ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET


รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สพป.นครปฐม เขต 2

1.การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 สรุปได้ดังนี้
    1.1.คะแนนเฉลี่ยรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดสอบทั้ง 4 วิชา ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 3.21)
    1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดสอบทั้ง 4 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 9.32, 2.74, 0.70 และ 0.10 ตามลำดับ

2.ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 สังกัด สพฐ. เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559, 2560 และ 2561 (ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา) สรุปได้ดังนี้
    2.1 คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ลดลงในปีการศึกษา 2560 แต่ในปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 3.17)
    2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยลดลงในปี 2560 และสูงขึ้นในปี 2561
    2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยลดลงในปีการศึกษา 2560 แต่ในปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 9.32)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/o-net/54517183_2173335716047079_2357431368939470848_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/o-net/55826905_2173366776043973_1829733386097262592_o.jpg

3. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 สังกัด สพฐ. เปรียบเทียบกับผลการทดสอบ O-NET ระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด)
    3.1 คะแนนเฉลี่ย O-NET รวมทั้ง 4 วิชา ของ สพฐ.ปีการศึกษา 2561 มีค่าเท่ากับ 35.32 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด) ที่มีค่าเท่ากับ 35.02 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละมีค่าสูงกว่า 0.29)
    3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด) จำนวน 4 วิชา ดังนี้คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่ามีค่าเท่ากับ 0.85, 0.32, 0.32 และ 0.24 ตามลำดับ)


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

 จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ > คลิก
 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ค่าสถิติพื้นฐานจําแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาคและรายสาระ > คลิก

    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนเฉลี่ยจำแนกตามตัวแปร คือ สังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และตามรายสาระ > คลิก

    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนเฉลี่ยจำแนกตามตัวแปร คือ สังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และตามรายสาระ > คลิก
 ผลต่างของพัฒนาการระหว่างปี 2557-2558 > คลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

 
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ 
จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

 จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ > คลิก
 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ค่าสถิติพื้นฐานจําแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาคและรายสาระ > คลิก

    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก
        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิก


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนเฉลี่ย
จำแนกตามตัวแปร คือ สังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และตามรายสาระ คลิก

    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ คลิก
    ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ คลิก
    จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน คลิก
    ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ คลิก
       ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย คลิก
       ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ คลิก
       ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ คลิก
       ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ คลิก


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนเฉลี่ย
จำแนกตามตัวแปร คือ สังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และตามรายสาระ > คลิก
 ผลต่างของพัฒนาการระหว่างปี 2557-2558 > คลิก


ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้
จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ 
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสังคมศึกษาฯ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสุขศึกษา
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาศิลปะ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาการงานอาชีพฯ


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสังคมศึกษาฯ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาสุขศึกษา
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาศิลปะ
ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาการงานอาชีพฯComments