ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET


รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สพป.นครปฐม เขต 2
        งานวัดและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 🎉ขอชื่นชมยินดี🎊  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 🌺🌸โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล  มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 😍👏 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้  👉ขอชื่นชมยินดีและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา แต่ละโรงเรียน คณะครูผู้สอนและผู้อำนวยการโรงเรียน🤟✌️
        ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียน/ ครูผู้สอน และผู้อำนวยการโรงเรียนทกๆ ท่าน ที่ร่วมกันฟันฝ่า ด้วยความมุมานะ บุกบั่น ทุ่มเท เสียสละอย่างเต็มที่
✌️ทุกคะแนนที่เกิดขึ้น จะเป็นพลังผลักดันให้พวกเรา ชาว สพป.นครปฐม เขต 2 มุ่งมั่น ร่วมกันพัฒนาเพื่อประสานประโยชน์ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป💪
        ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
                #งานวัดและประเมินผล# ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2563  
 การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) > คลิก
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) : ที่มา แนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษาต่อไป > คลิก 
 นำส่งเล่มรายงานผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/o-net/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B561-62.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/o-net/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%20%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90.jpg

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน > คลิก
จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ > คลิก
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก 
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน > คลิก
    จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ค่าสถิติพื้นฐานจําแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาคและรายสาระ > คลิก

    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนเฉลี่ยจำแนกตามตัวแปร คือ สังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และตามรายสาระ > คลิก

    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนเฉลี่ยจำแนกตามตัวแปร คือ สังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และตามรายสาระ > คลิก
 ผลต่างของพัฒนาการระหว่างปี 2557-2558 > คลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

 
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ 
จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/o-net/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%A13.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/o-net/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A13.jpg

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน > คลิก
จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ > คลิก
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน > คลิก
    จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ค่าสถิติพื้นฐานจําแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาคและรายสาระ > คลิก

    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนเฉลี่ย
จำแนกตามตัวแปร คือ สังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และตามรายสาระ คลิก

    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ คลิก
       ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย คลิก
       ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ คลิก
       ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ คลิก
       ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ คลิก


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนเฉลี่ย
จำแนกตามตัวแปร คือ สังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และตามรายสาระ > คลิก
 ผลต่างของพัฒนาการระหว่างปี 2557-2558 > คลิก


ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้
จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ 
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสังคมศึกษาฯ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสุขศึกษา
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาศิลปะ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาการงานอาชีพฯ


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสังคมศึกษาฯ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสุขศึกษา
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาศิลปะ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาการงานอาชีพฯComments