Boot Camp to Best Practice

การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ประจำปีการศึกษา 2563

        จากนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) และการพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนำญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเน้นการสื่อสาร ซึ่งเป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามแนวทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Communicative Language Teaching (CLT) 
        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ได้จัดให้มีการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา คือ “นำสู่ชั้นเรียน เพียรสานต่อ สู่ผลการปฏิบัติที่ดี” เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เชิญส่งผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ประจำปี 2564 > คลิก (ขอชลอเลื่อนไปก่อน)จากการอบรม Boot Camp Turbo สู่ Best Practices

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/bc2bp/127254129_1773218309494306_7720859501600307248_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/bc2bp/best1.jpg

# ประกาศหลักเกณฑ์ 1/2563 > คลิก
# ประกาศ-คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินคัดเลือกฯ > คลิก 

สรุปผลการคัดเลือก
ผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practice)
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ประจำปีการศึกษา 2563

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/bc2bp/129900214_1094515784322108_7909560178018682599_o.jpg

# ประกาศผลการคัดเลือก > คลิก 
# IG สรุปผลการคัดเลือก > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/bc2bp/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B9%8C63.jpg

        วันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงาน จากผู้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินคัดเลือก จำนวน 18 ผลงาน สรุปผลในภาพรวมได้ดังนี้
    ระดับคุณภาพดีเยี่ยม (Honors) 1 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 5.56
    ระดับคุณภาพดีเด่น (Exellent) 3 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 16.67
    ระดับคุณภาพดีมาก (Great) 10 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 55.56
    ระดับคุณภาพดี (Good) 4 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 22.22
    ระดับคุณภาพพอใช้ (Fair) ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 

การเรียนรู้บทเรียนที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก 

# รายงานผลการจัดกิจกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก ชิ้นงานที่ส่งเข้าขอรับการประเมินคัดเลือก

1. “เด็กสร้างเรื่อง” การใช้บทบาทสมมุติในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
    นางสาวพัทธ์ธนันต์ แสงพลอย โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ > คลิก

2. Symptom Dice for Giving Advices Class with PPP method
    นายสิทธิชัย มีผิวหอม โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ > คลิก

3. การจัดการเรียนการสอนแบบ 3P (PPP Teaching Model) โดยใช้บัตรคำอาหาร เพื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่อง Yummy Food
    นายกุลบุตร เรือนทอง โรงเรียนบ้านห้วยพลู > คลิก | คลิก

4. ชุดพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบ Sight Words
    นางสาวอุมาพร หนูรุ่น โรงเรียนวัดผาสุการาม > คลิก

5. “แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน”
    นางสาวธชวรรณ สุทธาธาร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ > คลิก

6. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
    ว่าที่ร้อยตรีมนัญญา มานะรัชศักดิ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก

7. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ผ่านระบบออนไลน์
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR โดยใช้หลักสูตร Phonics Hero > คลิก
    นางสาวธัญญลักษณ์ สุขสมบูรณ์ โรงเรียนวัดเชิงเลน > คลิก

8. การใช้เกมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Using games to develop students’ leaning vocabularies in Prathomsuksa 4)
    นางสาวอำพร วุฒิฐิโก โรงเรียนวัดกกตาล > คลิก

9. เกมเพลงพาเพลินส่งเสริม Speaking skill
    นางสาวสิริลักษณ์ พละเดช โรงเรียนวัดน้อย > คลิก

10. การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Easy English. เรื่อง Jobs for life. สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)
    นางสาวสิริวรรณ อุ่นใจวิวัฒน์ โรงเรียนวัดไทร > คลิก

11. การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยบทบาทสมมติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
    นางสาวนิตยา เร่งรัด โรงเรียนวัดไทร > คลิก

12. “การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยมีกระบวนการฟังและพูดเป็นฐาน”
    นางสาวอภิษฎา สุวรรณภาญกูร โรงเรียนวัดนิลเพชร > คลิก

13. “การเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวสื่อสาร CLT (communicative language teaching)”
    นางสาวพิมพ์ตะวัน หิมทอง โรงเรียนวัดนิลเพชร > คลิก

14. การพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยการใช้ STEM Design Process
    นางสาวณัฏฐา ทองราช โรงเรียนคลองบางกระทึก > คลิก

15. ไม่มีชื่อเรื่อง
    นายสาธิต โภคี โรงเรียนวัดสรรเพชญ > คลิก

16. การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยการสอนแบบ Active Learning ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
    นางสาวธันยาพร ไทยเจริญ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว > คลิก

17. การพัฒนาความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ COLORS และ FUN COLORS BOOK 
    นางสาวอารีย์ วรรณรังษี โรงเรียนบ้านบางประแดง > คลิก

18. ยกระดับคุณภาพจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Amazing Job) 
    นางณิชชา สุขโข โรงเรียนคลองทางหลวง > คลิก # ตัวอย่างเกียรติบัตร 
    - เกียรติบัตรสำหรับกรรมการดำเนินงาน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/bc2bp/Cer-Best63-committee.jpg

    - เกียรติบัตรสำหรับกรรมการตัดสิน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/bc2bp/Cer-Best63-Judge.jpg

    - เกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือกระดับดีเยี่ยม (honors เหรียญทอง)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/bc2bp/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%871.JPG

    - เกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือกระดับดีเด่น (excellent เหรียญเงิน)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/bc2bp/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%872.JPG

    - เกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือกระดับดีมาก (Great เหรียญทองแดง)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/bc2bp/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%873.JPG

    - เกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือกระดับดี (Good เหรียญดีบุก)

    - เกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือกระดับพอใช้ (Fair เข้าร่วม) 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/bc2bp/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%875.JPG


Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
1 ธ.ค. 2563 02:21
Ċ
Webmaster Supervisory,
8 ธ.ค. 2563 17:05
Comments