พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน    

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือสิ่งที่ประเมิน 

3 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์3 ก.พ. 2563 00:00โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

     คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐมเขต 2 นำโดยดร.ธีระพงษ์  ศรีโพธิ์  นายพิจารณ์   ดิษฐประชา และนางสาวนาฏลดา   ภู่ประเสริฐ ได้ดำเนินการนิเทศเชิงบูรณาการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  ณ  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว  กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา  พบว่า ดำเนินการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  มีระบบการประกันภายในที่ดีและเป็นระบบ  ในส่วนงานวิชาการมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดำเนินการทบทวนมาตรฐานการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ RT ป.1  และ NT ป.3 อย่างต่อเนื่อง บรรยากาศภายในโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ข้อเสนอแนะ เนื่องจากอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารไม้มีความทรุดโทรม ทำให้อาจเกิดอันตรายแก่นักเรียนได้ และการจัดการเรียนการสอนควรนำสื่อ  ICT  มาใช้ประกอบการสอนด้วย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น


31 ตุลาคม 2562

โพสต์3 พ.ย. 2562 23:31โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ได้ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ KidBright สำหรับครูผู้สอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลนะห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตาอําเภอนครชัยศรีโดยมีวิทยากรคือนายพิจารณ์  ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ ครูโรงเรียนวัดจินดารามและนายวุฒิศักดิ์ คงแถลง ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เพื่อวิธีการพัฒนาครูให้สามารถนำทักษะกระบวนการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีการส่งมอบแผง KidBright ให้โรงเรียนนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและเตรียมพร้อมทำกิจกรรมโครงงานด้วย KidBright ต่อไป 
12 กันยายน 2562

โพสต์16 ก.ย. 2562 23:00โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา การถอดบทเรียนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่  12 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในนโยบายของโรงเรียนสุจริต ทั้งกิจกรรมต่างๆรวมถึงการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ การจัดทำ ita สถานศึกษา  และถอดบทเรียน Best practice จากโรงเรียนและผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา นายสญชัย รัศมีแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพาดหมอน นางสาวกมลนัทธ์ มรม่วง ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดนำไปดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตในปีการศึกษาต่อไป

5 กันยายน 2562

โพสต์5 ก.ย. 2562 03:13โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

     คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานำ โดย นางสาวบุญสุพร  เพ็งทา  นายเมธี  อ้นทอง  นายพิจารณ์ ดิษฐประชาและนางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์  สพป. นครปฐมเขต 2 ดำเนินการติดตาม
การเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของโรงเรียนวัดลานคา  โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. คุณภาพผู้เรียนในเรื่องการตั้งค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นวัตกรรมของผู้เดรียนในการสร้างและเผยแพร่โดยใช้วิชาการศึกษาค้านคว้าอิสระ (IS) สามารถใช้เทคโนโลยีในด้านการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรม

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา ใช้กระบวนการ PDCA และสร้างเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้   ส่งเสริมครูในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพิ่มเติมการจัดชุมชนวิชาชีพ PLC เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน มีระบบการนิเทศภายใน มีแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่

    ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะคุณครูของโรงเรียนวัดลานคาในการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่เป็นอย่างดี 3 กันยายน 2562

โพสต์2 ก.ย. 2562 02:26โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

    คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานำ โดยดร. ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์นายพิจารณ์ ดิษฐประชาและนางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์  สพป. นครปฐมเขต 2 ดำเนินการติดตามการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. คุณภาพผู้เรียนในเรื่องการตั้งค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ การสร้างนวัตกรรมและมีการเผยแพร่นวัตกรรมนำไปใช้การใช้เทคโนโลยี

   สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ เทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้  การกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  การพัฒนาครู  การแลกเปลี่ยน

   เรียนรู้(PLC) การนิเทศภายใน สื่อการเรียนรู้มีเพียงพอและหลากหลาย 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทักษะกระบวนการคิด   นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ  การมีส่วน

   ร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง 

    ขอขอบคุณรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะคุณครูของโรงเรียนวัดไผ่หูช้างในการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเป็นอย่างดี 7 สิงหาคม 2562

โพสต์7 ส.ค. 2562 00:04โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐผ่านระบบ Video Conference ณห้องประชุม ICT โดยมีสาระสำคัญเรื่องจิตอาสา  แบบทดสอบ PISA ปี 2021 และการอ่านออกเสียงหนังสือพระราชนิพนธ์เพื่อนำนโยบายดังกล่าวมาใช้บูรณาการในการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดทาง 120 โรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลพัฒนาด้านการอ่านออกเสียงและการเรียนสูงขึ้น  ครูจัดทำข้อสอบเสมือนข้อสอบ PISA เพื่อใช้ในการเรียนการสอน28 มิถุนายน 2562

โพสต์28 มิ.ย. 2562 03:11โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

      นายธีระพงษ์ ศรีโพธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มอบหมายให้นายพิจารณ์ ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ พร้อมนายทศพล กุลศรีวัฒนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำขาว นำคุณครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้ารับชมและปฏิบัติกิจกรรม จากการอบรมทางไกลสำหรับโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ ณ ห้องประชุม ICT โดยคุณครูได้ทราบกระบวนการปรับการเรียนการสอนให้เน้นทักษะการใช้ชีวิต การสอนแบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมต่างๆ และการปรับการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา เพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีภูมิต้านทานจากสิ่งยั่วยุต่างๆในสังคม


19 มิถุนายน 2562

โพสต์18 มิ.ย. 2562 23:29โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

นายธีระพงษ์  ศรีโพธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ผ่านระบบ videoconference ณ ห้องประชุม ICT  เพื่อรับทราบนโยบายการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  และแนวทางการบริหารจัดการอ่านในโรงเรียน เพื่อนำนโยบายดังกล่าวมาบูรณาการ ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดทั้ง 120 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


22 - 23 พฤษภาคม 2562

โพสต์23 พ.ค. 2562 02:35โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

       ศน.พิจารณ์   ดิษฐประชา  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐมเขต 2  ดำเนินการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิด

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562 กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา  ณ  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว  โรงเรียนวัดปรีดาราม 

โรงเรียนบ้านคลองจินดา  โรงเรียน บ้านคลองใหม่  และโรงเรียนบ้านดอนทอง  โดยได้รับความร่วมมือเป็น

อย่างดีจากผู้บริหารและคณะครู  

10 พฤษภาคม 2562

โพสต์13 พ.ค. 2562 01:11โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.นครปฐมเขต 2 ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การนำหลักสุตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสุตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล มีคุณครูและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมจำนวน 360 ท่าน จาก 120 โรงเรียน มุ่งหวังให้สถานศึกษานำหลักสูตรต่านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด อยู่อย่างพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้


1-10 of 39