กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ

20-21 กันยายน 2562

โพสต์11 ธ.ค. 2562 19:32โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2562 23:07 ]


20-21 กันยายน 2562

        การประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร์ท นครชัยศรี คลิก 

        สรุปผลการดำเนินงานการประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp (เอกสารวิชาการที่ 31/2562) > คลิก


https://drive.google.com/file/d/1m5aEX2PFhcWLwaM5bztwO8Od2kXAGXca/view?usp=sharing

16 - 17 สิงหาคม 2562

โพสต์11 ธ.ค. 2562 19:24โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2562 19:27 ]


16 - 17 สิงหาคม 2562

     การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค  ณ แบบบ้านบ้าน - Feel Like Home รีสอร์ท บางระกำซอย 7 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : 

- กรอบแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาระงานการพัฒนา (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) 
- อภิปรายความต้องการการพัฒนากิจกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในมุมมองของสังคม (ดร.สันทนา พูลพัฒน์, นางวิวรรณ ไตรวุฒิ) 
    # แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ Simulation (สถานการณ์จำลองเสมือนจริง)
    # การเขียนสคริปต์สถานการณ์จำลอง / การวางแผนงานนำเข้าสู่สถานการณ์จำลอง
    # การปฏิบัติ simulation 3 กลุ่ม
- เสนอแนะเติมเต็มจากผลการปฏิบัติกิจกรรม 
- ปฏิบัติการนำประสบการณ์จากสถานการณ์จำลองสู่สถานการณ์จริงโดยสมาชิกทุกคน
- สะท้อนผลการดำเนินงาน จัดสถานการณ์จริงจากกิจกรรมของบทเรียน (การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน)
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ 3 กลุ่ม (ป.1-3 / ป.4-ป.6 / ม.1-ม.3) 
- ออกข้อสอบประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการจัดกิจกรรมเรียนการสอนแบบ Boot Camp และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะ (ดร.มณกาญจน์ ทองใย, ศน.เกริน ช้อยเครือ) 
- นำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
(ดร.มณกาญจน์ ทองใย, ศน.สายใจ ฉิมมณี) 

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/2297857270268142

Cr.ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
   อัลบั้มภาพ > คลิก

เต็ม 100 O-NET

โพสต์11 ธ.ค. 2562 19:19โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์


        การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
วิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 63) 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
    เด็กหญิงเกณิกา จารุวาทีเลิศ 
    เด็กหญิงเกียรติญาตรา สังวาลเพ็ชร 
    ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัญญา มานะราชศักดิ์ และนางสาวสัชฌุกาญจน์ เริงโรจน์ธนากูล 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/khaw/_draft_post/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5Eng100.jpg

1, 15 กันยายน 2561

โพสต์11 ธ.ค. 2562 19:16โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์


1 กันยายน 2561

    การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ณ ห้องชลนที สพป.นครปฐม เขต 2

15 กันยายน 2561 

    ดำเนินการต่อจากวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม PLC สพป.นฐ.2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/khaw/_draft_post/1%E0%B8%81%E0%B8%A261.jpg

4 พฤศจิกายน 2560

โพสต์11 ธ.ค. 2562 19:12โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์


4 พฤศจิกายน 2560

    จัดการอบรมความรู้ เรื่อง มาตรฐาน CEFR ที่กระทรวงศึกษานำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษและความเชื่อมโยงกับ DynEd  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม

กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่สอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และเจ้าหน้าที่ สพป.นครปฐม เขต 2


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1469059429815145&id=100001333058907

Cr. ศน.สายใจ ฉิมมณี

4 - 5 สิงหาคม 2560

โพสต์11 ธ.ค. 2562 19:06โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์


4-5 สิงหาคม 2560

    การอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ร่วมกับศูนย์ PEER (โรงเรียนวัดบางพระ) จัดค่ายภาษาอังกฤษ Boot Camp  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดบางพระ เพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
กลุ่มเป้าหมาย : ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 120 คน 

    ตารางการอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp > คลิก


https://drive.google.com/file/d/1LHMluy6YXmYvFFMQACCE-atLB8LePwR4/view?usp=sharing

1 กรกฎาคม 2560

โพสต์11 ธ.ค. 2562 18:59โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์


1 กรกฎาคม 2560

    การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O – NET ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม โดยศูนย์ PEER Center อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต2 จำนวน 121 โรงเรียน 

ตารางการประชุม > คลิก 

10 มิถุนายน 2560

โพสต์11 ธ.ค. 2562 18:57โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์


10 มิถุนายน 2560 

     ศูนย์ PEER โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล สพป.นครปฐม เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแก้สื่อเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
    อัลบั้มภาพ > คลิก 


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1900476613531287&type=1&l=4744bda625

13 ธันวาคม 2559

โพสต์11 ธ.ค. 2562 18:54โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์


13 ธันวาคม 2559 

    ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.2 รับฟังการแนะนำโครงการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ ณ ห้อง ICT สพป.นฐ.2 

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับภาคเอกชน โดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ CEFR ด้วยหลักสูตร Echo Hybrid 

    จุดประสงค์เพื่อนำไปขยายผลให้ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ได้ศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/khaw/_draft_post-1/echo%20hybrid.jpg

27 ตุลาคม 2559

โพสต์11 ธ.ค. 2562 18:49โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2562 18:50 ]


27 ตุลาคม 2559

        การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ของ สพป.นฐ. 2  ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม 

        การประชุมในครั้งนี้ ได้รับการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 5 ช.ม./สัปดาห์ โดยหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.2 และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนละ 1 คน รวม 135 คน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/khaw/_draft_post/2019-12-12_9-44-58.jpg

Cr.ศน.สายใจ ฉิมมณี

1-10 of 18