ศึกษาค้นคว้า พัฒนาตนเอง

        รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ เพื่อการศึกษาพัฒนาตนเอง นับชั่วโมงคูปอง ขอทำวิทยะฐานะได้ ซึ่งบางหลักสูตร สามารถนับชม.พัฒนา​ ว.21 ได้ บางหลักสูตรได้เกียรติบัตรเพื่อประกอบการพัฒนาตนเอง

- 21 Teaching Fight Covid-19 (เทคนิคการสอนออนไลน์สู้ Covid-19) > คลิก
- Course Curriculum "Innovation Education" Application เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอน (บันทึกการสอนสดในห้องเรียน) > คลิก
- แนะนำการใช้โปรแกรม Zoom (How to use Zoom in conducting an online classroom/meeting) > คลิก
- หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน (The Development Learning Competency for Thai Professional Teachers by Using Learning Resource and Information Communication Technology) เนื่องใน วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 วันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร > คลิก
- หลักสูตรกรรมการคุมสอบ/กรรมการกลาง/หัวหน้าสนามสอบ o-net สทศ. > คลิก *
- หลักสูตรการดูแลความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน > คลิก
- หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สสวท. > คลิก
- หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่น > คลิก
- อบรมครูออนไลน์ สสวท. > คลิก
- เชิญชวนร่วมกันปลูกต้นไม้ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน แล้วมาลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตร > คลิก (ดำเนินการแล้ว)
- สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ Thailand Digital Government Academy > คลิก
- หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา > คลิก *
- หลักสูตรอบรมออนไลน์ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ > คลิก *
- หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารราชการ (Principle of Research for Public Sectors’ Development) > คลิก
- หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา (สำหรับครูผู้สอนและนักวิจัย) > คลิก
- เทคนิคการเป็นวิทยากร > คลิก
- การอบรมออนไลน์ HRD: e-Learning ของสำนักงาน ก.พ. > คลิก 
โครงการ Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. (OCSC) และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดวิชาเรียนหลากหลายวิชาเรียนออนไลน์ฟรี รับ   ประกาศนียบัตร
        ลงทะเบียนเรียน > คลิก
        คู่มือการเข้าเรียนในระบบ > คลิก
- ระบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 กศน.อุบลราชธานี > คลิก *
- การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization) > คลิก
- การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) > คลิก
- การสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Collaboration) > คลิก
- การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา (Critical thinking and problem solving) > คลิก
- Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (Google Tools to Improve Work Performance) > คลิก
- การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC (Overview of Creating an edX Course) > คลิก
- เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ > คลิก
- การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ OPEN EDX > คลิก
- เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital (Technology Enhanced Learning for Digital Era) > คลิก
- การออกแบบ Infographic|Infographic Design > คลิก
- เรียนออนไลน์สายสังคม 5 วิชา (ม.มหิดล) > คลิก
- จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (Psychology and Daily Life) > คลิก
- แนะนำ 20 หลักสูตรยอดนิยมอบรมออนไลน์ผ่าน THMOOC อบรมฟรี มีเกียรติบัตร > คลิก
- หลักสูตรอบรมออนไลน์ การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล (สำนักงาน ก.พ.) > คลิก 
- หลักสูตรอบรมออนไลน์ ประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) > คลิก 
อบรมออนไลน์ ความรู้พื้นฐาน Google Applications (วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย) > คลิก  
- คู่มือกาารใช้ Google Apps > คลิก  
อบรมออนไลน์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (สพม.33) > คลิก
- คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา > คลิก
- อบรมออนไลน์ หลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ > คลิก  
- เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ (2558) > คลิก 
- อบรมออนไลน์หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน Classroom Action Research > คลิก 
- แบบทดสอบวัดความรู้ ICT Literacy ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (โรงเรียนสารคามพิทยาคม) > คลิก แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู > คลิก
แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ > คลิกhttps://odlc.opec.go.th/
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. > คลิก

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา > คลิก

 www.thaihonesty.org
หลักสูตรสุจริตไทย > คลิก

https://thaiteentraining.com/

http://cse-elearning.obec.go.th/


https://www.thaisafeschools.com/index.php?fbclid=IwAR1Y-kNbZpDBKuIoA6X6n7gEDM9YSX574fwklbZ6XbTmz3aXiYGuB7wpY14
โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้าน
ในโรงเรียน > คลิก

https://thaimooc.org/?fbclid=IwAR2tPDUdg3fd1FdIPfXcRQbBi1IDaSH_DqCiglzoR7inYb7f1lkoDB5fA1Y
การเรียนรู้ตลอดชีวิต > คลิก

https://ocsc.chulaonline.net/main/MainAcceptNew.asp

https://tdga.dga.or.th/index.php/th/?fbclid=IwAR2d62-YwnMvTZLvvEM2_AbJenrsVmgOTy3bDRo5JKJ5wb85KEmGzqYaeZg

        สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ที่เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลภาครัฐ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ก.ย.60
https://teacherpd.ipst.ac.th/


คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์
และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ > คลิก 

https://www.kruachieve.com/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3-20-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%ad/


Comments