พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน    

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือสิ่งที่ประเมิน 

6 มีนาคม 2562

โพสต์6 มี.ค. 2562 21:40โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

ศน.พิจารณ์   ดิษฐประชา  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐมเขต 2  ดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ณ  โรงเรียนวัดสรรเพชร  โรงเรียนบ้านคลองใหม่  โรงเรียนวัดบางช้างใต้  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว  โรงเรียนวัดปรีดาราม   และโรงเรียนวัดจินดาราม   การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส  ยุติธรรม  โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

              

11-14 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์15 ก.พ. 2562 00:06โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา


    นายพิจารณ์   ดิษฐประชา  ศึกษานิเทศก์  และนายสญชัย  รัศมีแจ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  เข้าร่วมรับการพัฒนาอบรมในหลักสูตสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 1  ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรแกนนำถ่ายทอดความรู้  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  ปลูกฝังค่านิยมต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่นในทุกภาคส่วน


6-8 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์14 ก.พ. 2562 23:42โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

     นายพิจารณ์ ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐมเขต 2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านทุจริตและประพฤติชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560-2579)  ณ โรงแรมอิงธาร  รีสอร์ท   อำเภอเมือง   จังหวัดนครนายก  เพื่อนำมาขยายผลสู่คณะผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการ ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น 


2-3 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์3 ก.พ. 2562 20:26โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

 นายธีระพงษ์   ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐมเขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์   ได้ดำเนินการจัดสอบ o-net ตามที่ สทศ.มอบหมายให้เป็นศูนย์สอบของ สพป.นครปฐมเขต 2  ตั้งแต่การดำเนินการจัดสอบ  รับ-ส่งข้อสอบ บริหารจัดการสนามสอบ และเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทุกสนามสอบ ให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส  ยุติธรรม  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


วันที่ 19-20 มกราคม 2562

โพสต์27 ม.ค. 2562 02:52โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

     โรงเรียนกลุ่มเพชรจินดา ได้จัดกิจกรรมทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ o-net  ให้แก่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยดำเนินการ  ณ  ศูนย์โรงเรียนวัดวังน้ำขาว และศูนย์โรงเรียน

วัดจินดาราม  นักเรียนได้รับความรู้ครบถ้วนตรงตามตัวชี้วัดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มสาระฯ


3 ธันวาคม 2561

โพสต์3 ธ.ค. 2561 20:00โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2562 01:42 ]

      ศน.พิจารณ์   ดิษฐประชา  ดำเนินการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนเพชรจินดาตามนโยบายเร่งด่วนการปฏิบัติและข้อสั่งการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน  เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน 9 – 27 พฤศจิกายน 2561

โพสต์3 ธ.ค. 2561 19:58โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2562 01:41 ]

      ศน.พิจารณ์  ดิษฐประชาและศน.นาฏลดา  ภู่ประเสริฐ  นิเทศประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนกลุ่มเพชรจินดา 12 โรงเรียนและกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า 10 โรงเรียน โดยมีนโยบายที่ต้องติดตามนิเทศเร่งด่วนในเรื่องการตรวจนับจำนวนนักเรียน   การดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา   การนำสื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน   หลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนาการอ่าน-เขียนของนักเรียน  การทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดใน 4 กลุ่มสาระ ฯลฯ  ขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะคุณครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


29 พฤศจิกายน 2561

โพสต์28 พ.ย. 2561 23:34โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2562 01:43 ]

          กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดประชุม อบรม สัมมนา และปฏิบัติการการใช้ QR Code และ Google  App  for education  เพื่อลดปริมาณกระดาษ  โดยมี ศน.พิจารณ์ ดิษฐประชา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการติดตามนิเทศโดยใช้สื่อออนไลน์ได้ 
  


26 ตุลาคม 2561

โพสต์29 ต.ค. 2561 01:46โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2562 01:51 ]

สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมกับบริษัท สยามอินโนเวชั่นมีเดีย จัดการอบรมหลักสูตร ”การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ

การคิดด้วยสื่อเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนระดับปฐมวัย”  ณ  ห้องประชุมโรงเรียน

วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)  นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล  รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐมเขต 2  ให้เกียรติเป็นประธาน 

และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  เข้าร่วมประชุมอบรมในครั้งนี้พร้อมครูปฐมวัยจากโรงเรียนต่างๆ

ในเขตพื้นที่ด้วย 


23 ตุลาคม 2561

โพสต์23 ต.ค. 2561 23:06โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2562 01:53 ]

กลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการศึกษา  สพป. นครปฐมเขต 2  ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีบุคลากร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 


1-10 of 27