รายงานผลการประเมิน NT

Test-Blueprint Reading test
กรอบโครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ค่าเป้าหมาย 2561 > คลิก

ผลสอบ NT สพป.นครปฐม เขต 2
ผลเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2559 : 2560 > คลิก
แจ้งข่าว เล่าเรื่อง

- คู่มือสำหรับศูนย์สอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) > คลิก 
- คู่มือสำหรับสนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) > คลิก  
- แผ่นพับสำหรับกรรมการคุมสอบ > คลิก  
- กำหนดการบริหารจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3 + RT ป.1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
- ขั้นตอนการใช้งานระบบ NT ACCESS > คลิก 
- ขั้นตอนการดำเนินงานการบริหารการจัดสอบผ่านระบบ NT Access (สำหรับศูนย์สอบ) > คลิก 

  การจัดกลุ่มข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2556-2560
    NT ด้านคำนวณ > คลิก
    NT ด้านภาษา > คลิก
    NT ด้านเหตุผล > คลิก

  Test-Blueprint Reading test NT ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ > คลิก

 รวมข้อสอบ พร้อมเฉลย การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT > คลิก 

 ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปี 2555-2558 > คลิก

 ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555 - 2559 > คลิก

 ผลสอบอ่านเขียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตฯ > คลิก

 แนวข้อสอบ NT O-NET PISA  > คลิก 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 : บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คลิก

 Face Book สทศ. > คลิก

http://180.180.244.56/ExamWeb/FrLogin.aspx?ReturnUrl=%2fExamWeb%2fdefault.aspx


ċ
NT55.rar
(1635k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:11
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
Comments