รายงานผลการประเมิน NT

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phl-kar-danein-ngan-ta-kha-rabrxng/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpg

ผลสอบ NT สพป.นครปฐม เขต 2

ปีการศึกษา 2561
ฉบับที่ 1 สรุปรายงานผลการทดสอบ (เขตพื้นที่) > คลิก
ฉบับที่ 2 รายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ > คลิก (รอประกาศ)
ฉบับที่ 3 รายงานผลการสอบรายโรงเรียนแต่ละด้าน > คลิก
ฉบับที่ 4 ผลการทดสอบรายโรงเรียนแต่ละตัวชี้วัด > คลิก
ฉบับที่ 5 จำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ > คลิก
ฉบับที่ 6 จำแนกตามช่วงคะแนนของผลสอบ > คลิก
ฉบับที่ 7 เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย > คลิก
ฉบับที่ 8 ผลการทดสอบย้อนหลัง 3 ปี > คลิก 
ฉบับที่ 9 ค่าสถิติพื้นฐานรายโรงเรียน > คลิก 
ค่าเป้าหมาย NT'61 คลิก 
ผลเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560-2561 > คลิก 
ผลการทดสอบจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน > คลิก 

ปีการศึกษา 2560
ฉบับที่ 1 สรุปรายงานผลการทดสอบ (เขตพื้นที่) > คลิก
ฉบับที่ 2 รายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ > คลิก
ฉบับที่ 3 รายงานผลการสอบรายโรงเรียนแต่ละด้าน > คลิก
ฉบับที่ 4 ผลการทดสอบรายโรงเรียนแต่ละตัวชี้วัด > คลิก
ฉบับที่ 5 จำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ > คลิก
ฉบับที่ 6 จำแนกตามช่วงคะแนนของผลสอบ > คลิก
ฉบับที่ 7 เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย > คลิก
ฉบับที่ 8 ผลการทดสอบย้อนหลัง 3 ปี > คลิก 
ฉบับที่ 9 ค่าสถิติพื้นฐานรายโรงเรียน > คลิก
ผลเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2559-2560 คลิก

ปีการศึกษา 2559
ฉบับที่ 1 สรุปรายงานผลการทดสอบ (เขตพื้นที่) > คลิก
ฉบับที่ 2 รายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ > คลิก 
ฉบับที่ 3 รายงานผลการสอบรายโรงเรียนแต่ละด้าน > คลิก
ฉบับที่ 4 ผลการทดสอบรายโรงเรียนแต่ละตัวชี้วัด > คลิก
ฉบับที่ 5 จำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ > คลิก
ฉบับที่ 6 จำแนกตามช่วงคะแนนของผลสอบ > คลิก
ฉบับที่ 7 เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย > คลิก
ฉบับที่ 8 ผลการทดสอบย้อนหลัง 3 ปี > คลิก 
ฉบับที่ 9 ค่าสถิติพื้นฐานรายโรงเรียน > คลิก

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557


http://180.180.244.56/ExamWeb/FrLogin.aspx?ReturnUrl=%2fExamWeb%2fdefault.aspx


กรอบโครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ด้านภาษา > คลิก
ด้านคำนวณ > คลิก
ด้านเหตุผล > คลิก

เฉลยทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ด้านภาษา > คลิก
ด้านคำนวณ > คลิก
ด้านเหตุผล > คลิก 

เฉลยทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ด้านภาษา > คลิก
ด้านคำนวณ > คลิก
ด้านเหตุผล > คลิก 


แจ้งข่าว เล่าเรื่อง

- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม การสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561    
    รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2561
    ด้านภาษา (Literacy) วัดมะเกลือ เด็กหญิงมนัสชนก พิมพ์ดี / เดชอนุสรณ์ เด็กหญิงกัญญาภทัร อรุณรัศมี เด็กหญิงลลดา เสือสว่าง เด็กหญิงปนัดดา ระหงษ์ เด็กหญิงณฐัณิชา แสงประเสรฐิ > คลิก 
    ด้านคำนวณ (Numeracy) วัดบางไผ่นารถ เด็กหญิงบัว นาดี / วัดราษฎร์ศรัทธาราม เด็กชายวิญญบูณย์ตร พีงษ์ศิลป์ / นาคประสิทธิ์ เด็กชายกรวิชญ์ กิจสงวน / กันตวิชญ์ เด็กหญิง สิรนิดา เกตแก้ว > คลิก
    ด้านเหตุผล (Reason ability) > คลิก
- สอบ NT ป.3 > 6 มี.ค. 62  
- ค่าเป้าหมาย NT'61 > คลิก 
- ประมวลเหตุการณ์ การจัดสอบ NT'61 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
- คู่มือสำหรับศูนย์สอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) > คลิก
- คู่มือสำหรับสนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) > คลิก
- แผ่นพับสำหรับกรรมการคุมสอบ > คลิก
- กำหนดการบริหารจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3 + RT ป.1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
- ขั้นตอนการใช้งานระบบ NT ACCESS > คลิก
- ขั้นตอนการดำเนินงานการบริหารการจัดสอบผ่านระบบ NT Access (สำหรับศูนย์สอบ) > คลิก
- Test-Blueprint (NT) กรอบโครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ป.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก

ก่อนหน้า

 การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555-2559 > คลิก
 คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 คลิก 
 โครงสร้างข้อสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559 > คลิก  
 ปฏิทินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 > คลิก 
  การจัดกลุ่มข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2556-2560
    NT ด้านคำนวณ > คลิก
    NT ด้านภาษา > คลิก
    NT ด้านเหตุผล > คลิก
  Test-Blueprint Reading test NT ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ > คลิก
 รวมข้อสอบ พร้อมเฉลย การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT > คลิก 
 เอกสารชี้แจงการจัดสอบ NT ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พร้อมตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ คลิก
 ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปี 2555-2558 > คลิก
 ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555 - 2559 > คลิก
 ผลสอบอ่านเขียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตฯ > คลิก
 แนวข้อสอบ NT O-NET PISA  > คลิก 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 : บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คลิก
 Face Book สทศ. > คลิก


ċ
NT55.rar
(1635k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:11
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
Comments