หน้าที่ความรับผิดชอบ        การนิเทศการศึกษาของไทยเริ่มต้นขึ้น เมื่อมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) มาช่วยปรับปรุงการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษาตามโครงการกรุงเทพ-ธนบุรี และโครงการฉะเชิงเทรา เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา 

        ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ได้ริเริ่มเสนอแนะให้กรมสามัญ(เดิม) คัดเลือกครูที่ทำงานดีเด่นมาฝึกอบรมเป็นศึกษานิเทศก์ (ครูผู้ทำหน้าที่ผู้นิเทศ) ช่วยปรับปรุงการศึกษาตามโครงการดังกล่าวข้างต้น แต่ยังไม่มีการประกาศเป็นทางการ คล้าย ๆ เป็นการทดลองนำร่อง จนถึงปี พ.ศ. 2496 จึงมีการจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ขึ้นในกรมวิสามัญศึกษา(เดิม) เป็นครั้งแรก

        เนื่องจากในระยะนั้น ประเทศไทย กำลังตื่นตัวเรื่องการศึกษาแบบพัฒนาการ (Progressive Education) และ กำลังสนใจเรื่องเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้กันมาก ศึกษานิเทศก์ในชุดแรกจึงมีหน้าที่คอยแนะนำในเรื่องการจัดการศึกษาแบบพัฒนาการโดยเฉพาะ และให้เน้นหนักเป็นพิเศษเกี่ยวกับการฝึกหัดครูในโรงเรียนฝึกหัดครู(เดิม)

        บทบาทของศึกษานิเทศก์ในงานวิชาการ (ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง) > คลิกหน้าที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

        ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

        เพื่อให้การดำเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4 ประกอบกับคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

        ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้

(1) กลุ่มอำนวยการ
(2) กลุ่มนโยบายและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
        (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
        (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
        (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
        (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
        (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
        (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
        (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
        (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหน้าที่ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 199/2563 ลว. 20 เมษายน 2563

        กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560) ดังต่อไปนี้
    (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
    (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
    (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
    (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
    (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
    (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
    (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
    (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา > คลิก  
 คำสั่ง สพป นครปฐม เขต 2 ที่ 418/2563 ลว. 6 ตุลาคม 2563  > คลิก 
 คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 199/2563 ลว. 20 เมษายน 2563 > คลิก 
 คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 383/2562 ลว.19 พฤศจิกายน 2562 > คลิก 
 คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 181/2561 ลว. 20 มิถุนายน 2561 > คลิก 
 คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 318/2561 ลว. 16 ตุลาคม 2561  > คลิก 
 คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 383/2559 ลว. 22 กรกฎาคม 2559 > คลิก