กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศเรื่องแจ้ง

 ปฏิทินการจัดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)
        - สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ระยะที่ 1 (วันที่ 30 สิงหาคม 2563) > คลิก 
        - สำหรับบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 30 สิงหาคม 2563) > คลิก 
 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพตามแผน EIDP > คลิก
 WWFเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าโครงการ ECO SCHOOLS (1 ก.ค.–15 ส.ค.63) > คลิก 
 การนำนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ > คลิก
 สมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ครั้งที่ 12 > คลิก  
 การขับเคลื่อน Coding (ภาษาอังกฤษ) ของ สพฐ. > คลิก 
 คลิป ศธ.ยกระดับการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ > คลิก 
 รายงานการติดตามและประเมินผลนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ Thailand 4.0 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ > คลิก 
 รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วีระ แข็งกสิการ) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเด็นการตรวจราชการ : การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และประเด็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร > คลิก  
 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2559-2562 > คลิก   
 ผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก   
 ชิ้นงานการต่อยอดสู่ Best Practices ของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 สรุปรายงานการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  > คลิก 
 การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ (Cambridge English Placement Test) 
        เว็บไซต์ที่จะเข้าสอบ > คลิก 
        - เว็บไซต์สำหรับทดลองสอบ (เสมือนจริง) > คลิก 
 เว็ปไซต์ ทดลองทำข้อสอบ ทบทวน+เตรียมความพร้อม CEFR > คลิก 
 แบบฝึกหัดและบททดสอบภาษาอังฤษที่ให้ใช้ฟรี (ETS) > คลิก 
 ประกาศ ศธ.เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(14 ม.ค 57) > คลิก
 แนวปฏิบัติตามประกาศ ศธ.เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (22 เม.ย.57) > คลิก
 ประกาศ ศธ.การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ (31 ต.ค.59) > คลิก 
 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2561) > คลิกค่าสถิติพื้นฐานคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(Ordinary National Education Test : O-NET)
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2
ปีการศึกษา 2562

จำแนกตามสาระ เปรียบเทียบ 4 ปีการศึกษา (2559, 2560, 2561, 2562)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/%E0%B8%9B6.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/%E0%B8%9B6-62.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/%E0%B8%9B6-61.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/%E0%B8%9B6-60.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/%E0%B8%A13%E0%B8%9B%E0%B8%B562.jpg


กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ

  • ครูดีเด่นวิชาภาษาอังกฤษ'62
    ส่ง 29 เม.ย. 2563 06:29 โดย เกริน ช้อยเครือ
  • 20-21 กันยายน 2562 20-21 กันยายน 2562        การประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร ...
    ส่ง 29 เม.ย. 2563 06:29 โดย เกริน ช้อยเครือ
  • 16 - 17 สิงหาคม 2562 16 - 17 สิงหาคม 2562     การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค  ณ แบบบ้านบ้าน - Feel Like Home รีสอร์ท บางระกำซอย ...
    ส่ง 29 เม.ย. 2563 06:30 โดย เกริน ช้อยเครือ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »สื่อ

 คลิปแนะนำ CEFR > คลิก  
 สำหรับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ > คลิก  
 สำหรับคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวสอบฯ > คลิก   
 Cambridge English Placement Test:  
        ตอนที่ 1 CEFR > คลิก  |  ตอนที่ 2 CEFR > คลิก  |  ตอนที่ 3 CEFR (Demo) > คลิก 
 VDO แนะนำข้อสอบและฝึกทำข้อสอบ Linguaskill by Cambridge สำหรับครูภาษาอังกฤษ > คลิก 
 EF SET ทดสอบภาษาอังกฤษ 
        ระดับ A1 (ระดับเริ่มต้น) > คลิก  |  ระดับ A2 (ระดับต้น) > คลิก 
        ระดับ B1 (ระดับกลาง) > คลิก  |  ระดับ B2 (ระดับกลางสูง) > คลิก 
        ระดับ C1 (ระดับกลางสูง) > คลิก  |  ระดับ C2 (ระดับชำนาญ) > คลิก  
 (คลิป) การใข้ CEFR ในการวัดระดับภาษาอังกฤษ > คลิก  
 การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องผ่านภาษาอังกฤษระดับ B1 ตามเกณฑ์ CEFR > คลิก  
 IG เกี่ยวกับ CEFR > คลิก
 การนำนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ > คลิก
 เอกสารสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. > คลิก 
 การวิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา(Natthaphong Buntham) > คลิก 
 อบรมออนไลน์ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     - เข้าทำแบบทดสอบ > คลิก 
     ศึกษาคู่มือ Crossword > คลิก   
 โปรแกรมคำศัพท์ ชั้น ป.1 - ป.6 > คลิก 
 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา(สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) > คลิก  
 บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ  อนุบาล 1  |  ป-1  |  ป-2  |  ป-3 
 แผนฯ รายวิชาภาษาอังกฤษ ป.3 > คลิก 
 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 > คลิก 
 แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (เอกสารทางวิชาการลำดับที่ 12 / 2560) > คลิก
 แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (เอกสารทางวิชาการลำดับที่ 11 / 2560) > คลิก
 อัลบั้มเตรียมสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ 2562 จากเพจวิชาการ > คลิก 
    - ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปีการศึกษา 2561 ชุด 100, 300, 500 ต้นฉบับ สทศ. > คลิก  
    - ข้อสอบปี 2561 (ปรับสีแล้ว) > คลิก 
    - รวมคำศัพท์ข้อสอบปี 2561 รหัสชุดข้อสอบ 100, 300, 500 > คลิก 
    - รวมคำศัพท์ แบบไม่มีคำอ่านและคำแปล สำหรับทำแบบฝึกหัด > คลิก
 คู่มือแนวทางการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้ม 3 ระดับสู่สากล(สพฐ.) > คลิก
 Test your Level of English Grammar/Vocabulary > คลิก 
 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบ CEFR (ระดับชั้นประถมศึกษา) > คลิก
 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบ CEFR (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) > คลิก 
 ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Regional English Training Centres) > คลิก
 หลักสูตร Boot Camp Turbo > คลิก 
 THE STORY OF BOOTCAMP > คลิก 
 คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
 คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
 สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เอกสารวิชาการลำดับที่ 6/2559  ) > คลิก
 สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เอกสารวิชาการลำดับที่ 7/2559) > คลิก 
 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ปี 2562
        ป.6 > PDF | Word
        ม.3 > PDF Word
        ม.6 > PDF Word
 แบบฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษ ป.6 สพป.นครปฐม เขต 2 (2559) > คลิก 
 แบบฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษ ม.3 สพป.นครปฐม เขต 2 (2559) > คลิก 
 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2558 > คลิก  |  ปี 2559 > คลิก
 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ 
        ปีการศึกษา 2558 > คลิก 
        ปีการศึกษา 2556 > คลิก 
 CAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ ของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Family Tree / Greeting / Weather / Advertising / Daily life / health) > คลิก 
 คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ > คลิก
 ปกิณกะภาษาอังกฤษ > คลิก
 รวม 8 แอพ เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ บน iPhone, iPad > คลิก ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย   

