รายงานผลการประเมิน NT

การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ  (National Test: NT)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ
(National Test: NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2564
    สรุปผลการทดสอบของประเทศ > คลิก 
    สรุปรายงานผลการทดสอบของเขตพื้นที่ > คลิก
    เปรียบเทียบค่าคะแนนร้อยละ คลิก
    ผลค่าสถิติพื้นฐานจำแนกรายโรงเรียน > คลิก
    จำนวนโรงเรียนที่เข้าสอบ 89 โรงเรียน 
    จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด 1,323 คน
    (ปกติ:1,271 คน, พิเศษ: 52 คน, Walk-in: 0 คน)
    สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564  (บทความ: วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก 


ปีการศึกษา 2563
    สรุปผลการทดสอบของประเทศ > คลิก
    ฉบับที่ 1 สรุปรายงานผลการทดสอบของเขตพื้นที่ > คลิก
    ฉบับที่ 2 ค่าสถิติพื้นฐาน-เขต  > คลิก
    ฉบับที่ 3 ผลการทดสอบแต่ละด้าน-เขต คลิก
    ฉบับที่ 4 ผลการทดสอบแต่ละตัวชี้วัด-เขต > คลิก 
    ฉบับที่ 5 ผลการทดสอบที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ-เขต คลิก
    ฉบับที่ 6 ผลการทดสอบจำแนกตามช่วงคะแนน-เขต > คลิก
    ฉบับที่ 7 ผลการเรียงลำดับตามคะแนนค่าเฉลี่ย-เขต > คลิก
    ฉบับที่ 8 ผลรายโรงเรียน
    ฉบับที่ 9 ผลค่าสถิติพื้นฐานจำแนกรายโรงเรียน > คลิก

จำนวนโรงเรียนที่จัดสอบ 117 โรงเรียน  
จำนวนสนามสอบในการบริหารของศูนย์สอบ 112 โรงเรียน
จำนวนนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งหมด 3,365 คน 
จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด 3,209 คน 
    (ปกติ 2,897 คน, พิเศษ 304 คน, Walk-in: 8 คน)

ภาษาไทย ลดลง -0.34 / คณิตศาสตร์ ลดลง -7.71
ภาษาไทย สูงกว่า สพฐ 0.82 / คณิตศาสตร์  ต่ำกว่า สพฐ 0.98 
- (บทความ) สรุปผลการทดสอบของประเทศ(วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก 
- ภาพกิจกรรมการจัดสอบ NT ชั้น ป.3 ประจำปีการศึกกษา 2563 
สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนการประเมินคุณภาพผู้เรียน(National Test: NT) ชั้น ป. 3 เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (30/2564) > คลิก
 เฉลยข้อสอบ NT63 พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินคุณภาพผู้เรียน > คลิก 

ปีการศึกษา 2562
แบบสรุปรายงานผลการทดสอบของประเทศ > คลิก
    ฉบับที่ 1 ผลการทดสอบของเขตพื้นที่ > คลิก
    ฉบับที่ 2 ค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ > คลิก 
    ฉบับที่ 3 ผลการสอบรายโรงเรียนแต่ละด้าน > คลิก
    ฉบับที่ 9 ค่าสถิติพื้นฐานรายโรงเรียน > คลิก 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (9/2563) > คลิก  

ปีการศึกษา 2561
ฉบับที่ 1 สรุปรายงานผลการทดสอบ (เขตพื้นที่) > คลิก
ฉบับที่ 2 รายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ > คลิก 
ฉบับที่ 3 รายงานผลการสอบรายโรงเรียนแต่ละด้าน > คลิก
ฉบับที่ 4 ผลการทดสอบรายโรงเรียนแต่ละตัวชี้วัด > คลิก
ฉบับที่ 5 จำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ > คลิก
ฉบับที่ 6 จำแนกตามช่วงคะแนนของผลสอบ > คลิก
ฉบับที่ 7 เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย > คลิก
ฉบับที่ 8 ผลการทดสอบย้อนหลัง 3 ปี > คลิก 
ฉบับที่ 9 ค่าสถิติพื้นฐานรายโรงเรียน > คลิก 
- ค่าเป้าหมาย NT'61 คลิก 
- ผลเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560-2561 > คลิก 
- ผลการทดสอบจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน > คลิก 
- รายงานผลการทดสอบ NT'61 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

