กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

๑. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
    ๑. รวบรวม จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
    ๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
    ๓. จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
    ๔. ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้
         ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนนำ ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย
         ๔.๒ การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนำร่อง (Pilot Study) โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น
    ๕. จัดทำสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ 

ผลสำเร็จที่คาดหวัง : สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
    ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    ๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
     
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
    ๑. ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา
    ๒. จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
    ๓. ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย
         ๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
         ๓.๒ จัดตั้งและดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน
         ๓.๓ จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
         ๓.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น
    ๔. จัดทำสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ

ผลสำเร็จที่คาดหวัง
    ๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
    ๒. หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
    ๑. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
    ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา
    ๓. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
    ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทำรายงานเผยแพร่ 

ผลสำเร็จที่คาดหวัง
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา นำผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
    ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    ๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖

๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
    ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
    ๒. ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
         ๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
         ๒.๒ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
         ๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
    ๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

ผลสำเร็จที่คาดหวัง
    เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม


        การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ภายในกลุ่มให้เกิดประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังนี้ต่อไปนี้

        ๑. วิเคราะห์ภาระงาน นโยบาย จัดระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา การบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
        ๒. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ การรับการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา
        ๓. จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา การบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา
        ๔. กำหนดวิธีการ แนวทางดำเนินการ เครื่องมือนิเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้
        ๕. สร้าง/พัฒนา/แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา การนิเทศการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
        ๖. ประเมินผลและสรุปการพัฒนาระบบนิเทศทุกระบบ
        ๗. นำผลการประเมินและสรุปผลการนิเทศมากำหนดเป็นแนวทางปรับปรุง แก้ไข วางแผน ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาต่อไป
        ๘. เผยแพร่ระบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nithes/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A263.png


การขับเคลื่อนโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐำนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กิจกรรมการจัดทำจดหมายข่าวเพื่อรายงานผล การดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ภายในวันที่ 1-7 ของทุกเดือน ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ “นิเทศภายใน สพป.นฐ 2” หนังสือแจ้ง > คลิก  
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สพฐ. > คลิก  
- แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ > คลิก 
- นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 > คลิก 
- นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 > คลิก 
- การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 พ.ค.63) > คลิก 
- ประเด็นการนิเทศ ปี 2563 > คลิก 
ปี 2562 : ปีทองแห่งการนิเทศภายใน “ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เเรียน” 
- ประเด็นการส่งเสริมพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ (การนิเทศภายใน, STEM, STEAM, STREAM, CODING, BBL, CBL, PBL, Flip Class-room, TPACK Model ฯลฯ ) ข้อคิดข้อเขียน

- โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ศน.รัชภูมิ สมสมัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1) > คลิก 
- พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 > คลิก 
- การนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการนิเทศ PIDREO > คลิก 
- สไลด์ แนวนิเทศ 62 > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nithes/4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A64.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nithes/6%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%9964.jpg

https://drive.google.com/file/d/1uZlbFUn9Do1N_36z0l6ADOtgcR1c65gy/view?usp=sharing
แนวทางการนิเทศภายใน
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศนฐ.)

http://www.sakonarea1.go.th/news_file/p74701811102.pdf
แนวทางการนิเทศบูรณาการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ศนฐ.)

เครือข่ายการนิเทศ > คลิก


Ċ
Webmaster Supervisory,
24 ธ.ค. 2562 23:55
Comments