ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สพป.นครปฐม เขต 2
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) สพป.นครปฐม เขต 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ค่าสถิติพื้นฐานจําแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาคและรายสาระ > คลิก

    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ >>> คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ >>> คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน >>> คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ >>> คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย >>> คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ >>> คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ >>> คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ >>> คลิก


รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) สพป.นครปฐม เขต 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนเฉลี่ยจำแนกตามตัวแปร คือ สังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และตามรายสาระ >>> คลิก

    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ >>> คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ >>> คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน >>> คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ >>> คลิก
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย >>> คลิก
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ >>> คลิก
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ >>> คลิก
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ >>> คลิก


รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) สพป.นครปฐม เขต 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนเฉลี่ยจำแนกตามตัวแปร คือ สังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และตามรายสาระ >>> คลิก
 ผลต่างของพัฒนาการระหว่างปี 2557-2558 >>> คลิกรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) สพป.นครปฐม เขต 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

 
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ 
จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสังคมศึกษาฯ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์
          ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสุขศึกษา
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาศิลปะ


รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) สพป.นครปฐม เขต 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) สพป.นครปฐม เขต 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ค่าสถิติพื้นฐานจําแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาคและรายสาระ > คลิก

    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ >>> คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ >>> คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน >>> คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ >>> คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย >>> คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ >>> คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ >>> คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ >>> คลิก


รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) สพป.นครปฐม เขต 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนเฉลี่ย
จำแนกตามตัวแปร คือ สังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และตามรายสาระ >>> คลิก

    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ >>> คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ >>> คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน >>> คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ >>> คลิก
       ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย >>> คลิก
       ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ >>> คลิก
       ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ >>> คลิก
       ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ >>> คลิก


รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) สพป.นครปฐม เขต 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนเฉลี่ย
จำแนกตามตัวแปร คือ สังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และตามรายสาระ >>> คลิก
 ผลต่างของพัฒนาการระหว่างปี 2557-2558 >>> คลิก


รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) สพป.นครปฐม เขต 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556


ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้
จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ 
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสังคมศึกษาฯ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสุขศึกษา
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาศิลปะ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาการงานอาชีพฯ


รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) สพป.นครปฐม เขต 2
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสังคมศึกษาฯ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสุขศึกษา
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาศิลปะ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาการงานอาชีพฯ
Comments