย์บอร์ดจำลองของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามรูปคีย์บอร์ดของ piano ซึ่งให้เสียงหลากหลายชนิดของเครื่องดนตรี สามารถบรรเลงโดยใช้เสียง chords ผสมผสานได้คล้าย Electronic Piano จริง ดาวน์โหลด


หน้าเว็บย่อย (1): Dynamic Auto-Painter
ĉ
Webmaster Supervisory,
24 ต.ค. 2556 03:03
ĉ
Webmaster Supervisory,
24 ต.ค. 2556 03:00
Ċ
Webmaster Supervisory,
30 พ.ค. 2556 07:34
Comments