พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน    

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือสิ่งที่ประเมิน 

29 กรกฏาคม 2563

โพสต์29 ก.ค. 2563 00:42โดยไม่ทราบผู้ใช้

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ดำเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาครูให้สามารถนำทักษะกระบวนการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีนางสาวจิริสุดา  ภักดีศุภผล   ครูโรงเรียนวัดทรงคนอง  และนางสาวชฏาภรณ์   ใยย่อง  ครูโรงเรียนวัดบางหลวง เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต พร้อมสื่อการเรียนการสอน24 กรกฏาคม 2563

โพสต์29 ก.ค. 2563 00:39โดยไม่ทราบผู้ใช้

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินและสร้างเครื่องมือเพื่อเป็นช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอกนอก (EIT) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสถานศึกษา  โดยในปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนเข้าร่วมประเมินคือ 55 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ก่อนจะขยายผลครบทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐมเขต 2 ในปีถัดไป


26 พฤษภาคม 2563

โพสต์27 พ.ค. 2563 01:52โดยไม่ทราบผู้ใช้

    คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) นำโดยนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการฯ สพป.นครปฐม เขต 2  นางกัญญา อิ่มใจ นางเสาวภา คนเที่ยง นางสาวบุญสุพร เพ็งทา นายพิจารณ์ ดิษฐประชาและนางสาวนาฏลดา     ภู่ประเสริฐ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน การสอนดังกล่าว โดยลงพื้นที่ในกลุ่มโรงเรียน ท่าจีนก้าวหน้าจำนวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดเดชานุสรณ์และโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน   โดยร่วมเก็บข้อมูล พูดคุย สอบถามผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ในการเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online รวมทั้งรับทราบปัญหา/อุปสรรคที่พบ พร้อมให้กำลังใจ คำแนะนำ ร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนเกิดเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง...โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้


8 - 13 พฤษภาคม 2563

โพสต์14 พ.ค. 2563 04:05โดยไม่ทราบผู้ใช้

   คณะครู  ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 2 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการ

ศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 เพื่อรับทราบข้อปัญหา และชี้แจงผู้

ปกครองถึงแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่บ้าน


8-13 พฤษภาคม 2563

โพสต์14 พ.ค. 2563 04:02โดยไม่ทราบผู้ใช้

    คณะครู  ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 2 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการ

ศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 เพื่อรับทราบข้อปัญหา และชี้แจงผู้

ปกครองถึงแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่บ้าน


11 พฤษภาคม 2563

โพสต์11 พ.ค. 2563 07:28โดยไม่ทราบผู้ใช้

กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา นำโดย นายสุเทพ  พลูสวัสดิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรีดาราม  และนายพิจารณ์   ดิษฐประชา  ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมคณะครู ดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19  โดยการออกเยี่ยมพูดคุย ชี้แจงการเรียนการสอนผ่าน DLTV  สำรวจสภาพความพร้อมในการใช้จานรับสัญญาณ   การใช้อินเตอร์เนต  พบสภาพปัญหาความเข้าใจต่อระบบการรับสัญญาณโดยใช้กล่องรับสัญญาณ    อินเตอร์เนตไม่เพียงพอต่อการใช้จริง   ผู้ปกครองมีภาระในการประกอบอาชีพอาจไม่สามารถคุมนักเรียนได้ทั้งวัน  รวมถึงนักเรียนเองที่อาจยังไม่พร้อมในการเรียนผ่าน DLTV  หากมีนักเรียนหลายชั้นเรียนในหนึ่งครอบครัวทำให้ทีวีไม่เพียงพอ  


3 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์3 ก.พ. 2563 00:00โดยไม่ทราบผู้ใช้

     คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐมเขต 2 นำโดยดร.ธีระพงษ์  ศรีโพธิ์  นายพิจารณ์   ดิษฐประชา และนางสาวนาฏลดา   ภู่ประเสริฐ ได้ดำเนินการนิเทศเชิงบูรณาการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  ณ  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว  กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา  พบว่า ดำเนินการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  มีระบบการประกันภายในที่ดีและเป็นระบบ  ในส่วนงานวิชาการมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดำเนินการทบทวนมาตรฐานการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ RT ป.1  และ NT ป.3 อย่างต่อเนื่อง บรรยากาศภายในโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ข้อเสนอแนะ เนื่องจากอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารไม้มีความทรุดโทรม ทำให้อาจเกิดอันตรายแก่นักเรียนได้ และการจัดการเรียนการสอนควรนำสื่อ  ICT  มาใช้ประกอบการสอนด้วย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น


31 ตุลาคม 2562

โพสต์3 พ.ย. 2562 23:31โดยไม่ทราบผู้ใช้

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ได้ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ KidBright สำหรับครูผู้สอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลนะห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตาอําเภอนครชัยศรีโดยมีวิทยากรคือนายพิจารณ์  ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ ครูโรงเรียนวัดจินดารามและนายวุฒิศักดิ์ คงแถลง ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เพื่อวิธีการพัฒนาครูให้สามารถนำทักษะกระบวนการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีการส่งมอบแผง KidBright ให้โรงเรียนนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและเตรียมพร้อมทำกิจกรรมโครงงานด้วย KidBright ต่อไป 
12 กันยายน 2562

โพสต์16 ก.ย. 2562 23:00โดยไม่ทราบผู้ใช้

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา การถอดบทเรียนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่  12 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในนโยบายของโรงเรียนสุจริต ทั้งกิจกรรมต่างๆรวมถึงการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ การจัดทำ ita สถานศึกษา  และถอดบทเรียน Best practice จากโรงเรียนและผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา นายสญชัย รัศมีแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพาดหมอน นางสาวกมลนัทธ์ มรม่วง ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดนำไปดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตในปีการศึกษาต่อไป

5 กันยายน 2562

โพสต์5 ก.ย. 2562 03:13โดยไม่ทราบผู้ใช้

     คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานำ โดย นางสาวบุญสุพร  เพ็งทา  นายเมธี  อ้นทอง  นายพิจารณ์ ดิษฐประชาและนางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์  สพป. นครปฐมเขต 2 ดำเนินการติดตาม
การเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของโรงเรียนวัดลานคา  โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. คุณภาพผู้เรียนในเรื่องการตั้งค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นวัตกรรมของผู้เดรียนในการสร้างและเผยแพร่โดยใช้วิชาการศึกษาค้านคว้าอิสระ (IS) สามารถใช้เทคโนโลยีในด้านการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรม

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา ใช้กระบวนการ PDCA และสร้างเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้   ส่งเสริมครูในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพิ่มเติมการจัดชุมชนวิชาชีพ PLC เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน มีระบบการนิเทศภายใน มีแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่

    ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะคุณครูของโรงเรียนวัดลานคาในการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่เป็นอย่างดี 1-10 of 45