พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

 

                                 


                    

                                                                                                                         รวมข่าวเล่าเรื่อง ศน.  ฉบับอื่นๆ  คลิกที่นี่
 กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.พิจารณ์ ดิษย์ประชา

 • 29 กรกฏาคม 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ดำเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีว ...
  ส่ง 29 ก.ค. 2563 00:42 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • 24 กรกฏาคม 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินและสร้างเครื่องมือเพ ...
  ส่ง 29 ก.ค. 2563 00:39 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • 26 พฤษภาคม 2563     คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) นำโดยนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการฯ สพป.นครปฐม เขต 2  นางกัญญา อิ่มใจ นางเสาวภา ...
  ส่ง 27 พ.ค. 2563 01:52 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • 8 - 13 พฤษภาคม 2563    คณะครู  ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ...
  ส่ง 14 พ.ค. 2563 04:05 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • 8-13 พฤษภาคม 2563     คณะครู  ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ...
  ส่ง 14 พ.ค. 2563 04:02 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 45 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ
 วิดีทัศน์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพป.นครปฐมเขต 2  VTR  สรุปผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม  กลุ่มเพชรจินดา   วิดีทัศน์  

   การจัดการขยะของ สพป.นครปฐมเขต 2

ปฏิทินปฏิบัติงาน ศน.พิจารณ์   ดิษฐ์ประชางานที่รับผิดชอบ


@ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
@ นิเทศวิทยาการคำนวณ
@ การใช้ ICT และ DLIT
@ โรงเรียนขนาดเล็กและ DLTV
@ กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2562)