กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศเรื่องแจ้ง

 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนและครูสู่ระดับสากล ตามกรอบมาตรฐาน CEFR > คลิก 
 การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
        - ดาวน์โหลดไฟล์งานนำเสนอ : ไฟล์ที่ 1 | ไฟล์ที่ 2 
        - เว็บไซต์ที่จะเข้าสอบ > คลิก
        - เว็บไซต์สำหรับทดลองสอบ (เสมือนจริง) > คลิก
        - เว็ปไซต์ ทดลองทำข้อสอบ (ทบทวน+เตรียมความพร้อม) > คลิก
        - แบบฝึกหัดและบททดสอบภาษาอังฤษที่ให้ใช้ฟรี > คลิก
 ประกาศ ศธ.การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ (31 ต.ค.59) > คลิก 
 ประกาศ ศธ.เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(14 ม.ค 57) > คลิก
 แนวปฏิบัติตามประกาศ ศธ.เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (22 เม.ย.57) > คลิก
 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2561) > คลิก
 รวม 8 แอพ เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ บน iPhone, iPad > คลิก สื่อ

 คู่มือแนวทางการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้ม 3 ระดับสู่สากล(สพฐ.) > คลิก
 Test your Level of English Grammar/Vocabulary > คลิก 
 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบ CEFR > คลิก
 ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Regional English Training Centres) > คลิก
 THE STORY OF BOOTCAMP > คลิก 
 บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ  อนุบาล 1  |  ป-1  |  ป-2  |  ป-3
 คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
 คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
 สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก
 สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 > คลิก
 แบบฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษ ป.6 > คลิก 
 แบบฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษ ม.3  > คลิก 
 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2558 > คลิก  |  ปี 2559 > คลิก
 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ 
        ปีการศึกษา 2558 > คลิก 
        ปีการศึกษา 2556 > คลิก 
 CAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
        สื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ ของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Family Tree / Greeting / Weather / Advertising / Daily life / health) > คลิก 


การประชุมทางไกลขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
โดย มล.ปริยดา  ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (19 ก.พ.61)20-21 กันยายน 2562


        การประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร์ท นครชัยศรี > คลิก16 - 17 สิงหาคม 2562

     การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค  ณ แบบบ้านบ้าน - Feel Like Home รีสอร์ท บางระกำซอย 7 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม > คลิก

    
    การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
วิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 63)
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
    เด็กหญิงเกณิกา จารุวาทีเลิศ
    เด็กหญิงเกียรติญาตรา สังวาลเพ็ชร
    ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัญญา มานะราชศักดิ์ และนางสาวสัชฌุกาญจน์ เริงโรจน์ธนากูล 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/1%E0%B8%81%E0%B8%A261.jpg
1 กันยายน 2561
    การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ณ ห้องชลนที สพป.นครปฐม เขต 2

15 กันยายน 2561 
    ดำเนินการต่อจากวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม PLC สพป.นฐ.2
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1469059429815145&id=100001333058907
4 พฤศจิกายน 2560
    จัดการอบรมความรู้ เรื่อง มาตรฐาน CEFR ที่กระทรวงศึกษานำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษและความเชื่อมโยงกับ DynEd  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่สอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และเจ้าหน้าที่ สพป.นครปฐม เขต 2


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/peer%20%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0.jpg?attredirects=0
4-5 สิงหาคม 2560
    การอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ร่วมกับศูนย์ PEER (โรงเรียนวัดบางพระ) จัดค่ายภาษาอังกฤษ Boot Camp  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดบางพระ เพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
กลุ่มเป้าหมาย : ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 120 คน 

    ตารางการอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp > คลิก1 กรกฎาคม 2560
    การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O – NET ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม โดยศูนย์ PEER Center อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต2 จำนวน 121 โรงเรียน 
ตารางการประชุม > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/19059409_1342931085761314_1594017651738486176_n.jpg?attredirects=0
10 มิถุนายน 2560 

     ศูนย์ PEER โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล สพป.นครปฐม เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแก้สื่อเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
    อัลบั้มภาพ > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/echo%20hybrid.jpg?attredirects=0
13 ธันวาคม 2559 

    ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.2 รับฟังการแนะนำโครงการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ ณ ห้อง ICT สพป.นฐ.2 

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับภาคเอกชน โดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ CEFR ด้วยหลักสูตร Echo Hybrid 

    จุดประสงค์เพื่อนำไปขยายผลให้ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ได้ศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1115016168552808&id=100001333058907
27 ตุลาคม 2559
    การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ของ สพป.นฐ. 2  ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม ซึ่งได้รับการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 5 ช.ม./สัปดาห์ โดยหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.2 และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนละ 1 คน รวม 135 คน


