กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ประกาศ แจ้งข่าว 

รายชื่อโรงเรียนที่เเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม - 26 มิถุนนายน 2563 > คลิก
# คำสั่ง สพฐ. เรื่องการยกเลิกตัวชี้วัดสาระที่ 2,3 กลุ่มสารระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ > คลิก
”Jump in the Earth” หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรี สำหรับนักเรียนประถมศึกษาเอเชีย..โดยเนื้อหาหลักจะเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ แต่ยังคงสอดแทรกความรู้สำคัญด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ ความรู้รอบตัว ความรู้รอบโลก เกมส์เสริมทักษะฝึกสมองต่าง ๆ และอีกมากมาย จัดทำขึ้นโดย บริษัท ทีจี แบงค็อก จำกัด เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ความรู้สาธารณะให้กับโรงเรียนประถมต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งทำการจัดส่งมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นฉบับบแรก โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
    1.) เพื่อเผยแพร่เป็นประโยชน์สาธารณะ เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้จากหน้าเวบไซต์
    2.) เพื่อสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ มาทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ต่างๆได้
    3.) เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของเด็ก และเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อหาความรู้ได้อย่างถูกต้อง
    4.) เพื่อยกระดับการศึกษานอกห้องเรียน และการเรียนด้วยตนเองให้เพิ่มมากขึ้น
    5.) เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคม และสนับสนุนโครงการ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ”
    โรงเรียนที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายจิตติศักดิ์ ทัพศิลา แผนกการตลาด บริษัท ทีจี แบงค็อก จำกัด อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ 2 ชั้น 28 ห้อง B ซอยประสานมิตร(สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-258-3981 โทรสาร. 02-612-7399 อีเมล์ jittisak@tgbkk.co.th
     ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤษภาคม 2016 > คลิก 
     ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกรกฏาคม 2016 คลิก 
     ฉบับที่ 13 ประจำเดือนกันยายน 2016 คลิก
     ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2016 คลิก
     ฉบับที่ 15 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017 > คลิก
# การอบรมครูด้วยระบบทางไกล (ETV) หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น > คลิก
# การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา (ร.ร.รัฐบาล) > คลิกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT 
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. > คลิก
     
    วัดบางหลวง บางเลน นครปฐม 
    พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
    บ้านกระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม 
    วัดดอนหวาย สามพราน นครปฐม 
    คลองบางกระทึก สามพราน นครปฐม 
    วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
    วัดเชิงเลน (นครใจราษฎร)์


วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557


        การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ TEDET เพื่อจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
กิจกรรม : นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการ สพป.นฐ. เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด

TDET


        ระบบ TEDET (Thailand Education Development and Evaluation Test) เป็นระบบคลังความรู้ที่ได้พัฒนา ขึ้นจากระบบ Math Pro และ Science Pro ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสาธารณัฐเกาหลี ซึ่งใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการวัดผลประเมินผลของ สถานศึกษาให้ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ พร้อมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น ภายในระ
บบจะมีทั้งเนื้อหา แบบฝึกหัด และแบบทดสอบที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ให้ผู้สอนได้ เลือกใช้ตามระดับ ความสามารถของผู้เรียน โดยเข้าใช้งานระบบ TEDET ผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ระบบยังสามารถใช้ได้กับ Smart Devices ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Tablet และ Smart Phone


26-27 กรกฎาคม 2556

        การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลคณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย

กลุ่มเ ป้าหมาย : ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 รวม 150 คน
กิจกรรม : บรรยาย สาธิต แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทดลอง 15 กลุ่ม ศึกษาจากคลิปวิดีโอ การนำเสนองานกลุ่ม
หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : ธรรมชาติของวิทย์-คณิต กับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / กล่องปริศนาและการได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (อ.นิภา เถาสมบัติ, อ.เพยาว์ อริยพงษ์) / ภาพลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ประวัติวิทยาศาสตร์กับอาร์คิมีดิส (อ.วราภรณ์ อยู่สงค์, อ.เอื้ออารีย์ คำดี) / รอยปริศนากับฟอสซิล (อ.เพยาว์-อ.นิภา) / ลายนิ้วมือ (อ.อุทัยวรรณ สังข์เสวก, อ.จรียา ศรีสดุดี, อ.อารีย์ คำดี) / การเกิดข้างขึ้นข้างแรม (อ.อุทัย ภาราดาไทย, อ.สุรีย์ พูลหอม, อ.วาสนา ปิ่นตบแต่ง) / ลม (อ.สุรีย์, อ.วาสนา, อ.อุทัย)

Nature of Science        การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรแกนนำการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 (Inspiring Science) เว็บเพ็จนี้ จัดทำขึ้นให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Inspiring Science เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ Inspiring Science ในเบื้องต้น ก่อนที่เว็บไซต์ของโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของครูผู้สอนในการนำไปขยายผลและเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันต่อไป
 
วัตถุประสงค์ของ “Inspiring Science”
    1. เพื่อสร้างบุคลากรแกนนำที่มีศักยภาพ มีความรู้ สามารถพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน Inspiring Science: a capacity building and curriculum development program to support the teaching and learning of M1-3 Science และเผยแพร่ความรู่ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
    2. จัดทำสื่อการจัดการเรียนการสอน Inspiring Science ซึ่งประกอบไปด้วย powerpoint ประกอบการสอน ชุดกิจกรรม แบบฝึกหัด เครื่องมือวัดและประเมินผล ตลอดจนคู่มือครูที่แนะนำการใช้สื่อการสอนด้วยกลวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ในโมเดล 7 E
    3. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน Inspiring science
    4. ศึกษา วิจัย การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน Inspiring science
    5. เผยแพร่สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน Inspiring Science บนอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาศาสตร์และเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ทางการศึกษาอื่นๆ

