หน้าที่ความรับผิดชอบ

        การนิเทศการศึกษาของไทยเริ่มต้นขึ้น เมื่อมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) มาช่วยปรับปรุงการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษาตามโครงการกรุงเทพ-ธนบุรี และโครงการฉะเชิงเทรา เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา 
ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ได้ริเริ่มเสนอแนะให้กรมสามัญ(เดิม) คัดเลือกครูที่ทำงานดีเด่นมาฝึกอบรมเป็นศึกษานิเทศก์ (ครูผู้ทำหน้าที่ผู้นิเทศ) ช่วยปรับปรุงการศึกษาตามโครงการดังกล่าวข้างต้น แต่ยังไม่มีการประกาศเป็นทางการ คล้าย ๆ เป็นการทดลองนำร่อง จนถึงปี พ.ศ. 2496 จึงมีการจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ขึ้นในกรมวิสามัญศึกษา(เดิม) เป็นครั้งแรก 
        เนื่องจากในระยะนั้น ประเทศไทย กำลังตื่นตัวเรื่องการศึกษาแบบพัฒนาการ (Progressive Education) และ กำลังสนใจเรื่องเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้กันมาก ศึกษานิเทศก์ในชุดแรกจึงมีหน้าที่คอยแนะนำในเรื่องการจัดการศึกษาแบบพัฒนาการโดยเฉพาะ และให้เน้นหนักเป็นพิเศษเกี่ยวกับการฝึกหัดครูในโรงเรียนฝึกหัดครู(เดิม) 

หน้าที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

1) หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
        ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐาน ดังนี้

    1. งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
    2. การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
    3. การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
    4. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและการพัฒนางานทางวิชาการ
    5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


2) หน้าที่ ความรับผิดชอบตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

    2.1 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
        1) งานส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
        2) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
        3) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
        4) งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส การจัดการเรียนร่วม ผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
        5) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
        6) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
        7) ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น.
        8) งานส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        9) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
        10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    2.2 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย
        1) งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
        2) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
        3) งานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS)
        4) งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
        5) งานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
        6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
        
    2.3 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบด้วย
        1) งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
        2) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
        3) งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
        4) งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(eDLTV) /การจัดการองค์ความรู้ (KM) / งานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
        5) งานจัดทำ ปรับปรุงและพัฒนา Website ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
        6) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
        7) ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
        8) นิเทศ ติดตาม ให้สถานศึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
        9) งานธุรการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
        10) งานบริการสื่อและนวัตกรรมแก่โรงเรียน
        11) งานส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
        12) งานศูนย์สื่อ และคลังนวัตกรรม
        13) งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
        14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    2.4 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
        1) งานส่งเสริม พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
        2) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        3) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
        4) งานนิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรและชุมชน
        5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
        
    2.5) กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
        1) งานการประเมินมาตรฐานผู้เรียน
        2) งานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
        3) งานการประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
        4) งานการนิเทศ ติดตาม กำกับสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินภายนอก 
        5) งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
        6) งานการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
        7) งานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
        8) งานการจัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
        9) งานการนิเทศ ติดตาม กำกับให้สถานศึกษาทุกแห่งได้มาตรฐานตามเกณฑ์
        10) งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
        11) งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
        12) งานการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพประจำปีของสถานศึกษา (SAR)
        13) งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา
        14) งานการจัดทำมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
        15) งานการนิเทศ ติดตาม การจัดสร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
        16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    2.6 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย
        1) ควบคุม กำกับ และเร่งรัดงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
        2) รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษางานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
        3) ประสานงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
        4) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
        5) งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
        6) งานประสานการประชุม ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม และจัดทำบันทึก /รายงานการประชุม
        7) เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา แก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
        8) งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น.
        9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    2.7 งานธุรการ ประกอบด้วย
        1) งานประสานการประชุม การเบิกจ่ายวัสดุ การจัดสรรเอกสาร สิ่งพิมพ์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
        2) ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
        3) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและ สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ
        4) จัดทำข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป
        5) ควบคุมการ ยืม – ส่ง หนังสือราชการ
        6) รวบรวมและรายงานผลการนิเทศประจำเดือนของศึกษานิเทศก์
        7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย