พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน    

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือสิ่งที่ประเมิน 

12 กันยายน 2562

โพสต์16 ก.ย. 2562 23:00โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา การถอดบทเรียนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่  12 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในนโยบายของโรงเรียนสุจริต ทั้งกิจกรรมต่างๆรวมถึงการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ การจัดทำ ita สถานศึกษา  และถอดบทเรียน Best practice จากโรงเรียนและผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา นายสญชัย รัศมีแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพาดหมอน นางสาวกมลนัทธ์ มรม่วง ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดนำไปดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตในปีการศึกษาต่อไป

5 กันยายน 2562

โพสต์5 ก.ย. 2562 03:13โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

     คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานำ โดย นางสาวบุญสุพร  เพ็งทา  นายเมธี  อ้นทอง  นายพิจารณ์ ดิษฐประชาและนางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์  สพป. นครปฐมเขต 2 ดำเนินการติดตาม
การเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของโรงเรียนวัดลานคา  โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. คุณภาพผู้เรียนในเรื่องการตั้งค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นวัตกรรมของผู้เดรียนในการสร้างและเผยแพร่โดยใช้วิชาการศึกษาค้านคว้าอิสระ (IS) สามารถใช้เทคโนโลยีในด้านการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรม

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา ใช้กระบวนการ PDCA และสร้างเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้   ส่งเสริมครูในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพิ่มเติมการจัดชุมชนวิชาชีพ PLC เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน มีระบบการนิเทศภายใน มีแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่

    ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะคุณครูของโรงเรียนวัดลานคาในการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่เป็นอย่างดี 3 กันยายน 2562

โพสต์2 ก.ย. 2562 02:26โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

    คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานำ โดยดร. ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์นายพิจารณ์ ดิษฐประชาและนางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์  สพป. นครปฐมเขต 2 ดำเนินการติดตามการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. คุณภาพผู้เรียนในเรื่องการตั้งค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ การสร้างนวัตกรรมและมีการเผยแพร่นวัตกรรมนำไปใช้การใช้เทคโนโลยี

   สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ เทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้  การกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  การพัฒนาครู  การแลกเปลี่ยน

   เรียนรู้(PLC) การนิเทศภายใน สื่อการเรียนรู้มีเพียงพอและหลากหลาย 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทักษะกระบวนการคิด   นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ  การมีส่วน

   ร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง 

    ขอขอบคุณรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะคุณครูของโรงเรียนวัดไผ่หูช้างในการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเป็นอย่างดี 7 สิงหาคม 2562

โพสต์7 ส.ค. 2562 00:04โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐผ่านระบบ Video Conference ณห้องประชุม ICT โดยมีสาระสำคัญเรื่องจิตอาสา  แบบทดสอบ PISA ปี 2021 และการอ่านออกเสียงหนังสือพระราชนิพนธ์เพื่อนำนโยบายดังกล่าวมาใช้บูรณาการในการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดทาง 120 โรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลพัฒนาด้านการอ่านออกเสียงและการเรียนสูงขึ้น  ครูจัดทำข้อสอบเสมือนข้อสอบ PISA เพื่อใช้ในการเรียนการสอน28 มิถุนายน 2562

โพสต์28 มิ.ย. 2562 03:11โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

      นายธีระพงษ์ ศรีโพธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มอบหมายให้นายพิจารณ์ ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ พร้อมนายทศพล กุลศรีวัฒนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำขาว นำคุณครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้ารับชมและปฏิบัติกิจกรรม จากการอบรมทางไกลสำหรับโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ ณ ห้องประชุม ICT โดยคุณครูได้ทราบกระบวนการปรับการเรียนการสอนให้เน้นทักษะการใช้ชีวิต การสอนแบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมต่างๆ และการปรับการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา เพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีภูมิต้านทานจากสิ่งยั่วยุต่างๆในสังคม


19 มิถุนายน 2562

โพสต์18 มิ.ย. 2562 23:29โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

นายธีระพงษ์  ศรีโพธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ผ่านระบบ videoconference ณ ห้องประชุม ICT  เพื่อรับทราบนโยบายการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  และแนวทางการบริหารจัดการอ่านในโรงเรียน เพื่อนำนโยบายดังกล่าวมาบูรณาการ ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดทั้ง 120 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


22 - 23 พฤษภาคม 2562

โพสต์23 พ.ค. 2562 02:35โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

       ศน.พิจารณ์   ดิษฐประชา  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐมเขต 2  ดำเนินการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิด

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562 กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา  ณ  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว  โรงเรียนวัดปรีดาราม 

โรงเรียนบ้านคลองจินดา  โรงเรียน บ้านคลองใหม่  และโรงเรียนบ้านดอนทอง  โดยได้รับความร่วมมือเป็น

อย่างดีจากผู้บริหารและคณะครู  

10 พฤษภาคม 2562

โพสต์13 พ.ค. 2562 01:11โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.นครปฐมเขต 2 ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การนำหลักสุตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสุตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล มีคุณครูและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมจำนวน 360 ท่าน จาก 120 โรงเรียน มุ่งหวังให้สถานศึกษานำหลักสูตรต่านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด อยู่อย่างพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้


7-9 พฤษภาคม 2562

โพสต์13 พ.ค. 2562 01:07โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

นายพิจารณ์ ดิษฐประชา เข้าร่วมประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก กระบวนการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน (Process of Mindfulness & Concentration Based Learning) เป็นแนวคิดซึ่งนำหลักคำสอนใน ถือหลักปฏิบัติในเรื่อง ของ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  โดยนำผลจากการทดลองปฏิบัติของตนเอง หลักการของสมาธิมาใช้  เห็นว่า ถ้านำเอาสมาธิ มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้แล้ว ก็จะส่งผลให้นักเรียน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ อันประกอบด้วย การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การนำไปใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 


27 มีนาคม 2562

โพสต์28 มี.ค. 2562 01:06โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.นครปฐมเขต 2  ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา  โดยมีวิทยากร ครูศิรินภา ยอดยิ่งยง  ครูวิชิตา  ทิพเลิศ และครูจารุวรรณ  ภู่ระหงษ์ มาให้ความรู้เรื่องการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา โปรแกรม School  Mis และตอบคำถามในประเด็นเรื่องการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  


1-10 of 37