กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศเรื่องแจ้ง

 ประกาศ ศธ. การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ > คลิก 
 รวม 8 แอพ เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ บน iPhone, iPad > คลิก
 ขอเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ(รร.รัฐบาล) > คลิก
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือดำเนินการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Friendly Camp) > คลิก
ขอเชิญวิทยากรการประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือดำเนินการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มฯ > คลิก
การจัดสรรเงินเพื่อจัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ร.ร.ขยายโอกาส) > คลิก
การจัดอบรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป.4 - 6 (ร.ร.ในเขตอำเภอบางเลน) > คลิก
การเข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 > คลิก
การอบรมค่ายวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้ม ครูผู้สอนภาาาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  > คลิก

ข่าวจากบล๊อก

ค่ายภาษาอังกฤษผู้บริหาร สพป.นครปฐมเขต 2 > คลิกการประชุมทางไกลขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
โดย มล.ปริยดา  ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (19 ก.พ. 2018)


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

    การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องทับทิม และห้องกิ่งเพ็ชร โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ระดับประถมศึกษา จำนวน 121 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 22 โรงเรียน 

หลักสูตร วิทยากร (ประถมศึกษา) : นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) /สื่อภาษาอังกฤษเพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ต1.1, ต1.2 (อ.วัลยา สวยสะอาด, อ.นิภารัตน์ สมรูป, อ.เทียมรัตน์ เอี่ยมศรีเพ็ง, องชญานุช แก้วสุภา) / ต1.3, ต2.1 (อ.ราตรี ศรีทองเทศ, อ.จุฑามาศ วงศ์แจ้ง, อ.สุรเชษฐ์ ปารีพันธ์, อ.สุนันทา พาเพิ่มทรัพย์) / ต2.2, ต3.1, ต4.1 (อ.วณัชชา พุ่มเกิด, อ.วรรณิชา ม่วงสอน, อ.ธชวรรณ สุทธาธาร, อ.สัชฌุกาญจน์ เริงโรจน์ธนากูล) 

หลักสูตร วิทยากร (มัธยมศึกษา) : นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / สื่อภาษาอังกฤษเพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ต1.1, ต1.2 (อ.พรรณิดา จิตรจักร, อ.ประภาศ ธีระพาพงษ์, อ.สุพัตรา ศรีวิชา) /ต1.3 (อ.พจนา นพคุณ, อ.จิราภา ศรีบุญชู, อ.วิรัช บัวบาน, อ.ชวลิตา แสนสุข) / ต2.1, ต2.2 (อ.มณฑณา คำหอมชื่น, อ.สุนันทา วันทวงศ์, อ.พิชาญ กล่ำกลาง, อ.วรารัตน์ ศรสุราษฏร์)  ชมอัลบั้มภาพ > คลิก


วันที่ 9 กรกฎาคม 2559

    การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการฝึกปฏิบัติการออกข้อสอบการฟัง
    2. เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
    3. การฝึกทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด
กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 22 โรงเรียน รวม 40 คน
หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : นโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.มณกาญจน์ ทองใย) / แนวทางการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการฟัง (อ.ศิริพงษ์ บุญมีลาภ) / การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ นำเสนอเป็นกลุ่มโดยตัวแทนแต่ละอำเภอ 
กลุ่ม 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต.1.1 (อ.มณฑนา คำหอมชื่น, อ.พิชาญ กล่ำกลาง)
กลุ่ม 2 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต.1.2 (อ.สุนันทา สาเพิ่มทรัพย์, อ.วรารัตน์ ศรสุราษฎร์, อ.ปรียานุช ทองเกลี้ยง, อ.ชลิชา พัฒนศิริมากร, ศน.สายใจ ฉิมมณี)
กลุ่ม 3 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต.1.3 (อ.สุพัตรา ศรีวิชา, อ.ดวงฤทัย ศรีบุญลือ, ศน.อรวรรณ ริ้วไสว)
กลุ่ม 4 ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต.2.1 (อ.วิวรรณ ไตรวุฒิ, อ.พรรณิดา จิตรจักร, อ.สุนันทา วันทวงษ์) 
กลุ่ม 5 ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต.2.2 (อ.จิราภา ศรีบุญชู, อ.ประภาส ธีระพาพงษ์, อ.ราตรี ศรีทองเทศ)
กลุ่ม 6 โครงงานภาษาอังกฤษ (ศน.มณกาญจน์ ทองใย, อ.วิรัช บัวบาน, ศน.เกริน ช้อยเครือ)