# การขับเคลื่อน Coding (ภาษาอังกฤษ) ของ สพฐ. > คลิก 
# หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย (พญ. เบญจพร ปัญญายง) > คลิก  
# โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ทักษะการสือสารภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 1-3 ปี (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ) > คลิก
# ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย > คลิก
# ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย(พัชราภรณ์ พิมพ์กลาง) > คลิก 
# 5 วิธีสอนภาษาอังกฤษให้ลูกที่บ้านง่าย ๆ ด้วยตัวเอง > คลิก  
# แผนการสอน แบบฝึกหัดปฐมวัย ตามหลักสูตร 2560 > คลิก 
# แผนการสอนหลักสูตรปฐมวัย อนุบาล 1- อนุบาล 3 จาก อจท. > คลิก 
# แผนการสอนการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์ปฐมวัย 3-5 ขวบ 2560 (คุณครู Supap Cha-am) > คลิก
# แผนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ > คลิก 
# หลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับอนุบาล (โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 2558) > คลิก 
หลักการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กอนุบาล > คลิก 
บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ  อนุบาล 1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย TPACK Model   

# การนําแนวคิดทีแพคไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ครุสาร ม.ราชภัฎนครราชสีมา) > คลิก 
# แนวทางในการผสมผสานดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษา(ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม) > คลิก  
# แผนการจัดการเรียนการสอนแบบ TPACK (ปภัทสร เรืองวงค์) > คลิก 
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอน TPACK Model 
    ตอนที่ 1 > คลิก 
    ตอนที่ 2 > คลิก
    ตอนที่ 3 > คลิก
    ตอนที่ 4 > คลิก
    ตอนที่ 5 > คลิก
# แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 / 2560. เรื่อง Part of the body. ครูผู้สอน นางสาวกนายุทธ์ ดั้นเมฆ > คลิก
# แผนฯรายวิชาภาษาอังกฤษ ป.3 > คลิก https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/2018-11-01_21-33-39.jpg

กรอบความคิด > คลิก
เล่าเรื่อง Boot Camp'62#2 > คลิก
Boot Camp Report'62 > คลิก
ต่อยอดสู่ Best Practices > คลิก

การประชุมทางไกลขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำ
ภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค
(Boot Camp 19 ก.พ.61)


แหล่งเรียนรู้

http://eng24.ac.th/eng_hour

Boot Camp Thailand for
 English Teachers

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเด็กไทยอย่างยั่งยืน > คลิก

English Boot Camp - TRU

https://www.englishinstitute.obec.go.th/home

http://english.obec.go.th/english/2013/index.php/th/
กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
สำนักวิชาการและมาตรฐาน สพฐ.

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ

http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=457:story-2-000&catid=77:listenandread&Itemid=216

http://www.vantage-siam.com/cambridge-th.php?PageShow=2

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-poems?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bc-learnenglish

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMR01rRXFWYzAzS2c/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/24%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/1P9ej9Cana_f2XznPNoKf0i1fh73R81Ow

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/5step.jpg
ดูภาพขยายโปรดคลิกที่ภาพ

https://drive.google.com/file/d/1FpxBL1y79jwWSIWxeGZ9RgtZLcUfLgfg/view?usp=sharing

https://www.englishinstitute.obec.go.th/file.php?fileid=1&files=Dashboard/files/document/20191215XTWTNCBYP2KPGUKR.pdf

https://www.englishinstitute.obec.go.th/file.php?fileid=2&files=Dashboard/files/document/20191215XJUZ3ERYPZTX3YGC.pdf

http://english.obec.go.th/english/2013/index.php/th/component/attachments/download/68

https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4Ojc0YWMzNWJmOGE0NmUyYzA