ฺBoot Camp Report'62

สรุปรายงาน (ฉบับออนไลน์)

การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp
ปีการศึกษา 2562

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
บทนำ
    ความพยายามที่ผ่านมา > คลิก
    นโยบายสู่การปฏิบัติ > คลิก

การดำเนินการ คลิก
    (สร้างค่าย / เข้าค่าย / ปิดค่าย)

ผลการดำเนินการ
    ข้อมูล-สถิติผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม > คลิก
    รายงานผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม > คลิก
    สรุปผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม > คลิก 
    แหล่งข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ > คลิก 
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ > คลิก 
    ความคาดหวัง (คลิป)
        จากการสัมภาษณ์ 1 > คลิก
        จากการสัมภาษณ์ 2
 > คลิก 
    สะท้อนคิดกิจกรรม > คลิก 
    ชิ้นงาน
        Lesson Plan ประเด็นปรากฎการณ์โดยคณะวิทยากร > คลิก 
        Lesson Plan ประเด็นปรากฎการณ์โดยผู้เข้ารับการอบรม คลิก 
        Item card โดยผู้เข้ารับการอบรม คลิก 
    บันทึกการตรวจงานของกรรมการ > คลิก 

เกียรติคุณ
    วุฒิบัตร > คลิก 
    เกียรติบัตร > คลิก 
    คำขอบคุณ > คลิก 

สรุปรายงาน 
    ฉบับเอกสาร > คลิก
    ฉบับโปรแกรมปุ่มเมนู > คลิก

แผนการนิเทศ ติดตาม ครูที่ผ่านการอบรมคลิก

Web Page :
    กรอบความคิดในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม > คลิก
    เล่าเรื่องการอบรม  Boot Camp'62#2 

อัลบั้มภาพ

ห้องประชุม(วันแรก) >  คลิก

ขั้นการสอนของ Boot Camp > คลิก

ฐานการเรียนรู้
    ฐาน 1 > คลิก
    ฐาน 2 > คลิก
    ฐาน 3 > คลิก
    ฐาน 4 > คลิก
    ฐาน 5 > คลิก
    ฐาน 6 > คลิก
    ฐาน 7 > คลิก
    ฐาน 8 > คลิก
    ฐาน 9 > คลิก
    ฐาน 10 > คลิก

ประชุมสรุปผลรายวัน > คลิก 

กิจกรรมนันทนาการ > คลิก 

ภาพรวมวันที่สอง > คลิก 
    ลงสู่แผนการจัดการเรียนรู้ > คลิก 
    Micro teaching > คลิก 

อัลบั้มภาพจากเฟซบุ๊กของ ศน.เกริน ช้อยเครือ
    "อบรมขยายผลครูอังกฤษ Boot Camp สพป.นฐ.2" > คลิก

Comments