วันที่ 18-30 มีนาคม 2557

        ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Friendly Camp) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 2 ค่ายพร้อมกัน คือ ค่ายโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน  จ.นครปฐม และค่ายโรงเรียนวัดบางหลวง  อ.บางหลวง  จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

กลุ่มเป้าหมาย : 
 1. ค่ายโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) นักเรียนในเขตอำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล จำนวน 50 คน  2. ค่ายโรงเรียนวัดบางหลวง นักเรียนในเขตอำเภอนครชัยศรี และอำเภอบางเลน จำนวน 50 คน 

กิจกรรม : พิธีเปิดโดยนายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เป็นประธานเปิด ณ ค่ายค่ายโรงเรียนวัดบางหลวง  ชมอัลบัมภาพ5 - 6 กรกฎาคม 2556

    การจัดค่ายวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้ม ครูภษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ณ โรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูภาษาอังกฤษได้มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : Introducing / Hammer,scissor, paper / Collecting money, ASEAN / Bird in the nest / True-False chair / Simon say /Boat fighting / Longest game / Alphabet game / Circle / Whisper game / Song / Websites for teaching / On we charge

วิทยากร : ดร.ขจิต ฝอยทอง, ดร.มณกาญจน์ทองใย, อ.วิรัช บัวบาน, อ.วิวรรณ ไตรวุฒิ, อ.อนงค์ จ้อยทองมูล, อ.จีริสุดา ภัคดีศุภผล, Mr.Zwane Bonga 

อบรมภาษาอังกฤษ
http://readaloudthailand.wikispaces.com/reading+reform

ดูรายละเอียด โปรดคลิกที่ภาพ


http://www.wallstreet.in.th/englishtestmain.aspx?utm_medium=AdwordsImg728x90_Englishtest_Basic&utm_supplier=Google&utm_campaign=Basic&utm_content=DIGITAL-TMK&gclid=CKHN0PqP0rcCFUlV4godKksAXQ


ประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดไฟล์งานนำเสนอ : ไฟล์ที่ 1 | ไฟล์ที่ 2

เว็บไซต์ที่จะเข้าสอบ : https://www.metritests.com/metrica/ 

เว็บไซต์สำหรับทดลองสอบ (เสมือนจริง) : http://www.cambridgeenglish.org/placement 

เว็ปไซต์ ทดลองทำข้อสอบ (ทบทวน+เตรียมความพร้อม) : http:// www.examenglish.com/CEFR/cefr.php แหล่งเรียนรู้

http://eng24.ac.th/eng_hour

http://www.thaiteachers.tv/?rec=4

https://www.facebook.com/pages/PEER-Center-Nakornpathom-II/1587239668209654?fref=photo

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ

http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=457:story-2-000&catid=77:listenandread&Itemid=216

CAI กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

        สื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ ของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
(Family Tree / Greeting / Weather / Advertising / Daily life / health) 


http://english.obec.go.th/english/2013/index.php/th/2012-08-08-10-26-5/74-cefr

http://www.vantage-siam.com/cambridge-th.php?PageShow=2

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/stories-poems?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bc-learnenglish


 โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนอายุ 22 ปีขึ้นไป > คลิก
 เพลงแนะนำเพื่อสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและผู้เริ่มต้น > คลิก
 British Council Organization Thailand > คลิก
 Crosswords & Quizzes > คลิก
 ยินดีดอทคอม > คลิก
 Super Kids > คลิก
 World English > คลิก
 ฝึกออกเสียง > คลิก
 Picture Dictionary > คลิก
 Oxford Teachers' Club > คลิก
 Free-English-GAMES > คลิก
 Free English.com > คลิก
 Story line online.net > คลิก
 Vocabulary Can be Fun > คลิก
 นิทานพร้อมการ์ตูนประกอบ > คลิก
 นิทานออนไลน์ จาก BBC > คลิก
 ฝึกอ่านด้วย Phonics > คลิก
 การอ่านภาษาอังกฤษปฐมวัย คลิก
 ข้อสอบวิชาต่าง ๆ > คลิก
 แบบทดสอบ+กิจกรรม > คลิก


https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMR01rRXFWYzAzS2c/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B1fmeFT-QXEZLVFNWThqX1dfOVE/view?usp=sharing


Comments