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/1.jpg?attredirects=0
26 พฤศจิกายน 2559
    การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องทับทิม และห้องกิ่งเพ็ชร โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ระดับประถมศึกษา จำนวน 121 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 22 โรงเรียน 
หลักสูตร วิทยากร (ประถมศึกษา) : นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) /สื่อภาษาอังกฤษเพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ต1.1, ต1.2 (อ.วัลยา สวยสะอาด, อ.นิภารัตน์ สมรูป, อ.เทียมรัตน์ เอี่ยมศรีเพ็ง, องชญานุช แก้วสุภา) / ต1.3, ต2.1 (อ.ราตรี ศรีทองเทศ, อ.จุฑามาศ วงศ์แจ้ง, อ.สุรเชษฐ์ ปารีพันธ์, อ.สุนันทา พาเพิ่มทรัพย์) / ต2.2, ต3.1, ต4.1 (อ.วณัชชา พุ่มเกิด, อ.วรรณิชา ม่วงสอน, อ.ธชวรรณ สุทธาธาร, อ.สัชฌุกาญจน์ เริงโรจน์ธนากูล,ศน.สายใจ ฉิมมณี
หลักสูตร วิทยากร (มัธยมศึกษา) : นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์,) / สื่อภาษาอังกฤษเพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ต1.1, ต1.2 (อ.พรรณิดา จิตรจักร, อ.ประภาศ ธีระพาพงษ์, อ.สุพัตรา ศรีวิชา) /ต1.3 (อ.พจนา นพคุณ, อ.จิราภา ศรีบุญชู, อ.วิรัช บัวบาน, อ.ชวลิตา แสนสุข) / ต2.1, ต2.2 (อ.มณฑณา คำหอมชื่น, อ.สุนันทา วันทวงศ์, อ.พิชาญ กล่ำกลาง, อ.วรารัตน์ ศรสุราษฏร์,ศน.เกริน ช้อยเครือ)  ชมอัลบั้มภาพ > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/DSC09459.jpg?attredirects=0
13 - 14 สิงหาคม 2559
    การประชุมปฏิบัติการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา และผลิตสื่อการเรียนรู้สู่อาเซียน สื่อประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพป.นครปฐม เขต 2 ณ เดือนฉายรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 

        ภาพในห้องประชุม > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/DSC08493.jpg?attredirects=0
9 กรกฎาคม 2559 
    การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงค์ : 
    1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการฝึกปฏิบัติการออกข้อสอบการฟัง 
    2. เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
    3. การฝึกทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด
กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 22 โรงเรียน รวม 40 คน 
หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร :
นโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.มณกาญจน์ ทองใย) / แนวทางการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการฟัง (อ.ศิริพงษ์ บุญมีลาภ) / การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ นำเสนอเป็นกลุ่มโดยตัวแทนแต่ละอำเภอ 
กลุ่ม 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต.1.1 (อ.มณฑนา คำหอมชื่น, อ.พิชาญ กล่ำกลาง)
กลุ่ม 2 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต.1.2 (อ.สุนันทา สาเพิ่มทรัพย์, อ.วรารัตน์ ศรสุราษฎร์, อ.ปรียานุช ทองเกลี้ยง, อ.ชลิชา พัฒนศิริมากร, ศน.สายใจ ฉิมมณี) 
กลุ่ม 3 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต.1.3 (อ.สุพัตรา ศรีวิชา, อ.ดวงฤทัย ศรีบุญลือ, ศน.อรวรรณ ริ้วไสว) 
กลุ่ม 4 ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต.2.1 (อ.วิวรรณ ไตรวุฒิ, อ.พรรณิดา จิตรจักร, อ.สุนันทา วันทวงษ์) 
กลุ่ม 5 ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต.2.2 (อ.จิราภา ศรีบุญชู, อ.ประภาส ธีระพาพงษ์, อ.ราตรี ศรีทองเทศ) 
กลุ่ม 6 โครงงานภาษาอังกฤษ (ศน.มณกาญจน์ ทองใย, อ.วิรัช บัวบาน, ศน.เกริน ช้อยเครือ) 


https://www.facebook.com/chongdeethongyai/posts/927979180649895
26-27 เมษายน 2559

    สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมกับศูนย์ PEER Center จัดประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ บ้านสวนยอแซฟ อ.สามพราน จ. นครปฐม

แหล่งภาพต้นทาง 1 > คลิก 
แหล่งภาพต้นทาง 2 > คลิกhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/2019-04-13_14-57-47.jpg?attredirects=0
2 กรกฎาคม 2559

