ศึกษาค้นคว้า พัฒนาตนเอง

        รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ เพื่อการศึกษาพัฒนาตนเอง นับชั่วโมงคูปอง ขอทำวิทยะฐานะได้ ซึ่งบางหลักสูตร สามารถนับชม.พัฒนา​ ว.21 ได้ บางหลักสูตรได้เกียรติบัตรเพื่อประกอบการพัฒนาตนเอง
- หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน  (The Development Learning Competency for Thai Professional Teachers by Using Learning Resource and Information Communication Technology) เนื่องใน วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 วันที่ 16 – 17 มกราคม 2563  ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร > คลิก
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนและครูสู่ระดับสากล ตามกรอบมาตรฐาน CEFR > คลิก
- หลักสูตรครูผู้สอนเพศวิถี > คลิก 
- หลักสูตรกรรมการคุมสอบ/กรรมการกลาง/หัวหน้าสนามสอบ o-net สทศ. > คลิก 
- หลักสูตรสุจริตไทย > คลิก 
- หลักสูตรการดูแลความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน > คลิก 
- หลักสูตรการช่วยเหลือดูแลนักเรียน(วัยรุ่น) > คลิก 
- หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สสวท. > คลิก 
- หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่น > คลิก 
- อบรมครูออนไลน์ สสวท. > คลิก 
- เชิญชวนร่วมกันปลูกต้นไม้ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน แล้วมาลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตร > คลิก 
- สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ Thailand Digital Government Academy > คลิก 
- การอบรมออนไลน์ HRD: e-Learning ของสำนักงาน ก.พ. > คลิก 
- หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา > คลิก 
- หลักสูตรอบรมออนไลน์ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ > คลิก

        โครงการ Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. (OCSC) และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดวิชาเรียนหลากหลายวิชาเรียนออนไลน์ฟรี รับประกาศนียบัตร  
    ลงทะเบียนเรียน > คลิก 
    คู่มือการเข้าเรียนในระบบ คลิก 
    การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization) > คลิก 
    การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) > คลิก 
    การสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Collaboration) > คลิก 
    การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา (Critical thinking and problem solving) > คลิก 
    Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (Google Tools to Improve Work Performance) > คลิก 
    การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC (Overview of Creating an edX Course) > คลิก
    เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ > คลิก  
    การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ OPEN EDX > คลิก 
    เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital (Technology Enhanced Learning for Digital Era) > คลิก 
    


แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู > คลิก 
แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ > คลิก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา > คลิก

 www.thaihonesty.org
หลักสูตรสุจริตไทย > คลิก


https://www.thaisafeschools.com/index.php?fbclid=IwAR1Y-kNbZpDBKuIoA6X6n7gEDM9YSX574fwklbZ6XbTmz3aXiYGuB7wpY14
โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้าน
ในโรงเรียน > คลิก

https://thaimooc.org/?fbclid=IwAR2tPDUdg3fd1FdIPfXcRQbBi1IDaSH_DqCiglzoR7inYb7f1lkoDB5fA1Y
การเรียนรู้ตลอดชีวิต > คลิก

https://ocsc.chulaonline.net/main/MainAcceptNew.asp


คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์
และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ > คลิก 


Comments