การอบรมหลักสูตร Eng.62049

ชิ้นงานจากการอบรมหลักสูตรทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ รหัสหลักสูตร 62049

 องค์ประกอบการพิจารณา พิจารณาจาก 
1. เอกสารรายงาน
2. ชิ้นงาน
    2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
    2.2 ข้อสอบในแผนนั้น
    2.3 คลิปการจัดการเรียนการสอน 
3. เกณฑ์ให้คะแนนชิ้นงาน > คลิก

 Diagram Boot Camp to Best Practice
กรอบแนวคิดการติดตามผลการอบรม Boot Camp
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/best-boot-camp/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1BC.jpg
 แผนการนิเทศ ติดตาม ครูที่ผ่านการอบรม > คลิก
 การขอคำรับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา ปี 2562 > คลิก 
 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด > คลิกการนำเสนอชิ้นงาน (คลิปการจัดการเรียนการสอน)

1. นางสาวสิริวรรณ อุ่นใจวิวัฒน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม > https://youtu.be/319YnQe-3zM 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
    มาตรฐานการเรียนรู้ ต.1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
    ตัวชี้วัด ป.6/2 เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิและตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟังและอ่าน 

2. นางสาวธชวรรณ สุทธาธาร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
ชั้น ป.6 ตัวชี้วัด ต4.1 ป6/1
https://youtu.be/e7SVhjHSkuU

3. นายนราธิป เอกสินธุ์ โรงเรียนวัดลานตากฟ้า เรื่อง Sport ตามแนวทางการสอนแบบ Bootcamp ตัวชี้วัด ต1.3 ป.6/2
https://youtu.be/duZ2Q9E_FLI

4. นางสาวทิฆัมพร แตะต้อง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ชั้น ป.6 เรื่อง Sport ตัวชี้วัด ต2.2 ป6/1-2
https://drive.google.com/file/d/1eTTI0EgMNsnViH0Y0rGP5-TZKmPU7Y5z/view?usp=sharing

5. นางสาวสิริพร ศรีจงใจ ครูโรงเรียนบ้านลานแหลม(สรนุวัตรราษฏร์อุทิศ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living เรื่อง Talking about illnesses ตัวชี้วัด ต1.3 ป6/3  https://youtu.be/MyLkHJ0X5Ek

6. นางสาวจิราพร สระทองแก้ว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 ชั้น ป.6 หน่วยฯ........ เรื่อง Children’s day ตัวชี้วัด ต1.2 ป6/1  
https://youtu.be/Z28chkQ0hl8

7. นางสาวนัญญา มานะรัชศักดิ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ชั้น ป.6 เรื่อง Occupations ตัวชี้วัด ..........
https://youtu.be/Qy7cWPYT9Bw

8. นางสาวอำพร วุฒิฐิโก โรงเรียนวัดกกตาล ชั้น ป.6 หน่วยฯ........ เรื่อง What are these festivals? ตัวชี้วัดที่ ต2.2 ป6/2
https://youtu.be/b_7GEnhmYZU 

9. นางสาวขวัญชนก ปินะถา โรงเรียนวัดห้วยตะโก ชั้น...... หน่วยฯ........ เรื่อง........ ตัวชี้วัด ต1.2 ป6/2
https://youtu.be/_lE8xTbLKYU

10. นางสาวปัทมา ชั้นอินทร์งาม โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ชั้น ป.6 หน่วยฯ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง........ ตัวชี้วัด ต1.2 ป6/4
https://youtu.be/VyyBsdHYmwg

11. นางสาวกุณฑลา เซ่งลอยเลื่อน โรงเรียนวัดนราภิรมย์ ชั้น ป.6 หน่วยฯ........ เรื่อง Emotional expression ตัวชี้วัด ต1.2 ป.6/5
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zMfxBnalrJfS_UUUDgDa8kS9hEPHW5kD  

12. นางสาวอัมพวัน ค้าขาย โรงเรียนวัดลานคา ชั้น ป.6 หน่วยฯ........ เรื่อง Like & dislike ตัวชี้วัด ต1.2 ป6/5   
https://youtu.be/riHdl9_aDbs

13. นางสาวจุฑามาศ ศรีวิชา + นายพีรพัฒน์ ปริยชานิ โรงเรียนบ้านคลองโยง  ชั้น ป.6 หน่วยฯ........ เรื่อง................. ตัวชี้วัด ต1.3 ป6/1
https://www.youtube.com/watch?v=FFP9JY1vTzA ประกาศผลการคัดเลือกสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (Best Practices) จากการอบรมหลักสูตร 62049 ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ ประกาศเมื่อ วันที่ 18 พ.ย.63 คลิก  ĉ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
8 ก.ย. 2563 03:48
Comments