นิเทศประกัน

ตารางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2556 

        ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นฐ.2 ได้จัดทำกำหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มี 6 คณะ จำนวน 41 โรงเรียน
Comments