เป้าหมายของ “Inspiring Science”
    1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งสื่อการเรียนการสอน
    2. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
    3. การขยายผลทั่วประเทศผ่านทาง
เว็บไชต์ Inspiring Science
รายการโทรทัศน์ครู (Teachers TV )
การฝึกอบรมระดับภูมิภาค
การนิเทศติดตามระดับภูมิภาค
การสร้างเครือข่ายวิจัยเชิงปฏิบัติการในโรงเรียน
การสะท้อนผ่านเพื่อนร่วมงาน
coaching and mentoring
        ติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจได้ที่  http://teacherkobwit2010.wordpress.com/inspiring-science/ 


http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/39493/450092.pdf

http://genius.ipst.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=201

http://tedet.ac.th/

http://www.tedet.ac.th/Register/register_signup.asp
ระบบคลังความรู้ออนไลน์

http://fieldtrip.ipst.ac.th/index_2.php

http://globethailand.ipst.ac.th/?page_id=2532


โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านพลังงานเสริมในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา

คู่มือครู วิชาวิทยาศาสตร์

มีรอยพระบาทนำ ธ ทรงทำให้เราดู
สารคดีเทิดพระเกียรติ
บทเรียนและข้อคิดอันมีต้นแบบมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ยุวนักประดิษฐ์ไทยhttps://drive.google.com/file/d/1IsSBp8XnQXzcfFm8189BSO1x3Cgr0qH6/view

- คู่มือครู (ใช้คู่กับหนังสือของ สสวท.) ดาวน์โหลด 
- คู่มือการใช้หลักสูตร > คลิก
- คำอธิบายรายวิชา > คลิก
- เอกสารจัดการเรียนรู้ Scratch และสื่ออื่น ๆ > คลิก 
- โปรแกรม SCRATCH > คลิก
พัฒนาคุณภาพการเรียนวิทยาศาสตร์
โดยใช้ 4 จุดเน้น

เว็บลิงก์

http://secondsci.ipst.ac.th/

http://learningspace.ipst.ac.th/

http://www.scimath.org/ebooks

http://scimath.obec.go.th/2012/

http://teacherkobwit2010.wordpress.com/inspiring-science/

http://krupornpana2555.wordpress.com/about/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2/
ครูพรพนาสอนวิทย์

http://www.physicsclassroom.com/

http://www.thaiteachers.tv/?rec=3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

https://www.youtube.com/channel/UCQDGfmFzVxhwzXBevDtylog

https://www.facebook.com/tedet.ac.th

คูู่มือการใช้ระบบ TEDET 

เรียนรู้ Inspiring Science > คลิก

Inspiring Science  กับ ศน.สดศรี

รายงานสรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ
STEM Education > คลิก


Journal of STEM Education:

The College of Education
STEM Education > คลิก


   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำลองการบินอวกาศแบบสามมิติ ขับยานลงจอดบนดาวเคราะห์เปิดให้โหลดเล่นฟรี วลาดิมีร์ โรมานียุก ชาวเมืองเซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก ในรัสเซีย ใช้เวลา 8 ปี สร้างโปรแกรมจำลองการบินอวกาศ ในชื่อ Space Engine แสดงวัตถุในจักรวาลกว่า 1.3 แสนชิ้น เช่น ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ กาแล็กซีกว่า 1 หมื่นกาแล็กซี และระบบสุริยะของเรา
    ซอฟต์แวร์ตัวนี้เปิดให้โหลดติดตั้งบนเครื่องพีซี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้เล่นสามารถบินไปสำรวจดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์น้อย เฝ้าดูภูมิทัศน์ต่างพิภพ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในอวกาศ

http://en.spaceengine.org/

https://www.youtube.com/user/sciencekidsclub

สื่อเอกสารการเรียนรู้

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ฉบับภาษาอังกฤษ > คลิก

นิตยสาร สสวท. > คลิก


หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม > คลิก

Jump in the Earth
หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์
 ฉบับที่ 11 (พ.ค.2016) > คลิก 
 ฉบับที่ 12 (ก.ค.2016) คลิก 
 ฉบับที่ 13 (ก.ย.2016) คลิก
 ฉบับที่ 14 (พ.ย.2016) คลิก
 ฉบับที่ 15 (ก.พ.2017) > คลิก

คู่มือครู วิทยาศาสตร์ ม.1- ม.3 ของ สสวท พิมพ์โดยองค์การค้าครุสภา
 วิทยาศาสตร์ 1(ม.1 ภาคเรียนที่ 1) 
 วิทยาศาสตร์ 2(ม.1 ภาคเรียนที่ 2)  วิทยาศาสตร์ 3(ม.2 ภาคเรียนที่ 1)  วิทยาศาสตร์ 4(ม.2 ภาคเรียนที่ 2)  วิทยาศาสตร์ 5(ม.3 ภาคเรียนที่ 1)  วิทยาศาสตร์ 6(ม.3 ภาคเรียนที่ 2)

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(ESCIVOCAB) คลิก

บทความ : 

@ STEM Education การเปลี่ยน แปลง ที่ท้าทายของ สสวท. > คลิก
@ STEM Education กับกำรพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 > คลิกĊ
Webmaster Supervisory,
28 ก.ค. 2563 02:05
Comments