    สพป.นครปฐม เขต 2 จัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง อ.สามพราน 

ภาพจากแหล่งข้อมูล > คลิก 
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ > คลิก https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A57.jpg?attredirects=0
31 พฤษภาคม 2557

    การประชุมปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ณ โรงแรมเวล นครปฐม 
18-30 มีนาคม 2557
    ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Friendly Camp) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 2 ค่ายพร้อมกัน คือ ค่ายโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม และค่ายโรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางหลวง จ.นครปฐม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
กลุ่มเป้าหมาย :
1. ค่ายโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) นักเรียนในเขตอำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล จำนวน 50 คน
2. ค่ายโรงเรียนวัดบางหลวง นักเรียนในเขตอำเภอนครชัยศรี และอำเภอบางเลน จำนวน 50 คน
กิจกรรม : พิธีเปิดโดยนายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เป็นประธานเปิด ณ ค่ายค่ายโรงเรียนวัดบางหลวง   ชมอัลบัมภาพ


5 - 6 กรกฎาคม 2556
    การจัดค่ายวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้ม ครูภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ณ โรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูภาษาอังกฤษได้มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1 - 3 
หลักสูตร เนื้อหาสาระ : Introducing / Hammer,scissor, paper / Collecting money, ASEAN / Bird in the nest / True-False chair / Simon say /Boat fighting / Longest game / Alphabet game / Circle / Whisper game / Song / Websites for teaching / On we charge 
วิทยากร : ดร.ขจิต ฝอยทอง, ดร.มณกาญจน์ทองใย, อ.วิรัช บัวบาน, อ.วิวรรณ ไตรวุฒิ, อ.อนงค์ จ้อยทองมูล, อ.จีริสุดา ภัคดีศุภผล, Mr.Zwane Bonga https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/2018-11-01_21-33-39.jpg

แหล่งเรียนรู้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/echoeng.jpg

http://eng24.ac.th/eng_hour

Boot Camp Thailand for
 English Teachers

English Boot Camp - TRU

http://english.obec.go.th/english/2013/index.php/th/
กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
สำนักวิชาการและมาตรฐาน สพฐ.

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ

http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=457:story-2-000&catid=77:listenandread&Itemid=216

http://www.vantage-siam.com/cambridge-th.php?PageShow=2

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-poems?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bc-learnenglish


 โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนอายุ 22 ปีขึ้นไป > คลิก
 เพลงแนะนำเพื่อสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและผู้เริ่มต้น > คลิก
 British Council Organization Thailand > คลิก
 Crosswords & Quizzes > คลิก
 ยินดีดอทคอม > คลิก
 Super Kids > คลิก
 World English > คลิก
 ฝึกออกเสียง > คลิก
 Picture Dictionary > คลิก
 Oxford Teachers' Club > คลิก
 Free-English-GAMES > คลิก
 Free English.com > คลิก
 Story line online.net > คลิก
 Vocabulary Can be Fun > คลิก
 นิทานพร้อมการ์ตูนประกอบ > คลิก
 นิทานออนไลน์ จาก BBC > คลิก
 ฝึกอ่านด้วย Phonics > คลิก
 การอ่านภาษาอังกฤษปฐมวัย คลิก
 ข้อสอบวิชาต่าง ๆ > คลิก
 แบบทดสอบ+กิจกรรม > คลิก


https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMR01rRXFWYzAzS2c/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B1fmeFT-QXEZLVFNWThqX1dfOVE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AyeVw6bNyTPXZz6GKkkDBbml01k3ZJwi/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/24%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/1P9ej9Cana_f2XznPNoKf0i1fh73R81Ow

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/5step.jpg
ดูรายละเอียด โปรดคลิกที่ภาพ

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ปี 2562
ป.6 > PDF | Word
ม.3 > PDF | Word
ม.6 > PDF | Word

https://drive.google.com/file/d/1z4YIu32PQnLSHkkAf8n7xvQAwzouu0Hj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ySheq5fkvmVeSVjEzo1Iht0oyMgGKUij/view?usp=sharing


หลักสูตร Boot Camp Turbo > คลิก

https://drive.google.com/file/d/1FpxBL1y79jwWSIWxeGZ9RgtZLcUfLgfg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15rU5VTWbhOjXsT5Ni9bTuZ0OnKxkl_Pu/view?usp=sharing
คู่มือแนวทางการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้ม
3 ระดับ สู่สากล(สพฐ.) > คลิก


หน้าเว็บย่อย (1): ยุทธศาสตร์การปฏิรูป Eng,.
Comments