ยุทธศาสตร์ / นโยบาย / แผนรูปแบบการปฏิบัติงาน ก.ต.ป.น.สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/57524_435766096490473_1297032821_o.jpg

https://googledrive.com/host/0B-dH43iiHOHlUTBRdklGSW5UVVk/index.html
ที่มาของภาพ : ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/191619021_4336324446401877_6933547779463098427_n.jpg

แผนภูมิแนวคิด

 ระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน > คลิก
 บทเรียนความสำคัญการวางแผนกลยุทธ์ > คลิก
 การนิเทศภาษาไทย คลิก
 การดำเนินการนิเทศ ปีงบประมาณ 2559 > คลิก
 การประชุม ผอ.สพท. เพื่อรับมอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปริ้น พาเลส มหานาค กทม. 
โหลดไฟล์ได้ตามลิงก์
    1. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร (รอง เลขาธิการ กพฐ.)    > คลิก 
    2. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (รมว.ศธ.) > คลิก 
สื่อประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยนายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพวิชาการโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจำตำบล ณ ห้องแกรด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 > คลิก เรื่องราวข่าวน่ารู้

 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ > คลิก 
 นโยบายการจัดการศึกษาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(น.ส.ตรีนุช เทียนทอง) > คลิก 
 มติคณะรัฐมนตรีกรอบแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบันที่ 13 (2564) > คลิก   
 สรุปผลโครงการฯ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 > คลิก 
 แนวทางการจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 และ 3 
    - สรุปเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ > คลิก
    - ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับรองและการจัดทำโครงการ > คลิก
    - เค้าโครงโครงการ (.pdf) > คลิก
    - เค้าโครงโครงการ (.docx) > คลิก
 นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 > คลิก 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2564 – 2565) > คลิก  
 แผนปฏิรูปการศึกษาชาติ ปรับ 7 เรื่อง 28 ประเด็น (คลิป) > คลิก 
 เอกสารแผนยุทธศาสตร์ ศธ. (พ.ศ.2563-2565) > คลิก 
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 > คลิก 
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม 6 พ.ย.63
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 > คลิก 
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คลิก 
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 (Infographic) คลิก 
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 > คลิก 
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพฐ. > คลิก  
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) สพฐ. > คลิก  
 นโยบายการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ > คลิก 
 นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย > คลิก 
 สพฐ-วิถีใหม่-วิถีคุณภาพ > คลิก 
 รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 > คลิก 
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปี พ.ศ.2562 > คลิก 
 Annual Report 2562 (สพฐ.) > คลิก 
 คู่มือการรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ผ่านระบบ e-MES 2563 > คลิก
 คู่มือการรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา > คลิก 
 ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (22 ส.ค.62) > คลิก 
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 2562 > คลิก  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 > คลิก 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 > คลิก 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 > คลิก 
 ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (22 ส.ค.62) > คลิก 
 ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (29 พ.ค.2562) > คลิก | คลิป 
 7 เทคนิคสร้าง KPI ยกระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ > ตลิก 
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับล่าสุด พ.ศ.2562 > คลิก
 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 > คลิก 
 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 > คลิก 
 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 > คลิก 
 รายงานการศึกษาไทย พ.ศ.2561 > คลิก 
 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับรับฟังความคิดเห็น 15 มิ.ย.2561 โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) > คลิก
 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน > คลิก
 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน(ศ.ศรีราชา วงศายนางกูร) 9 มี.ค. 2558 > คลิก 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 สิงหาคม 2542) > คลิก  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ธันวาคม 2545 พ.ศ.2545 > คลิก 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 กรกฎาคม 2553 > คลิก เว็บลิงก์ที่เกี่ยวข้องจากสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

