ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET


รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สพป.นครปฐม เขต 2

 ขอขอบพระคุณทุกความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น .ป 6 และ ม .3 ในปีนี้เป็นอย่างดี ถึงแม้จะมีอุปสรรคเและข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ก็ยังคงดำเนินการและประสานการทำงานด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 ขอขอบคุณด้วยความจริงใจ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.นครปฐมเขต 2

- สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
- (คลิป) การนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน > คลิก
- สรุปผล O-NET 2563 (วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก 
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่
    วิชาภาษาไทย > คลิก
    วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก
    วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
    วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/o-net/O-NET63-%E0%B8%9B6-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%20%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/o-net/2%20O-NET63-%E0%B8%9B6-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9B62-63.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/o-net/3%20O-NET63-%E0%B8%9B6-50%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99.jpg

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน > คลิก
จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ > คลิก
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก 
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน > คลิก
    จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ค่าสถิติพื้นฐานจําแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาคและรายสาระ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนเฉลี่ยจำแนกตามตัวแปร คือ สังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และตามรายสาระ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนเฉลี่ยจำแนกตามตัวแปร คือ สังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และตามรายสาระ > คลิก
 ผลต่างของพัฒนาการระหว่างปี 2557-2558 > คลิก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ 
จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่
    วิชาภาษาไทย > คลิก
    วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก
    วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
    วิทยาศาสตร์ > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/o-net/1%20O-NET63-%E0%B8%A13-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%20%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90.jpg
0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/o-net/2%20O-NET63-%E0%B8%A136-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9B62-63.jpg
0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/o-net/3%20O-NET63-%E0%B8%A13-50%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99.jpg

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
0
สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน > คลิก
จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ > คลิก
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน > คลิก
    จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ค่าสถิติพื้นฐานจําแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาคและรายสาระ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนเฉลี่ย
จำแนกตามตัวแปร คือ สังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และตามรายสาระ คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ คลิก
       ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย คลิก
       ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ คลิก
       ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ คลิก
       ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนเฉลี่ย
จำแนกตามตัวแปร คือ สังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และตามรายสาระ > คลิก
 ผลต่างของพัฒนาการระหว่างปี 2557-2558 > คลิก
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้
จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ 
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสังคมศึกษาฯ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสุขศึกษา
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาศิลปะ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาการงานอาชีพฯ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสังคมศึกษาฯ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสุขศึกษา
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาศิลปะ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาการงานอาชีพฯ


Ċ
Webmaster Supervisory,
1 พ.ค. 2564 06:50
Ċ
Webmaster Supervisory,
7 มี.ค. 2564 09:22
Comments