กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศเรื่องแจ้ง

 เรียน ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 ทุกท่าน ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ องค์ประกอบที่สำคัญ จำเป็น ส่วนหนึ่ง คือ ข้อมูลของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นปัจจุบัน จึงขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2563 > คลิก  
    - วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลบุคลากรผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 ให้เป็นปัจจุบัน เป็นข้อมูลสำคัญจำเป็นในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
    - ข้อมูลที่ต้องการได้แก่  คำนำหน้า ชื่อ+นามสกุล เพศ วัน/เดือน/ปี ที่เกิด โรงเรียน  ตำแหน่ง/วิทยฐานะ  เบอร์มือถือ  อีเมล์  สื่อสังคมออนไลน์  วุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ/รางวัล 
    - ขอขอบคุณ จากงานพัฒนาภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 
 รายงานการติดตามและประเมินผลนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ Thailand 4.0 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ > คลิก 
 รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วีระ แข็งกสิการ) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเด็นการตรวจราชการ : การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และประเด็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร > คลิก  
 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2559-2561 > คลิก   
 ผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก   
 สรุปรายงานการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  > คลิก 
 การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
        - ดาวน์โหลดไฟล์งานนำเสนอ : ไฟล์ที่ 1 | ไฟล์ที่ 2 
        - เว็บไซต์ที่จะเข้าสอบ > คลิก
        - เว็บไซต์สำหรับทดลองสอบ (เสมือนจริง) > คลิก
        - เว็ปไซต์ ทดลองทำข้อสอบ (ทบทวน+เตรียมความพร้อม) > คลิก
        - แบบฝึกหัดและบททดสอบภาษาอังฤษที่ให้ใช้ฟรี > คลิก
 ประกาศ ศธ.การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ (31 ต.ค.59) > คลิก 
 ประกาศ ศธ.เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(14 ม.ค 57) > คลิก
 แนวปฏิบัติตามประกาศ ศธ.เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (22 เม.ย.57) > คลิก
 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2561) > คลิก
 รวม 8 แอพ เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ บน iPhone, iPad > คลิก 
 รายงานการติดตามและประเมินผลนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ Thailand 4.0 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ > คลิก ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(Ordinary National Education Test : O - Net)
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2
ปีการศึกษา 2562

จำแนกตามสาระ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560, 2561, 2562

 จำแนกตามสาระ เปรียบเทียบระดับต้นสังกัดและระดับประเทศ


ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบ 4 ปีการศึกษา 2559-2562 > คลิกกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ

  • ครูดีเด่นวิชาภาษาอังกฤษ'62
    ส่ง 19 ม.ค. 2563 01:27 โดย Webmaster Supervisory
  • 20-21 กันยายน 2562 20-21 กันยายน 2562        การประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร ...
    ส่ง 11 ธ.ค. 2562 23:07 โดย Webmaster Supervisory
  • 16 - 17 สิงหาคม 2562 16 - 17 สิงหาคม 2562     การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค  ณ แบบบ้านบ้าน - Feel Like Home รีสอร์ท บางระกำซอย ...
    ส่ง 11 ธ.ค. 2562 19:27 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »สื่อ

 อบรมออนไลน์ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เข้าทำแบบทดสอบ > คลิก 
     ศึกษาคู่มือ Crossword > คลิก http://pubhtml5.com/wgef/zelw/basic
 โปรแกรมคำศัพท์ ชั้น ป.1 - ป.6 > คลิก  
 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา(สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) > คลิก  
 บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ  อนุบาล 1  |  ป-1  |  ป-2  |  ป-3
 แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (เอกสารทางวิชาการลำดับที่ 12 / 2560) > คลิก
 แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (เอกสารทางวิชาการลำดับที่ 11 / 2560) > คลิก
 อัลบั้มเตรียมสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ 2562 จากเพจวิชาการ > คลิก 
    - ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปีการศึกษา 2561 ชุด 100, 300, 500 ต้นฉบับ สทศ. > คลิก  
    - ข้อสอบปี 2561 (ปรับสีแล้ว) > คลิก 
    - รวมคำศัพท์ข้อสอบปี 2561 รหัสชุดข้อสอบ 100, 300, 500 > คลิก 
    - รวมคำศัพท์ แบบไม่มีคำอ่านและคำแปล สำหรับทำแบบฝึกหัด > คลิก
 คู่มือแนวทางการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้ม 3 ระดับสู่สากล(สพฐ.) > คลิก
 Test your Level of English Grammar/Vocabulary > คลิก 
 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบ CEFR (ระดับชั้นประถมศึกษา) > คลิก
 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบ CEFR (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) > คลิก 
 ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Regional English Training Centres) > คลิก
 หลักสูตร Boot Camp Turbo > คลิก 
 THE STORY OF BOOTCAMP > คลิก 
 คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
 คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
 สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เอกสารวิชาการลำดับที่ 6/2559  ) > คลิก
 สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เอกสารวิชาการลำดับที่ 7/2559) > คลิก 
 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ปี 2562
        ป.6 > PDF | Word
        ม.3 > PDF Word
        ม.6 > PDF Word
 แบบฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษ ป.6 สพป.นครปฐม เขต 2 (2559) > คลิก 
 แบบฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษ ม.3 สพป.นครปฐม เขต 2 (2559) > คลิก 
 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2558 > คลิก  |  ปี 2559 > คลิก
 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ 
        ปีการศึกษา 2558 > คลิก 
        ปีการศึกษา 2556 > คลิก 
 CAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ ของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Family Tree / Greeting / Weather / Advertising / Daily life / health) > คลิก 
 คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ > คลิกปกิณกะภาษาอังกฤษ