ปีการศึกษา 2560
ฉบับที่ 1 สรุปรายงานผลการทดสอบ (เขตพื้นที่) > คลิก
ฉบับที่ 2 รายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ > คลิก
ฉบับที่ 3 รายงานผลการสอบรายโรงเรียนแต่ละด้าน > คลิก
ฉบับที่ 4 ผลการทดสอบรายโรงเรียนแต่ละตัวชี้วัด > คลิก
ฉบับที่ 5 จำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ > คลิก
ฉบับที่ 6 จำแนกตามช่วงคะแนนของผลสอบ > คลิก
ฉบับที่ 7 เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย > คลิก
ฉบับที่ 8 ผลการทดสอบย้อนหลัง 3 ปี > คลิก 
ฉบับที่ 9 ค่าสถิติพื้นฐานรายโรงเรียน > คลิก
- ผลเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2559-2560 คลิก
- รายงานผลการทดสอบ NT'60 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
- NT'60 ป.3 สพป.นฐ.2 > คลิก 
- NT'60 ป.3 บางเลน > คลิก 

ปีการศึกษา 2559
ฉบับที่ 1 สรุปรายงานผลการทดสอบ (เขตพื้นที่) > คลิก
ฉบับที่ 2 รายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ > คลิก 
ฉบับที่ 3 รายงานผลการสอบรายโรงเรียนแต่ละด้าน > คลิก
ฉบับที่ 4 ผลการทดสอบรายโรงเรียนแต่ละตัวชี้วัด > คลิก
ฉบับที่ 5 จำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ > คลิก
ฉบับที่ 6 จำแนกตามช่วงคะแนนของผลสอบ > คลิก
ฉบับที่ 7 เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย > คลิก
ฉบับที่ 8 ผลการทดสอบย้อนหลัง 3 ปี > คลิก 
ฉบับที่ 9 ค่าสถิติพื้นฐานรายโรงเรียน > คลิก

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557


http://180.180.244.56/ExamWeb/FrLogin.aspx?ReturnUrl=%2fExamWeb%2fdefault.aspx

NT Access 2562

- บทสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ป.3 ปีการศึกษา 2562 (ดร.วิษณุ ทรัพน์สมบัติ) > คลิก 
- 4 มีนาคม 2563 ประเมินคุณภาพผู้เรียน > คลิก
(ประกาศผล 30 เม.ย. 2563) 
- คู่มือ NT 62 (สำหรับ​ ศูนย์สอบ) > คลิก
- คู่มือ NT 62 (สำหรับ​ สนามสอบ) > คลิก
- หนังสือแจ้งสนามสอบ > คลิก
- หนังสือแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงสนามสอบ > คลิก
- แผ่นพับ การประเมินคุณภาพผู้เรียน​ ชั้น ป.3 ปีการศึกษา​ 2562​ > คลิก
- กรอบโครงสร้างและกำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก
- แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน > คลิก
- การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) > คลิก
- ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT 2562 
    ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ > คลิก
    ความสามารถด้านภาษาไทย > คลิก
- คู่มือการใช้งานระบบจัดการสอบ (NT Access) 2562 > คลิก
-  กรอบโครงสร้างการทดสอบ > คลิก
เฉลยทดสอบ ปีการศึกษา 2562
    ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ > คลิก 
    แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย > คลิก  การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ
(National Test: NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2564
กรอบโครงสร้าง
        ด้านภาษา > คลิก
        ด้านคำนวณ คลิก
    ข้อสอบNT64-ภาษาไทย > คลิก 
    ข้อสอบNT64-คณิตศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2563
    กรอบโครงสร้าง
        ด้านภาษา > คลิก
        ด้านคำนวณ คลิก
    กำหนดการบริหารจัดการทดสอบ NT และ RT ปีการศึกษา 2563 คลิก
เฉลยข้อสอบNT63-ภาษาไทย > คลิก 
เฉลยข้อสอบNT63-คณิตศาสตร์ > คลิก 

ปีการศึกษา 2562
    กรอบโครงสร้างฯ > คลิก
    คู่มือการใช้งานระบบจัดการสอบ (NT Access) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 > คลิก
    แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ > คลิก   เฉลย
    แบบทดสอบด้านภาษาไทย > คลิก   เฉลย

