พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

 

                                 


               

                                                                                                                         รวมข่าวเล่าเรื่อง ศน.  ฉบับอื่นๆ  คลิกที่นี่
 กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.พิจารณ์ ดิษย์ประชา

 • 26 พฤษภาคม 2563     คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) นำโดยนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการฯ สพป.นครปฐม เขต 2  นางกัญญา อิ่มใจ นางเสาวภา ...
  ส่ง 27 พ.ค. 2563 01:52 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 8 - 13 พฤษภาคม 2563    คณะครู  ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ...
  ส่ง 14 พ.ค. 2563 04:05 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 8-13 พฤษภาคม 2563     คณะครู  ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ...
  ส่ง 14 พ.ค. 2563 04:02 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 11 พฤษภาคม 2563 กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา นำโดย นายสุเทพ  พลูสวัสดิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรีดาราม  และนายพิจารณ์   ดิษฐประชา  ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมคณะครู ดำเนินการเตร ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2563 07:28 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 3 กุมภาพันธ์ 2563      คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐมเขต 2 นำโดยดร.ธีระพงษ์  ศรีโพธิ์  นายพิจารณ์   ดิษฐประชา และนางสาวนาฏลดา   ภู่ประเสริฐ ได้ดำเนินการนิเทศเชิงบูรณาการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจ ...
  ส่ง 3 ก.พ. 2563 00:00 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 43 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ
 วิดีทัศน์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพป.นครปฐมเขต 2  VTR  สรุปผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม  กลุ่มเพชรจินดา   วิดีทัศน์  

   การจัดการขยะของ สพป.นครปฐมเขต 2

ปฏิทินปฏิบัติงาน ศน.พิจารณ์   ดิษฐ์ประชางานที่รับผิดชอบ


@ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
@ นิเทศวิทยาการคานวณ
@ การใช้ ICT และ DLIT
@ โรงเรียนขนาดเล็กและ DLTV
@ กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2562)