กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557


        การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ TEDET เพื่อจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
กิจกรรม : นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการ สพป.นฐ. เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด

TDET

        ระบบ TEDET (Thailand Education Development and Evaluation Test) เป็นระบบคลังความรู้ที่ได้พัฒนา ขึ้นจากระบบ Math Pro และ Science Pro ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสาธารณัฐเกาหลี ซึ่งใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการวัดผลประเมินผลของ สถานศึกษาให้ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ พร้อมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น ภายในระ
บบจะมีทั้งเนื้อหา แบบฝึกหัด และแบบทดสอบที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ให้ผู้สอนได้ เลือกใช้ตามระดับ ความสามารถของผู้เรียน โดยเข้าใช้งานระบบ TEDET ผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ระบบยังสามารถใช้ได้กับ Smart Devices ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Tablet และ Smart Phone

26-27 กรกฎาคม 2556 

        การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลคณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย

กลุ่มเ ป้าหมาย : ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 รวม 150 คน
กิจกรรม : บรรยาย สาธิต แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทดลอง 15 กลุ่ม ศึกษาจากคลิปวิดีโอ การนำเสนองานกลุ่ม
หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : ธรรมชาติของวิทย์-คณิต กับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / กล่องปริศนาและการได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (อ.นิภา เถาสมบัติ, อ.เพยาว์ อริยพงษ์) / ภาพลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ประวัติวิทยาศาสตร์กับอาร์คิมีดิส (อ.วราภรณ์ อยู่สงค์, อ.เอื้ออารีย์ คำดี) / รอยปริศนากับฟอสซิล (อ.เพยาว์-อ.นิภา) / ลายนิ้วมือ (อ.อุทัยวรรณ สังข์เสวก, อ.จรียา ศรีสดุดี, อ.อารีย์ คำดี) / การเกิดข้างขึ้นข้างแรม (อ.อุทัย ภาราดาไทย, อ.สุรีย์ พูลหอม, อ.วาสนา ปิ่นตบแต่ง) / ลม (อ.สุรีย์, อ.วาสนา, อ.อุทัย)

Nature of Science        การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรแกนนำการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 (Inspiring Science) เว็บเพ็จนี้ จัดทำขึ้นให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Inspiring Science เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ Inspiring Science ในเบื้องต้น ก่อนที่เว็บไซต์ของโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของครูผู้สอนในการนำไปขยายผลและเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันต่อไป เว็บไซต์ใหม่ของ Inspiring Science
วัตถุประสงค์ของ “Inspiring Science”
    1. เพื่อสร้างบุคลากรแกนนำที่มีศักยภาพ มีความรู้ สามารถพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน Inspiring Science: a capacity building and curriculum development program to support the teaching and learning of M1-3 Science และเผยแพร่ความรู่ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
    2. จัดทำสื่อการจัดการเรียนการสอน Inspiring Science ซึ่งประกอบไปด้วย powerpoint ประกอบการสอน ชุดกิจกรรม แบบฝึกหัด เครื่องมือวัดและประเมินผล ตลอดจนคู่มือครูที่แนะนำการใช้สื่อการสอนด้วยกลวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ในโมเดล 7 E
    3. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน Inspiring science
    4. ศึกษา วิจัย การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน Inspiring science
    5. เผยแพร่สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน Inspiring Science บนอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาศาสตร์และเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ทางการศึกษาอื่นๆ

เป้าหมายของ “Inspiring Science”
    1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งสื่อการเรียนการสอน
    2. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
    3. การขยายผลทั่วประเทศผ่านทาง
เว็บไชต์ Inspiring Science
รายการโทรทัศน์ครู (Teachers TV )
การฝึกอบรมระดับภูมิภาค
การนิเทศติดตามระดับภูมิภาค
การสร้างเครือข่ายวิจัยเชิงปฏิบัติการในโรงเรียน
การสะท้อนผ่านเพื่อนร่วมงาน
coaching and mentoring
        ติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจได้ที่  http://teacherkobwit2010.wordpress.com/inspiring-science/ 

http://genius.ipst.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=201

http://tedet.ac.th/

http://www.tedet.ac.th/Register/register_signup.asp

http://fieldtrip.ipst.ac.th/index_2.php

http://globethailand.ipst.ac.th/?page_id=2532

เว็บลิงก์

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท.
ฉบับภาษาอังกฤษ >>> คลิก

นิตยสาร สสวท. >>> คลิก


หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม >>> คลิก


http://secondsci.ipst.ac.th/

http://learningspace.ipst.ac.th/

http://www.scimath.org/ebooksครูพรพนาสอนวิทย์


โครงการอบรมครูบรรจุใหม่

https://www.facebook.com/Shortsciencefilm

http://www.physicsclassroom.com/


video clip : 


คูู่มือการใช้ระบบ TEDET 

http://www.thaiteachers.tv/?rec=3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

https://www.facebook.com/tedet.ac.th

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำลองการบินอวกาศแบบสามมิติ ขับยานลงจอดบนดาวเคราะห์เปิดให้โหลดเล่นฟรี วลาดิมีร์ โรมานียุก ชาวเมืองเซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก ในรัสเซีย ใช้เวลา 8 ปี สร้างโปรแกรมจำลองการบินอวกาศ ในชื่อ Space Engine แสดงวัตถุในจักรวาลกว่า 1.3 แสนชิ้น เช่น ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ กาแล็กซีกว่า 1 หมื่นกาแล็กซี และระบบสุริยะของเรา
ซอฟต์แวร์ตัวนี้เปิดให้โหลดติดตั้งบนเครื่องพีซี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้เล่นสามารถบินไปสำรวจดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์น้อย เฝ้าดูภูมิทัศน์ต่างพิภพ และปรากฏการณ์ต่างๆในอวกาศ

http://en.spaceengine.org/

0
โครงการจัดทำสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


0Comments