@ Data Management Center 2562 > คลิก
@ ข้อมูลรายชื่อโรงเรียนสังกัด สพฐ. ปี 2561 (10 มิถุนายน 2561) > คลิก
@ ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา SchoolMIS > คลิก
@ ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสถานศึกษา Admin SchoolMIS > คลิก
@ งานทะเบียน-วัดผล SGS > คลิก
@ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS > คลิก
@ ฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC > คลิก
@ Web Service สทศ > คลิก
@ ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT > คลิก
@ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Smart OBEC > คลิก
@ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียนและการจัดการศึกษาโดยครอบครัว > คลิกคู่มือสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
@ คู่มือ บุคคล online > คลิก
@ คู่มือ องค์กรวิชาชีพ online > คลิก
@ คู่มือ เอกชน online > คลิก
@ คู่มือศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ > คลิกการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

        สืบเนื่องจากปี 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา Desired outcomes of education: DOE Thailand เพื่อให้นำไปใช้กับการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ ซึ่งมีการปฏิบัติแตกต่างกันไป
1. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ฉบับภาษาไทย
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1651-file.pdf
2. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ฉบับภาษาอังกฤษ
national educational standards B.E.2561 (2018)
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1659-file.pdf
    
        ปี 2562 ได้ศึกษาวิจัยการดำเนินการในระดับนานาชาติ และจัดประชุมกลุ่มสัมภาษณ์เพื่อระดมความคิดเห็น แล้วสังเคราะห์จัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ผลิตผลจากการวิจัย มีดังนี้
1. รายงานผลการวิจัย: แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1727-file.pdf
2.การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติศสู่การปฏิบัติ: บทเรียนต่างจากประเทศ
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1761-file.pdf
3.แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติสำหรับประเทศไทย
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1764-file.pdf
4. สรุปสาระสำคัญของการวิจัย: แนวทางการนำมาตรฐานของการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติ
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1765-file.pdfเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่านเนื้อหาแต่ละเล่มโปรดคลิกที่ภาพหน้าปก

2564
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjZjYmM2YzAxYzYwYzFlNDYhttps://drive.google.com/file/d/1NCBHonScx4nHUpDqVmKkPUwyVo0phPFb/view

2563
https://drive.google.com/file/d/12EaNTQqu28LKR9cfCaNgCova85nptDlo/view?fbclid=IwAR2tLh99cxOW3ZGDGMNf3E4ERGYp68EN9ZdgVUY5qPNwQUWdGnkoNXxt16I
https://drive.google.com/file/d/1XyYIJGYqzomPkTX9Djl3kI-hdo_E28Td/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19hekd0F6zYF70G1q6Lkhgi0UGHCUFnQx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1olmErXji1PPsExxSiEzSw6_l89aWPzLB/view
https://drive.google.com/file/d/1U1Z5mq7wGW3pjmYwz-sUY48qrtWVVa7d/view?usp=sharing
http://plan.bopp-obec.info/wp-content/uploads/2020/01/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90.2563.pdf

2562
https://www.obec.go.th/wp-content/uploads/2018/10/OBECPolicy62.pdf
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjY1ODU0YjdjNjFhNTk1M2M
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjVkNDc5ZDc4NmQzZDI2OTU
http://psdg-obec.nma6.go.th/wp-content/uploads/2019/06/16%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%9462-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf
https://drive.google.com/file/d/1V-lZg1AKSQ4yjI_AOzvi_Ys2J_D_Ksb8/view?usp=sharinghttp://edunkp2.org/newnpt/images/pdf/o39.pdf
https://drive.google.com/file/d/1fCo0PqWyi228j1nrQ2z7kB5L1Q4xJ1k6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cfqYlx5yX6H55xTRWPvo8Kjr-lTOfR3P/view?usp=sharinghttp://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/03/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-full.pdf

2561
http://edunkp2.org/newnpt/images/pdf/o12.pdfhttps://drive.google.com/file/d/189eepWYz7I9GtrHehLrOKx8dpupHmIL-/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1oYV0iKrkb3Vv38qctcdzgv8G1DjO0QQK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cez5B4032QxNJ22pp44SfVObdIU7J7jm/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1fBRKSyXEqPBzbZ5-16T5WxvYRbmlMGxZ/view?usp=sharing
https://www.obec.go.th/archives/5476
http://www.obec.go.th/node/81701https://drive.google.com/file/d/1mlhfYJ1j5dFE2SP2J54dtL2fxtb_nWZc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10NqmsGESQP6taQ-4baO7zmVBWB_Zai8z/view?usp=sharing

