พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

 

                                            

                                                                                                                         รวมข่าวเล่าเรื่อง ศน.  ฉบับอื่นๆ  คลิกที่นี่
 กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.พิจารณ์ ดิษย์ประชา

 • 6 มีนาคม 2562 ศน.พิจารณ์   ดิษฐประชา  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐมเขต 2  ดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ณ  โรงเรียนวัดสรรเพชร  โรงเรียนบ้านคลองใหม่  โรงเรียนว ...
  ส่ง 6 มี.ค. 2562 21:40 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 11-14 กุมภาพันธ์ 2562     นายพิจารณ์   ดิษฐประชา  ศึกษานิเทศก์  และนายสญชัย  รัศมีแจ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  เข้าร่วมรับการพัฒนาอบรมในหลักสูตสร้างวิทยากรผู้นำการเปล ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2562 00:06 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 6-8 กุมภาพันธ์ 2562      นายพิจารณ์ ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐมเขต 2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านทุจริตและประพฤติชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2562 23:42 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 2-3 กุมภาพันธ์ 2562  นายธีระพงษ์   ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐมเขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์   ได้ดำเนินการจัดสอบ o-net ตามที่ สทศ.มอบหมายให้เป็นศูนย ...
  ส่ง 3 ก.พ. 2562 20:26 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • วันที่ 19-20 มกราคม 2562      โรงเรียนกลุ่มเพชรจินดา ได้จัดกิจกรรมทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ o-net  ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...
  ส่ง 27 ม.ค. 2562 02:52 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

     >เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ การพัฒนา ส่งเสริม โรงเรียนคุณธรรมและสืบสานศาสตร์พระราชา  ประจำปี 2561  ของ สพป. นครปฐม เขต 2 > คลิก


 VTR  สรุปผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม  กลุ่มเพชรจินดา   ภาพยนต์สั้น  

   สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต บ้านกระทุ่มล้ม วิดีทัศน์  

   การจัดการขยะของ สพป.นครปฐมเขต 2

ปฏิทินปฏิบัติงาน ศน.พิจารณ์   ดิษฐ์ประชางานที่รับผิดชอบ@ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
@ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
@ กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา