รายงานผลการประเมิน NT

Test-Blueprint Reading test
กรอบโครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ค่าเป้าหมาย 2561 > คลิก

ผลสอบ NT สพป.นครปฐม เขต 2
ผลเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2559 : 2560 > คลิก
แจ้งข่าว เล่าเรื่อง

  Test-Blueprint Reading test NT ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ > คลิก

 คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ ป.3 (NT60) > คลิก

 ชี้แจง การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ > คลิก 

 คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คลิก 

 ชี้แจง การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 > คลิก 

 รวมข้อสอบ พร้อมเฉลย การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT > คลิก 

 ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปี 2555-2558 > คลิก

 ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555 - 2559 > คลิก

 ผลสอบอ่านเขียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตฯ > คลิก

 แนวข้อสอบ NT O-NET PISA  > คลิก 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 : บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คลิก

 Face Book สทศ. > คลิก


http://180.180.244.56/ExamWeb/FrLogin.aspx?ReturnUrl=%2fExamWeb%2fdefault.aspx


ċ
NT55.rar
(1635k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:11
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
Comments