24 กรกฏาคม 2563

โพสต์29 ก.ค. 2563 00:39โดยไม่ทราบผู้ใช้

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินและสร้างเครื่องมือเพื่อเป็นช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอกนอก (EIT) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสถานศึกษา  โดยในปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนเข้าร่วมประเมินคือ 55 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ก่อนจะขยายผลครบทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐมเขต 2 ในปีถัดไป


Comments