ปีการศึกษา 2561
    กรอบโครงสร้างฯ 
        ด้านภาษา > คลิก  
        ด้านคำนวณ > คลิก   
        ด้านเหตุผล > คลิก  
    แบบทดสอบ
        ด้านภาษา  ฉบับเฉลย
        ด้านคำนวณ  
        ด้านเหตุผล  ฉบับเฉลย 

ปีการศึกษา 2560
แบบทดสอบ(ฉบับเฉลย) 
    ด้านภาษา > คลิก
    ด้านคำนวณ > คลิก
    ด้านเหตุผล > คลิก 


รวมข้อสอบพร้อมเฉลย NT 2555-2561 (ทรูปลูกปัญญา) > คลิกแจ้งข่าว เล่าเรื่อง

คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ป.3 ปีการศึกษา 2563 > คลิก  
คู่มือการจัดการสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับศูนย์สอบ) > คลิก
- คู่มือการใช้งานระบบจัดการสอบ NT  โดยโปรแกรม NT Access (NT) 2563 > คลิก
- กรอบโครงสร้างและกำหนดการประเมิน (NT62) ป.3 > คลิก  
- ผล NT ปีการศึกษา 2562 สพฐ.(วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก 
- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก

    รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2561
    ด้านภาษา (Literacy) วัดมะเกลือ เด็กหญิงมนัสชนก พิมพ์ดี / เดชอนุสรณ์ เด็กหญิงกัญญาภทัร อรุณรัศมี เด็กหญิงลลดา เสือสว่าง เด็กหญิงปนัดดา ระหงษ์ เด็กหญิงณฐัณิชา แสงประเสรฐิ > คลิก 
    ด้านคำนวณ (Numeracy) วัดบางไผ่นารถ เด็กหญิงบัว นาดี / วัดราษฎร์ศรัทธาราม เด็กชายวิญญบูณย์ตร พีงษ์ศิลป์ / นาคประสิทธิ์ เด็กชายกรวิชญ์ กิจสงวน / กันตวิชญ์ เด็กหญิง สิรนิดา เกตแก้ว > คลิก
    ด้านเหตุผล (Reason ability) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phl-kar-danein-ngan-ta-kha-rabrxng/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpg

- สอบ NT ป.3 > 6 มี.ค. 62  
- ค่าเป้าหมาย NT'61 > คลิก 
- ประมวลเหตุการณ์ การจัดสอบ NT'61 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
- คู่มือสำหรับศูนย์สอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) > คลิก
- คู่มือสำหรับสนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) > คลิก
- แผ่นพับสำหรับกรรมการคุมสอบ > คลิก
- กำหนดการบริหารจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3 + RT ป.1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
- ขั้นตอนการใช้งานระบบ NT ACCESS > คลิก
- ขั้นตอนการดำเนินงานการบริหารการจัดสอบผ่านระบบ NT Access (สำหรับศูนย์สอบ) > คลิก
- Test-Blueprint (NT) กรอบโครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ป.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก

ก่อนหน้า

 การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555-2559 > คลิก
 คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 คลิก 
 โครงสร้างข้อสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559 > คลิก  
 ปฏิทินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 > คลิก 
 การจัดกลุ่มข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2556-2560
    NT ด้านคำนวณ > คลิก
    NT ด้านภาษา > คลิก
    NT ด้านเหตุผล > คลิก
 Test-Blueprint Reading test NT ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ > คลิก
 รวมข้อสอบพร้อมเฉลยการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT > คลิก 
 เอกสารชี้แจงการจัดสอบ NT ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พร้อมตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ คลิก
 ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปี 2555-2558 > คลิก
 ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555 - 2559 > คลิก
 ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2559 > คลิก
 ผลสอบอ่านเขียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตฯ > คลิก
 แนวข้อสอบ NT O-NET PISA  > คลิก 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 : บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คลิก
 Face Book สทศ. > คลิกċ
NT55.rar
(1635k)
Webmaster Supervisory,
28 พ.ค. 2556 18:11
Ċ
Webmaster Supervisory,
20 พ.ย. 2562 23:31
ĉ
Webmaster Supervisory,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
Webmaster Supervisory,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
Webmaster Supervisory,
28 พ.ค. 2556 18:12
Comments