 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล > คลิก  
 11 แอปเรียนภาษาฟรีที่ต้องมีติดเครื่องพกความรู้ไปด้วยทุกที่ > คลิก 
 ABC Songs For Children > คลิก
 สื่อ สุภาษิต ไทย-อังกฤษ > คลิก
 โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนอายุ 22 ปีขึ้นไป > คลิก
 เรียนภาษาอังกฤษกับครูวิทยา > คลิก
 แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ > คลิก
 เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเพลง > คลิก
 เลือกครูสอนภาษาอังกฤษได้ที่นี้ > คลิก
 ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ แวะช่องนี้ > คลิก
 การสอนเรียบง่ายที่ห้องเรียนไม่มี > คลิก
 เรียนสนุก แวะช่องนี้ได้เลย > คลิก
 พูดภาษาอังกฤษสำเนียงอังกฤษ > คลิก
 ติดตามภาค 2 ได้ที่นี่ > คลิก
 สอนภาษาทาง youtube ฟรี  > คลิก
 แนะนำ 12 แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นที่นิยมสำหรับคนทั่วโลก > คลิก
 ฝึกภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกัน > คลิก
 Tassanee ฝึกพูดภาษาอังกฤษ > คลิก
 เพลงแนะนำเพื่อสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและผู้เริ่มต้น > คลิก
 British Council Organization Thailand > คลิก
 Advance English Lessons > คลิก
 Crosswords & Quizzes > คลิก
 ยินดีดอทคอม > คลิก
 Super Kids > คลิก
 World English > คลิก
 English Club.com > คลิก
 ฝึกออกเสียง > คลิก
 Picture Dictionary > คลิก
 Oxford Teachers' Club > คลิก
 Free-English-GAMES > คลิก
 Free English.com > คลิก
 Crossword Puzzle Games > คลิก
 Story line online.net > คลิก
 Vocabulary Can be Fun > คลิก
 เกมส์จาก Webster Dictionary > คลิก
 เกมสำหรับเด็กด้านภาษาอังกฤษ > คลิก
 นิทานพร้อมการ์ตูนประกอบ > คลิก
 นิทานอีสป ฉบับภาษาอังกฤษ > คลิก
 นิทานออนไลน์ จาก BBC > คลิก
 ฝึกอ่านด้วย Phonics > คลิก
 แบบทดสอบความรู้ Grammar > คลิก
 นิทานจาก Storynory.com > คลิก
 การอ่านภาษาอังกฤษปฐมวัย คลิก
 ข้อสอบวิชาต่าง ๆ > คลิก
 แบบทดสอบ+กิจกรรม > คลิกhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/2018-11-01_21-33-39.jpg

การประชุมทางไกลขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำ
ภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค
(Boot Camp 19 ก.พ.61)


แหล่งเรียนรู้

http://eng24.ac.th/eng_hour

Boot Camp Thailand for
 English Teachers

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเด็กไทยอย่างยั่งยืน > คลิก

English Boot Camp - TRU

https://www.englishinstitute.obec.go.th/home

http://english.obec.go.th/english/2013/index.php/th/
กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
สำนักวิชาการและมาตรฐาน สพฐ.

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ

http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=457:story-2-000&catid=77:listenandread&Itemid=216

http://www.vantage-siam.com/cambridge-th.php?PageShow=2

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-poems?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bc-learnenglish

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMR01rRXFWYzAzS2c/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/24%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/1P9ej9Cana_f2XznPNoKf0i1fh73R81Ow

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/5step.jpg
ดูรายละเอียด โปรดคลิกที่ภาพ

https://drive.google.com/file/d/1FpxBL1y79jwWSIWxeGZ9RgtZLcUfLgfg/view?usp=sharing