2560
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/96563/1099429.pdf
https://www.dropbox.com/s/uui6imdl2lxvvyn/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%28%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202560%20-%202564%29%20.pdf?dl=0
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF
http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-04-01-09-26-53.pdfhttp://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/45561-4327.pdfhttp://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1528-file.pdf
http://edu.ssk.in.th/wp-content/uploads/2016/04/ed-plan-01-04-59.pdfhttp://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1540-file.pdfhttp://highered.edu.swu.ac.th/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=0&view=finish&cid=2&catid=3&m=0
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMRFNnRmlGUUV5d0E/view?usp=sharing
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=49146&Key=news20
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=46495&Key=news20

2559
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ars
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/krs59
https://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B40IkTKuesIMTnJCeXBSNlVRdkU/viewhttps://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMSlpBemhKekFNZ0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMcFpyN3FmV0FmZ28/view?usp=sharing

2558
http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/40283-4697.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMdm81THgzRmo2MWM/view?usp=sharing
http://www.edunkp2.org/data/39630-3195.pdf
http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-05-02-16-19-05.pdf
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B40IkTKuesIMcERXc3B5ZzRHYU0/edit

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ. 2564 - 2565) สพฐ. > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/246529639_436189107838486_9093475903953932627_n.jpg

จุดเน้น สพป.นครปฐม เขต 2 
ปีการศึกษา 2564
1. ครูรักเด็ก เด็กรักครู
2. สอนเต็มที่ เต็มเวลา เต็มหลักสูตรและเต็มใจ
3. ดูแลครูให้ดีที่สุด
4. อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย
5. O-NET เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5
6. NT เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5
7. คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5
8. องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
9. มาตรฐานสำนักงาน ไม่เกินลำดับที่ 10
10. ITA ไม่เกินลำดับที่ 10
11. การประกันคุณภาพภายใน
12. การนิเทศภายใน
13. โรงเรียนรักษาศีล 5 (สร้างคนดีสู่สังคม)
14. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
15. 5 Quality Model

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/6%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%9964.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A64.jpg

นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 > คลิก 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม 6 พ.ย.63

นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิก

นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 > คลิก

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 > คลิก

https://drive.google.com/file/d/1qRDYpfBviX0jmpX3t-1gGI4_TtiL2_4n/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B0LiNoCemHCWN1hMRmJMZTRmY28/view

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/0%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/4%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/6ict.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/2018-10-27_17-17-44.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/44883992_595165237568160_5386774452526645248_n.jpg?attredirects=0
ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ฉบับภาษาไทย) > คลิก
(ฉบับภาษาอังกฤษ) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/43112368_1119561781526632_97408771646554112_n.jpg

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 > คลิก

มาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉบับ พ.ศ.2560 > คลิก

การจัดทำแผนและแนวทาง
การบริหารงานงบประมาณ สพฐ. ปีงบประมาณ 2561


โครงการในโรงเรียน > คลิก

การขับเคลื่อน
http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Outstand/2017-EdPlan60-79.pdf

http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/42686-5237.pdf

https://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B40IkTKuesIMMUhPOF96QWNLQjA/view

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMYWJRQnBRNmx6MGM/view?usp=sharing

กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ 2558

# แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 > คลิก

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMZUxZSkg2YkpzQWc/view?usp=sharing

ข้อมูลสถิติการศึกษาของประเทศไทย
ปีการศึกษา 2556-2557 คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/14%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%9920%E0%B8%9B%E0%B8%B5.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/9%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/13%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg

ที่มาของแผนฯ/โครงการ

http://www.yasothon.go.th/web/manage/MannualM44_province61_1.pdf

https://www.opdc.go.th/uploads/files/2561/MannualM44_dep61_1.pdf


หน้าเว็บย่อย (1): krs59
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
20 เม.ย. 2564 04:46
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
20 เม.ย. 2564 02:47
Comments