พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

 

                                 


           

                                                                                                                         รวมข่าวเล่าเรื่อง ศน.  ฉบับอื่นๆ  คลิกที่นี่
 กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.พิจารณ์ ดิษย์ประชา

 • 3 กุมภาพันธ์ 2563      คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐมเขต 2 นำโดยดร.ธีระพงษ์  ศรีโพธิ์  นายพิจารณ์   ดิษฐประชา และนางสาวนาฏลดา   ภู่ประเสริฐ ได้ดำเนินการนิเทศเชิงบูรณาการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจ ...
  ส่ง 3 ก.พ. 2563 00:00 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 31 ตุลาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ได้ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ KidBright สำหรับครูผู้สอนคอมพิวเตอร ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2562 23:31 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 12 กันยายน 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา การถอดบทเรียนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภ ...
  ส่ง 16 ก.ย. 2562 23:00 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 5 กันยายน 2562      คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานำ โดย นางสาวบุญสุพร  เพ็งทา  นายเมธี  อ้นทอง  นายพิจารณ์ ดิษฐประชาและนางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์  สพป. นครปฐมเขต 2 ...
  ส่ง 5 ก.ย. 2562 03:13 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 3 กันยายน 2562     คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานำ โดยดร. ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์นายพิจารณ์ ดิษฐประชาและนางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์  สพป. นครปฐมเขต 2 ดำเนินการติดตามการเตรียมความพร ...
  ส่ง 2 ก.ย. 2562 02:26 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ
 วิดีทัศน์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพป.นครปฐมเขต 2  VTR  สรุปผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม  กลุ่มเพชรจินดา   วิดีทัศน์  

   การจัดการขยะของ สพป.นครปฐมเขต 2

ปฏิทินปฏิบัติงาน ศน.พิจารณ์   ดิษฐ์ประชางานที่รับผิดชอบ


@ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
@ นิเทศวิทยาการคานวณ
@ การใช้ ICT และ DLIT
@ โรงเรียนขนาดเล็กและ DLTV
@ กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2562)